Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski Aktualności

Generacja V4 – Mikrogranty na działania młodzieżowe

Zapraszamy do redystrybucji informacji i zachęcamy do wzięcia udziału wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem nowych wielostronnych inicjatyw młodzieżowych w ramach otwartego konkursu Grupy Wyszehradzkiej w ramach mikrograntów – „Generacja V4”

Program oferuje granty na krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 14–30 lat w regionie państw Grupy Wyszehradzkiej (V4, tj. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Projekty można składać do 1 sierpnia 2022 r.

Do udziału w konkursie uprawnione są;

- szkoły

- kluby sportowe,

- młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Wnioski można składać do 1 sierpnia 2022

Wysokość dofinansowania – max 10 tys. EURO

Osoby prawne działające w obszarze pracy z młodzieżą (np. szkoły, kluby sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.) mogą otrzymać do 10 tys. euro na wszelkie znaczące wspólne działania młodzieży w regionie. Aby otrzymać dofinansowanie projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej, może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą). Ponadto w ramach projektu należy zrealizować co najmniej jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron oraz co najmniej jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.)

Jeżeli nie macie Państwo partnera z krajów (Czechy, Słowacja, Węgry) – zapraszamy do kontaktu z Stowarzyszeniem – pomożemy!

Więcej informacji o konkursie i programie

https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/?c=objectives

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA

Mini-granty V4 Gen Nowy V4 Gen Mini-Grant oferuje krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 14–30 lat. Pomóż nam promować wartości demokratyczne, aktywność obywatelską i transgraniczny dialog wśród młodych ludzi. Aplikuj, aby podzielić się swoimi pomysłami, poznać sąsiadów, poznać nowych przyjaciół oraz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie!

Cele

Aby ubiegać się o mini-granty V4 Gen, wybierz jeden z celów programu grantowego z sześciu obszarów tematycznych lub stwórz własny. Cele są przedstawione jedynie jako ilustracje obszarów zainteresowania, a nie jako odrębne kategorie tematyczne.

 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPORNOŚĆ:

Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju, utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, konkretne projekty ekologiczne oparte na społeczności itp.

 • DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ:

Wspólne historie i wspólna przyszłość m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i uruchamianie projektów historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968…).

 • ZDROWIE I AKTYWNY STYL ŻYCIA:

Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego

 • SZTUKA I KULTURA:

Wspólne tworzenie nowych spektakli, ułatwianie wymiany kulturalnej w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp. (wszelkie produkcje i rozpowszechnianie sztuk wizualnych, literackich i performatywnych, wspólne wizyty w instytucjach kultury).

 • WARTOŚCI DEMOKRATYCZNE I CNOTY OBYWATELSKIE:

Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, konkursy debat, parlamenty studenckie, zaangażowanie społeczności i wolontariat.

 • KOMPETENCJE PRAKTYCZNE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

    Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

Tematy są prezentowane jedynie jako ilustracje obszarów zainteresowania, a nie jako odrębne kategorie tematyczne (i mogą być zmieniane lub zmieniane w zależności od przyszłych priorytetów).

Warunki:

 • Każdy projekt musi obejmować mobilność młodych ludzi (14–30 lat) z co najmniej dwóch krajów V4 tj. wizyty transgraniczne (W celu uczestnictwa muszą być zaangażowane co najmniej dwa kraje V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, a także bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4. Możliwe są następujące kombinacje krajów spoza V4 — Austria z dowolną kombinacją co najmniej dwóch sąsiadujących (Czechy, Węgry, Słowacja), Niemcy z Czechami i Polską oraz Ukraina z dowolną kombinacją co najmniej dwóch sąsiadujących krajów V4 (Węgry, Polska, Słowacja).
 • Ani fizyczna odległość od granicy, ani wspólna granica nie są czynnikami decydującymi (możliwe są wizyty dwustronne między podmiotami, np. w Karlowych Warach i Nyíregyházie czy Gdańsku i Pécs).
 • Każdy projekt musi przeprowadzić co najmniej jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron.
 • Każdy projekt musi mieć co najmniej jedną wspólną fizyczną prezentację dla społeczeństwa lub społeczności lokalnej połączoną z kreatywnymi formami mediowanego zasięgu (czy to offline – np. plakaty, eseje, performance – i on-line – np. blogi, spoty wideo, media społecznościowe. To „wydarzenie prezentacyjne” można połączyć ze wspólnym wydarzeniem opisanym w punkcie 3).
 • Każdy podmiot prawny V4 mający znaczenie w pracy z młodzieżą może brać udział jako formalny wnioskodawca lub stypendysta (np. szkoły, kluby czasu wolnego, związki sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.).
 • Preferowane są wnioski projektowe o budżecie do 10 000 euro.
  (Dodatkowe dofinansowanie jest mile widziane.)

Podstawowe zasady

Popieramy wszelkie znaczące wspólne działania młodzieży w regionie, ale w każdym projekcie powinny znaleźć się następujące zasady:

 • Inkluzywność — wymieniaj się perspektywami z osobami z różnych grup i dziel się z nimi własnymi, zróżnicowanymi doświadczeniami i punktami widzenia (dotarcie do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej lub geograficznej i/lub osób niepełnosprawnych, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dialog międzypokoleniowy, dialog międzyreligijny, równowaga płci).
 • Nauczanie i uczenie się — Wspieraj uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poprawy ich rozwoju osobistego (pozaformalne, nieformalne i formalne uczenie się i szkolenia, projekty przyczyniające się do poprawy umiejętności informacyjnych i kompetencji cyfrowych, uczenia się języków i poprawy umiejętności komunikacyjnych).
 • Współpraca transgraniczna i dobre sąsiedztwo — Zachęcanie młodzieży do tworzenia sieci kontaktów w celu współpracy regionalnej i transgranicznej (regionalna wartość dodana, „V4-ness”).

Jak ubiegać się o grant?

Wykonaj poniższe kroki, aby przesłać swoje propozycje projektów za pośrednictwem My Visegrad do 1 sierpnia 2022 r.

https://my.visegradfund.org/Account/Login

 • Skontaktuj się z organizacją partnerską i zdecyduj o wspólnym planie swojego projektu.
 • Prześlij swój pomysł na projekt i czekaj na naszą opinię.
 • Wypełnij cały formularz zgłoszeniowy.
 • Prześlij zeskanowany wydruk ostatecznej wersji potwierdzonej przez Twoją organizację.
 • Poczekaj na wyniki.
 • W przypadku wsparcia → potwierdź i podpisz umowę o dofinansowanie oraz rozpocznij projekt.
 • Jeśli nie jest obsługiwane → poproś o opinię i zacznij od nowa.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram