Informacje z Euroregionu Bałtyk

SCONEtl-ne Aktualności Projekty SCONE Polski pll_66559e6f7c5b6 SCONE

PROJEKT SCONE - Sieć Współpracy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Południowym Bałtyku

Mamy przyjemność poinformować Państwa o zatwierdzeniu projektu do realizacji w ramach środków programu Interreg South Baltic (Interreg Południowy Bałtyk) pod nazwą “SCONE - Sieć Współpracy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Południowym Bałtyku”.

Jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż w partnerstwie występują aż trzy Polskie organizacje:

  1. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, pełniące role Partnera projektu i zarazem organizacji parasolowej dla partnerów Stowarzyszonych

oraz partnerów Stowarzyszonych z:

  • Gmina Miasta Gdańsk – reprezentowana przez ZSO nr 6 w Gdańsku
  • Gmina Miasta Elbląg – pełniąca nadzór and lokalnymi szkołami średnimi: II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Technicznych w Elblągu

Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2024 przez najbliższe 36 miesięcy

PARTNERZY PROJEKTU:

Liderem projektu jest organizacja duńska CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster

Centre for school and Learning, University College Absalon, DK

Project Secretariat

Kringelborg Allé 7, DK 4800 Nykøbing F Denmark Tlf. +45 6163 2875

www.celf.dk, www.facebook.com/celfonline

Osoba kontaktowa: Kristine Zeuthen Jeppesen <KRZJ@celf.dk>

Pozostali pełni partnerzy

  • Chair for Business Economics and Entrepreneurship education, University of Rostock, DE,
  • Rietavas Laurynas Ivinski Gymnasium, LT
  • Rietavas Tourism and Business Information Centre, LT
  • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, PL.

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Projekt SCONE stanowi kontynuację działań związanych z pracą ze szkołami i młodzieżą w dziedzinie ekologii w ramach projektu GreenUp.

Tematem przewodnim są programy nauczania zrównoważonego rozwoju w szkołach średnich i działania pro-ekologiczne, praca z nauczycielami i uczniami oraz wzmocnienie nauczania pozalekcyjnego. Projekt ma na celu wypełnienie tej kluczowej luki poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów edukacyjnych, które wyposażą młodzież w wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia znaczących działań w obliczu globalnego kryzysu klimatycznego. Wspierając poczucie sprawczości i zbiorowej odpowiedzialności, staramy się zainspirować i wyposażyć nadchodzące pokolenia do bycia liderami w walce ze zmianami klimatu.

Projekt SCONE koncentruje się na zacieśnianiu współpracy w regionie Południowego Bałtyku poprzez rozwiązywanie problemów klimatycznych studentów w ramach współpracy transgranicznej. Jego celem jest wspieranie współpracy, wymiany wiedzy i innowacji w celu wspierania innowacyjnych metod nauczania i zajęć pozalekcyjnych. Inicjatywy te umożliwią uczniom wzajemne inspirowanie się i tworzenie regionalnych sieci w celu sprostania globalnym wyzwaniom klimatycznym na poziomie lokalnym i regionalnym. Studenci rozwiną swoje zdolności do współpracy transgranicznej poprzez współpracę w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Ich wysiłki będą prezentowane na obozach zrównoważonego rozwoju i hackathonach, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu wyzwań klimatycznych. Projekt uznaje kluczową rolę szkół i nauczycieli w tworzeniu znaczących wyzwań, które inspirują i oferują zarówno potencjał uczenia się, jak i działania. Nauczyciele będą odgrywać kluczową rolę w ułatwianiu i wspieraniu działań edukacyjnych młodych ludzi, jednocześnie dając im swobodę rozwijania własnych inicjatyw.

Rezultatem projektu będzie utworzenie sieci organizacji o wzmocnionej zdolności do współpracy. Organizacje te będą wspólnie pracować nad promowaniem zrównoważonego rozwoju przy użyciu zrównoważonego rozwoju przy użyciu holistycznego podejścia obejmującego całą szkołę. Nauczyciele szkół średnich i kolegiów nauczycielskich zwiększą swoją zdolność do współpracy poprzez skupienie się na edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju jako praktyce dydaktycznej.

W celu zamknięcia procesu klasyfikacyjnego, na którym etapie znajduje się obecnie zespół partnerski SCONE prosimy o przesłanie oryginalnych dokumentów (jak najszybciej to tylko możliwe) – w postaci oryginalnej deklaracji partnerskiej tzw. Letter of Commitment (w załączeniu posiadane przez nas scany) na adres lidera projektu:

INFORMAJE DODATKOWE

CELEM DZIAŁANIA PROJEKTU SCONE jest wzmocnienie zdolności do współpracy placówek szkół średnich w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

W odniesieniu do konkretnych wyników będzie to głównie związane z:

- Wzmocnieniem organizacyjnym instytucji edukacyjnych w zakresie zdolności do współpracy i zarządzania zrównoważonym rozwojem;

- Nauczaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju;

- Działaniami studentów w formie zrównoważonego rozwoju;

- Badaniami nad edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju i zestawem narzędzi.

- Budowaniem programów dydaktycznych dla Szkół Licealnych wokół tematu.

Inwestycje: Istnieje możliwość uwzględnienia niewielkiej kwoty na projekty pilotażowe w szkołach aktywizujące młodzież i personel szkolny. Takie działania mogą obejmować działania pilotażowe z elementami infrastruktury i sprzętu. Mała infrastruktura lub sprzęt mogą mieć charakter uzupełniający, jeśli zostanie wykazany ich wkład w realizację celów działania.

WYZWANIA:

- Wszystkie instytucje edukacyjne stoją przed wyzwaniami związanymi z przejściem na zieloną i zrównoważoną edukację.

- Współpraca transgraniczna w regionie Południowego Bałtyku jest nadal ograniczona ze względu na język, kulturę, brak wzajemnej wiedzy i wyzwania logistyczne.

- Wielu młodych ludzi obawia się zmieniającego się klimatu i uważa, że niewiele mogą zrobić.

- Dorośli, w tym nauczyciele, wolniej akceptują zmiany wymagane do przeprowadzenia zielonej transformacji.

- Zmieniający się klimat jest poważnym problemem

GRUPY DOCELOWE:

Główna grupa docelowa:

- Zarządzanie instytucjonalne

Wtórna grupa docelowa:

- Nauczyciele szkół średnich i instytucji kształcenia nauczycieli

Wyższa grupa docelowa:

- Studenci szkół średnich i placówek kształcenia nauczycieli.

Projekt będzie miał na celu wzmocnienie zdolności współpracy instytucji z obszaru Południowego Bałtyku.

Utworzone zostaną dwie sieci.

Jedna sieć transgraniczna dla menedżerów instytucji i sposobu, w jaki zrównoważony rozwój jest zintegrowany z działalnością, zarządzaniem i nauczaniem. Poprzez serię warsztatów, wizyt studyjnych i wirtualnych spotkań dzielone będą doświadczenia na konkretne tematy, np. żywność w stołówce, środki oszczędzania energii, metody nauczania. Zostaną utworzone sieci transgraniczne dla profesjonalistów o podobnych zainteresowaniach, np. kierowników stołówek, nauczycieli, zarządców budynków itp.

Utworzona zostanie transgraniczna sieć młodzieżowych ambasadorów zrównoważonego rozwoju. Przejdą oni szkolenie i otrzymają certyfikat młodzieżowego ambasadora zrównoważonego rozwoju. Członkowie tej sieci będą docierać do swoich rówieśników i tworzyć grupy na poziomie szkoły, Sieć będzie prowadzić działania krajowe i transgraniczne. Mogą zostać utworzone podgraniczne sieci młodzieży, np. młodzież szczególnie zainteresowana zieloną przedsiębiorczością lub młodzież szczególnie zainteresowana żywnością pochodzenia roślinnego.

Projekt będzie wspierany przez badania (działania), które mogą obejmować badania nad GEN Z i GEN alfa-.

Rola Stowarzyszenia:

Partner parasolowy dla polskich organizacji (samorządy i znajdujące się na ich terenie szkoły średnie)

Co umożliwi bez kosztowy udział danego samorządu i placówek szkolnych w zadaniach projektowych

-----------

PROJEKT SCONE STHB.04.01-IP.01-0004/23

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram