Wizja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Wizja STG ERB

Wiodące centrum wiedzy o możliwościach współpracy transgranicznej i międzynarodowej oraz upowszechnienia dobrych praktyk samorządowych, ekonomicznych i społecznych.

Dążymy do:

  • ukształtowania silnego wizerunku samorządów członkowskich w regionie i na świecie, a także wyróżniającej marki Stowarzyszenia i sieci Euroregionu Bałtyk,
  • wypracowania wysokiej jakości powiązań, dostarczających trwałej wartości dodanej nam i naszym Partnerom,
  • wsparcia rozwoju inicjatyw krajowych i międzynarodowych we wszystkich sferach życia i funkcjonowania naszych gmin członkowskich oraz tworzących je lokalnych społeczności.

Realizacja celów naszej misji jest możliwa dzięki

  • Unikatowemu charakterowi – Stowarzyszenie jest połączeniem NGO z jednostkami samorządowymi

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (STG ERB) jest organizacją o charakterze non-profit, zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego i organizacji z ich terenu województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności Prawa o stowarzyszeniach (podobnie jak inne organizacje sektora pozarządowego) oraz ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym.

Organiami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków (rep. wszystkich samorządów), Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna;

Organem uchwałodawczym jest Walne Zgromadzenie Członków (WZC), ale organem wykonawczym jest Zarząd (który składa się z 9 członków, czyli przedstawicieli członków). Do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia powołana jest Komisja Rewizyjna (składająca się z 5 członków). Codzienną działalnością kieruje Dyrektor Sekretariatu.

Dzięki wdrożeniu systemu EDIS (w 2005 r.) Struktura Sekretariatu spełnia wymogi realizacji programów grantowych współfinansowanych ze środków UE. Powołano zespoły kontraktowe, monitorujące i realizujące projekty, a także jego Międzynarodowy Stały Sekretariat ERB oraz dział księgowości.

Zgodnie ze statutem Zarząd Stowarzyszenia tworzą przedstawiciele lokalnych samorządów (w tym miast takich jak Olsztyn, Elbląg, Gdańsk, Gdynia), jednak decyzje podejmowane w Stowarzyszeniu są w pełni suwerenne i niezależne od jakiegokolwiek rządu czy władz.

Dzięki takiej strukturze Stowarzyszenie ma bezpośrednie możliwość z jednej strony działać jak organizacja pożytku publicznego zapewniając większą elastyczność działań i funkcjonowania a z drugiej udział władz samorządowych gwarantuje zaangażowanie lokalnych podmiotów decyzyjnych i podlegających im jednostek publicznych.

  • Specjalizacji w pracy z lokalnymi samorządami i społecznościami

Stale i aktywnie komunikujemy się za pomocą różnych kanałów (media, social media, zasoby i kontakty własne) z obywatelami poprzez informowanie ich o projektach UE realizowanych przez naszą organizację lub naszych partnerów, czy angażujemy szerokie grono beneficjentów w działania bezpośrednie. W lokalnych społecznościach realizowaliśmy szereg projektów krajowych, międzynarodowych i transgranicznych angażując w nie bezpośrednio lub pośrednie mieszkańców lokalnych społeczności (zwłaszcza Elbląga) reprezentujących różne grupy społeczne, zawodowe, a także instytucje i organizacje (w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego). Wśród naszych interesariuszy możemy wymienić miedzy innymi osoby młode skupione w organizacjach młodzieżowych (Młodzieżowe rady Miast i Gmin, Kluby, Centra Młodzieżowe, zrzeszenia formalne i nie formalne dzieci i młodzieży), osoby starsze (przedstawiciele Uniwersytetu III wieku, kół np. kół gospodyń wiejskich), instytucje społ. obywatelskiego (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP) oraz Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych (ERKON) – uczestniczące w naszym projekcie SB PIN. Stale współpracujemy z lokalnymi i regionalnymi politykami  (działających aktywnie na rzecz naszej organizacji w ramach struktur STG czy sieci jak Euroregion Bałtyk, UBC, CBSS), pozyskując ich poparcie i umocowanie polityczne dla inicjatyw UE (ponad 80% naszych samorządów wzięło czynny udział w projektach UE: jako partner czy partner stowarzyszony lub po prostu uczestnik wydarzeń projektowych)

  • Interdyscyplinarnego charakteru działań i zakresu możliwości

Szerokie pole możliwości działania przez interdyscyplinarność i znajomość specyfiki lokalnej, regionalnej i międzynarodowej. Nasi pracownicy są wszechstronni specjalistami, którzy dysponują wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu działań samodzielnych zarówno jako koordynatorzy projektów wykonujący powierzone zadania, czy menadżerowie dużych konsorcjów projektowych (jak wielostronne projekty międzynarodowe obejmujące partnerów z Polski, UE oraz krajów poza strefą Schengen.

Mamy zarówno doświadczenie w kształtowaniu i kreowaniu lokalnych inicjatyw (jak stworzona przez nas sieć Ukryte Skarby Powiśla, sieć grup młodzieżowych w postaci ERB Youth Board,) lub inicjatyw międzynarodowych (projekty własne STG ERB: Umbrella, LYC SB) z udziałem lokalnych podmiotów. Realizujemy projekty, które wpisują się Priorytety roczne na 2021 r. (Europejski Zielony Ład – projekty SMILE (w ramach programu LIFE – przeciwdziałanie zmianom klimatu z wykorzystaniem niebieskiej i zielonej infrastruktury), SB PIN (współpraca w dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu samorządów Południowego Bałtyku)

  • Ogromnym doświadczeniu w informowaniu o działalności UE, a w szczególności wiedzy fachowej o programach unijnych

Udało nam się stworzyć udane mechanizmy komunikacji ze społeczeństwem jak i otaczającym środowiskiem w oparciu o tradycyjne środki (jak prasa, radio, telewizja) czy nowoczesne media (jak social media, strony STG ERB) wykorzystując narzędzia tradycyjne jak i zaawansowane narzędzia cyfrowe i promując ich użycie wśród naszych współpracowników: społecznych, politycznych itp.. Tworzymy niejednokrotnie dla wielu projektów całe systemy komunikacji i promocji). Dysponujemy szeroką bazą kontaktów lokalnych, regionalnych i międzynarodowych, które wciąż udoskonalamy o nowe rzetelne i sprawdzone podmioty, które pozyskujemy w ramach nowych inicjatyw projektowych. Jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji Euroregion Bałtyk oraz członkiem sieci NIBOR. Współpracujemy również z wieloma organizacjami bałtyckimi, takimi jak Związek Miast i Gmin Morskich, UBC, i in. Obecnie do Stowarzyszenia należy 38 samorządów terytorialnych z terenu województw Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego (w tym duże miasta takie jak Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Olsztyn) oraz oba Urzędy Marszałkowskie – jako członkowie wspierający.

  • Wysokich kwalifikacjach naszych specjalistów

Przez wysokie kwalifikacje, oddanie i poświecenie w wieloletniej pracy naszych pracowników udało nam się rozwinąć szeroką gamę kontaktów krajowych i zagranicznych, uczestniczyć w szeregu sieci oraz wesprzeć wiele inicjatyw UE. Przyczyniło się do zdobycia renomy przez STG ERB w dziedzinie komunikacji publicznej i transferu wypracowanej wiedzy oraz informacji zyskując dla niego statut organizacji odp. za komunikację (coommunication oficer) w szeregu realizowanych projektów (chociażby w CONTRA, INTERCONNECT, CASYPOT). Nasze działania koncentrują się głównie na budowaniu kompetencji i zwiększaniu możliwości samorządów oraz innych organizacji z naszego obszaru we współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej i jej programów (temu służą takie projekty jak Local Youth Councils in South Baltic Region lub South Baltic Project Innovators Network, realizowane w ramach INTERREG Południowy Bałtyk).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram