Informacje z Euroregionu Bałtyk

Stowarzyszenietl-ne Aktualności Polski pll_62a3206648f10 Stowarzyszenie

III Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w 2022 roku

W dniu 09.06.2022 odbyło się już trzecie od początku roku posiedzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia (pierwsze w formule wyjazdowej), które miało miejsce w Sztumie. Członkowie Zarządu dzięki gościnności i uprzejmości przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum i Pana Burmistrz Leszka Tabor, który uświetnił spotkanie, a zarazem pełnił rolę Lidera Projektu Sztum Circular Economy.

W trakcie posiedzenia uczestnicy mieli okazję przedyskutować najważniejsze wydarzenia ostatnich 2 miesięcy, podjąć nowe uchwały, omówić wspólne działania pracowników Sekretariatu na rzecz lokalnych jst, podsumować działalność projektową oraz przeanalizować aktywności zrealizowane przez Stowarzyszanie w 2021 i na początku 2022 roku planując kolejne przedsięwzięcia .

Jednym z najważniejszych postanowień obecnego spotkania było powołanie nowej formy aktywizacji naszych członków (gminy członkowskie STG ERB) i nie tylko (instytucje i organizacje z Pomorza oraz Warmii i Mazur). Dzięki wspólnym staraniom Zarządu Stowarzyszenia, pracowników Sekretariatu oraz w porozumieniu z Liderem projektu Miasta i Gminy Sztum udało się wypracować kompromis i powołać do życia nową formę współpracy w ciele Stowarzyszenia w postaci:

  1.  UTWORZENIA DEDYKOWANEJ SIECI SPECJALISTÓW - KRAJOWEJ ZADANIOWEJ GRUPY ROBOCZEJ,

oraz

  • UMIĘDZYNARODOWIENIE DZIAŁANIA GRUPY I INICJACJA DIALOGU MIĘDZYANRODOWEGO W DZIEDZINIE POPRZEZ ORGANZIACJĘ MIĘDZYANRODWYCH WYDARZEŃ DEDYKOWANYCH, które zostaną sfinansowe z projektu SZTUM CIRCULAR ECONOMY – ODPOWIEDZIĄ NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA KLIMATYCZNE (w skrócie SCE)

FORMA DZIAŁANIA: Nieformalna sieć współpracy działająca w oparciu o dedykowane wydarzenia - spotkania fizyczne i online (przynajmniej dwa w roku), mającą charakter otwarty i bez kosztowy

NAZWA ROBOCZA: GRUPA ZADANIOWA DS. ŁAGODZENIE SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU I ROZWOJU ZIELONYCH I NIEBIESKICH INICJATYW

TASK GROUP ON MITIGATING THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND THE DEVELOPMENT OF GREEN AND BLUE INITIATIVES

FINANSOWANIE:   W okresie realizacji projektu SCE z budżetu partnera Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (środki zabezpieczone – poziom dofinansowania 85%) – na przełomie czerwiec 2022 – czerwiec 2024, po zakończeniu projektu z źródeł własnych Stowarzyszenia i pozyskanych środków z nowych wytworzonych inicjatyw.

UZASADNIENIE:

Zadanie zgodne z potrzebami członków organizacji i celami Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i planami rozwoju dedykowanej grupy zadaniowej (roboczej) poświęconej powstaniu nieformalnej sieci skupiających lokalnych specjalistów w dziedzinie zielonego i niebiskiego wzrostu, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałaniu negatywnym zmianom w dziedzinie Gospodarki o Obiegu zamkniętym.

Realizacja zadania przyczyni się do:

• Większej specjalizacji Stowarzyszenia i Członków sieci

• Inicjacja dialogu w dziedzinie w kraju i za granicą

• Rozwoju współpracy międzygminnej, międzyregionalnej i międzynarodowej;

• Wsparcie rozwoju inicjatyw lokalnych;

• Rozwoju skutecznych wniosków projektowych w dziedzinie (w tym ramach środków EEA Grants jako potencjalnego źródła dofinansowania),

• Promocji lokalnej i międzynarodowej Stowarzyszenia

• Wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń

Co jest zgodne z kierunkami działania Stowarzyszenia (STG ERB)  na lata 2021-2023

Realizacja działania bezpośrednio przyczyni się do desyminacji wyników projektu oraz promocji programu i współpracy polsko-norweskiej w ramach środków mechanizmu Finansowego EOG jako potencjalnego źródła finansowania nowych inicjatyw.

LIDER:

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (zaangażowanie techniczne, administracyjne i finansowa implementacja zadania)

Miasto i Gmina Sztum - wsparcie samorządowe i patronat

Politechnika Gdańska – wsparcie naukowe

Elbląski Park Technologiczny - wsparcie merytoryczne i zaangażowanie biznesu

ZAANGAŻOWANIE:

- członkowie STG ERB - przedstawiciele samorządów członkowskich Stowarzyszenia, lokalni specjaliści w dziedzinie

- członkowie sieci Euroregionu Bałtyk – przedstawiciele grupy wodnej, zaproszeni specjaliści w danej dziedzinie;

- zaproszeni eksperci lokalni: przedstawiciele jednostek organizacyjnych miast i gmin, organizacji i instytucji działających w regionie i kraju

- zaproszeni eksperci międzynarodowi: praktycy i specjaliści w dziedzinie z krajów Morzą Bałtyckiego

- organizacje trzeciego sektora i przedstawiciele grup formalnych i nieformalnych

- otoczenie biznesu

Więcej informacji w krótce!!!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram