Drugi warsztat w ramach projektu Think Global, Act Local - Grecja

Delegacja składająca się z reprezentantów gmin członkowskich Stowarzyszenia: Miasta Puck, Miasta i Gminy Tolkmicko oraz Gminy Górowo Iławeckie odbyła wizytę u Partnera w Grecji Gminy Agii Anargiri Kamaterow ramach projektu Think Global, Act Local, gdzie odbywał się drugi warsztat poświęcony przygotowaniu ankiety dotyczącej zaangażowania mieszkańców w działania lokalne. Warsztaty połączone z wizytą studyjną odbywały się w dniach 8-9.11.2022. Wzięli w nich udział samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Polski.

Uczestnicy w ramach wyjazdu mieli okazję uczestniczyć w wizytach studyjnych w Parku Recyklingu i Świadomości Recyklingowej, Szkole podstawowej, miejskiej siłowni oraz hali sportowej, na której odbywał się trening koszykówki na wózkach inwalidzkich. Uczestnicy poznali kilka dobrych praktyk, które zainspirowały ich oraz dały możliwość do przemyśleń na temat podobieństw jak i różnic w poszczególnych krajach.

Ponadto prowadzone były rozmowy i dyskusje na temat partnerstw oraz współpracy na rzecz swoich samorządów. Dla uczestników, głównie samorządowców ciekawym tematem była demokracja, a to za sprawą miejsca w którym się ona zaczęła. Burmistrz AAK - Stavros Tsirbas, zaprosił członków Stowarzyszenia do współpracy.

W trakcie warsztatów podsumowano prace zrealizowane na pierwszym warsztacie w Polsce, gdzie przygotowana była pula pytań i wstępna koncepcja wyglądu ankiety. Następnie rozpoczęto prace nad dopracowaniem i zakończeniem ankiety, aby mogła być ona używana przez miasta i gminy w celu zbierania informacji od mieszkańców na podstawie, których zostanie dostosowana współpraca władz i urzędników z mieszkańcami.

Think Global, Act Local - spotkanie partnerskie

W dniu 25.10.2022 odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu Think Global, Act Local w formie online.

Spotkanie dotyczyło omówienia czterech najistotniejszych kwestii związanych z działaniami projektu. Były to między innymi:

 1. Aktualna sytuacja
 2. Organizacja kolejnego wydarzenia w Grecji w dniach 7-10.11.2022
 3. Informacje techniczne dotyczące raportowania po organizowanych wydarzeniach u każdego partnera
 4. Inne kwestie
 1. Reprezentant Stowarzyszenia Pan Marcin Żuchowski podsumował wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie we wrześniu. Podziękował uczestnikom za udział i zaangażowanie podczas pracy warsztatowej nad kwestionariuszem. Lider porjektu również podziękował pracownikom Stowarzyszenia za przygotowanie spotkania, które było pierwszym fizycznym spotkaniem dla całego konsorcjium projektowego.
 2. Partner z Grecji przypomniał o konieczności rejestracji uczestników na spotkanie w celu technicznego dopracowania wydarzenia.
 3. Lider projektu omówił sposób przygotowania raportu po zorganizowanym spotkaniu. Przesłał informacje partnerom dotyczące Event Description Sheet, który jest obowiązkowym dokumentem do wypełnienia dla każdego partnera po wydarzeniu w danym kraju. Dokument ten jest potwierdzeniem dla organów kontrolujących, że spotkanie odbyło się zgodnie z planami i ewentualnie opisane były w nim nieprzewidziane sytuacje.
 4. Czas poświęcony na inne kwestie dotyczył przygotowania strony internetowej projektu za którą odpowiedzialny jest lider projektu. Jednakże ze względu na swoje duże doswiadczenie Stowarzyszenie będzie wspierać lidera w pracach nad stroną. Będzie ona przedstawiała najważniejsze założenia projektu oraz programu. Oprócz tego znajdą się tam inforamcję o partnerach oraz działaniach realizwoanych w projekcie.

Projekt THINK GLOBAL ACT LOCAL, pierwsze partnerskie spotkanie na żywo w Elblągu, 28-29.09.2022

Minione dwa dni, 28 i 29 września to intensywne spotkania, rozmowy, wymiana doświadczeń i nawiązywanie partnerstw międzynarodowych. W Elblągu odbyło się pierwsze na żywo spotkanie wszystkich partnerów biorących udział w projekcie "THINK GLOBAL ACT LOCAL" łączący miasta i gminy z 5 krajów Unii Europejskiej - Rumunii, Włoch, Grecji, Hiszpanii i Polski. Gościliśmy łącznie 19 osób z zagranicy oraz 4 reprezentantów polskich z terenów Gmin Członkowskich Stowarzyszenia. Przedstawiciele tych państw spotkali się by wspólnie opracować materiały informacyjne, które będą skierowane do ich mieszkańców.

Zanim rozpoczęła się część warsztatowa, naszych gości przywitał Prezydent Elbląga, Pan Witold Wróblewski, który w Stowarzyszeniu pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu. Pan Prezydent podzielił się z uczestnikami bardzo cennymi informacjami o mieście, jego historii, potencjale gospodarczym i bieżących inwestycjach. Zachęcił do podejmowania współpracy z miastem Elbląg i regionem.

Program spotkania przewidywał krótkie przedstawienie się uczestników. Była to pierwsza okazja by poznać się osobiście i zaprezentować potrzeby samorządów, instytucji, organizacji i innych podmiotów i w przyszłości wspólnie realizować projekty pozwalające na rozwiązywanie różnego rodzaju newralgicznych problemów i podejmować inicjatywy korzystne dla społeczności lokalnych.

Podczas tych dwóch dni spotkań naszym pierwszym zadaniem wszystkich partnerów była praca nad ankietą, która pozwoli zebrać bardzo cenne informacje o: stopniu zaangażowania zarówno społeczeństwa jak i poszczególnych władz w sprawy ważne dla swojego miasta i regionu, poziomie promocji społeczeństwa i jego potencjału. Zebrane z ankiet wyniki pozwolą na opracowanie pomysłu na długofalową strategię współpracy między gminami i zaangażowania obywateli. Sekretariat Stowarzyszenia opracował propozycje pytań w ramach 4 różnych tematów, które zostały przydzielone grupom:

 1. Stan wiedzy i zaangażowania obywateli
 2. Stan informacji i współpracy z władzami samorządowymi
 3. Jak wygląda kampania promocyjna Gmin i poziom wiedzy mieszkańców na jej temat
 4. Poczucie tożsamości lokalnej - stan marketingu społecznego

Zadaniem uczestników była dyskusja partnerów w grupach tematycznych oraz stworzenie co najmniej 30 pytań do ankiety - badań społecznych. Grupy były międzynarodowe co ułatwiało dyskusję i pokazywało stopień zróżnicowania lub podobieństwa w każdym z krajów.

Nie można poznać partnera jeśli nie pozna się jego historii. Taka znajomość buduje zaufanie, więzi i owocuje dobrą współpracą. W tym duchu zabraliśmy naszych uczestników do serca historii Elbląga jakim jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne, po którym oprowadził nas archeolog dr Marek Jagodziński - odkrywca osady pierwszych mieszkańców terenów elbląskich. Nasi goście mogli zobaczyć najbogatszy w Polsce zbiór zabytków archeologicznych Elbląga i Starego Miasta. Oprócz wystaw obejrzeli także film holograficzny, który nagrodzili oklaskami, co wobec historii krajów naszych gości było wielkim wyróżnieniem.

Drugi dzień spotkania to podsumowanie w grupach i prezentacja wypracowanych zagadnień-pytań do ankiety. Następnie grupa odbyła wizytę studyjną po regionie pokazującą potencjał regionu będący bazą do podjęcia współpracy międzynarodowej.

Zaproszenie na warsztat projektu Think Global, Act Local - Elblag 28-29.09.2022

W dniach 28-29.09.2022 organizujemy warsztat w ramach startu projektu Komisji Europejskiej pn. „Think Global, Act Local". Projekt dotyczy współpracy władz z mieszkańcami oraz możliwości do angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej, zwiększania stopnia zainteresowania promocją społeczności lokalnej, stopnia zainteresowania wyjazdami do innych krajów w celach wypoczynkowych i leczniczych.

Projekt jest pilotażem, który ma połączyć miasta i gminy z 5 krajów UE (Rumunia – Unia Miast Baeoklimatycznych – lider projektu, Włochy, Grecja, Hiszpania i Polska), które mają ten sam cel, aby lepiej zaangażować swoich obywateli w życie społeczności, jednocześnie tworząc zrównoważoną strategię współpracy i wymiany dobrych praktyk na szczeblu UE.

Serdecznie zapraszamy reprezentanta/reprezentantów Państwa miast/gmin do udziału w tym dedykowanym warsztacie. Jest to dobra okazja by zdobyć nowe doświadczania oraz poznać partnerów z jst krajów Europy Południowej oraz wspólnie starać się przezwyciężyć wspólne wyzwania!

W ramach warsztatów (prowadzonych w języku angielskim) będzie wypracowana ankieta, która będzie prowadzić do powstania pomysłu na długofalową strategię współpracy pomiędzy gminami i zaangażowania obywateli. W trakcie pierwszego dnia warsztatu zostanie zaprezentowana lokalna sytuacja w miastach partnerskich, która umożliwi pracę warsztatową nad ankietą. Drugiego dnia zaprezentowane zostaną lokalne przykłady najlepszych praktyk w jaki sposób angażowani są mieszkańcy w życie obywatelskie oraz jak wygląda przedsiębiorczość społeczna.

Projekt ma na celu wzmocnienie bezpośrednich kontaktów między obywatelami i władzami z krajów konsorcjum, wymianę dobrych praktyk, transnarodową burzę mózgów i proces konsultacji w celu wzmocnienia poczucia przynależności i świadomości do rodziny europejskiej.

Udział w Elbląskim warsztacie zapewni Państwu możliwość udziału w kolejnych warsztatach organizowanych w miastach parterów projektu.

Spotkanie partnerskie online Think global, Act local 7.09.2022

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie partnerów projektu Think global, Act local, którzy omówili bieżące sprawy projektowe. Między innymi były to kwestie dotyczące dwóch kolejnych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie w Elblągu oraz DIMOS AGION ANARGIRON-KAMATEROU w Grecji.

Pierwsze spotkanie w Elblągu odbędzie się w dniach 28-29.09.2022, na które zapraszamy reprezentantów naszych gmin członkowskich. Projekt ma na celu wzmocnienie bezpośrednich kontaktów między obywatelami i władzami z krajów konsorcjum, wymianę dobrych praktyk oraz transnarodową burzę mózgów i proces konsultacji w celu wzmocnienia poczucia przynależności i świadomości europejskiej rodziny. Jest to projekt pilotażowy, który łączy miasta i gminy z 5 krajów UE (Rumunia, Włochy, Grecja, Hiszpania i Polska) w celu, lepszego angażowania swoich obywateli w życie społeczności, jednocześnie tworząc zrównoważoną strategię współpracy i wymiany dobrych praktyk na szczeblu UE.

Celem wydarzenia jest stworzenie ankiety dla lokalnych mieszkańców, która pokaże ich dostępność do zaangażowania się w działania lokalnej społeczności. Spotkanie w Elblągu jest szczególnie istotne, gdyż partnerzy oraz zaproszeni uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnego poznania siebie oraz sytuacji dot. współpracy władz z mieszkańcami oraz zaangażowania ich w życie lokalnej społeczności. Oprócz prac warsztatowych nad ankietą odbędą się lokalne wizyty studyjne, które przybliżą w szczególności zagranicznym uczestnikom kulturę i turystkę naszego regionu. Szczegóły agendy zostaną udostępnione w późniejszym okresie, a zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

Prace końcowe ankiety odbędą się na kolejnym spotkaniu tym razem u partnera z Grecji, które planowane jest na początek listopada.

PRZYGOTOWANIA DO REALZIACJI PIERWSZEGO SPOTKANIA PROJEKTOWEGO W POLSCE

W dniu wczorajszym (29.06.2022) odbyło się kolejne spotkanie online konsorcjum projektowego Active EU citizens: Think Global, Act Local zainicjowane przed podmioty z pięciu krajów Unii Europejskiej: Polski, Rumunii, Włoch, Hiszpanii, Grecji z aktywnym udziałem naszego Stowarzyszenia.

Było to kolejne spotkanie uczestników tego 18 miesięcznego projektu realizowanego ze środków programu Citizens, Equality, Rights and Values ​​(CERV) skoncentrowanego na wzroście i lepszym zaangażowaniu obywateli w życie samorządu lokalnego.

Obecne spotkanie pod kierownictwem ASOCIATIA NATIONALA A STATIUNILOR BALNEARE SI BALNEOCLIMATICE DIN ROMANIA (ANSBBR) z Rumunii poświęcone było głównie planowaniu dwóch najbliższych wydarzeń projektowych: w Polsce (we wrześniu 2022) i Grecji (październik i listopad 2022).

Pierwsze z planowanych wydarzeń ma odbyć się w Elblągu w dn. 28-29.09.2022  i zgromadzić co najmniej 25 przedstawicieli lokalnych samorządów i obywateli z 5 krajów, którzy wspólnie pracować będą nad stworzeniem ankiet dla lokalnych mieszkańców ze społeczności partnera. Te z kolei mają pokazać skuteczność lokalnych jst w kwestiach ich dostępności i możliwości zaangażowania w społeczność lokalną. 

Wydarzenie w Polsce będzie koordynowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Bałtyk i będzie miało charakter spotkania eksperckiego planującego przygotowanie dokumentu końcowego, dlatego tez mile widziane zaangażowanie wszystkich członków naszej organizacji (zwłaszcza przedstawicieli lokalnych władz i jednostek samorządu terytorialnego.) oraz obywateli naszych lokalnych społeczności północnej Polski.

W trakcie planowanego wydarzenia w Polsce uczestnicy z punktu widzenia ekspertów i mieszkańców wspólnie opracują ankietę, która ma pokazać stopień gotowości do zaangażowania się w działania w społeczności lokalnej, poziom zainteresowania promocją społeczności lokalnej, możliwości i chęci odwiedzenia innych krajów w celu wypoczynku i korzystania z lokalnej oferty itp. Jest to o tyle ważny etap procesu, gdyż następnie zebrane i przeanalizowane wyniki po wypełnieniu kwestionariuszy mają doprowadzić do powstania idei długoterminowej strategii na temat stworzenia długoterminowej współpracy między gminami na rzecz zaangażowania obywateli. Ankieta zostanie przetłumaczona na wszystkie języki narodowe partnerów konsorcjum, a odpowiedzi zostaną przetłumaczone na język angielski, aby ułatwić analizę wszystkich wskaźników i danych. Ankieta będzie odgrywać ważną rolę w tym projekcie i jest bardzo ważna dla sposobu formułowania pytań. Mają być zrozumiane przez wszystkie 3 kategorie grup docelowych (młodzież, dorośli i seniorzy), a także umożliwić łatwą odpowiedź. Z tego powodu powstanie przewodnik, który wyjaśni, jak tworzyć pytania do ankiety. Po spotkaniu partnerzy będą mieli 5 miesięcy na wypełnienie 1500 ankiet i przetłumaczenie odpowiedzi. Grupa docelowa tego badania zostanie podzielona na 5 głównych kategorii. Młodzież 16-30, dorośli 31-65, seniorzy 65+, kobiety i mężczyźni.

Ponadto w trakcie spotkania zostały omówione pozostałe kwestie bieżące dotyczące realizacji projektu:

- w tym promocja i wizualizacja działań projektowych

- sprawy administracyjna - techniczne 

- sprawy finansowe

Więcej informacji o wydarzeniu wkrótce,

W przypadku pytań i chęci włączenia się w to działanie prosimy o kontakt z zespołem STG ERB