Informacje z Euroregionu Bałtyk

Catalysttl-ne Aktualności Catalyst Projekty Polski pll_62b98aec5b52d Catalyst

CATALYST - Rozwój nowych inicjatyw młodzieżowych - spotkanie online, 27.06.2022

W dniu 27.06.2022 odbyło się kolejne spotkanie online zespołu partnerskiego projektu CATALYST z Polski, Litwy, Szwecji pod przewodnictwem CSE Światowid. Spotkanie partnerów miało charakter roboczy, dedykowane było rozwojowi koncepcji działań na rzecz aktywizacji młodego pokolenia i technicznej strony przygotowywanych warsztatów projektowych w Elblągu zaplanowanych na 13-15.07.2022. 

W trakcie spotkanie zespół omawiał plan nadchodzącego wydarzenia, możliwości zaproszenia potencjalnych uczestników z poza konsorcjum (Litwa, Dania), plany na przebieg wydarzenia z uwzględnieniem wizyt inspiracyjnych, konsultacji z lokalną młodzieżą oraz części warsztatowej dedykowanej rozwojowi dwóch niezależnych koncepcji projektów młodzieżowych:

  1. Pierwszy dedykowany wzmacnianiu procesów demokratycznych, zaangażowania i aktywności społecznej młodego pokolenia z wykorzystaniem festiwali demokracji;

Wizją projektu jest ożywienie demokracji poprzez wzmocnienie więzi między systemem (politycznym, społecznym) UE a obywatelami, a także stworzenie przestrzeni do dialogu i uczestnictwa.

  1. Rozwoju wirtualnej promocji i aplikacji online ukazującej miejsca ważne lub atrakcyjne dla młodzieży i z których może skorzystać młodzież w krajach BSR

Wizja projektu jest promocja obszaru Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego miejsca do spędzenia wolnego czasu i zaprezentowania różnych ścieżek aktywizacji młodego pokolenia w oparciu o lokalne zasoby. Poprawiając różne krajowe i lokalne podejścia/procesy budowania ukierunkowanej i dedykowanej oferty dla młodzieży chcemy przyczynić się do rozwoju tego obszaru, zarówno w zakresie turystyki, kultury i sztuki, startupów (stawiają pierwsze kroki w karierze biznesowej) czy budowanie oferty aktywizacyjnej, która obecnie nie jest w pełni wykorzystywana i dostosowane do oczekiwań młodego pokolenia 

Obydwie koncepcje są pochodną lokalnych potrzeb w 4 krajach i efektem warsztatów w Wismarze (Niemcy) oraz doświadczeń partnerskich z realizacji dotychczasowych projektów.

Dedykowane spotkanie w Elblągu będzie pełniło rolę wydarzenia decydującego o dalszych losach tych dwóch aplikacji, w trakcie którego skonfrontujemy oczekiwania i możliwości obecnego konsorcjum z faktycznymi oczekiwaniami i potrzebami młodego pokolenia dążąc do stworzenia jak najskuteczniejszych wniosków projektowych przygotowywanych w ramach nowej perspektywy programu Interreg Południowy Bałtyk. To również podstawa do konkretyzacji przyszłych planów projektowych oraz wymiany poglądów i lokalnych doświadczeń.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram