Informacje z Euroregionu Bałtyk

WaterMantl-ne Aktualności Projekty WaterMan Polski pll_6489802c5a97c WaterMan

Warsztat i wizyta studyjna w Schweinfurt - WaterMan 5-6 czerwca 2023

Zmiany klimatyczne to procesy, które odnoszą się do długoterminowych zmian w klimacie Ziemi. Te zmiany obejmują wzrost temperatury atmosfery, zmiany w opadach, zmiany w rozkładzie lodu i śniegu, podnoszenie się poziomu morza oraz inne związane z tym efekty. Główną przyczyną tych zmian jest zwiększone emitowanie gazów cieplarnianych do atmosfery przez ludzkość, przede wszystkim w wyniku spalania paliw kopalnych takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa. W coraz większym stopniu borykamy się ze zmianami klimatycznymi takimi jak susze, czy powodzie co powoduje, że bardzo ważnym aspektem jest tematyka wody. Projekt WaterMan promuje ponowne wykorzystanie wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do zarządzania wodą, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na klimat.

W ramach projektu WaterMan w dniach 5-6.06.2023 odbyło się spotkanie partnerów projektu w Schweinfurcie. Uczestnicy zostali przywitani przez lidera projektu, managera zarządzającego projektem oraz reprezentanta Berlin Centre for Competence on Water, który był gospodarzem spotkania.

Pierwszego dnia odbyła się wizyta studyjna w miejscu realizacji projektu Nutzwasser. Jest on częścią specjalnego programu finansowania Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych na temat: „Technologie wodne: ponowne wykorzystanie”. Celem jest opracowanie nowych, wysoce elastycznych i opartych na potrzebach strategii zarządzania w zakresie ponownego wykorzystania wody do nawadniania obszarów miejskich i rolniczych w praktyczny sposób. Na miejscu uczestnicy zobaczyli ciekawe rozwiązania dotyczące uzdatniania wody do picia np. za pomocą ozonowania, czy światła UV. Do czyszczania wody często używane są produkty chemiczne, które mogą mieć negatywny wpływ na inne czynniki.

Odbyła się również część  warsztatowa, na której rozmawiano o technologiach, ramach prawnych i pracy z odbiorcami. Reprezentant projektu NutzWasser mówił o problemach związanych z mentalnością ludzi i ich podejściem do wody. Zasobów wody pitnej na świecie jest coraz mniej, dlatego należy postawić sobie pytanie: czy musimy wykorzystywać wodę kranową do wszystkiego, np. podlewania trawników, czy mycia aut? Rozpoczęli rozmowy uświadamiające z mieszkańcami. W swoim regionie mają bardzo dużo firm produkcyjnych, które zużywają wodę do schładzania maszyn. Jörg Drewes lider projektu opowiedział o swoim doświadczeniu i przejściach w projekcie.

W drugiej części warsztatu gospodarz wydarzenia KWB (Competence Centre Water Berlin) przedstawił prezentację związaną z używaniem wody. Omówione zostały między innymi tematy dot.:

  • podstawowych definicji, źródeł odzyskanej wody i komponentów
  • opcji ponownego wykorzystania wody i rodzaje jej wykorzystania, w tym potencjalnych interesariuszy
  • technologii uzdatniania wody do ponownego jej wykorzystania („odpowiednie do celu”)

Drugi dzień spotkania był poświęcony części prac warsztatowych, w trakcie których skupiono się na metodach i narzędziach uzdatniania wody. Gospodarz spotkania przedstawił prezentację dotyczącą zarządzania ryzykiem i oceny ryzyka w kontekście ponownego wykorzystania wody (z przykładami z prac Berlińskiego Centrum Kompetencji w zakresie Wody). Prezentacja zawierała również wprowadzenie do ryzyka, ocenę ryzyka i zarządzania według Normy WHO i UE dotyczące jakości wody oraz oceny i zarządzania ryzykiem wg. metody Ilościowej i jakościowej oceny ryzyka. Ciekawym elementem prezentacji była ocena ryzyka chemicznego i mikrobiologicznego.

Dokonano oceny cyklu życia (LCA) jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji. Przedstawia ono możliwości wyboru technologii najlepszego przetwarzania do danego celu, w tym jakie są korzyści i obciążenia dla środowiska. Partner z Berlińskiego Centrum Kompetencji przedstawił przykłady dotyczące wody oraz w jaki sposób wykorzystują metodę i możliwości LCA - oceny cyklu życia.

Kolejna prezentacja dotyczyła przeglądu dostępnych narzędzi do badań przygotowawczych i wprowadzenie zewnętrznych bezpłatnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w kontekście ponownego wykorzystania wody (narzędzie MultiReuse oraz narzędzie Poseidon).

Partner z Polski (Politechnika Gdańska) oraz ze Szwecji (Kalmar Municipality) kontunowali duskusję dotyczącą narzędzi wspierających ponowne użycie wody. W ramach projektu WaterMan podczas realizacji pilotaży będą wykorzystywane narzędzia badawcze takie jak:

  • Extreme Weather Layer - system planowania przestrzennego, który ograniczania ryzyko powodziowe na obszarach miejskich
  • GIS - określanie lokalizacji retencji wody
  • Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) - ocena poziomu ryzyka chemicznego

Ostatnia część dnia poświęcona była podsumowaniu dwóch dni pracy warsztatowej oraz wizyty studyjnej. Manager projektu podsumował rozmowy partnerów oraz każdy z uczestników miał możliwość powiedzenia swojego komentarza o wydarzeniu.

Omówione zostały dostępne narzędzia i metody badań przygotowawczych w trakcie działań pilotażowych. Partnerzy rozmawiali o zagadnieniach jakie można zbadać w ankietach. Ważnym aspektem, na który zwrócili uwagę wszyscy uczetsnicy to poziom świadomości mieszkańców i władz dotyczący zasobów wody, jej jakości i metodach uzdatniania i oszczędzania wody pitnej. Będzie to ważny aspekt w projekcie, aby to władze lokalne i regionalne zwiększyły swój poziom wiedzy i świadomości w w/w temacie.

Na koniec omówione zostały sprawy wewnętrzne oraz kolejne działania. Zaplanowano następne spotkania oraz wizyty studyjne, w taki sposób aby każdy miał możliwość wzbogacenia swojego doświadczenia oraz wiedzy w temacie wody. Wspomniane zostały kwestie związane z promocją i rozposrzechnianiem wiedzy dotyczącej projektu oraz realizowanych działań.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram