Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_635a7b861baab Aktualności

Otwarty nabór w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Interreg Region Morza Bałtyckiego otwiera kolejny nabór na składanie wniosków ptojektowych dotyczących między innymi wprowadzenia innowacji, inteligentnych i neutralnych rozwiązań wodnych i klimatycznych, które przyniosą korzyści dla mieszkańców. Program pozwala rozwijać i stosować swoje rozwiązania w wymiarze transnarodowym w regionach wokół Morza Bałtyckiego, ale przede wszystkim wspiera realne działania.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego oferuje finansowanie unijne dla organizacji, aby mogły łączyć się i pracować tak, jakby nie było granic. Oprócz finansowania Program tworzy środowisko do współpracy ponad granicami, aby rozwiązania stały się powszechną praktyką.

Program został podzielony na dwa typy projektów: główne i małe, które posiadają inny terminarz opracowania i składania aplikacji projektowych.

Projekty główne

Projekty główne są podstawowym narzędziem wprowadzania zmian, do których dąży Program Interreg Region Morza Bałtyckiego. Wszystkie kluczowe projekty są zobowiązane do przygotowania, pilotażu i przeniesienia praktycznych i trwałych rozwiązań na wyzwania, z którymi beneficjenci się zmagają. Wyzwania te muszą odpowiadać jednemu z celów Programu w ramach priorytetów Innowacyjne społeczeństwa, Społeczeństwa inteligentne w obrzarze wody lub Społeczeństwa neutralne dla klimatu.

Głównymi rezultatami projektu głównego są zwiększone zdolności grup docelowych do radzenia sobie ze zdefiniowanymi wyzwaniami. Grupą docelową są organizacje, które mają kompetencje do wpływania na wyzwania i są zainteresowane tymi rozwiązaniami. Stąd dotarcie do grup docelowych i zaangażowanie ich w przygotowanie rozwiązania, pilotaż i transfer mają kluczowe znaczenie dla powodzenia głównych projektów.

Główne projekty skupiają się na:

  • praktycznych i trwałych wynikach
  • rozwiazaniach kluczowych problemów
  • pilotażach

Pratnerstwo musi składać sie z conajmniej 3 organizacji z krajów znajdujących się w obszarze programu. Czas trwania projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Program nie nakłada ograniczeń na minimalny i maksymalny budżet projektu.

Nabór trwa od 20 października 2022 do 14 lutego 2023 (Złożenie PIF), natomiast nabór zostanie zamknięty w dniu 14 marca 2023.

Małe projekty

Małe projekty mają na celu ułatwienie dostępu do Programu, w szczególności dla tych partnerów, którzy wcześniej nie uczestniczyli w Programie. Ubieganie się o mały projekt i realizacja małego projektu jest znacznie prostsze w porównaniu z głównymi projektami. Na przykład budżet małego projektu jest mniejszy niż zwykłego projektu. Plan pracy składa się z jednego pakietu roboczego i może być realizowany przez małe partnerstwa.

W małych projektach partnerzy są zachęcani do opracowywania praktycznych i trwałych wyników oraz rozwiązań dla wyzwań w regionie. Wyzwania te muszą odpowiadać jednemu z celów Programu. Małe projekty powinny zwiększać zdolność grup docelowych do radzenia sobie ze zidentyfikowanymi wyzwaniami w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu. W małych projektach opracowywanie rozwiązań nie jest obowiązkowe. Jednak działania muszą wykraczać poza czystą sieć i wymianę wiedzy.

Małe projekty skupiają się na:

  • łatwiejszym dostępie do budowania zaufania, utrzymywania sieci, pozostawania bliżej mieszkańców, odpowiedzi na nieprzewidziane wyzwania

W ramach małych projektów partnerstwo musi sie składać z minimum 3 karjów z obszaru Programu. Czas trwania projektów może maksymalnie trwać 24 miesiące, gdzie budżet maksymalny na dany projekt moe wynosić 500.000 euro

Nabór trwa od 20 października 2022 do 5 stycznia 2023 (Złożenie PIF), natomiast nabór zostanie zamknięty w dniu 26 lutego 2023.

Wiecej informacji o programie i naborze w linku poniżej:

Interreg Baltic Sea

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram