Circular MUSE

1.07.2024r. » 30.06.2027r.

Promowanie podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym, które zwiększa efektywność wykorzystania zasobów w usługach komunalnych / NO STHB.02.03-IP.01-0011/23

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Południowy Bałtyk
Partnerzy projektu: Politechnika Gdańska (PL) - lider
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie (PL)
Kalmar Municipality (SE)
Via University Collage (DK)
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (PL)
Klaipeda University (LT)

Wydarzenia związane z projektem

Circular Muse

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejny projekt. który będzie my realizować przez kolejne 3 lata. Circular MuSe - Promowanie podejścia opartego […]

Gminy i miejskie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej świadczą różne usługi na rzecz mieszkańców i odwiedzających. Oferowanie ich wiąże się z szerokim zakresem prac podstawowych i operacji w tle (np. zimowe odśnieżanie dróg, prace naprawcze na ulicach i innej infrastrukturze publicznej, utrzymanie przestrzeni publicznych itp. Wiele z tych działań gmin i komunalnych nadal opiera się na paradygmacie gospodarki liniowej, co z kolei wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem - często nawet surowców (np. piasku lub żwiru do zimowego odśnieżania dróg), które stają się odpadami i są utylizowane po jednorazowym użyciu. Rezultatem jest zarówno stosunkowo wysokie zużycie surowców, jak i wytwarzanie odpadów podczas świadczenia usług komunalnych.

Zastosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w tych podstawowych pracach i operacjach w tle mogłoby znacznie zmniejszyć wpływ na środowisko świadczenia usług komunalnych w obszarze Południowego Bałtyku. Istnieją również potencjalne punkty dźwigni do zmniejszenia zużycia surowców i produkcji odpadów, które leżą nawet w bezpośredniej sferze wpływu gmin i komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, na przykład:

  • ponowne wykorzystanie surowców w ramach poszczególnych usług komunalnych (np. wielokrotne wykorzystanie żwiru do zimowego odśnieżania ulic),
  • ponowne wykorzystanie surowców w ramach różnych usług komunalnych, tj. wykorzystanie materiałów, które są obecnie utylizowane jako „odpady” lub produkty uboczne
  • jednej usługi komunalnej do innych celów w ramach świadczenia usług komunalnych (np. oddzielanie i wykorzystywanie piasku zebranego przez zamiatarki uliczne do miejskich robót ziemnych lub osadów z retencji wody deszczowej do tworzenia i/lub nawożenia zieleni miejskiej).

Projekt Circular MuSe przyjmuje kompleksowe i systematyczne podejście do promowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w usługach komunalnych na całym obszarze Południowego Bałtyku.

Ogólnym celem projektu jest wspieranie przedsiębiorstw komunalnych i gmin w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich w stosowaniu podejścia cyrkularnego, które sprzyja ponownemu wykorzystaniu surowców w ich łańcuchach dostaw, a tym samym efektywnemu wykorzystaniu zasobów w usługach komunalnych.

Nadrzędnym celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów poprzez minimalizację zużycia surowców i zmniejszenie ilości odpadów poprzez ponowne wykorzystanie materiałów w łańcuchach dostaw usług komunalnych.

Projekt koncentruje się na mniejszych miastach i obszarach wiejskich, uznając ich wyjątkowe wyzwania i możliwości w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym i możliwości przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Podejście do projektu opiera się na trzech głównych celach:

  1. Utworzenie „Utworzenie Południowo Bałtyckiego Huba wiedzy u usługach komunalnych w obiegu zamkniętym” w celu ułatwienia transgranicznego budowania potencjału i transferu wiedzy. Zostanie to zapewnione poprzez przeprowadzenie dogłębnej analizy w celu zidentyfikowania potrzeb i  potencjałów zastosowania rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w różnych obszarach tematycznych usług komunalnych; inwentaryzację istniejących technicznych rozwiązań organizacyjnych mających zastosowanie do usług komunalnych o obiegu zamkniętym; ocenę możliwości powielania rozwiązań i stworzenie otwartego katalogu online ze studiami przypadków i informacjami na temat „agentów wiedzy”; i opracować
  2. Testowanie i ocena nowych podejść do obiegu zamkniętego w celu wzbogacenia portfolio dostępnych rozwiązań. Zostanie to zapewnione poprzez przeprowadzenie studiów wykonalności w oparciu o istniejące najlepsze praktyki i najnowszą wiedzę międzynarodową; wdrażanie międzynarodowych warsztatów i sesji wzajemnej oceny , aby towarzyszyć pilotażowym w zaangażowanych gminach; wspólne projektowanie, testowanie i ocena nowych rozwiązań w zakresie obiegu zamkniętego przez miejskie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, dokumentowanie wyników oraz dostarczanie wytycznych i planów dla naśladowców.
  3. Wdrożenie środków wsparcia opartych na wspólnie opracowanych programach nauczania w zakresie świadczenia usług komunalnych o obiegu zamkniętym. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację grup docelowych i ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, mniejsze miasta i gminy wiejskie oraz związki gmin; dostosowanie programów edukacyjnych i mentorskich do konkretnych potrzeb grup docelowych; organizowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla miejskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej i decydentów, rekrutacja firm za pośrednictwem gminnych organizacji parasolowych oraz ułatwianie warsztatów wymiany tematycznej i wizyt studyjnych w miastach pilotażowych Circular MuSe.

Działania projektu są pogrupowane w trzy pakiety robocze związane z treścią. Pierwszy z nich poświęcony jest utworzeniu „South Baltic Knowledge Hub on Circular Municipal Services”. Obejmuje on opracowanie otwartego katalogu studiów przypadków i dostępnych rozwiązań dla usług komunalnych o obiegu zamkniętym, opracowanie zestawu modułowych programów nauczania i mentoringu dla miejskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej i miejskich decydentów oraz utworzenie międzynarodowej sieci ekspertów ds. gospodarki o obiegu zamkniętym z instytucji badawczo-rozwojowych. Drugi pakiet prac koncentruje się na praktycznym wdrażaniu i ocenie innowacyjnych podejść cyrkularnych w ramach usług komunalnych, które obejmują planowanie, wdrażanie i ocenę pilotażowych rozwiązań w zakresie praktyk techniczno-organizacyjnych w zakresie świadczenia usług komunalnych o obiegu zamkniętym. W ramach ostatniego pakietu roboczego planowane są programy edukacyjne i mentorskie dla miejskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej wraz z międzynarodowymi warsztatami łączącymi praktyków i naukowców.

Grupami docelowymi projektu są miejskie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich, mniejsze miasta i gminy wiejskie oraz stowarzyszenia gmin i/lub stowarzyszenia sektorowych przedsiębiorstw użyteczności publicznej.


PROJEKT W PIGUŁCE

Program: Interreg Południowy Bałtyk

Obszar projektu: Gospodarka obiegu zamkniętego, usprawnianie gospodarki komunalnej, lepsze wykorzystanie zasobów i surowców
Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy (głównie kraje Morza Bałtyckiego)
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania: 80%
Budżet projektu: 1 424 656,00 EUR
Budżet STG ERB: :   69 500,00 EUR
Konsorcjum projektowe: Projekt realizowany wspólnie z 14 pełnymi partnerami i 7 partnerami stowarzyszonymi z PL, LT, SE, DK

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram