Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_664b57af1faa7

Olsztyn - spotkanie w ramach ERB

16 i 17 maja w Olsztynie odbyło się spotkanie członków Euroregionu Bałtyk. Podczas wydarzenia Zarząd ERB zapoznał się z Agendą ERB 2030 i jej celami, dyskutowano, jak poprawić widoczność ERB jako aktywnego podmiotu transgranicznego w regionie Morza Bałtyckiego i Unii Europejskiej, przyjęto dokument stanowiskowy dotyczący Polityki Spójności UE 2027+, poruszono kwestię przekształcenia organizacji w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej,  natomiast Zespół Zadaniowy ds. zmian klimatycznych i zielonej transformacji przedstawił wyniki swojej pracy. Odwiedzono również potencjalne miejsce przeznaczone na biuro EUWT. Swoje spotkanie miał także Zarząd Młodzieży Euroregionu Bałtyk.

Na spotkaniu omawiano ważne kwestie:

Grupa zadaniowa przedstawiła wyniki swojej pracy w raporcie końcowym. Skupiając się mocno na odnawialnych źródłach energii, Grupa zadaniowa zidentyfikowała i opracowała wspólne działania mające na celu zwiększenie adaptacji społeczeństw oraz promowanie lepszego wykorzystania dostępnych zasobów w celu złagodzenia skutków zmian klimatycznych w regionie Morza Bałtyckiego i Europie. Na spotkaniu w Polsce ERB zdecydował o utworzeniu sieci liderów zielonej transformacji w regionie Morza Bałtyckiego w celu wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

ERB przyjął stanowisko w sprawie Polityki spójności UE 2027+. ERB jest głęboko przekonany, że Polityka spójności UE jest fundamentalnym filarem przybliżającym UE do jej obywateli i redukującym dysproporcje między regionami UE. W doświadczeniach interesariuszy ERB Polityka spójności UE jest bardziej bezpośrednio zauważalna i zrozumiała dla obywateli niż jakakolwiek inna polityka UE, i że stanowiła istotny bodziec dla naszych społeczeństw i gospodarek.

ERB nawołuje do kontynuacji silnej i zrównoważonej polityki spójności, która przynosi korzyści lokalnym i regionalnym władzom i wierzy, że polityka spójności UE powinna być polityką dla wszystkich regionów: mniej rozwiniętych, regionów w procesie transformacji przemysłowej, bardziej rozwiniętych oraz regionów położonych na zewnętrznych granicach UE. W Unii liczącej 27 członków, z kilkoma kolejnymi krajami kandydującymi do członkostwa, utrzymanie jedności opiera się na solidarności i spójności. W naszym wspólnym interesie leży zapewnienie, aby każdy region Unii Europejskiej miał równe szanse na rozwój i prosperowanie.

Podjęto ważny krok w procesie ubiegania się o status EGTC. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EGTC) umożliwia podmiotom publicznym z różnych państw członkowskich zjednoczenie się pod nowym podmiotem posiadającym pełną osobowość prawną. Dzięki EGTC władze publiczne państw członkowskich mogą utworzyć jednolitą strukturę wspólną do realizacji projektów, inwestycji lub polityk na terytorium objętym EGTC, niezależnie od tego, czy są one współfinansowane z budżetu UE czy nie. Z niecierpliwością oczekujemy bardziej sformalizowanej współpracy dzięki temu ważnemu krokowi.

Jednocześnie ERB wyraża niepokój o globalne zagrożenia dla wartości demokratycznych. Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu i rozwijaniu demokracji na świecie. Mocnym przekonaniem ERB jest potrzeba silnej Europy, gdzie demokracja i wartości demokratyczne są fundamentami współpracy. Obywatele muszą czuć, że wzajemna współpraca poprawia ich życie, a ważnym filarem pracy jest wzrost gospodarczy, ściśle powiązany z transformacją, innowacjami i działaniami na rzecz klimatu. Współpraca powyższa nie jest projektem dla rządów i ich organizacji, jest projektem dla obywateli, mającym na celu budowanie silniejszej Europy niż dzisiaj, Europy dla przyszłych pokoleń.

Spotkanie ERB w Polsce jest żywym przykładem współpracy wokół Morza Bałtyckiego, gdzie regiony spotykają się, aby omówić wspólne wyzwania i możliwe rozwiązania, skupiając się na rzeczach, które łączą, a nie na kwestiach, które dzielą, a współpraca ma  przyczynić się do dobrobytu regionów i ich obywateli.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram