Kierunki działań Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Obecne Kierunki działania na lata 2022-2024

Cel 1: Wzmocnienie organizacji i jej podstaw funkcjonowania

Pkt 1. Wzmocnienie administracyjne i techniczne

Pkt 2. Rozwój i promocja Stowarzyszenia w kraju i za granicą

Cel 2: Aktywizacja podmiotów członkowskich i organizacji partnerskich

Pkt 1: Włączenie jednostek członkowskich i podmiotów z regionu w wspólne działania

Pkt 2: Stowarzyszenie jako platforma współpracy wielosektorowej

Pkt 3: Szersze wsparcie i promocja inicjatyw lokalnych

Cel 3: Stowarzyszenie jako skuteczne narzędzie podejmowania wyzwań rozwojowych – działalność projektowa

Pkt 1: Działalność projektowa Sekretariatu – projekty własne

Pkt 2: Bezpośrednie włączenie gmin członkowskich w nowe projekty – inicjatywy wsparte

Pkt 3: Zwiększone korzyści dla beneficjentów bezpośrednich i pośrednich

Priorytety działań projektowych

Obszar 1 – szeroko rozumiana promocja i komunikacja regionów i zasobów lokalnych

A. Turystyka i kultura

 • Innowacje w Kulturze i Turystyce
 • Zwiększenie roli kultury i turystyki dla rozwoju gospodarczego i integracji obszarów
 • Zrównoważona turystyka morska i przybrzeżna
 • Zachowanie i wzmocnienie dziedzictwa kulturowego i historycznego (w tym kulinaria)
 • Budowanie spójnego wizerunku i promocja marki turystycznej, kultury i dziedzictwa kulturowego

B. Transport

 • Rozwój infrastruktury TEN-T
 • Strefy rozwoju wzdłuż korytarzy transportowych
 • Rozwój zrównoważonego transportu, infrastruktury i mobilności
 • Łączność transportowa/mobilność

Obszar 2 – środowisko i kwestie ekologiczne – rozwiązywanie problemów

A. Gospodarka obiegu zamkniętego

 • Gospodarka odporna na zmiany klimatu
 • Produkcja i przemysł oraz innowacje technologiczne
 • Infrastruktura i przedsiębiorczość
 • Kapitał Społeczny i Ekonomia społeczna
 • Rozwój rynku pracy
 • Zrównoważona infrastruktura dla planowania społecznego i przestrzennego
 • Biogospodarka
 • Gospodarka żywnościowa i przemysł spożywczy
 • Rosnąca gospodarka dla zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

B. Zmiany klimatu

 • Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
 • Inwestycje w Przyrodę i Odnawialne źródła energii
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, doskonalenie środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
 • Zielone przejście
 • Ochrona i wzmacnianie dziedzictwa naturalnego
 • Zielona, zrównoważona gospodarka odpadami i ściekami
 • Osiągnięcie bardziej ekologicznego i bez emisyjnego środowiska
 • Niebieski i zielony wzrost poprzez inwestycje i pilotażowe działania

C. Problemy z wodą

 • Poprawa jakości wód Bałtyku i Zalewu Wiślanego
 • Gospodarka wodna regionalna/krajowa – stan i jakość wód śródlądowych, szersze wykorzystanie wodnych szlaków komunikacyjnych
 • Błękitny wzrost
 • Ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi (retencja, wetlandy, wody opadowe i zarzadzanie nimi)

Obszar 3 – działania dla i na rzecz młodzieży

A. Młodzież

 • Współpraca w ramach międzynarodowych sieci i programy edukacyjne dla młodzieży
 • Działania na rzecz partycypacyjności młodzieży i wsparcia jej lokalnej aktywności w związku z sytuacją demograficzną i drenażem mózgów
 • Dobre środowisko dla dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo, stypendia, nauka i zdrowie, wpływy i odpowiedzialność, wiedza i globalne spojrzenie
 • Współpraca młodzieży jako priorytet międzysektorowy

Obszar 4 – działania na rzecz podnoszenia innowacyjności samorządów i rozwój lokalnych podmiotów i inicjatyw

A. Innowacje

 • Cyfryzacja i innowacyjne rozwiązania cyfrowe w j.s.t.
 • Kompetencje przyszłości, inteligentna produktywność, optymalna struktura rozwoju
 • Tech - cyfryzacja i inteligentne społeczeństwa, inteligentna specjalizacja
 • IT - oprogramowanie i zaawansowane usługi biznesowe
 • Cyfryzacja społeczeństwa i zwiększenie interakcji cyfrowych – współpraca międzysektorowa
 • Rozwój sektora nauki i innowacji
 • Przemysł 4.0
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram