Trzeci warsztat w ramach projektu Think Global, Act Local - Włochy

Warsztaty projektu Think Global, Act Local miały miejsce we włoskim mieście Gambassi Terme w dniach 7-8 lutego 2023. Miały na celu pogłębienie współpracy władz z mieszkańcami, ale i również prezentację przez władze miasta Gambassi Terme lokalnych warunków związanych z promocją turystyki.

Uczestnicy reprezentujący Stowarzyszenie w trakcie warsztatów: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko, Burmistrz Olsztynka oraz Burmistrz Gminy Górowa Iławeckiego.

Goście zostali przywitani przez Burmistrza miasta Gambassi Terme oraz dowiedzieli się więcej o samym mieście i regionie. Partner z Włoch opowiedział o lokalnych warunkach i w jaki sposób działają w celu promocji regionu oraz lokalnych przedsiębiorców.

W trakcie wyjazdu miały miejsce wizyty studyjne w muzeum, szkole podstawowej oraz lokalnych miejscach turystycznych. Uczestnicy mogli poznać realia życia dziennego mieszkańca Gambassi Terme.

Oprócz wizyt studyjnych odbyły się warsztaty, na których uczestnicy podzieleni na grupy krajowe pracowali nad dokumentem związanym ze strategią promocji turystyki i regionu. Po przygotowaniu wstępnych punktów zostały one zaprezentowane dla pozostałych uczestników. Dodatkowo miało miejsce spotkanie z mieszkańcami miasta, którzy powiedzieli z ich perspektywy jak wygląda promocja regionu, jak można ją poprawić oraz uzyskali kilka pomysłów na lepsze promowanie turystyki.

Projekt „Think Global, Act Local: (1.07.2022r. » 31.12.2023r.) realizowany w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV), Sieć Miast / Citizens, Equality, Rights and Values Program (CERV), Network of Towns.

Drugi warsztat w ramach projektu Think Global, Act Local - Grecja

Delegacja składająca się z reprezentantów gmin członkowskich Stowarzyszenia: Miasta Puck, Miasta i Gminy Tolkmicko oraz Gminy Górowo Iławeckie odbyła wizytę u Partnera w Grecji Gminy Agii Anargiri Kamaterow ramach projektu Think Global, Act Local, gdzie odbywał się drugi warsztat poświęcony przygotowaniu ankiety dotyczącej zaangażowania mieszkańców w działania lokalne. Warsztaty połączone z wizytą studyjną odbywały się w dniach 8-9.11.2022. Wzięli w nich udział samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Polski.

Uczestnicy w ramach wyjazdu mieli okazję uczestniczyć w wizytach studyjnych w Parku Recyklingu i Świadomości Recyklingowej, Szkole podstawowej, miejskiej siłowni oraz hali sportowej, na której odbywał się trening koszykówki na wózkach inwalidzkich. Uczestnicy poznali kilka dobrych praktyk, które zainspirowały ich oraz dały możliwość do przemyśleń na temat podobieństw jak i różnic w poszczególnych krajach.

Ponadto prowadzone były rozmowy i dyskusje na temat partnerstw oraz współpracy na rzecz swoich samorządów. Dla uczestników, głównie samorządowców ciekawym tematem była demokracja, a to za sprawą miejsca w którym się ona zaczęła. Burmistrz AAK - Stavros Tsirbas, zaprosił członków Stowarzyszenia do współpracy.

W trakcie warsztatów podsumowano prace zrealizowane na pierwszym warsztacie w Polsce, gdzie przygotowana była pula pytań i wstępna koncepcja wyglądu ankiety. Następnie rozpoczęto prace nad dopracowaniem i zakończeniem ankiety, aby mogła być ona używana przez miasta i gminy w celu zbierania informacji od mieszkańców na podstawie, których zostanie dostosowana współpraca władz i urzędników z mieszkańcami.

Think Global, Act Local - spotkanie partnerskie

W dniu 25.10.2022 odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu Think Global, Act Local w formie online.

Spotkanie dotyczyło omówienia czterech najistotniejszych kwestii związanych z działaniami projektu. Były to między innymi:

 1. Aktualna sytuacja
 2. Organizacja kolejnego wydarzenia w Grecji w dniach 7-10.11.2022
 3. Informacje techniczne dotyczące raportowania po organizowanych wydarzeniach u każdego partnera
 4. Inne kwestie
 1. Reprezentant Stowarzyszenia Pan Marcin Żuchowski podsumował wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie we wrześniu. Podziękował uczestnikom za udział i zaangażowanie podczas pracy warsztatowej nad kwestionariuszem. Lider porjektu również podziękował pracownikom Stowarzyszenia za przygotowanie spotkania, które było pierwszym fizycznym spotkaniem dla całego konsorcjium projektowego.
 2. Partner z Grecji przypomniał o konieczności rejestracji uczestników na spotkanie w celu technicznego dopracowania wydarzenia.
 3. Lider projektu omówił sposób przygotowania raportu po zorganizowanym spotkaniu. Przesłał informacje partnerom dotyczące Event Description Sheet, który jest obowiązkowym dokumentem do wypełnienia dla każdego partnera po wydarzeniu w danym kraju. Dokument ten jest potwierdzeniem dla organów kontrolujących, że spotkanie odbyło się zgodnie z planami i ewentualnie opisane były w nim nieprzewidziane sytuacje.
 4. Czas poświęcony na inne kwestie dotyczył przygotowania strony internetowej projektu za którą odpowiedzialny jest lider projektu. Jednakże ze względu na swoje duże doswiadczenie Stowarzyszenie będzie wspierać lidera w pracach nad stroną. Będzie ona przedstawiała najważniejsze założenia projektu oraz programu. Oprócz tego znajdą się tam inforamcję o partnerach oraz działaniach realizwoanych w projekcie.

Projekt THINK GLOBAL ACT LOCAL, pierwsze partnerskie spotkanie na żywo w Elblągu, 28-29.09.2022

Minione dwa dni, 28 i 29 września to intensywne spotkania, rozmowy, wymiana doświadczeń i nawiązywanie partnerstw międzynarodowych. W Elblągu odbyło się pierwsze na żywo spotkanie wszystkich partnerów biorących udział w projekcie "THINK GLOBAL ACT LOCAL" łączący miasta i gminy z 5 krajów Unii Europejskiej - Rumunii, Włoch, Grecji, Hiszpanii i Polski. Gościliśmy łącznie 19 osób z zagranicy oraz 4 reprezentantów polskich z terenów Gmin Członkowskich Stowarzyszenia. Przedstawiciele tych państw spotkali się by wspólnie opracować materiały informacyjne, które będą skierowane do ich mieszkańców.

Zanim rozpoczęła się część warsztatowa, naszych gości przywitał Prezydent Elbląga, Pan Witold Wróblewski, który w Stowarzyszeniu pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu. Pan Prezydent podzielił się z uczestnikami bardzo cennymi informacjami o mieście, jego historii, potencjale gospodarczym i bieżących inwestycjach. Zachęcił do podejmowania współpracy z miastem Elbląg i regionem.

Program spotkania przewidywał krótkie przedstawienie się uczestników. Była to pierwsza okazja by poznać się osobiście i zaprezentować potrzeby samorządów, instytucji, organizacji i innych podmiotów i w przyszłości wspólnie realizować projekty pozwalające na rozwiązywanie różnego rodzaju newralgicznych problemów i podejmować inicjatywy korzystne dla społeczności lokalnych.

Podczas tych dwóch dni spotkań naszym pierwszym zadaniem wszystkich partnerów była praca nad ankietą, która pozwoli zebrać bardzo cenne informacje o: stopniu zaangażowania zarówno społeczeństwa jak i poszczególnych władz w sprawy ważne dla swojego miasta i regionu, poziomie promocji społeczeństwa i jego potencjału. Zebrane z ankiet wyniki pozwolą na opracowanie pomysłu na długofalową strategię współpracy między gminami i zaangażowania obywateli. Sekretariat Stowarzyszenia opracował propozycje pytań w ramach 4 różnych tematów, które zostały przydzielone grupom:

 1. Stan wiedzy i zaangażowania obywateli
 2. Stan informacji i współpracy z władzami samorządowymi
 3. Jak wygląda kampania promocyjna Gmin i poziom wiedzy mieszkańców na jej temat
 4. Poczucie tożsamości lokalnej - stan marketingu społecznego

Zadaniem uczestników była dyskusja partnerów w grupach tematycznych oraz stworzenie co najmniej 30 pytań do ankiety - badań społecznych. Grupy były międzynarodowe co ułatwiało dyskusję i pokazywało stopień zróżnicowania lub podobieństwa w każdym z krajów.

Nie można poznać partnera jeśli nie pozna się jego historii. Taka znajomość buduje zaufanie, więzi i owocuje dobrą współpracą. W tym duchu zabraliśmy naszych uczestników do serca historii Elbląga jakim jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne, po którym oprowadził nas archeolog dr Marek Jagodziński - odkrywca osady pierwszych mieszkańców terenów elbląskich. Nasi goście mogli zobaczyć najbogatszy w Polsce zbiór zabytków archeologicznych Elbląga i Starego Miasta. Oprócz wystaw obejrzeli także film holograficzny, który nagrodzili oklaskami, co wobec historii krajów naszych gości było wielkim wyróżnieniem.

Drugi dzień spotkania to podsumowanie w grupach i prezentacja wypracowanych zagadnień-pytań do ankiety. Następnie grupa odbyła wizytę studyjną po regionie pokazującą potencjał regionu będący bazą do podjęcia współpracy międzynarodowej.

Zaproszenie na warsztat projektu Think Global, Act Local - Elblag 28-29.09.2022

W dniach 28-29.09.2022 organizujemy warsztat w ramach startu projektu Komisji Europejskiej pn. „Think Global, Act Local". Projekt dotyczy współpracy władz z mieszkańcami oraz możliwości do angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej, zwiększania stopnia zainteresowania promocją społeczności lokalnej, stopnia zainteresowania wyjazdami do innych krajów w celach wypoczynkowych i leczniczych.

Projekt jest pilotażem, który ma połączyć miasta i gminy z 5 krajów UE (Rumunia – Unia Miast Baeoklimatycznych – lider projektu, Włochy, Grecja, Hiszpania i Polska), które mają ten sam cel, aby lepiej zaangażować swoich obywateli w życie społeczności, jednocześnie tworząc zrównoważoną strategię współpracy i wymiany dobrych praktyk na szczeblu UE.

Serdecznie zapraszamy reprezentanta/reprezentantów Państwa miast/gmin do udziału w tym dedykowanym warsztacie. Jest to dobra okazja by zdobyć nowe doświadczania oraz poznać partnerów z jst krajów Europy Południowej oraz wspólnie starać się przezwyciężyć wspólne wyzwania!

W ramach warsztatów (prowadzonych w języku angielskim) będzie wypracowana ankieta, która będzie prowadzić do powstania pomysłu na długofalową strategię współpracy pomiędzy gminami i zaangażowania obywateli. W trakcie pierwszego dnia warsztatu zostanie zaprezentowana lokalna sytuacja w miastach partnerskich, która umożliwi pracę warsztatową nad ankietą. Drugiego dnia zaprezentowane zostaną lokalne przykłady najlepszych praktyk w jaki sposób angażowani są mieszkańcy w życie obywatelskie oraz jak wygląda przedsiębiorczość społeczna.

Projekt ma na celu wzmocnienie bezpośrednich kontaktów między obywatelami i władzami z krajów konsorcjum, wymianę dobrych praktyk, transnarodową burzę mózgów i proces konsultacji w celu wzmocnienia poczucia przynależności i świadomości do rodziny europejskiej.

Udział w Elbląskim warsztacie zapewni Państwu możliwość udziału w kolejnych warsztatach organizowanych w miastach parterów projektu.

Spotkanie partnerskie online Think global, Act local 7.09.2022

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie partnerów projektu Think global, Act local, którzy omówili bieżące sprawy projektowe. Między innymi były to kwestie dotyczące dwóch kolejnych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie w Elblągu oraz DIMOS AGION ANARGIRON-KAMATEROU w Grecji.

Pierwsze spotkanie w Elblągu odbędzie się w dniach 28-29.09.2022, na które zapraszamy reprezentantów naszych gmin członkowskich. Projekt ma na celu wzmocnienie bezpośrednich kontaktów między obywatelami i władzami z krajów konsorcjum, wymianę dobrych praktyk oraz transnarodową burzę mózgów i proces konsultacji w celu wzmocnienia poczucia przynależności i świadomości europejskiej rodziny. Jest to projekt pilotażowy, który łączy miasta i gminy z 5 krajów UE (Rumunia, Włochy, Grecja, Hiszpania i Polska) w celu, lepszego angażowania swoich obywateli w życie społeczności, jednocześnie tworząc zrównoważoną strategię współpracy i wymiany dobrych praktyk na szczeblu UE.

Celem wydarzenia jest stworzenie ankiety dla lokalnych mieszkańców, która pokaże ich dostępność do zaangażowania się w działania lokalnej społeczności. Spotkanie w Elblągu jest szczególnie istotne, gdyż partnerzy oraz zaproszeni uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnego poznania siebie oraz sytuacji dot. współpracy władz z mieszkańcami oraz zaangażowania ich w życie lokalnej społeczności. Oprócz prac warsztatowych nad ankietą odbędą się lokalne wizyty studyjne, które przybliżą w szczególności zagranicznym uczestnikom kulturę i turystkę naszego regionu. Szczegóły agendy zostaną udostępnione w późniejszym okresie, a zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

Prace końcowe ankiety odbędą się na kolejnym spotkaniu tym razem u partnera z Grecji, które planowane jest na początek listopada.