Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_6457e9f94ebe8

Elbląska Sieć Specjalizacji i Ekonomii Wodnej – inicjatywa z przyszłością.

21 kwietnia 2023 roku, poprzez podpisanie listu intencyjnego przez 13 sygnatariuszy, powołana została Elbląska Sieć Specjalizacji i Ekonomii Wodnej. Już w 2022 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, rozpoczęły się działania sieciujące, zmierzające do powołania Grupy.  Członkowie zadeklarowali chęć współpracy w zakresie tworzenia sieci i platformy kooperacji wodnej. Sieć będzie miejscem współpracy i koordynacji wielosektorowej, pod kierownictwem Gminy Miasta Elbląg i koordynowanym przez Elbląski Park Technologiczny oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, pełniących rolę punktów kontaktowych tej nieformalnej grupy, wspierającej podmioty gospodarki i ekonomii wodnej regionu północnej Polski.

Partnerzy nowopowstałej sieci za swój nadrzędny cel obrali budowę efektywnej współpracy środowisk funkcjonujących w sferze wód powierzchniowych i morskich, ekologii oraz sportów i turystyki morskiej, dążąc do rozwoju dialogu i kooperacji wielostronnej, mającej kluczowy wpływ na stan i zagospodarowanie zasobów wód powierzchniowych regionu. Wszystko w oparciu o lokalne i regionalne potrzeby.

Strony będą wspólnie realizować zadania w zakresie szeroko pojętej polityki i edukacji wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań zapobiegawczych i minimalizujących skutki występowania negatywnych efektów zmian klimatu w sferze zasobów wodnych oraz innych skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych, w tym przeciwdziałaniu problemom natury wodno-ściekowej oraz zapewnieniu odpowiedniej równowagi środowiska wodnego.

Sieć stanowić będzie bazę współpracy i pomocy eksperckiej łączącej zróżnicowane potencjały w celu wykorzystania kompetencji lokalnych i unikatowych zdolności środowisk akademickich, przedsiębiorców oraz administracji wszystkich szczebli i powiązanych podmiotów państwowych oraz prywatnych w tym organizacji trzeciego sektora działających na terenie sieci. Będzie także wspierać wszelkie inicjatywy służące zabezpieczeniu i wsparciu prawidłowej gospodarki wodnej oraz rozwijaniu inteligentnej specjalizacji regionu w obszarze szerokiej specjalizacji wodnej i morskiej, gospodarki wodno-ściekowej i energetyki wodnej.

Jako platforma dialogu pomiędzy stronami porozumienia, sieć wzmacniać będzie innowacyjność i konkurencyjność podmiotów gospodarki i ekonomii wodnej północnej Polski, będzie również dążyć do zrównoważonego rozwoju subregionu elbląskiego i Mierzei Wiślanej, poprzez edukację łączącą wiedzę z praktyką odpowiadającą na aktualne wyzwania lokalne i regionalne, innowacyjność, jako klucz do długoterminowego sukcesu oraz współpracę na różnych obszarach i wymiarach, aby osiągnąć efekt synergii.

Misją grupy będzie wsparcie zintegrowanej polityki wodnej Żuław i subregionu Elbląskiego oraz wspólna koordynacja działalności na rzecz dalszego rozwoju sieci lokalnych i regionalnych powiązań podmiotów specjalizacji wodnej i ekonomii wody.

Na tą chwilę w inicjatywę zaangażowanych jest 13 stron i są to:

- Gmina Miasta Elbląg - Urząd Miejski w Elblągu

- Elbląski Park Technologiczny

- Zarząd Portu Morskiego w Elblągu sp. z o.o.

- Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

- Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

- Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.

- Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych “Grupa” Marcin Trudnowski

- LABO SPORT POLSKA sp. z o.o.

- FROG sp. z o.o.

- Harcerski Ośrodek Wodny Bryza Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej ZHP

- Newspol sp. z o.o.

W przyszłości zapewne zaproszone zostaną kolejne podmioty, które wyrażą wolę aktywnego działania w powyższej dziedzinie, by rozwijać nowe inicjatywy.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram