Informacje z Euroregionu Bałtyk

Nursecoast IItl-ne Nursecoast II Polski pll_64b6a01d38e67 Nursecoast II

Spotkanie online - projekt Nursecoast II

Dziś, 18 lipca br, odbyło się spotkanie partnerów w ramach projektu Nursecoast II. Konsorcjum projektowe w formule on-line łączy się co dwa tygodnie. Regularność spotkań ma na celu przedstawienie bieżących zagadnień nad którymi obecnie pracują partnerzy. Tematem rozmów w dniu dzisiejszym było przedstawienie informacji na temat terminów realizacji kolejnych zadań projektowych, potencjalnych miejsc pilotażowych i przyszłych wyników oceny dotyczących wyboru odpowiedniej technologii użytej do budowy oczyszczalni ścieków.

Partnerzy rozmawiali na temat raportu dotyczącego miejsc studium przypadku w Finlandii. Raport ma na celu pomóc w pracach nad przyszłymi rozwiązaniami technologicznymi i pracami związanymi z raportowaniem wewnętrznym. Można tam znaleźć opinie ekspertów i informacje zwrotne na temat inwestycji pilotażowych projektu w zakresie wyboru najbardziej efektywnego i optymalnego rozwiązania technologicznego służącego lokalnej społeczności. Powyższy dokument zawiera także rozdział poświęcony przeglądowi procesu współtworzenia opartego na wzajemnej ocenie, podczas którego oceniono konkretne aspekty inwestycji pilotażowej, oraz rozdział poświęcony ocenie każdej inwestycji pilotażowej i wynikom dyskusji w ramach wzajemnej oceny.

Raport w swoim założeniu ma także służyć jako książka dobrych praktyk pokazująca różne aspekty wyboru optymalnego rozwiązania opartego na znanych i sprawdzonych technologiach, uznanych za najlepsze na rynku. Dokument wykracza poza granice kraju, zawierając opinie ekspertów z każdego kraju partnerskiego na temat wybranych projektów pilotażowych, znaleźć tam można elementy, które po spełnieniu określonych warunków, mogą być również stosowane w innych miejscach. W końcowym efekcie powstanie jeszcze 5 takich raportów, łącznie w 6 krajach partnerskich.

Reasumując, jak przedstawiają partnerzy projektowi, omawiany wyżej dokument ma trojaki cel: po pierwsze ma pełnić rolę mechanizmu informacji zwrotnej, który pomaga usprawnić prace pilotażowe projektu, w szczególności rozwój pilotów, a ostatecznie wykorzystanie wyników projektu przez władze lokalne. Po drugie jest to spójne zebranie opinii ekspertów na temat każdego projektu pilotażowego, które należy wziąć pod uwagę, gdy partnerzy omawiają opcje poprawy oczyszczania ścieków z władzami lokalnymi w miejscowościach turystycznych na obszarach wiejskich. Jest to cenne narzędzie dla partnerów, którzy otwierają dialog z przedstawicielami gmin i władzami oczyszczalni ścieków, specjalistami i ekspertami. Po trzecie służy jako pomoc w wypełnieniu luki w wiedzy władz lokalnych na temat niektórych przeszkód i wyzwań związanych z każdą inwestycją oraz upewnienie się, że wnioski mogą zostać wyciągnięte i wdrożone przez kolejne gminy. Ocena wyboru metod i technologii w celu rozwiązania lokalnych problemów związanych ze ściekami w każdej lokalizacji pilotażowej pozwoli na wzajemną wymianę metod stosowanych w innych projektach pilotażowych, które mogłyby zostać zaadaptowane, czy wykorzystane w innych miejscach.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram