Euroregion Bałtyk

Idea utworzenia Euroregionu prawie równocześnie powstała wśród polityków działaczy gospodarczych południowo-wschodniej Szwecji oraz północno-wschodniej Polski. Prace organizacyjne trwały bardzo krótko, pierwsza konferencja poświęcono możliwościom utworzenia Euroregionu (pod robocza nazwą „Jantar”) odbyła się na przełomie lutego i marca 1997 roku w Malborku a już 22 lutego 1998 roku podpisano Porozumienie o utworzenie Euroregionu Bałtyk.

Euroregion Bałtyk jest jedną z największych tego typu organizacji w Europie zarówno pod względem ilości uczestniczących Stron, obszaru oraz ludzi zamieszkujących te regiony. Terytorium Euroregionu to na terenie Polski województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie, na terenie Litwy Kłajpeda i Okręg Kłajpedzki, na terenie Szwecji województwa Blekinge, Kalmar, Kronoberg, na terenie Danii wyspa Bornholm.

Euroregion Bałtyk ma charakter samorządowo-rządowy, w pracach Euroregionu uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. Struktura organizacyjna jest typowa dla Euroregionów, najwyższym Organem jest Prezydium, pracami Prezydium kieruje Prezydent Euroregionu. Prezydium obraduje na posiedzeniach, które mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Odbywają się w języku angielskim i mają charakter otwarty, chyba że Prezydium zdecyduje inaczej. Posiedzenia zwyczajne muszą odbyć się co najmniej trzy razy w roku i zwoływane są przez Prezydenta. Posiedzenia nadzwyczajne mogą odbyć się w każdym czasie i miejscu, zwołane na wniosek Prezydium. Posiedzenia zwyczajne wyznaczane są w ramach dwuletniego planu pracy zatwierdzanego przez Prezydium wraz ze zmianą Prezydenta i będą organizowane kolejno na terenie wszystkich organizacji członkowskich.

W ramach Euroregionu działają Narodowe Sekretariaty zlokalizowane w: Elblągu (Polska), Kłajpedzie (Litwa), Ronne (Dania) lub rotacyjnie w Karlskronie, Kalmarze, Växjo (Szwecja). Ówcześnie działająca Rada Euroregionu podjęła bardzo ważną decyzję tworząc od 1 lipca 2004 roku Stały Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu, który działa w strukturze Sekretariatu polskiego w Elblągu. Stały Międzynarodowy Sekretariat jest finansowany przez każdą ze Stron i jest to pierwsze wspólne finansowe przedsięwzięcie w ramach Euroregionu. Euroregion Bałtyk wiąże bardzo duże nadzieje na podniesienie na wyższy poziom współpracy przez wzmocnienie wewnętrznej sieci oraz uruchomienie informacji zewnętrznej o pracach i osiągnięciach Euroregionu. Stronę polską w Euroregionie Bałtyk tworzą Marszałkowie Pomorza oraz Warmii i Mazur oraz Stowarzyszenie Gmin, do którego należą gminy członkowskie  z terenu tych województw. 

Jako organizacja, która w statucie wymienia między innymi wspieranie działań mających na celu poprawę warunków życia ludzi zamieszkujących obszar przygranicza, ułatwienie wzajemnych kontaktów, czy zbliżanie lokalnych społeczności bardzo dobrze wypełnia priorytet jakim jest współpracy transgraniczna.

Strona Polska:

Województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie

Strona Litewska:

Kłajpeda i Okręg Kłajpedzki

Strona Szwedzka:

Regiony Blekinge, Kalmar, Kronoberg

Strona Duńska:

Wyspa Bornholm

Najważniejsze imprezy o charakterze ogólno-regionalnym, w których uczestniczył Euroregion Bałtyk z inicjatywy polskiej strony:

  1. Coroczne konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży pt. "Od Morza Jesteśmy". Co roku wpływało ok. 2000 prac m.in. z Polski, Rosji, Litwy.
  2. Międzynarodowe obozy ekologiczne dla młodzieży w Piaskach (Zielona Szkoła). Zajęcia prowadzone były w języku angielskim, uczestnikami jest młodzież z obszaru ERB.
  3. Uczestnictwo w Targach Turystyczne.
  4. Liczne imprezy sportowe, m.in. Igrzyska Sportowe Młodzieży Euroregionu Bałtyk.

Zapraszamy na stronę sieci Euroregion Bałtyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram