Jak dołączyć do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Zasady przystępowania i współpracy w ramach Stowarzyszenia Gmin Euroregion Bałtyk

Przystąpienie Jednostki Samorządu Terytorialnego do Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk ma standardowy charakter i jest decyzją Rady.

Podjęciu Uchwały przez Radę o przystąpieniu Samorządu do Stowarzyszenia

Podjęcie Uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia wiąże się z przyjęciem obowiązków członka Stowarzyszenia i przejęcia współodpowiedzialności za prace i funkcjonowanie Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk i jego struktury.

W szczególnych sytuacjach podjęcia Uchwały przez Radę o wyznaczeniu pełnomocnika/przedstawiciela do współpracy z Stowarzyszeniem

Członkostwo samorządu w Stowarzyszeniu wiąże się z koniecznością wyboru jego przedstawiciela. Osoby fizycznej będącej reprezentantem Samorządu w Stowarzyszeniu i na Walnym Zebraniu Delegatów, w którym biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni - po jednym przedstawicielu każdej gminy i powiatu, oraz z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający. Zgodnie ze statutem przedstawicielem Samorządu w STG Euroregion Bałtyk powinien być każdorazowy szef Jednostki Samorządu Terytorialnego. Przystąpienie Jednostki Samorządu Terytorialnego wiąże się z przyjęciem zasad współpracy w ramach Stowarzyszenia.

Samorząd wyznaczyć może pełnomocnika/ przedstawiciela gminy osobę koordynatora do bieżących kontaktów i współpracy z Sekretariatem Stowarzyszenia. Osoba ta pełnią funkcję„ "oficerów łącznikowych Stowarzyszenia” – osoby te odpowiadają za wymianę informacji i bieżącą koordynację działań samorządu w ramach systemu istniejącej współpracy. Odpowiadają również za przygotowanie samorządu oraz podmiotów działających na jego terenie do wykorzystania środków Unii Europejskiej przeznaczonej na współpracę transgraniczną i międzyregionalną.

Składka Członkowska

Samorząd ponosi część wydatków związanych z finansowaniem działań Stowarzyszenia. Składka członkowska w Stowarzyszeniu ustalona jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, dla powiatów, z wyłączeniem miast na prawach powiatów - ryczałtowo. Wysokość składki na każdy rok Walne Zebranie Członków określa w specjalnej uchwale. Jednostki Samorządu Terytorialnego są zobowiązane wpłaty składki członkowskiej w danym roku kalendarzowym

Członkostwo

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • zwyczajnych - Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być gmina i powiat ziemski z terenu województw Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego na podstawie stosownej uchwały Rady gminy lub powiatu ziemskiego  i aprobującej decyzji Zarządu Stowarzyszenia
  • wspierających - Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna jeśli wystąpi ze stosownym wnioskiem i wniesie lub zadeklaruje wsparcie materialne Stowarzyszenia.

Nabycie praw członka zwyczajnego i wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, a członka honorowego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu i może być nadane osobie fizycznej lub prawnej.

Zapraszamy do kontaktu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram