Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski Aktualności

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

W ramach programu NFOŚiGW - Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej wyznaczone zostały środki dla chętnych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Dotyczą one kwoty 3,5 mln zł dla WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na udzielanie dotacji dla lokalnych inicjatyw z zakresu edukacji środowiskowej. Umowa została podpisana w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie.

W odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym (w tym w szczególności: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu), NFOŚiGW przygotował Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który będzie wdrażany wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na ten cel przeznaczono 56 mln zł w latach 2022–2025.
Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o przekazanie środków wfośigw planowane jest w III kwartale br.
Następnie wfośigw będzie ogłaszać konkursy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez  beneficjentów końcowych, między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
W ramach Programu można uzyskać dotacje w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, wyższy poziom dofinansowania przewidziany jest jedynie dla gmin położonych na terenie parków narodowych.
Przewidywana jest możliwość dofinansowania w ramach programu projektów polegających na działaniach bezpośrednio i pośrednio trafiających do odbiorcy, takich jak: warsztaty, szkolenia, konferencje, seminaria, programy i kampanie edukacyjne, konkursy, filmy, spoty, audycje, prasa, pomoce dydaktyczne, infrastruktura służąca edukacji ekologicznej itp.

Warunki dofinansowania:

 1. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 150 000 zł;
 2. Minimalny zasięg projektu, czyli liczba osób, które wzięły w nim udział wynosi 5000 osób, w tym min. 500 osób w działaniach bezpośrednich;
 3. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 2 lata.

Tytuł programu:  Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

 1. Cel programu  

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa
(w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 1. Wskaźnik osiągnięcia celu programu           

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.:

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno – promocyjnych oraz informacyjnych (liczba osób)

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi
co najmniej  1 mln osób.

 1. Budżet

Budżet NFOŚiGW na realizację celu programu wynosi do 56 000 000,00 zł dla bezzwrotnych form dofinansowania.

 1. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2022–2025, przy czym:

 1. zobowiązania (rozumiane jako zawieranie przez NFOŚiGW umów z WFOŚiGW) podejmowane będą do 30.06.2023 r.
 2. środki wydatkowane przez WFOŚIGW będą do 31.12.2025  r.
 3. Terminy i sposób składania wniosków
 1. Nabór wniosków o przekazanie środków dla WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym;
 2. Terminy, sposób składania wniosków w naborze ciągłym i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie internetowej NFOŚiGW;
 3. Nabory wniosków dla beneficjentów końcowych prowadzone będą przez właściwy WFOŚiGW w trybie konkursowym;
 4. Terminy, sposób składania wniosków w naborach konkursowych (konkursach) i ich rozpatrywania określone zostaną w Regulaminach naborów wniosków, które zamieszczone będą na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW;
 5. Formularze wniosków o dofinansowanie będą umieszczone na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram