Stowarzyszenie Gmin RP

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk jest organizacją, która została powołana w celu wspierania współpracy zagranicznej lokalnych samorządów, w tym współpracy transgranicznej.

Władze

Gminy

Zespół

Wolontariat

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk jest organizacją członkowską zrzeszającą 41 gmin północnej Polski. Jesteśmy organizacją kontrolowaną politycznie, a nasz zarząd składa się z wybranych przedstawicieli z naszych gmin członkowskich. Jesteśmy jednoczącą siłą umożliwiającą wyrażenie jednego głosu naszych członków w stosunku do regionu, państwa i otoczenia międzynarodowego. Prowadzimy działania tworzące wartość dla gmin członkowskich i promujemy strategiczną współpracę między gminami. Wszystkie prace odbywają się w ścisłym dialogu i zakotwiczeniu z władzami miejskimi i sieciami strategicznymi.

Jesteśmy organizacja parasolową dla działań projektowych jednostek samorządu terytorialnego woj. Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego. Prowadzimy działania tworzące wartość dla gmin członkowskich i promujące strategiczną współpracę między samorządami/regionami w kraju i za granicą.

Wszystkie nasze prace odbywają się w ścisłym dialogu i zakotwiczeniu z władzami miejskimi i sieciami strategicznymi jak nieformalna sieć Euroregionu Bałtyk.

NASZA MISJA

Ideą przewodnią naszych działań jest hasło: „BLIŻEJ WSPÓŁPRACY, IDEI SAMORZĄDOWOŚCI, SPOLECZEŃSTWA I MORZA BSLTYCKIEGO”, wyznaczające strategiczne cele poprzez:

 • Wspólny głos w ramach współpracy międzynarodowej i samorządowej

Dzięki staraniom naszego zespołu Sekretariatu, gminy członkowskie mogą wypowiadać się jednym głos w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego i partnerów zagranicznych. Skupiamy się na promocji idei samorządowości oraz internacjonalizacji działań poprzez przeniesienie lokalnych inicjatyw w nowy wymiar współpracy międzysektorowej i transgranicznej.

Oznacza to, że Stowarzyszenie łączy gminy północnej Polski i prowadzi wspólną pracę rzeczniczką w sprawach, w których przedstawiciele jst są zjednoczeni.

 • Tworzenie wartości dla 41 gmin

Koncentrujemy się na pracy, która tworzy wartość w 41 gmin członkowskich opartej na zainteresowaniach naszych członków i potrzebie rozwoju. Cała nasza praca jest zakotwiczona w naszych gminach członkowskich, zarówno wśród czołowych polityków, jak i urzędników. Na przykład stowarzyszenie musi ułatwiać współpracę tam, gdzie istnieją wyraźne korzyści, które tworzą wartość dodaną dla gmin i jej mieszkańców. Promując współpracę Stowarzyszenia promujemy współpracę między gminami woj. Pomorskiego i warmińsko-mazurskiego poprzez strategiczne sieci, które mają jasne zadania od władz miejskich. Sieci są zarówno tymczasowe, jak i stałe, w celu rozwiązania konkretnego zadania.

 • Umiędzynarodowienie działań i rozwój regionu

Poprzez wieloletnie doświadczenia w pracy międzynarodowej przejawiającej się w dzielności projektowej wykorzystujemy w jak największym stopniu inicjatywy europejskie jakie są planowane w różnych programach dotyczących tej części Europy. Poprzez kontynuacje i rozwój nowych inicjatyw projektowych działamy aktywnie na rzecz poprawy warunków życia ludności zamieszkującej teren działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych.

CZŁONKOWIE

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk to organizacja skupiająca samorządy lokalne z terenu województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, w tym Gdańsk, Gdynię, Elbląg i Olsztyn.

CELE

Wspieramy rozwój lokalny poprzez wykorzystywanie instrumentów współpracy międzynarodowej.

Odkrywamy i łączymy potencjały drzemiące w ludziach, organizacjach i samorządach z różnych krajów i regionów. Wyzwalamy twórczą energię i kreujemy możliwości współpracy. Budujemy więzi i relacje, pomagamy zdobyć nowe kontakty, wiedzę i doświadczenie, tworząc jednocześnie przestrzeń do współpracy i dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego.

ZADANIA

 • rozpowszechnianie wiedzy na temat unijnych programów wsparcia
 • podnoszenie umiejętności osób zaangażowanych w realizację projektów
 • budowanie świadomości, że lokalne społeczności mogą z powodzeniem uczestniczyć w codziennym życiu rodziny europejskiej

Cele misji wypełniamy poprzez

 • kształtowanie świadomości i upowszechnianie wiedzy o współpracy między granicami, możliwościach kooperacji w kraju i za granicą
 • budowanie partnerskich relacji samorządów terytorialnych ze sferą biznesu, instytucjami naukowymi oraz wspierającymi organizacjami i sieciami otoczenia międzynarodowego.
 • promowanie idei samorządowości i współpracy wielosektorowej na rzecz lokalnych społeczności;
 • aktywnej współpracy z partnerami zagranicznymi, nie tylko z obszaru Morza Bałtyckiego ale całej UE;
 • działalności  popularyzatorskiej, informacyjnej i edukacyjnej na rzecz lokalnych społeczności ukazującej korzyści z procesów internacjonalizacji inicjatyw;
 • otwartość na nowe przedsięwzięcia oraz wsparcia w ich rozwoju;,
 • realizacji misji specjalnej - poszanowania Bałtyckich tradycji regionu i promowaniu korzyści płynących z współpracy w ramch sieci ERB;

Sprzyjamy rozwojowi regionu poprzez:

 • uczestnictwo w życiu i działalności międzynarodowej
 • działalność  ekspercką, doradczą, opiniotwórczą, wydawniczą, informacyjną i promocyjną,
 • dbałość o kształt i kulturę związków ze środowiskiem samorządowym, nauki, biznesu i mieszkańcami.

WIZJA STG ERB

Wiodące centrum wiedzy o możliwościach współpracy transgranicznej i międzynarodowej oraz upowszechnienia dobrych praktyk samorządowych, ekonomicznych i społecznych.

Dążymy do:

 • ukształtowania silnego wizerunku samorządów członkowskich w regionie i na świecie, a także wyróżniającej marki Stowarzyszenia i sieci Euroregionu Bałtyk.,
 • wypracowania wysokiej jakości powiązań, dostarczających trwałej wartości dodanej nam i naszym Partnerom,
 • wsparcia rozwoju inicjatyw krajowych i międzynarodowych we wszystkich sferach życia i funkcjonowania naszych gmin członkowskich oraz tworzących je lokalnych społeczności.

REALIZACJA CELÓW NASZEJ MISJI JEST MOŻLIWA DZIĘKI

 • Unikatowemu charakterowi – Stowarzyszenie jest połączeniem NGO z jednostkami samorządowymi

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (STG ERB) jest organizacją o charakterze non-profit, zrzeszającą 38 członków organizacji samorządowych (miast i gmin) z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności Prawa o stowarzyszeniach (podobnie jak inne organizacje sektora pozarządowego) oraz ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Delegatów (rep. wszystkich samorządów),
 • Zarząd Stowarzyszenia,
 • Komisja Rewizyjna.

Organem głównym jest Walne Zgromadzenie, ale organem wykonawczym jest Zarząd (który składa się z 9 członków, czyli przedstawicieli członków). Do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia powołana jest Komisja Rewizyjna (składająca się z 5 członków). Codzienną działalnością kieruje Dyrektor Sekretariatu.

Dzięki wdrożeniu systemu EDIS (w 2005 r.) Struktura Sekretariatu spełnia wymogi realizacji programów grantowych współfinansowanych ze środków UE. Powołano zespoły kontraktowe, monitorujące i realizujące projekty, a także jego Międzynarodowy Stały Sekretariat ERB oraz dział księgowości.

Zgodnie ze statutem zarząd Stowarzyszenia tworzą przedstawiciele lokalnych samorządów (w tym miast takich jak Olsztyn, Elbląg, Gdańsk, Gdynia), jednak decyzje podejmowane w Stowarzyszeniu są w pełni suwerenne i niezależne od jakiegokolwiek rządu czy władz.

Dzięki takiej strukturze Stowarzyszenie ma bezpośrednie możliwość z jednej strony działać jak organizacja pożytku publicznego zapewniając większą elastyczność działań i funkcjonowania a z drugiej udział władz samorządowych gwarantuje zaangażowanie lokalnych podmiotów decyzyjnych i podlegających im jednostek publicznych.

 • Specjalizacji w pracy z lokalnymi samorządami i społecznościami

Stale i aktywnie komunikujemy się za pomocą różnych kanałów (media, social media, zasoby i kontakty własne) z obywatelami poprzez informowanie ich o projektach UE realizowanych przez naszą organizację lub naszych partnerów, czy angażujemy szerokie grono beneficjentów w działania bezpośrednie. W lokalnych społecznościach realizowaliśmy szereg projektów krajowych, międzynarodowych i transgranicznych angażując w nie bezpośrednio lub pośrednie mieszkańców lokalnych społeczności (zwłaszcza Elbląga) reprezentujących różne grupy społeczne, zawodowe, a także instytucje i organizacje (w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego). Wśród naszych interesariuszy możemy wymienić miedzy innymi osoby młode skupione w organizacjach młodzieżowych (Młodzieżowe rady Miast i Gmin, Kluby, Centra Młodzieżowe, zrzeszenia formalne i nie formalne dzieci i młodzieży), osoby starsze (przedstawiciele Uniwersytetu III wieku, kół np. koł gospodyń wiejskich), instytucje społ. obywatelskiego (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP) oraz Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych (ERKON) – uczestniczące w naszym projekcie SB PIN. Stale współpracujemy z lokalnymi i regionalnymi politykami  (działających aktywnie na rzecz naszej organizacji w ramach struktur STG czy sieci jak Euroregion Bałtyk, UBC, CBSS), pozyskując ich poparcie i umocowanie polityczne dla inicjatyw UE ( ponad 80% naszych samorządów wzięło czynny udział w projektach UE: jako partner czy partner stowarzyszony lub po prostu uczestnik wydarzeń projektowych)

 • Interdyscyplinarnego charakteru działań i zakresu możliwości

Szerokie pole możliwości działania przez interdyscyplinarność i znajomość specyfiki lokalnej, regionalnej i międzynarodowej. Nasi pracownicy są wszechstronni specjalistami, którzy dysponują wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu działań samodzielnych zarówno jako koordynatorzy projektów wykonujący powierzone zadania, czy menadżerowie dużych konsorcjów projektowych (jak wielostronne projekty międzynarodowe obejmujące partnerów z Polski, UE oraz krajów poza strefą Schengen.

Mamy zarówno doświadczenie w kształtowaniu i kreowaniu lokalnych inicjatyw (jak stworzona przez nas sieć Ukryte Skarby Powiśla, sieć grup młodzieżowych w postaci ERB Youth Board,) lub inicjatyw międzynarodowych (projekty własne STG ERB: Umbrella, LYC SB) z udziałem lokalnych podmiotów. Realizujemy projekty, które wpisują się Priorytety roczne na 2021 r. (Europejski Zielony Ład – projekty SMILE (w ramach programu LIFE – przeciwdziałanie zmianom klimatu z wykorzystaniem niebieskiej i zielonej infrastruktury), SB PIN (współpraca w dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu samorządów Południowego Bałtyku)

 • Ogromnym doświadczeniu w informowaniu o działalności UE, a w szczególności wiedzy fachowej o programach unijnych

Udało nam się stworzyć udane mechanizmy komunikacji ze społeczeństwem jak i otaczającym środowiskiem w oparciu o tradycyjne środki (jak prasa, radio, telewizja) czy nowoczesne media (jak social media, strony STG ERB) wykorzystując narzędzia tradycyjne jak i zaawansowane narzędzia cyfrowe i promując ich użycie wśród naszych współpracowników: społecznych, politycznych itp.. Tworzymy niejednokrotnie dla wielu projektów całe systemy komunikacji i promocji). Dysponujemy szeroką bazą kontaktów lokalnych, regionalnych i międzynarodowych, które wciąż udoskonalamy o nowe rzetelne i sprawdzone podmioty, które pozyskujemy w ramach nowych inicjatyw projektowych. Jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji Euroregion Bałtyk oraz członkiem sieci NIBOR. Współpracujemy również z wieloma organizacjami bałtyckimi, takimi jak Związek Miast i Gmin Morskich, UBC, i in. Obecnie do Stowarzyszenia należy 38 samorządów terytorialnych z terenu województw Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego (w tym duże miasta takie jak Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Olsztyn) oraz oba Urzędy Marszałkowskie – jako członkowie wspierający.

 • Wysokich kwalifikacjach naszych specjalistów

Przez wysokie kwalifikacje, oddanie i poświecenie w wieloletniej pracy naszych pracowników udało nam się rozwinąć szeroką gamę kontaktów krajowych i zagranicznych, uczestniczyć w szeregu sieci oraz wesprzeć wiele inicjatyw UE. Przyczyniło się do zdobycia renomy przez STG ERB w dziedzinie komunikacji publicznej i transferu wypracowanej wiedzy oraz informacji zyskując dla niego statut organizacji odp. za komunikację (coommunication oficer) w szeregu realizowanych projektów (chociażby w CONTRA, INTERCONNECT, CASYPOT). Nasze działania koncentrują się głównie na budowaniu kompetencji i zwiększaniu możliwości samorządów oraz innych organizacji z naszego obszaru we współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej i jej programów (temu służą takie projekty jak Local Youth Councils in South Baltic Region lub South Baltic Project Innovators Network, realizowane w ramach INTERREG Południowy Bałtyk).

STRUKTURA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (STG ERB) jest organizacją o charakterze non-profit, zrzeszającą 38 członków samorządów lokalnych z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Nasza organizacja działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym.

 • Walne Zgromadzenie Delegatów
 • Zarząd Stowarzyszenia
 • Komisja Rewizyjna
Członkowie zarządu STG ERB

Organem głównym jest Walne Zgromadzenie, a organem wykonawczym Zarząd. Do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia powołana jest Komisja Rewizyjna, natomiast codzienną działalnością kieruje Dyrektor Sekretariatu.

Dzięki wdrożeniu w 2005 r. systemu EDIS struktura Sekretariatu spełnia wymogi programów grantowych, współfinansowanych ze środków UE.

HISTORIA UTWORZENIA STOWARZYSZENIA GMIN RP EUROREGION BAŁTYK

Prace organizacyjne nad utworzeniem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk podjął Komitet Organizacyjny Euroregionu Bałtyk (pierwotnie – Jantar), który został zawiązany na pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej Euroregionowi w dn. 28.02 – 1.03 1997 r. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 17 listopada 1997 r., w którym wzięło udział 53 przedstawicieli gmin z terenu województw elbląskiego, gdańskiego, słupskiego i olsztyńskiego. Zebranie przyjęło  Statut Stowarzyszenia, wyłoniło 6-osobowy Komitet Założycielski, któremu udzielono pełnomocnictwa do prowadzenia działań związanych z zarejestrowaniem i rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia. 

POWOŁANIE ORGANIZACJI DO ŻYCIA

Komitet ten do Sądu Wojewódzkiego w Elblągu , I Wydział Cywilny, przedłożył listę 17 gmin - założycieli Stowarzyszenia. Były to: Koczała, Ustka (miasto), Braniewo (gmina), Postomino, Miastko, Stegna, Przechlewo, Czarna Dąbrówka, Orneta, Płoskinia, Gdynia (miasto), Smołdzino, Słupsk, Parchowo, Główczyce, Sztutowo oraz Elbląg (miasto). Tymczasową siedzibę Stowarzyszenia miało w  Elblągu, ul. Św. Ducha 19. Postanowieniem Sądu z dnia 22 grudnia 1997 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 513. Od tego dnia nasza organizacja otrzymała osobowość prawną.


ROK 1998

Po dopełnieniu wszelkich formalności Komitet Założycielski 30 stycznia 1998 r. zwołał I Walne Zebranie Członków, na którym powołano władze Stowarzyszenia, określono budżet, ustalono składkę członkowska w wysokości 10 groszy od jednego mieszkańca gminy rocznie. 9 marca Sąd Wojewódzki zarejestrował pierwszy Zarząd Stowarzyszenia (9-osobowy) w składzie: Witold Gintowt-Dziewałtowski (Elbląg-miasto) – Przewodniczący, ), Maciej Brzeski (Gdynia)- Wiceprzewodniczący, Eugeniusz Wyrzykowski (Sztutowo), Jadwiga Semmerling (Młynary), Zbigniew Galek (Postomino), Jan Klasa (Czarna Dąbrówka Marek Świeczkowski (Gdańsk), Bożena Cebulska (Iława), Andrzej Helbrecht (Górowo Iławeckie – miasto). 

ZAPRASZAMY

Tematy z jakimi między innymi mogą się Państwo z nami skontaktować.

 • Projekty krajowe i międzynarodowe
 • Rozwijanie partnerstw
 • Możliwości finansowania
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram