Sztum Circular Economy

28.02.2022r. » 30.04.2024r.

Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu oraz środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
Partnerzy projektu: - Miasto i Gmina Sztum (Lider)
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- Politechnika Gdańska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
- International Development Norway (Norwegia)

Wydarzenia związane z projektem

Dzień z klimatem w Sztumie - 9.09.2023

w sobotę 9 września 2023 odbył się drugi Dzień z klimatem organizowany w ramach projektu Sztum Circular Economy. Wydarzenie zostało […]

Grupa Zadaniowa ds. Zmian Klimatu i Transformacji Ekologicznej

30 sierpnia 2023 odbyło się spotkanie inicjujące Grupy Zadaniowej ds. Zmian Klimatu i Transformacji Ekologicznej - Baltic Task Force - […]

Seminarium ekologiczne dla dzieci i młodzieży -Zespół Szkół w Gościszewie

W dniach 5-6 czerwca odbyło się seminarium ekologiczne w ramach projektu pn. Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania […]

Seminarium ekologiczne dla dzieci i młodzieży - Zespół Szkół w Czerninie

Seminaria ekologiczne dla dzieci i młodzieży to cykl spotkań organizowanych przez Politechnikę Gdańską w szkołach znajdujących się na obszarze gminy […]

SferaLab - warsztaty i seminaria w ramach projektu Sztum Circular Economy

Kolejna tura seminariów tematycznych w formie warsztatów interaktywno – edukacyjnych SferaLab za nami. Warsztaty organizowane są w ramach projektu Sztum […]

Projekt Sztum Circular Economy - wizyta studyjna w Norwegii

W dniach 25-27 kwietnia br., w ramach projektu Sztum Circular Economy, przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk uczestniczyli w wizycie […]

Projekt realizowany w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Projekt przewiduje działania inwestycyjne i działania miękkie prowadzone równolegle w przeciągu 26-miesięcy nie tylko na obszarze Miasta i Gminy Sztum, ale również z wykorzystaniem doświadczeń i ekspertyzy partnerów z Norwegii, dzięki wsparciu International Development Norway. „Sztum Circular economy” wykorzystuje możliwości transferu wiedzy i dobrych praktyk dot. ochrony środowiska, przedsiębiorczości i wykorzystania GOZ dzięki współpracy z Politechniką Gdańską - Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz prowadzi do internacjonalizacji działań angażując gminy dwóch województw oraz partnerów zagranicznych z 5 regionów basenu Morza Bałtyckiego poprzez działania informacyjne i sieciowe prowadzone za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Projekt składa się z 4 komponentów opracowanych przez partnerów z Polski i Norwegii, zróżnicowanych pod względem zakresu i treści, które przyczyniają się do tworzenia trwałych warunków dla działalności w dziedzinie Gospodarki o obiegu zamkniętym w Mieście i Gminie Sztum, partycypacji i współpracy ogółu społeczeństwa z lokalnymi podmiotami sfery gospodarki i ochrony środowiska w regionie całego Morza Bałtyckiego.

Poprzez m.in. szkolenia, kampanię edukacyjną, wymianę doświadczeń na rzecz efektywnego działania, zwiększa zdolności potencjału kadrowego i zasobowego w dziedzinie circular economy (GOZ), zapewniając im jednocześnie odpowiednie narzędzia pracy, racjonalizację metod i technik zarządzania, podniesienie efektywności sfery zarządzania odpadami i recyklingiem oraz zwiększa przejrzystość i dostępność lokalnej oferty dla ogółu społeczeństwa. Wykorzystanie innowacyjnych sposobów zaangażowania i edukacji mieszkańców (współudział w zarządzaniu punktem napraw, SferaLab, hackathon) do zarządzania segregacją odpadów w gminie przyczyni się do powstania łatwo transferowanego modelu pobudzania aktywności społecznej i zwiększania poziomów wiedzy zapewniając osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Działania na rzecz uelastycznienia funkcjonowania placówki PSZOK dla Sztumu (obejmującą budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Sztumskim Polu oraz hali naprawczo - magazynowo - wystawienniczej w Sztumie) w zmieniającym się otoczeniu prowadzą do wzrostu nie tylko zdolności do dostosowania do potrzeb społecznych, ale również nawiązania stałej współpracy z lokalnymi podmiotami w sferze rozwoju usług informacyjno-edukacyjnych świadczonych w mieście Sztum. To także lepsza współpraca między sektorem publicznym, naukowym, prywatnym, biznesem i społecznym oraz internacjonalizacja problematyki i promocji dobrych praktyk realizowanych w ramach projektu.

W zakresie infrastruktury poprzez utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK  i hali naprawczo - magazynowo - wystawienniczej dąży do tworzenia trwałych warunków dla działalności w dziedzinie GOZ, a zarazem ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.

Projekt ponadto będzie propagować współpracę regionalną i międzynarodową, w czym ważny udział będą mieć partnerzy polscy i zagraniczni. Zadania realizowane w ramach projektu będą miały miejsce w Polsce i za granicą (Norwegia oraz kraje BSR)


PROJEKT W PIGUŁCE

Obszar projektu: Gospodarka o obiegu zamkniętym, zielony i niebieski wzrost, przeciwdziałanie zmianom klimatu
Czas trwania: 26 miesięcy
Zasięg projektu: lokalny i ponadnarodowy (działanie inwestycyjne w Polsce, know how z Norwegii). Z naciskiem lokalnym lub regionalnym, lecz mający charakter międzynarodowy
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 85%
Budżet projektu: 1 169 798,16 EUR
Budżet STG ERB: 67 819,77 EUR
Konsorcjum projektowe: 4 partnerów, w tym 3 z PL oraz 1 z NOR

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram