Projekty realizowane

przez Stowarzyszenie


Wspólny projekt pod przewodnictwem BISER – Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych ukierunkowany na wspieranie umiędzynarodowienia pomorskich i warmińsko-mazurskich NGOs otrzymał dotację w ramach konkursu sektorowego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Decyzją Komisji Programu dotacje otrzyma 32 Wnioskodawców, 1 wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Łączna kwota przyznanych dotacji to niemal 4,2 mln euro przeznaczonych na działania wspierające sektor obywatelski w Polsce.

Przez najbliższe dwa lata będziemy wspierać Państwa organizacje pozarządowe w nawiązywaniu współpracy z organizacjami z Norwegii, Islandii, Rosji oraz państw bałtyckich. Zorganizujemy m.in. warsztaty, wizyty studyjne i hackathony z partnerami z zagranicy.

Więcej o projekcie ENGAGE!

1. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

2. Przewidywana realizacja: Początek 2021.03.01 do 2023-06-30 (27 miesięcy)

3. Typ działania: Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich

4. Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy

5. Konsorcjum projektowe: – trzy organizacje NGO – 2 partnerów z Polski: lider projektu – BISER – Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz jeden z Norwegii – Sørlandets Europakontor AS

6. Budżet projektu: 140 250,00 Euro

W projekcie ENGAGE! chcemy stać się awangardą zmian i innowacji w obszarze transgranicznej współpracy bałtyckiej podmiotów sektora NGO. W tym celu chcemy wykorzystać dobre praktyki z poprzednich projektów i nasze doświadczenia międzynarodowej współpracy na rzecz NGOs.

W szczególności koncentrować się będziemy na włączaniu niedoświadczonych stowarzyszeń do współpracy i przenosząc najlepsze praktyki/techniki/narzędzia budujące silną społeczność lokalną.

Efektami projektu ENGAGE będą:

– zwiększanie zdolności współpracy lokalnych podmiotów w obszarze Polski Północnej z partnerami Regionu Bałtyckiego, zwłaszcza Norwegii, Rosji i Islandii;

– poprawa zdolności współpracy min.30 lokalnych NGOs poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych i transgranicznych;

– powstanie min. 10 partnerstw projektowych między organizacjami społecznymi, które będą działać lub zostaną wsparte w ramach projektu ENGAGE!

– powstanie min. 10 wspólnych inicjatyw, które będą realizowane we współpracy z innymi organizacjami społecznymi np. wymiana wiedzy, dobrych praktyk, wizyta studyjna itp.

– powstanie min. 5 partnerstw z podmiotami publicznymi z PL i/lub NO w ramach dalszej współpracy międzynarodowej;

– podniesienia poziomu wiedzy i innowacji min. 30 lokalnych podmiotów 3 sektora poprzez wyraźne umiędzynarodowienia ich działań;

– zwiększenie umiejętności współpracy w projektach w ramach heckhathonów z partnerami z NO, (możliwe, że także z RU i Islandii, których zaprosimy do działań). Udrożnienie dialogu międzykulturowego wśród NGO

Projekt realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – EOG

Engage!

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – EOG


Działalność twórcza i kulturalna należą do najstarszych form działalności człowieka. Od poezji i rzeźby w starożytnej Grecji po dzisiejszą rozrywkę online działalność twórcza i kulturalna zawsze były nierozerwalnie związane z ludzką aktywnością. Właśnie dlatego przemysł kreatywny jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki.

Głównym celem projektu Creative Cluster jest ustanowienie współpracy transgranicznej między podmiotami branż kreatywnych a lokalnymi sieciami w czterech różnych lokalizacjach w regionie Morza Bałtyckiego.

Więcej informacji o projekcie

W projekcie zostaną opracowane narzędzia wspierające współpracę, jak i zostanie opracowana i ustanowiona regularna wymiana informacji, łącząca ze sobą wymianę cyfrową (wspólna platforma komunikacyjna) oraz coroczne fora. Dzięki sieci ustanowionej za pomocą tych dwóch podejść, podmioty sektora kreatywnego dowiedzą się o istotnych działaniach w innych regionach, co umożliwia potencjalną współpracę.

W projekcie zostaną określone i przetestowane dwie koncepcje współpracy transgranicznej:

1) Struktura konsultacyjna branży kreatywnej dla pozostałych obszarów gospodarki i instytucji trzecich w zakresie struktur roboczych, planowania projektów i zagadnień organizacyjnych pracy opracowanych w ramach wymiany transgranicznej,

2) Połączenie wiedzy zgromadzonej w transgranicznej sieci branży kreatywnej w celu wspólnego wspierania lokalnych procesów wraz z opracowaniem wspólnej, 10-letniej strategii rozwoju dla wybranych lokalizacji.

W ramach projektu zostanie zorganizowana również wspólna promocja sektora przemysłów kreatywnych w regionach Morza Bałtyckiego, w celu dalszego umocnienia ich pozycji wobec innych sektorów przemysłu i prezentowania pracy w sektorze jako nie tylko atrakcyjnej ale i istotnej na arenie międzynarodowej.

Projekt finansowany jest ze środków INTERREG Południowy Bałtyk.

Creative Clusters
South Baltic Creative Cluster

Interreg South Baltic