Misja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Nasza misja

Ideą przewodnią naszych działań jest hasło: „BLIŻEJ WSPÓŁPRACY, IDEI SAMORZĄDOWOŚCI, SPOŁECZEŃSTWA I MORZA BAŁTYCKIEGO”, wyznaczające strategiczne cele poprzez:

 • Wspólny głos w ramach współpracy międzynarodowej i samorządowej

Dzięki staraniom naszego zespołu Sekretariatu, gminy członkowskie mogą wypowiadać się jednym głos w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego i partnerów zagranicznych. Skupiamy się na promocji idei samorządowości oraz internacjonalizacji działań poprzez przeniesienie lokalnych inicjatyw w nowy wymiar współpracy międzysektorowej i transgranicznej. Oznacza to, że Stowarzyszenie łączy gminy północnej Polski i prowadzi wspólną pracę rzeczniczką w sprawach, w których przedstawiciele Jednostek Samorządowych są zjednoczeni.

 • Tworzenie wartości dla samorządów terytorialnych

Koncentrujemy się na pracy, która tworzy wartość w gmin członkowskich opartej na zainteresowaniach naszych członków i potrzebie rozwoju. Cała nasza praca jest zakotwiczona w naszych gminach członkowskich, zarówno wśród czołowych polityków, jak i urzędników. Na przykład stowarzyszenie musi ułatwiać współpracę tam, gdzie istnieją wyraźne korzyści, które tworzą wartość dodaną dla gmin i jej mieszkańców. Promując współpracę Stowarzyszenia promujemy współpracę między gminami woj. Pomorskiego i warmińsko-mazurskiego poprzez strategiczne sieci, które mają jasne zadania od władz miejskich. Sieci są zarówno tymczasowe, jak i stałe, w celu rozwiązania konkretnego zadania.

Umiędzynarodowienie działań i rozwój regionu

Poprzez wieloletnie doświadczenia w pracy międzynarodowej przejawiającej się w dzielności projektowej wykorzystujemy w jak największym stopniu inicjatywy europejskie jakie są planowane w różnych programach dotyczących tej części Europy. Poprzez kontynuacje i rozwój nowych inicjatyw projektowych działamy aktywnie na rzecz poprawy warunków życia ludności zamieszkującej teren działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych.

Cele misji wypełniamy poprzez

 • kształtowanie świadomości i upowszechnianie wiedzy o współpracy między granicami, możliwościach kooperacji w kraju i za granicą;
 • budowanie partnerskich relacji samorządów terytorialnych ze sferą biznesu, instytucjami naukowymi oraz wspierającymi organizacjami i sieciami otoczenia międzynarodowego;
 • promowanie idei samorządowości i współpracy wielosektorowej na rzecz lokalnych społeczności;
 • aktywnej współpracy z partnerami zagranicznymi, nie tylko z obszaru Morza Bałtyckiego ale całej UE;
 • działalności  popularyzatorskiej, informacyjnej i edukacyjnej na rzecz lokalnych społeczności ukazującej korzyści z procesów internacjonalizacji inicjatyw;
 • otwartość na nowe przedsięwzięcia oraz wsparcia w ich rozwoju;
 • realizacji misji specjalnej - poszanowania Bałtyckich tradycji regionu i promowaniu korzyści płynących z współpracy w ramach sieci ERB.

Sprzyjamy rozwojowi regionu poprzez:

 • uczestnictwo w życiu i działalności międzynarodowej;
 • działalność  ekspercką, doradczą, opiniotwórczą, wydawniczą, informacyjną i promocyjną;
 • dbałość o kształt i kulturę związków ze środowiskiem samorządowym, nauki, biznesu i mieszkańcami.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram