Kierunki działań Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Obecne Kierunki działania na lata 2024-2026

KIERUNKI PRIORYTETOWE

 1. Promocja samorządności i demokratycznych wartości oraz kooperacji politycznej na różnych szczeblach i obszarach
 2. Ochrona środowiska
 3. Turystyka, kultura, sztuka
 4. Przedsiębiorczość i innowacje
 5. Aktywność społeczna

POZOSTAŁE KIERUNKI

 1. Aktywność komunalna i usługi społeczne
 2. Transport i logistyka
 3. Innowacje techniczne
 4. Ekonomia i innowacje społeczne
 5. Współpraca z organizacjami lokalnymi i trzeciego sektora

Zgodnie ze statutem i programem działania wytyczone zostały one uszczegółowione:

 1. PROMOCJA SAMORZĄDNOŚCI I DEMOKRATYCZNYCH WARTOŚCI ORAZ KOOPERACJI POLITYCZNEJ NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH I OBSZARACH
 • upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju w kraju i za granicą;
 • wspieranie międzyregionalnej współpracy zagranicznej, zwłaszcza współpracy transgranicznej gmin i powiatów.
 • uczestnictwo w życiu i działalności międzynarodowej i unijnej;
 • działalność  ekspercką, doradczą, opiniotwórczą, wydawniczą, informacyjną i promocyjną wartości demokratycznych i europejskich;
 • dbałość o kształt i kulturę związków UE ze środowiskiem samorządowym, nauki, biznesu i mieszkańcami.
 • realizację i ochronę wspólnych interesów członków Stowarzyszenia ich promocja w obszarze Unii Europejskiej i poza obszarem wspólnoty,
 • reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym,
 • promowanie osiągnięć Stowarzyszenia i jego członków;
 1. OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odporna na zmiany klimatu;
 • Produkcja i przemysł oraz innowacje technologiczne;
 • Biogospodarka;
 • Gospodarka żywnościowa i przemysł spożywczy;
 • Rosnąca gospodarka dla zrównoważonego rozwoju.
 • Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna;
 • Inwestycje w Przyrodę oraz odnawialne źródła energii;
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, doskonalenie środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego;
 • Zielone przejście;
 • Ochrona i wzmacnianie dziedzictwa naturalnego;
 • Zielona, zrównoważona gospodarka ściekami i odpadami komunalnymi;
 • Osiągnięcie bardziej ekologicznego i bez emisyjnego środowiska;
 • Niebieski i zielony wzrost obszarów miejskich i wiejskich poprzez inwestycje pilotażowe;
 • Energetyka i wykorzystanie OZE.
 • Poprawa jakości wód Bałtyku i Zalewu Wiślanego;
 • Gospodarka wodna regionalna/krajowa – stan i jakość wód śródlądowych, szersze wykorzystanie wodnych szlaków komunikacyjnych;
 • Błękitny wzrost;
 • Ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi (retencja, wetlandy, wody opadowe i zarządzanie nimi);
 • Edukacja wodna (przywracanie tradycji morskich i żeglarskich).
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia jezior i rzek (lub innych zbiorników wodnych)/morza/powietrza
 • Reagowanie na zagrożenia związane ze zmianami klimatu
 • Rozwiązania oparte na naturze i gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Zarządzanie wodą i ponowne wykorzystani zasobów wodnych
 1. TURYSTYKA, KULTURA, SZTUKA
 • Połączenie sił na rzecz rozwoju turystyki (np. sieciowanie, wydłużenie sezonu turystycznego)
 • Wspólne dziedzictwo kulturowe - zachowanie i wzmocnienie dziedzictwa kulturowego i historycznego (w tym kulinaria);
 • Wspólne wydarzenia sportowe
 • Wzmacnianie tożsamości lokalnej
 • Innowacje w Kulturze i Turystyce;
 • Zwiększenie roli kultury i turystyki dla rozwoju gospodarczego i integracji obszarów;
 • Zrównoważona turystyka morska i przybrzeżna;
 • Budowanie spójnego wizerunku i promocja marki turystycznej, kultury i dziedzictwa kulturowego
 1. PRZDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE
 • Tworzenie sieci badawczych i przedsiębiorstw na rzecz innowacji
 • Udławienia dla MŚP
 • Tworzenie wspólnot energetycznych (działania energetyczne skierowane do obywateli wspierające przejście na energię uzyskiwaną bez zanieczyszczenia) (spółdzielnie energetyczne)
 1. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
 • Partycypacja i włączenie młodzieży
 • Rozwój gospodarki senioralnej
 • Integracja społeczna
 • Wzmacnianie tożsamości lokalnej
 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa
 • Współpraca w ramach międzynarodowych sieci i programy edukacyjne dla młodzieży;
 • Działania na rzecz partycypacji młodzieży i wsparcia jej lokalnej aktywności w związku z sytuacją demograficzną i drenażem mózgów;
 • Dobre środowisko dla dzieci i młodzieży;
 • Bezpieczeństwo, stypendia, nauka i zdrowie, wpływy i odpowiedzialność, wiedza i globalne spojrzenie;
 • Współpraca na rzecz seniorów jako priorytet kooperacji międzysektorowej.

POZOSTAŁE KIERUNKI

1. AKTYWNOŚĆ KOMUNALNA I USŁUGI SPOŁECZNE

 • Służba zdrowia i promocja zdrowego stylu życia
 • Zrównoważona infrastruktura publiczna
 • Cyfrowe usługi publiczne
 • Wspólne usługi edukacyjne
 • Bezpieczeństwo 

2. TRANSPORT I LOGISTYKA

 • Rozwój infrastruktury TEN-T;
 • Strefy rozwoju wzdłuż korytarzy transportowych;
 • Rozwój zrównoważonego transportu, infrastruktury i mobilności;
 • Łączność transportowa/mobilność;
 • Rozwój transportu śródlądowego i morskiego.

3. INNOWACJE TECHNICZNE

 • Cyfryzacja i innowacyjne rozwiązania cyfrowe w j.s.t.;
 • Kompetencje przyszłości, inteligentna produktywność, optymalna struktura rozwoju;
 • Tech - cyfryzacja i inteligentne społeczeństwa, inteligentna specjalizacja;
 • IT - oprogramowanie i zaawansowane usługi biznesowe;
 • Cyfryzacja społeczeństwa i zwiększenie interakcji cyfrowych – współpraca międzysektorowa;
 • Rozwój sektora nauki i innowacji;
 • Przemysł 4.0;
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne;
 • Automatyzacja.

4. EKONOMIA I INNOWACJE SPOŁECZNE

 • Przyjazna infrastruktura i kreatywne wykorzystanie przestrzeni publicznych;
 • Usprawnianie usług społecznych;
 • Kapitał Społeczny i Ekonomia społeczna;
 • Rozwój rynku pracy;
 • Zrównoważona infrastruktura dla planowania społecznego i przestrzennego;
 • Rozwój sektora Obywatelskiego;

5. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI LOKALNYMI I TRZECIEGO SEKTORA

 • Wzmocnienie organizacji III Sektora z terenu Gmin Członkowskich;
 • Wsparcie Interakcji i kooperacji na linii samorząd a sektor obywatelski. 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram