Baltic Living History Lessons - we share a passion, a common past and future

1.04.2023r. » 31.07.2023r.

Baltic Living History Lessons - we share a passion, a common past and future

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Południowy Bałtyk
Partnerzy projektu: - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (lider),
- Administration of Silute district municipality,
- Neringa Municipality Administration,
- Muzeum Miasta Malborka,
- Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie".

Wydarzenia związane z projektem

Polsko-litewskie działania projektu BeLIVE w Elblągu i Malborku, 13-14.06.2023

Zakończyliśmy działania projektu zalążkowego z udziałem partnerów z Litwy i Polski, które odbyły się w dniach 13-14 czerwca br. w […]

Projekt BeLIVE - konferencja otwierająca projekt, 25-27.05.2023, Silute - Litwa

Partner litewski z Silute był pierwszym punktem spotkań na żywo projektu BeLIVE. Gospodarzem konferencji była Administracja Miasta Silute, którzy zorganizowali […]

Projekt BeLIVE - rozpoczęcie działań projektu zalążkowego

14 kwietnia br. konferencją startową w formie online rozpoczął się projekt BeLIVE - BAŁTYCKIE ŻYWE LEKCJE HISTORII. Jest to przedsięwzięcie […]

Baltic Living History Lessons - we share a passion, a common past and future

Celem głównym projektu jest rozwój współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału regionu Morza Bałtyckiego poprzez wykorzystanie zasobów instytucji historycznych, instytucji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zarówno dóbr samorządowych, państwowych i prywatnych a także lokalnych i regionalnych podmiotów zrzeszających formalne i nieformalne grupy pasjonatów i NGO. Projekt ma na celu uatrakcyjnienia zasobów (naturalnych, historycznych, kulturowych) dziedzictwa regionu Morza Bałtyckiego.

Projekt dotyczy też wzmocnienia spójności makroregionu z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego skierowanego na zrównoważony rozwój regionów poprzez wdrażanie instrumentów mających wpływ na poszanowanie dóbr kultury materialnej i niematerialnej i ułatwienie dostępu do ich poznania przy pomocy narzędzi zdalnych.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę poznawania świata w bardziej przystępny sposób w nieprzewidywalnych czasach, kiedy obiekty historyczne są dostępne dziś, a dostęp do nich może nie być możliwy jutro. W projekcie chcemy wykorzystać przemysły kreatywne oparte na skanerach wielkoformatowych do digitalizacji obiektów, które umożliwią długoterminowe zachowanie dziedzictwa współpracujących regionów i tworzenie żywych lekcji historii. Przewidujemy szeroką współpracę z przemysłami kreatywnymi, np. informatycznym, graficznym i reklamowym. Tylko połączenie przemysłów tradycyjnych i kreatywnych może przynieść oczekiwane rezultaty, takie jak:

- Stworzenie międzynarodowej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń w celu zadbania o walory narodowe krajów partnerskich: Platforma projektowa i mapa atrakcji partnerskich.

- Ochrona i przybliżenie historii miejsca społeczności Morza Bałtyckiego poprzez wspólne działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju turystyki: Wprowadzenie atrakcji do platformy Google Art & Culture; Publikacje kreatywne.

- Praktyczne rozwiązania wspierające rozwój i zwiększające atrakcyjność Regionu Bałtyckiego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ochrony dziedzictwa narodowego: Digitalizacja obiektów historycznych.

- Budowanie tożsamości i poczucia przynależności do rodziny bałtyckiej poprzez produkty oparte na dziedzictwie i atrakcje turystyczne o podobnym charakterze: Żywe lekcje historii, gry dla różnych grup wiekowych utrwalające wiedzę o poznanych obiektach danego miasta/regionu.

Projekt jest partnerskim działaniem poruszającym problemy dotyczące sytuacji związanych z występowaniem barier (przeszkód) utrudniających osiąganie zamierzonych celów w zakresie zwiększenia liczby osób odwiedzających obszar Warmii i Mazur oraz głębiej Pomorza i regionów partnerskich. W zakresie rozpoznawalności Pomorze znane jest głównie jako Trójmiejski obszar metropolitalny z wyróżniającą się stolicą regionu jaką jest Gdańsk, następnie Sopot i Gdynia oraz Mierzeja Helska i Wiślana, z pominięciem innych mikro obszarów geopolitycznych (pojezierza kaszubskiego, powiśla, kociewia, części borów tucholskich). Natomiast region Warmii i Mazur jest mało znany dla dużej części turystów zagranicznych. Potencjał tego regionu nie jest w pełni wykorzystany i udostępniony dla szerokiej grupy odbiorców i stąd wynika potrzeba rozpowszechnienia dobra narodowego w sposób bardziej dostępny. 

Z taką samą sytuacją spotykamy się gdy mówimy o rozpoznawalności dziedzictwa narodowego naszych sąsiadów, np. z Litwy, Szwecji, Danii, Niemiec. Tym projektem chcemy upowszechnić dobra narodowe, doprowadzić do stworzenia platformy kontaktów i zacieśnienia więzi współpracy. By to co dotąd nieosiągalne, bo mało znane, stało się rozpoznawalne i bliskie odwiedzającym regiony współpracujące w projekcie.


PROJEKT W PIGUŁCE

Obszar projektu: Wzrost rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych zabytków Regionu Morza Bałtyckiego w zrównoważone kierunki turystyczne
Zasięg projektu: Obszar Południowego Bałtyku
Rola STG ERB: Partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 85%
Budżet projektu: 40.000 EUR
Budżet STG ERB: 11.663 EUR
Konsorcjum projektowe: 3 partnerów z Polski, 2 partner z Litwy

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram