Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Aktualności Green up Polski pll_65cb5eb686170 Green up

Braniewo - pierwsze Wysłuchanie Publiczne w ramach projektu GreenUp

Pierwsze "wysłuchanie publiczne" w ramach projektu GreenUp za nami. W dniu dzisiejszym delegacje ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie oraz braniewskiej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II, zaprezentowały przedstawicielom władz w Braniewie efekty swojej pracy nad fiszkami projektowymi. Przedstawione zostały trzy propozycje projektowe: „Młodzi liderzy środowiska”, „Braniewski Ogród Botaniczny - Spokojne miejsce eco braniewskiej młodzieży” oraz „ŚMIEĆCRAFT - Gra o zieloną przyszłość”.

Problemami poruszonymi przez młodziez były głównie: niska świadomość ekologiczna mieszkańców, przez co na terenie miasta i gminy (ale również w regionie) występują nielegalne składowiska odpadów (w gminie „śmieci wszędzie”); szersze włączenie społeczne i budowanie zaangażowania mieszkańców w działania proekologiczne i ochrony środowiska, w tym różnych grup wiekowych czy społecznych oraz szersza współpraca pomiędzy różnymi podmiotami (szkoły, administracja, organizacje pozarządowe, młodzież, firmy); nieracjonalna gospodarka zasobami - powstawanie nadmiernej ilości odpadów co wiąże się z problemem osiągnięcia wymaganych wskaźników recyklingu; nieuporządkowane odpady reagują fizykochemicznie i biochemicznie, to środowisko dla funkcjonowania bakterii i wirusów, które za pośrednictwem owadów, gryzoni i ptaków przenoszone są na inne organizmy, w tym na ludzi; skażenie roślinności poprzez glebę i system korzeniowy; w otoczeniu dzikich wysypisk odpadów cały cykl wegetacyjny roślin jest zmieniony; odpady składowane w dużych ilościach na hałdach i dzikich składowiskach stwarzają zagrożenie pożarowe i wybuchowe; spalanie odpadów przez mieszkańców gminy;
brak recyklingu to zmniejszenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych; brak wiedzy o dokładnej ilości wytworzonych odpadów, które nadają się do recyklingu, co wpływa na wzrost kosztów systemu odbioru i zagospodarowania odpadów; obniżenie walorów krajobrazowych i turystycznych okolicy wysypisk odpadów; zły stan środowiska oraz zwiększenie presji na środowisko.

Celem głównym pierwszego prezentowanego projektu było czyste miasto poprzez tworzenie Braniewskiej eko-społeczności opartej o  zaangażowanie, edukację, włączenie w działanie młodzieży oraz wszystkich mieszkańców. Cel główny drugiego projektu, zaprezentowanego przez młodzież przedstawicielom samorządu w Braniewie, to wykorzystanie istniejącej infrastruktury miejskiej i stworzenie przyjaznego środowisku, interaktywnego miejsca  rekreacji oraz edukacji środowiskowej w Braniewie dla osób w różnym wieku oraz ich zwierząt poprzez zagospodarowanie terenów dawnego zoo miejskiego i aktywizację mieszkańców. Natomiast cel główny trzeciego prezentowanego projektu to: młodzież bliżej środowiska poprzez grywalizację i zabawę - promowaniu edukacji ekologicznej poprzez grywalizację dla dzieci i młodzieży wykorzystującą aplikację na smartfony oraz zawierającą podręcznik umiejętności ekologicznych, które pomagają w codziennym podejmowaniu ekologicznych decyzji oraz nauczaniu o zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska.

Tomasz Sielicki Burmistrz Braniewa podpisał List intencyjny - pakt na rzecz zielonej zmiany w gminie miasta Braniewo, w którym deklaruje, iż wspólnie z przedstawicielami konsorcjum projektowego GreenUp, dołoży wszelkich starań, by dotychczas wypracowane inicjatywy młodzieży w przyszłości mogły się urealnić.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram