Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_64676d3eaecdb

XLVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Również 17 maja br., bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Zarządu, rozpoczęło się XLVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Po wypełnieniu kwestii formalnych, związanych z wyborem przewodniczącego, zatwierdzeniem porządku obrad i regulaminu Walnego Zebrania oraz wyborze Prezydium w osobie Sekretarza i członka Prezydium, Zgromadzenie zatwierdziło zmiany składu gmin członkowskich w 2023 roku i powitano nowego członka Stowarzyszenia – gminę Stawiguda.

W porządku obrad znalazło się między innymi podsumowanie informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022, sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia, udzielone zostało absolutorium Zarządowi STG ERB. Przedstawiono obecne działania projektowe Stowarzyszenia, złożone i przygotowane wnioski, aplikacje, wyniki konkursów i nowe programy wsparcia, a także informacja o sytuacji Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk.

Jak wskazały sprawozdania merytoryczne i finansowe, działania Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w ostatnim roku były bardzo efektywne. Skuteczność działań w związku z aplikacjami do programów międzynarodowych wynosi 90%. Na tą chwilę tylko jeden projekt ze wszystkich złożonych nie dostał dofinansowania, a konkurencja jest duża, tylko 1 na 10 aplikacji otrzymuje dofinansowanie, choć wskaźnik ten w niektórych programach jest znacznie większy. Informacje o wszystkich realizowanych aktualnie i zrealizowanych projektach uzyskać można na stronie Stowarzyszenia, w zakładce „Projekty”.

Podczas Walnego Zgromadzenia Dyskutowano również o przyszłości nieformalnej sieci Euroregionu Bałtyk i planowanym przekształceniu jej w organizację EUWT (Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej). Należy wspomnieć, że w Euroregionie działa kilka Grup Roboczych, które powoływane są jako grupy stałe, do rozwiązywania problemów długofalowych, lub też grupy tematyczne, do rozwiązania doraźnego problemu, jak np.: Grupa zadaniowa ds. Wody (Water Core Group), związana z projektem WaterMan, Mobility Core Group, która jest w opracowaniu, czy też powołana właśnie Grupa Zadaniowa ds. Zmian Klimatu i Zielonej Energii (Task Force - climate change and green Transition). Funkcjonuje również Młodzieżowa Rada Euroregionu Bałtyk, składająca się z dwóch reprezentantów Stowarzyszenia. Przystąpienie Stowarzyszenia do organizacji EUWT miałoby być nowym rozwiązaniem na bazie istniejącej sieci współpracy międzynarodowej. Mogłoby to nastąpić dopiero po formalnym przekształceniu Stałego Międzynarodowego Sekretariatu SMS właśnie w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. Na tą chwilę decyzja w powyższej sprawie nie została jeszcze podjęta.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram