Projekt ENGAGE! pomaga w procesach umiędzynarodowienia organizacji

Za nami intensywne 2 miesiące wspierania różnych podmiotów w budowaniu partnerstw międzynarodowych. Wczoraj zakończył się termin składania projektów do programu Interreg Południowy Bałtyk Seed Money. Jest to konkurs, który pozwalam na zdobycie zalążkowych środków w wysokości 40 tysięcy Euro na rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi z obszaru południowego Bałtyku.

Organizacje, które zgłosiły się do nas w ramach Biura Porad Współpracy Międzynarodowej działającego przy projekcie ENGAGE! otrzymały kompleksowe wsparcie. Odbyła się gruntowna analiza projektowa, dokonaliśmy weryfikacji potrzeb, określiliśmy profil partnerów zagranicznych i przystąpiliśmy do budowania. Tak w skrócie wyglądała praca nad tworzeniem wniosków projektów zalążkowych.

Ostatecznie złożonych zostało 6 aplikacji i w każdej jest obecna organizacja współpracująca z biurem porad i są to:

- Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto jest obecne w 3 projektach w różnej tematyce;

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

- Centrum Spotkań Europejskich Światowid

- Stowarzyszenie Media Dizajn jest obecne w 2 projektach

- Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie"

- Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych "Grupa" Marcin Trudnowski

Wyniki konkursu będą znane w lutym 2023.

Wszystkim podopiecznym organizacjom projektu ENGAGE! życzymy otrzymania dofinansowania i możliwości realizacji projektów!

SZTUM CIRCULAR ECONOMY - sieciowanie z udziałem międzynarodowych i krajowych specjalistów, 8-9.12.2022, Olsztyn

Szanowni Państwo! Prezydent Euroregionu Bałtyk, Pan Gustaw Marek Brzezin oraz partnerzy projektu SZTUM CIRCULAR ECONOMY (SCE) zapraszają na DOROCZNE FORUM INTERESARIUSZY EUROREGIONU BAŁTYK, które odbędzie się w dniu 8 grudnia br. w Olsztynie. Udział w tym wydarzeniu zapowiedzieli eksperci oraz przedstawiciele samorządów z Polski, Danii, Litwy, Norwegii i Szwecji.

Wydarzenie to odbywa się w ramach działania SCE pn. "Budowanie zakotwiczenia politycznego w obszarze Morza Bałtyckiego dla działań opartych na wykorzystaniu procesów GOZ w celu łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu".

Jeśli są Państwo zainteresowani:

- zwiększaniem zdolności współpracy lokalnych podmiotów w obszarze Polski Północnej z partnerami z Regionu Bałtyckiego oraz partnerów z Norwegii, Islandii;

- poprawą zdolności współpracy lokalnych organizacji poprzez ich uczestnictwo w sieciach międzynarodowych i transgranicznych;

- podniesieniem poziomu wiedzy i innowacji lokalnych podmiotów poprzez wyraźne umiędzynarodowienie ich działań;

- wzrostem umiejętności dot. rozwoju współpracy w dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu oraz działań pro-ekologicznych, rozwoju wspólnych projektów, potencjału innowacyjnego i dialogu międzykulturowego wśród interesariuszy poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy w ramach wspólnych konferencji połączonych z warsztatami dla partnerów krajowych i zagranicznych

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W TYM WYDARZENIU!

Miejsce spotkania: Hotel OMEGA, ul. Sielska 4a, Olsztyn

Czas spotkania: 8 grudnia 2022 (DOROCZNE FORUM), 9 grudnia 2022 (spotkania projektowe) - agenda ostateczna wkrótce

Uczestnictwo: Wstęp otwarty - wymagana wcześniejsza rejestracja LINK REJESTRACYJNY

Działanie to wykorzystuje możliwości oferowane przez międzynarodową sieć Euroregionu Bałtyk – skupiające regiony z Polski, Szwecji, Danii, Litwy połączone z organizacją części konferencyjnej dedykowanej grupie roboczej do spraw GOZ i adaptacji do zmian klimatu (w tym Blue and green growth) i wspólnemu dialogowi oraz możliwości kreacji nowych inicjatyw projektowych.

DOROCZNE FORUM jest jednym z trzech międzynarodowych spotkań projektu SCE, którego celem jest dążenie do wzmocnienia procesów internacjonalizacji działań i międzysektorowego dialogu w obszarze Morza Bałtyckiego w dziedzinie GOZ.

CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE - konferencja inaugurująca powołanie Grupy Zadaniowej, 14.11.2022, Elbląg

Szanowni Państwo! Interesariusze CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE! Już niebawem, 14 listopada br. spotykamy się w Elblągu na specjalnej konferencji inaugurującej powołanie Grupy Zadaniowej ds. Łagodzenia Skutków Klimatu i Rozwoju Zielonych i Niebieskich Inicjatyw w Północnej Polsce.

Wszystkich uczestników, panelistów i prezenterów informujemy, iż aktualny Program Spotkania został Państwu przesłany na wskazane przez Państwa maile.

Wszystkim zainteresowanym niniejszym przedsięwzięciem dziękujemy za rejestrację. Spotykamy się już w poniedziałek!

AKTUALNY PORZĄDEK KONFERENCJI

CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE - start 14.11.2022, Elbląg,

W Elblągu, 14 listopada br. odbędzie się jedno z ważniejszych wydarzeń projektu "Sztum Circular Economy" - powołanie Grupy Zadaniowej ds. Łagodzenia Skutków Zmian Klimatu i rozwoju zielonych i niebieskich inicjatyw w północnej Polsce tzw. "Circular Economy Task Force". Powołana przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk grupa ekspertów i specjalistów będzie wspierana przez: Politechnikę Gdańską, International Development Norway, Miasto i Gminę Sztum oraz Elbląski Park Technologiczny.

Wydarzenie, którego inicjatorem i koordynatorem jest nasze Stowarzyszenie to działanie dążące do nie tylko aktywizacji samorządów województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, zgromadzenia lokalnych ekspertów i specjalistów, ale także stworzenie otwartej platformy rozwoju nowych inicjatyw i wymiany dobrych praktyk jako odpowiedzi na współczesne wyzwania klimatyczne.

Zachęcamy by już dziś zapisali Państwo datę 14.11.2022 i wzięli udział w tym ważnym dla przyszłości niebieskiego i zielonego wzrostu naszych regionów i społeczności lokalnych spotkaniu inaugurującemu tą inicjatywę, która ma charakter interdyscyplinarny i ma przyczynić się do kompleksowego podejścia ukierunkowanego na rozwiązywanie wspólnych wyzwań.

Miejsce spotkania: ELBLĄG, ul. Stary Rynek 25, RATUSZ STAROMIEJSKI

Czas spotkania: 14 listopad (poniedziałek) - start godz. 9:30 - 16:40 CET

Uczestnictwo: Wstęp otwarty - wymagana wcześniejsza rejestracja LINK REJESTRACYJNY

Liczymy na najaktywniejszy udział w tej platformie współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem współpracy między-dyscyplinarnej i powstaniem nowych inicjatyw łączących sferę działań „miękkich”: edukacyjnych, informacyjnych, aktywizacyjnych z działaniami „twardymi”: infrastrukturalnymi, pilotażowymi i demonstracyjnymi

Sama konferencja to:

Nasze starania są możliwe z wykorzystaniem możliwości zagwarantowanych przez projekt “Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne (SCE) realizowanego w ramach środków mechanizmu Finansowego EOG (Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu oraz środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021) , który umożliwi nam rozwój tej inicjatywy oraz zaangażowanie partnerów norweskich!

SŁÓW KILKA O CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE

CELE GRUPY: to przede wszystkim rozwój i wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych ukierunkowanych na łagodzenie oraz przeciwdziałanie negatywnych skutków zmian klimatu, a także wymiana dobrych praktyk dotyczących zielonych i niebieskich inicjatyw. Grupa Robocza to nie tylko spotkania ekspertów ale przede wszystkich praca poprzez warsztaty, panele dyskusyjne, wydarzenia wspierające, które w konsekwencji mają doprowadzić do opracowania i wdrażania konkretnych projektów korzystnych dla społeczeństwa regionów północnej Polski."
FORMA DZIAŁANIA: Nieformalna sieć współpracy działająca w oparciu o dedykowane wydarzenia - spotkania fizyczne i online (przynajmniej dwa w roku), mającą charakter otwarty i bez kosztowy
RAMY CZASOWE: CZERWIEC 2022 –  MARZEC 2024, później decyzja o ewentualnym przedłużeniu działania grupy
FINANSOWANIE:  W okresie realizacji projektu SCE z budżetu partnera Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (środki zabezpieczone – poziom dofinansowania 80%), po zakończeniu projektu z źródeł własnych Stowarzyszenia i pozyskanych środków z nowych wytworzonych inicjatyw.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy:

Sami uczestnicy będą tworzyć zadania i dalej decydować o przyszłości Grupy! Każdy głos, każda opinia będą dla nas ważne!

Wydarzenie wspiera bezpośrednio realizację działań projektu "Sztum Circular Economy (SCE) w zakresie aktywności:

Do kolejnych etapów prac zaprosimy partnerów zagranicznych już 8 grudnia 2022r. i będą to:

PRZYJDŹ! POSŁUCHAJ! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ CO DOBREGO ROBIMY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ!

PORZĄDEK SPOTKANIA WKRÓTCE!

GREEN UP - Młodzi na rzecz zielonej zmiany... Elbląg, 18-19.10.2022

Dwudniową konferencją (18-19.10.2022) w elbląskim Ratuszu Staromiejskim rozpoczął się projekt pn. "GREEN UP - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych". Ta cenna inicjatywa to wynik wielu miesięcy pracy zespołu projektowego, na czele którego stoi Stowarzyszenie WAMA-COOP w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz FONIX A.S. partnerem z Norwegii. Tak silne połączenie podmiotów może dać wiele dobrego - wiedzę, diagnozę, rozwiązania tam gdzie jest to najbardziej potrzebne, na poziomie samorządu, województwa, szkół i mieszkańców. W projekcie zaangażowane są 3 jednostki samorządu terytorialnego oraz 9 placówek edukacyjnych a ich praca będzie dotyczyć działań pro-środowiskowych.

Na konferencję pierwszego dnia przybyli przedstawiciele samorządów i szkół Dzierzgonia, Braniewa, Elbląga, Gietrzwałdu, Olsztynka, Nowego Miasta Elbląskiego i silna reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Naszych znamienitych gości powitał gospodarz miasta Elbląga w osobie Wiceprezydenta Pana Artura Zielińskiego a także Prezes WAMA-COOP, Pan Dariusz Węgierski.

Lider projektu i jednocześnie koordynator tego przedsięwzięcia, Mateusz Dobkowski z WAMA-COOP przedstawił kluczowe zagadnienia i kroki do osiągnięcia celu, którym w konsekwencji jest faktyczne rozwiązywanie problemów w dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu, które należy zacząć od młodego ale świadomego już pokolenia. Działania pro-środowiskowe projektu GREEN UP będę zmierzały do: zaangażowania różnych środowisk; umiędzynarodowienia działań by czerpać najlepsze praktyki; udziału szkół w żywych laboratoriach edukujących pro-ekologicznie; kreowania nowych rozwiązań; stworzenia regionalnej platformy współpracy i dialogu wielostronnego na rzecz lokalnych społeczności i ochrony środowiska; rozwoju długoterminowej strategii ekologicznej.

Na spotkaniu wybrzmiały bardzo istotne informacje, które dotyczyły zdobywania konkretnej wiedzy i doświadczenia, które w kontekście przyszłości młodzieży pokazały tematy warto się zająć. Czego przykładem była prezentacja Burmistrza Olsztynka, Pana Roberta Waraksy o inicjatywach młodzieżowych jako stymulacji rozwoju społecznego gmin. Projekt GREEN UP to także okazja do poznania społeczności Młodzieżowych Rad działających w gminach jako wsparcie dla tych nowo powstałych.

W tym projekcie młodzież szkolna przy wsparciu odpowiednich edukatorów będzie poszerzać swoją wiedzę w zakresie zmian klimatu. - Tym projektem wpisujemy się także w uznanie przez Komisję Europejską roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży - powiedział Marcin Żuchowski, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. W swojej prezentacji wymienił także Europejskie Cele Młodzieżowe, które zawierają się w haśle "zaangażowanie, łączenie, wzmocnienie", ponieważ potrzebne jest spełnienie wszystkich tych elementów.

Konferencja to nie tylko prezentacje i zdobywanie wiedzy teoretycznej. Był czas na konkretną wiedzę podczas warsztatów, które w innowacyjny sposób pokazały proces zachodzący w aspekcie zmian klimatycznych. Warsztaty pn. Mozaika klimatyczna przeprowadziły przedstawicielki Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska oraz dr. inż. Magda Kasprzyk.

Drugi dzień konferencji to spotkanie partnerskie, które poświęcone było omówieniu zadań na najbliższy okres każdego z partnerów.

Co przed nami w projekcie GREEN UP:

  1. Spotkania diagnostyczne w gminach
  2. Spotkania metodyczne w szkołach
  3. Lokalne wizyty studyjne w podmiotach zielonej gospodarki
  4. Warsztaty interaktywnej edukacji ekologicznej pn. SferaLab - prowadzone przez EPT
  5. Innowacyjne międzynarodowe warsztaty w Norwegii
  6. Opracowanie inicjatyw młodzieżowych - okrągłe stoły
  7. Wysłuchania publiczne i prezentacja Księgi Dobrych Praktyk
  8. Konferencja końcowa

Wszystkim przybyłym na konferencję rozpoczynającą projekt serdecznie dziękujemy!

IX-ta edycja konferencji "Otwarci na Skandynawię", Elbląg, 13 października 2022

Już niebawem w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu, 13 października o g. 10:00 rusza 9-ta edycja konferencji pn. "Otwarci na Skandynawię". To szansa dla przedsiębiorców, jednostek samorządowych i instytucji otoczenia biznesu ze Szwecji, Finlandii, Danii, a także regionu Warmii i Mazur.

Jej celem jest zdynamizowanie powiązań gospodarczych regionu z rynkami skandynawskimi oraz przedstawienie Warmii i Mazur jako naturalnego partnera gospodarczego dla krajów skandynawskich, a także zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych naszego regionu.

Nie możesz spotkać się z nami w Elblągu? Nic straconego – dołącz online! Link do transmisji konferencji zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników.

Organizatorzy wydarzenia to: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miasto Elbląg. Honorowy patronat nad konferencją objęły Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii i Ambasada Szwecji. Patronami medialnymi wydarzenia są Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski, Truso TV oraz portal internetowy biznes.wm.pl.

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” realizowane jest w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Program wydarzenia