Circular Muse

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejny projekt. który będzie my realizować przez kolejne 3 lata.

Circular MuSe - Promowanie podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym, które zwiększa efektywność wykorzystania zasobów w usługach komunalnych

  • Okres realizacji: 36 miesięcy
  • Termin realizacji 2024-2027
  • Wartość projektu: 1 424 656,00 EUR

PARTNERSTWO:

W projekcie uczestniczy sześciu partnerów z Polski (3), Szwecji (1), Danii (1) i Litwy (1). Partnerstwo składa się z uniwersytetów, gmin, przedsiębiorstw usług komunalnych i stowarzyszeń. Partnerzy są wspierani przez ośmiu partnerów stowarzyszonych, którymi są władze lokalne i regionalne, sieci skupiające takie władze, władze środowiskowe i park technologiczny z Polski, Litwy, Szwecji i Finlandii. Projekt jest prowadzony przez Politechnikę Gdańską (Polska).

Lider projektu: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Magdalna Kasprzyk - magda.kasprzyk@pg.edu.pl

WSTĘP

Gminy i miejskie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej świadczą różne usługi na rzecz mieszkańców i odwiedzających. Oferowanie ich wiąże się z szerokim zakresem prac podstawowych i operacji w tle (np. zimowe odśnieżanie dróg, prace naprawcze na ulicach i innej infrastrukturze publicznej, utrzymanie przestrzeni publicznych itp. Wiele z tych działań gmin nadal opiera się na paradygmacie gospodarki liniowej, co z kolei wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem - często nawet surowców (np. piasku lub żwiru do zimowego odśnieżania dróg), które stają się odpadami i są utylizowane po jednorazowym użyciu. Rezultatem jest zarówno stosunkowo wysokie zużycie surowców, jak i wytwarzanie odpadów podczas świadczenia usług komunalnych. Wśród takich przypadków można wyróżnić:

Zastosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w tych podstawowych pracach i operacjach w tle mogłoby znacznie zmniejszyć wpływ na środowisko świadczenia usług komunalnych w obszarze Południowego Bałtyku. Istnieją również potencjalne punkty dźwigni do zmniejszenia zużycia surowców i produkcji odpadów, które leżą nawet w bezpośredniej sferze wpływu gmin i komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, na przykład:

Jednak szersze wykorzystanie tego potencjału w celu optymalizacji efektywności wykorzystania zasobów - a być może także kosztów, jeśli ceny towarów będą nadal rosły - przez gminy i przedsiębiorstwa komunalne w obszarze SB nie ma jeszcze miejsca. Powody są następujące:

IDEA PROJEKTU

Projekt Circular MuSe przyjmuje kompleksowe i systematyczne podejście do promowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w usługach komunalnych na całym obszarze Południowego Bałtyku.

Ogólnym celem projektu jest wspieranie przedsiębiorstw komunalnych i gmin w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich w stosowaniu podejścia cyrkularnego, które sprzyja ponownemu wykorzystaniu surowców w ich łańcuchach dostaw, a tym samym efektywnemu wykorzystaniu zasobów w usługach komunalnych.

Nadrzędnym celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów poprzez minimalizację zużycia surowców i zmniejszenie ilości odpadów poprzez ponowne wykorzystanie materiałów w łańcuchach dostaw usług komunalnych.

Projekt koncentruje się na mniejszych miastach i obszarach wiejskich, uznając ich wyjątkowe wyzwania i możliwości w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym i możliwości przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Podejście do projektu opiera się na trzech głównych celach:

  1. Utworzenie „Utworzenie Południowo Bałtyckiego Huba wiedzy u usługach komunalnych w obiegu zamkniętym” w celu ułatwienia transgranicznego budowania potencjału i transferu wiedzy. Zostanie to zapewnione poprzez przeprowadzenie dogłębnej analizy w celu zidentyfikowania potrzeb i  potencjałów zastosowania rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w różnych obszarach tematycznych usług komunalnych; inwentaryzację istniejących technicznych rozwiązań organizacyjnych mających zastosowanie do usług komunalnych o obiegu zamkniętym; ocenę możliwości powielania rozwiązań i stworzenie otwartego katalogu online ze studiami przypadków i informacjami na temat „agentów wiedzy”; i opracować
  2. Testowanie i ocena nowych podejść do obiegu zamkniętego w celu wzbogacenia portfolio dostępnych rozwiązań. Zostanie to zapewnione poprzez przeprowadzenie studiów wykonalności w oparciu o istniejące najlepsze praktyki i najnowszą wiedzę międzynarodową; wdrażanie międzynarodowych warsztatów i sesji wzajemnej oceny , aby towarzyszyć pilotażowym w zaangażowanych gminach; wspólne projektowanie, testowanie i ocena nowych rozwiązań w zakresie obiegu zamkniętego przez miejskie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, dokumentowanie wyników oraz dostarczanie wytycznych i planów dla naśladowców.
  3. Wdrożenie środków wsparcia opartych na wspólnie opracowanych programach nauczania w zakresie świadczenia usług komunalnych o obiegu zamkniętym. Zostanie to

osiągnięte poprzez identyfikację grup docelowych i ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, mniejsze miasta i gminy wiejskie oraz związki gmin; dostosowanie programów edukacyjnych i mentorskich do konkretnych potrzeb grup docelowych; organizowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla miejskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej i decydentów, rekrutacja firm za pośrednictwem gminnych organizacji parasolowych oraz ułatwianie warsztatów wymiany tematycznej i wizyt studyjnych w miastach pilotażowych Circular MuSe.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Działania projektu są pogrupowane w trzy pakiety robocze związane z treścią. Pierwszy z nich poświęcony jest utworzeniu „South Baltic Knowledge Hub on Circular Municipal Services”. Obejmuje on opracowanie otwartego katalogu studiów przypadków i dostępnych rozwiązań dla usług komunalnych o obiegu zamkniętym, opracowanie zestawu modułowych programów nauczania i mentoringu dla miejskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej i miejskich decydentów oraz utworzenie międzynarodowej sieci ekspertów ds. gospodarki o obiegu zamkniętym z instytucji badawczo-rozwojowych. Drugi pakiet prac koncentruje się na praktycznym wdrażaniu i ocenie innowacyjnych podejść cyrkularnych w ramach usług komunalnych, które obejmują planowanie, wdrażanie i ocenę pilotażowych rozwiązań w zakresie praktyk techniczno-organizacyjnych w zakresie świadczenia usług komunalnych o obiegu zamkniętym. W ramach ostatniego pakietu roboczego planowane są programy edukacyjne i mentorskie dla miejskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej wraz z międzynarodowymi warsztatami łączącymi praktyków i naukowców.

Grupami docelowymi projektu są miejskie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich, mniejsze miasta i gminy wiejskie oraz stowarzyszenia gmin i/lub stowarzyszenia sektorowych przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

ROLA STOWARZYSZENIA:

Partner parasolowy dla polskich organizacji (samorządy: Wejherowo i Stawiguda) i podmioty znajdujące się na obszarze działania Stowarzyszenia, co umożliwi podmiotom zainteresowanym gospodarką komunalna o obiegu zamkniętym i bezpośrednie włączenie się w panowanie rezultatów projektu i przyczynienie się do stworzenia uniwersalnej wiedzy.

PROJEKT W PIGUŁCE

Obszar projektu: Gospodarka o obiegu zamkniętego, usprawnianie gospodarki komunalnej, lepsze wykorzystanie zasobów i surowców;

Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy (głównie kraje Południowego Bałtyku)

Rola STG ERB:  Partner z własnym budżetem

Poziom dofinansowania 80%

Budżet projektu:  1 424 656,00 EUR

Budżet STG ERB:   69500,00 EUR

Konsorcjum projektowe: Projekt realizowany wspólnie z 14 pełnymi partnerami i 7 partnerami stowarzyszonymi z PL, LT, SE, DK

INTERREG SOUTH BALTIC, NO STHB.02.03-IP.01-0011/23