Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski pll_6284c777a3e62 Sztum Circular Economy

UMOWA NA REALZIACJĘ PROJEKTU SZTUM CIRCULAR ECONOMY OFICJALNIA PODPISANA – MAJ 2022

Z przyjemnością informujemy, że w ubiegłym tygodniu (11 maja 2022) Lider projektu - Miasto i Gmina Sztum reprezentowane przez Pana Burmistrza Leszka Tabora i Panią Skarbnik Danutę Wiatrowską podpisali w imieniu konsorcjum projektu w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę w sprawie projektu pn. Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne, co stanowi zakończone sukcesem zwieńczenie blisko 2 letnich starań dążących do realizacji nowych lokalnych inwestycji i działań informacyjno-edukacyjnych dla naszych samorządów członkowskich.

Samo podpisanie umowy odbyło się za pośrednictwem Pana Artura Michalskiego, wiceprezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i burmistrza Sztumu Leszka Tabora, którzy to w imieniu beneficjenta i władz programu podpisali w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu „Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne.”

Starania gminy o środki rozpoczęły się we wrześniu 2020 r., a spośród blisko 50 zgłoszonych wniosków decyzją Ministerstwa Klimatu i Środowiska wybrano pięć. Sukces Sztumu nie byłby możliwy bez udziału w projekcie partnerów krajowych - Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Politechniki Gdańskiej oraz partnera norweskiego - International Development Norway.

W ramach projektu planuje się budowę nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz hali magazynowo-naprawczej, do której mieszkańcy będą mogli oddać rzeczy im niepotrzebne, a nadające się do ponownego użycia i wykorzystania. Zaplanowano także szeroki zakres działań informacyjno-edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu to ponad 5 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie to 4,3 mln zł.

Podpisanie umowy rozpoczyna tym samym oficjalny okres implementacji szerokiego zakresu działań twardych i miękkich zarówno w Gminie Miasta Sztum jak i na terenie naszych samorządów członkowskich, gdyż sam projekt przewiduje również zakrojone na szeroką skalę działania sieciowe dążące do utworzenia kolejnych podobnych inicjatyw i stworzenia forum dialogu i dyskusji nad lokalnymi problemami w dziedzinie ekologii, gospodarki o obiegu zamkniętym w większej perspektywie.

ROZPOCZĘCIE DZIAŁŃ SIECIOWYCH

Ważnym działaniem w ramach projektu SCE będzie SIECIOWANIE – polegające na utworzeniu grupy roboczej przy naszym Stowarzyszeniu w obszarze przeciwdziałania zmian klimatu i realizacji inicjatyw w dziedzinie niebieskiego i zielonego wzrostu

Celem powstałej grupy będzie wzmocnienie poziomu operacyjnego współpracy w dziedzinie GOZ i łagodzenia skutków klimatu w oparciu o utworzenie nieformalnej grupy tematycznej specjalistów z dwóch regionów funkcjonującej przy STG ERB i MIG Sztum.

Jej zadaniem będzie:

  • Strategiczne planowanie działań dostosowawczych / łagodzących oraz kreowanie lokalnych i regionalnych polityk w dziedzinie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu;
  • Wymiana dobrych praktyk i inspiracji działań lokalnych i regionalnych;
  • Inicjacja współpracy wielosektorowej i zaangażowanie w dyskusje i dialog przedstawicieli j.s.t., instytucji naukowych, jednostek i instytucji oraz ich ekspertów i specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; 
  • Umożliwienie nawiązania współpracy i rozwoju nowych inicjatyw projektowych.

Tworzenie sieci wsparcia oparte będzie o 5 spotkań tematycznych i wizyt studyjnych dla instytucji i pracowników oraz prowadzenie międzysektorowego dialogu oraz rozwój nowych inicjatyw (projektowych, szkoleniowych) oraz lobbowania na rzecz procesów GOZ i działań w sferze zielonego wzrostu.

Co przed nami w projekcie:

Konferencja początkowa w dniu 08-09.06.2022, która odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, z udziałem szeregu zaproszonych gości i ekspertów.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram