Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Sztum Circular Economy Polski pll_64ff127e7ff0b Sztum Circular Economy

Grupa Zadaniowa ds. Zmian Klimatu i Transformacji Ekologicznej

30 sierpnia 2023 odbyło się spotkanie inicjujące Grupy Zadaniowej ds. Zmian Klimatu i Transformacji Ekologicznej - Baltic Task Force - Climate Change and Green Transition. Grupa w swoich założeniach nawiązuje do działań projektu Sztum Circular Economy i łączy specjalistów i ekspertów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii z 4 krajów Morza Bałtyckiego. Dzisiejsze spotkanie jest bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego Stowarzyszenia. Po wielu staraniach, by powołać do życia formalną grupę zrzeszającą podmioty zainteresowane działaniami zapobiegającymi zmianom klimatu, spotkaliśmy się właśnie by nadać Grupie rzeczywisty wymiar, by mogła działać merytorycznie i skutecznie.

Wspomnieć warto, że powyższa Grupa narodziła się w wyniku starań Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, rozpoczętych jeszcze podczas wspólnej konferencji z członkami sieci Euroregionu Bałtyk, dedykowanej gospodarce o obiegu zamkniętym. Konferencja - Doroczne Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk oraz Sztum Circular Economy - wspólne działanie, odbyła się 8 i 9 grudnia 2022 w Olsztynie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich regionów członkowskich Euroregionu. Forum wsparte zostało o zakres tematyczny projektu Sztum Circular Economy, angażując jednocześnie do dyskusji wielu ekspertów w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu, a także partnerów projektowych STG ERB. Podczas Forum uczestnicy mieli okazję wysłuchać bogatego metodycznie i teoretycznie wykładu o istocie gospodarki o obiegu zamkniętym i wpływie na środowisko, sposobom zapobiegania drastycznym zmianom klimatu i negatywnych skutków środowiskowych tego procesu. Sesje tematyczne i panele, które odbyły się, w tym ważnym dla powstania Grupy Zadaniowej czasie, dotyczyły tematów takich jak: gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce oraz energia i gospodarka o obiegu zamkniętym - odnawialne źródła energii jako katalizator wprowadzenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Po owocnych dyskusjach zebrani nie mieli wątpliwości, że powołanie Grupy Roboczej poświęconej przeciwdziałaniu zmianom klimatu jest niezbędna. Forum stało się jednocześnie spotkaniem nowo powstającej Grupy Zadaniowej – Circular Economy Task Force, skupiającej ekspertów tematycznych z dziedziny przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Prezydium ERB przyjęło rolę organu odpowiedzialnego Grupy.

Formuła pracy Grupy Zadaniowej zamykać się będzie w dwóch zagadnieniach. Po pierwsze, będzie to mapowanie bieżących i planowanych inicjatyw w regionach ERB dotyczących odnawialnych źródeł energii. W skład tego działania wchodzić będą regionalne strategie rozwoju, plany, mapy drogowe itp. Grupa pracować będzie między innymi nad odpowiedziami na pytania: jak udostępniać i mapować podsumowania istniejących analiz i badań istotnych dla grupy zadaniowej, jak zaangażować obywateli, organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami klimatycznymi, organizacje z sektora biznesowego, sektorów edukacji i badań oraz operatorów rynku pracy, jakie powinny zostać zapoczątkowane inicjatywy dotyczące przyszłej infrastruktury, rynku pracy,  czy aspektów technologicznych, aspektów bezpieczeństwa i  cyberbezpieczeństwa. Po drugie prace dotyczyć będą identyfikacji potencjalnych wspólnych wysiłków ERB, takich jak lobbing, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wspólne inicjatywy projektowe, jak określenie projektów i uczestników.

Reasumując, obszary zainteresowania wskazane przez uczestników Grupy dotyczą: infrastruktury energetycznej o wysokich kosztach łączącej kraje i regiony; miękkich środków skoncentrowanych na edukacji i świadomości; lobbingu w zakresie zmian legislacyjnych i politycznych oraz ich wpływu na strategie lokalne; środków zewnętrznych w aspekcie współfinansowania działań lokalnych i testów pilotażowych; spraw dotyczących siły roboczej oraz obszaru związanego z biogospodarką.

Ustalono, że Grupa Zadaniowa spotkać się będzie w formule on-line, regularnie co drugi miesiąc, na dwugodzinne spotkania, dopóki nie zostaną wypracowane wspólne nowe inicjatywy. Wówczas nastąpi kolejny krok we współpracy i możliwe będzie zorganizowanie wspólnej konferencji członków projektu SCE, którzy stanowili iskrę inicjującą rozwój grupy zadaniowej. Przy czym spotkania będą  jedyną kontynuacją i wyznaczeniem kolejnych zadań, natomiast rzeczywista praca będzie wykonywana między członkami grupy, w oparciu o ekspertyzę specjalistów.

Ustalony został także podział obowiązków poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Zadaniowej. Generalnie, jak już wcześniej wspomniano Grupa Zadaniowa skupiona będzie na pracy merytorycznej i tworzeniu oraz mapowaniu inicjatyw, które mogą być podstawą do wspólnych projektów w obszarze Morza Bałtyckiego, natomiast obsługą techniczną zajmą się sekretariaty ERB, natomiast Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk sporządzał będzie protokoły. STG ERB będzie jednocześnie, wraz z regionalnym sekretariatem ERB (z siedzibą na Bornholmie),  odpowiedzialny za monitorowanie spotkań, gromadzenie i rozpowszechnianie dokumentów itp. oraz informowanie członków projektu SCE o nowych możliwościach włączenia się w nowe inicjatywy.

Członkowie Grupy Zadaniowej będą dzielić się informacjami dotyczącymi procesu mapowania, wymieniać wiedzę i doświadczenia oraz omawiać możliwe wspólne działania - takie jak kontakt z kluczowymi instytucjami UE, działania lobbingowe, czy pomysły na wspólne projekty.

Kolejne spotkanie on-line Euroregion Baltic Task Force - Climate Change and Green Transition zaplanowane jest na 22 września 2023, jako spotkanie mapujące. Będzie ono okazją, by poznać specjalistów, sekretariaty regionalne krajów BSR i ich przedstawicieli oraz włączyć się w prace grupy.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram