Informacje z Euroregionu Bałtyk

Indigisetl-ne Aktualności Indigise Projekty Polski pll_62a6f55e7be39 Indigise

INDIGISE - FORUM DIALOGU MŁODEGO POKOLENIA, Elbląg 06.06.2022

6 czerwca 2022 roku w Elblągu odbyło się Forum Dialogu Młodego pokolenia z udziałem ponad 30 osób - przedstawicieli Młodzieżowych Rad wraz z opiekunami, działającymi  w samorządach członkowskich Stowarzyszenia z: Elbląga, Malborka, Nowego Miasta Lubawskiego oraz Dzierzgonia

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Celem tego wydarzenia była integracja środowiska Młodzieżowych Rad samorządowych, wymiana doświadczeń, poszukiwanie inspiracji do działania młodzieży na rzecz młodzieży, nawiązanie współpracy Młodzieżowych Rad.

Wraz z porządkiem Forum uczestnicy otrzymali od organizatorów podręczniki powstałe w ramach projektu INDIGISE, objęty działaniem IO2 „Podręcznik – jak stymulować przedsiębiorczość społeczną za pomocą metod uczenia się pozaformalnego i nieformalnego”,  a także objęty działaniem IO3 podręcznik pn. „Social Enterpreneurship Methodology Handbook”. 

Oficjalnego otwarcia dokonał Marcin Żuchowski, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia, który dokonał wprowadzenia do spotkania nt. działań Młodzieżowych Rad, ich aktywności, kierunków działań prosząc jednocześnie o przedstawienie się uczestników celem lepszego poznania siebie nawzajem. Następnie Adrianna Gniado-Turkowska zaprezentowała założenia projektu INDIGISE, źródła finansowania, partnerstwo projektowe, zrealizowane działania w Polsce i u partnerów polskich i zagranicznych. Dopełnieniem tej wypowiedzi była prezentacja kandydata na członka Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk, Dawida Jędrzejewskiego, o udziale młodych przedstawicieli Rad w działaniu pn. Obóz przedsiębiorczości społecznej, które odbyło się w Kłajpedzie w dniach 9-11 maja 2022 roku a następnie w dniach 13-14 maja w formie online. Omówił też stronę internetową o przedsiębiorczości społecznej mającą służyć młodym, która powstała przy okazji innego projektu a rozwijana jest w ramach INDIGISE.

Gościem Forum była Pani Joanna Glezman, Kierownik  Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz ze współpracowniczką Biura, Panią Mają Świtkowską.

Pani Kierownik przedstawiła uczestnikom wiele ciekawych inicjatyw i projektów podejmowanych na rzecz młodzieży przez województwo warmińsko-mazurskie od roku 2015. Są to m.in. dotacje pn. „Lokalny system wspierania inicjatyw młodzieżowych” czy „Działamy na rzecz społeczności lokalnej”, których założeniem jest tworzenie i wzmacnianie warunków do rozwoju potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji młodzieży, rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, budowanie lokalnych koalicji i partnerstw, wspieranie inicjatyw wypracowanych przez młodzież. W swej prezentacji Pani Joanna Glezman omówiła także projekty na rzecz młodzieży, wskazała najbardziej aktywne miejscowości, omówiła założenia powołanej Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego grupę roboczą pn. „wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży”, oraz wiele innych inicjatyw na rzecz młodych jak coroczne Forum Młodzieży Warmii i Mazur, podczas których omawiane są problemy z jakimi zmaga się młodzież oraz ich potrzeby. Kolejne Forum Młodzieży Warmii i Mazur odbędzie się 10 czerwca 2022 r, na które uczestnicy Forum elbląskiego zostali zaproszeni przez Panią Kierownik.

Forum Dialogu Młodego pokolenia połączone było z warsztatami tematycznymi ukierunkowanymi na kształtowanie innowacyjnych, przedsiębiorczych i partycypacyjnych postaw i sposobu myślenia młodzieży. W tej części odbył się także panel dyskusyjny nt. potrzeb młodych ludzi, środowiska w którym żyją, ich aktywności społecznej, wyznaczania kierunków działań. Całą część poprowadziła Fundacja CIVIS POLONUS  z Warszawy. Uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się także z przedstawionymi przez Fundację dobrymi praktykami działań Młodzieżowych Rad Gmin, Miast i Powiatów z różnych części Polski, jako inicjatyw czy projektów, które zmieniły społeczność. Niektóre z tych inicjatyw „żyją” w sieci  jako podcasty i można ich słuchać gdzie i kiedy się chce. 

Opiekunowie Młodzieżowych Rad odbyli osobne spotkanie z zespołem Stowarzyszenia, które poprowadził Marcin Żuchowski, Dyrektor Sekretariatu. Zaprezentował on kilka inicjatyw projektowych dotyczących młodzieży, które omówił z uczestnikami, zapraszając do wspólnej dyskusji nad koncepcją wniosków projektowych, w tym nad celami, działaniami, itp..

FORUM zakończyło się podsumowaniem i jednocześnie zaproszeniem do współpracy w ramach kolejnych inicjatyw, które przedstawił Dawid Markun, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram