WaterMan - wizyta studyjna i rozmowy z ekspertami w Danii

Nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach związanych ze środowiskiem na wielu jego płaszczyznach. Zagadnienia związane z ponownym wykorzystaniem wody wydają się być  jednym z priorytetowych działań. Działamy w tym niezwykle ważnym obszarze edukując, promując dobre praktyki, współpracujemy z miastami i gminami aktywizując i wspierając ich działania lokalne w powyższych tematach.  W ostatnim czasie odwiedziliśmy Danię, realizując kolejny etap projektu WaterMan, którego ideą jest promowanie ponownego wykorzystania wody w regionie morza bałtyckiego poprzez budowanie potencjału na poziomie lokalnym.

Pierwszy dzień projektu WaterMan poświęcony był wizycie studyjnej w Kalundborgu. Partnerzy projektu odwiedzili „Kalundborg Symbiosis”, które zajmuje się oczyszczaniem wody, wykorzystywanej między innymi w przemyśle. Jest to konsorcjum szesnastu spółek publicznych i prywatnych, powstałe jeszcze w latach 70tych, które opracowało pierwszą na świecie symbiozę przemysłową z cyrkularnym podejściem do produkcji. Główną zasadą działania Kalundborg Symbiosis jest lokalne tworzenie partnerstw, by dzielić się i ponownie wykorzystywać zasoby, oszczędzając w ten sposób wodę. Symbioza tworzy wzrost w lokalnej społeczności i wspiera zieloną transformację.

W odwiedzonym miejscu mieliśmy możliwość zobaczenia systemu testowego, wykonanego w ramach pilotażu projektu ULTIMATE. Oczyszczalnia produkuje bardzo dobrej jakości wodę, która jest używana do chłodzenia maszyn. Zostaliśmy oprowadzeni po obiekcie  Kalundborg Utility Team, gdzie czekali na nas eksperci, gotowi udzielić wszelkich informacji związanych z omawianym tematem.

Drugi dzień pobytu w Danii poświęcony był pracom nad pilotażami projektu WaterMan. Partnerzy projektu realizujący powyższe pilotaże zaprezentowali etap na jakim się znajdują i przedstawili kolejne zaplanowane kroki. Celem przeglądu partnerskiego i eksperckiego było przekazanie partnerom WaterMan informacji zwrotnych na temat ich planów i rozważań, tj. przed wdrożeniem inwestycji związanych z działaniami pilotażowymi. Eksperci z poszczególnych państw ocenili wybrane rozwiązania i doradzili możliwości ulepszenia pilotażu.

Należy dodać, że działania projektu WaterMan oprócz realizowania pilotaży, związane są także z szerzeniem idei propagowania metod ponownego użycia wody.

WaterMan - spotkanie on-line

19 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie on-line z udziałem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Tym razem tym razem prace dotyczyły działań projektowych w projekcie WaterMan. Partnerzy projektowi połączyli się na platformie on-line, by porozmawiać na temat postępu prac związanych z działaniami projektowymi oraz stanu przygotowań na fizyczne spotkanie partnerów w Kalundborgu.

Dla przypomnienia, realizowany właśnie projekt WaterMan promuje ponowne wykorzystanie wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do zarządzania wodą, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na klimat. Kluczowymi aktorami w zakresie ponownego wykorzystania wody są władze lokalne i przedsiębiorstwa wodociągowe dla których WaterMan jest dostawcą wiedzy i narzędzi do opracowania strategicznych podejść i wdrożenia konkretnych środków, które wprowadzą ponowne wykorzystanie wody w życie.

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Baltic Sea Region.

Spotkanie polskich partnerów projektu WaterMan

26 czerwca 2023 r., w ramach projektu WaterMan, polscy partnerzy projektu spotkali się w braniewskim Urzędzie Miejskim. Spotkanie poświęcone było ustaleniu szczegółów przyszłorocznej wizyty partnerów zagranicznych w Polsce, zaplanowanej na marzec 2024r. Poruszone zostały tematy dotyczące bieżących spraw następnie szczegółowo omawiany był potencjalny plan wizyty studyjnej. Opracowana została wstępna agenda marcowego wydarzenia. Partnerzy ustalili miejsca warte pokazania zagranicznym partnerom. Zaplanowano również aktywności, które wydają się atrakcyjne z punktu widzenia założeń projektowych. Skupiono się także na technicznych kwestiach dotyczących przebiegu wizyty i potwierdzono budżety na powyższe.

Projekt WateMan realizowany jest z programu Interreg Baltic Sea Region.

Warsztat i wizyta studyjna w Schweinfurt - WaterMan 5-6 czerwca 2023

Zmiany klimatyczne to procesy, które odnoszą się do długoterminowych zmian w klimacie Ziemi. Te zmiany obejmują wzrost temperatury atmosfery, zmiany w opadach, zmiany w rozkładzie lodu i śniegu, podnoszenie się poziomu morza oraz inne związane z tym efekty. Główną przyczyną tych zmian jest zwiększone emitowanie gazów cieplarnianych do atmosfery przez ludzkość, przede wszystkim w wyniku spalania paliw kopalnych takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa. W coraz większym stopniu borykamy się ze zmianami klimatycznymi takimi jak susze, czy powodzie co powoduje, że bardzo ważnym aspektem jest tematyka wody. Projekt WaterMan promuje ponowne wykorzystanie wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do zarządzania wodą, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na klimat.

W ramach projektu WaterMan w dniach 5-6.06.2023 odbyło się spotkanie partnerów projektu w Schweinfurcie. Uczestnicy zostali przywitani przez lidera projektu, managera zarządzającego projektem oraz reprezentanta Berlin Centre for Competence on Water, który był gospodarzem spotkania.

Pierwszego dnia odbyła się wizyta studyjna w miejscu realizacji projektu Nutzwasser. Jest on częścią specjalnego programu finansowania Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych na temat: „Technologie wodne: ponowne wykorzystanie”. Celem jest opracowanie nowych, wysoce elastycznych i opartych na potrzebach strategii zarządzania w zakresie ponownego wykorzystania wody do nawadniania obszarów miejskich i rolniczych w praktyczny sposób. Na miejscu uczestnicy zobaczyli ciekawe rozwiązania dotyczące uzdatniania wody do picia np. za pomocą ozonowania, czy światła UV. Do czyszczania wody często używane są produkty chemiczne, które mogą mieć negatywny wpływ na inne czynniki.

Odbyła się również część  warsztatowa, na której rozmawiano o technologiach, ramach prawnych i pracy z odbiorcami. Reprezentant projektu NutzWasser mówił o problemach związanych z mentalnością ludzi i ich podejściem do wody. Zasobów wody pitnej na świecie jest coraz mniej, dlatego należy postawić sobie pytanie: czy musimy wykorzystywać wodę kranową do wszystkiego, np. podlewania trawników, czy mycia aut? Rozpoczęli rozmowy uświadamiające z mieszkańcami. W swoim regionie mają bardzo dużo firm produkcyjnych, które zużywają wodę do schładzania maszyn. Jörg Drewes lider projektu opowiedział o swoim doświadczeniu i przejściach w projekcie.

W drugiej części warsztatu gospodarz wydarzenia KWB (Competence Centre Water Berlin) przedstawił prezentację związaną z używaniem wody. Omówione zostały między innymi tematy dot.:

Drugi dzień spotkania był poświęcony części prac warsztatowych, w trakcie których skupiono się na metodach i narzędziach uzdatniania wody. Gospodarz spotkania przedstawił prezentację dotyczącą zarządzania ryzykiem i oceny ryzyka w kontekście ponownego wykorzystania wody (z przykładami z prac Berlińskiego Centrum Kompetencji w zakresie Wody). Prezentacja zawierała również wprowadzenie do ryzyka, ocenę ryzyka i zarządzania według Normy WHO i UE dotyczące jakości wody oraz oceny i zarządzania ryzykiem wg. metody Ilościowej i jakościowej oceny ryzyka. Ciekawym elementem prezentacji była ocena ryzyka chemicznego i mikrobiologicznego.

Dokonano oceny cyklu życia (LCA) jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji. Przedstawia ono możliwości wyboru technologii najlepszego przetwarzania do danego celu, w tym jakie są korzyści i obciążenia dla środowiska. Partner z Berlińskiego Centrum Kompetencji przedstawił przykłady dotyczące wody oraz w jaki sposób wykorzystują metodę i możliwości LCA - oceny cyklu życia.

Kolejna prezentacja dotyczyła przeglądu dostępnych narzędzi do badań przygotowawczych i wprowadzenie zewnętrznych bezpłatnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w kontekście ponownego wykorzystania wody (narzędzie MultiReuse oraz narzędzie Poseidon).

Partner z Polski (Politechnika Gdańska) oraz ze Szwecji (Kalmar Municipality) kontunowali duskusję dotyczącą narzędzi wspierających ponowne użycie wody. W ramach projektu WaterMan podczas realizacji pilotaży będą wykorzystywane narzędzia badawcze takie jak:

Ostatnia część dnia poświęcona była podsumowaniu dwóch dni pracy warsztatowej oraz wizyty studyjnej. Manager projektu podsumował rozmowy partnerów oraz każdy z uczestników miał możliwość powiedzenia swojego komentarza o wydarzeniu.

Omówione zostały dostępne narzędzia i metody badań przygotowawczych w trakcie działań pilotażowych. Partnerzy rozmawiali o zagadnieniach jakie można zbadać w ankietach. Ważnym aspektem, na który zwrócili uwagę wszyscy uczetsnicy to poziom świadomości mieszkańców i władz dotyczący zasobów wody, jej jakości i metodach uzdatniania i oszczędzania wody pitnej. Będzie to ważny aspekt w projekcie, aby to władze lokalne i regionalne zwiększyły swój poziom wiedzy i świadomości w w/w temacie.

Na koniec omówione zostały sprawy wewnętrzne oraz kolejne działania. Zaplanowano następne spotkania oraz wizyty studyjne, w taki sposób aby każdy miał możliwość wzbogacenia swojego doświadczenia oraz wiedzy w temacie wody. Wspomniane zostały kwestie związane z promocją i rozposrzechnianiem wiedzy dotyczącej projektu oraz realizowanych działań.

Prezentacja projektu na Radzie Miasta w Braniewie

W dniu 5 kwietnia 2023 reprezentanci Politechniki Gdańskiej wzięli udział w XLV sesji Rady Miejskiej w Braniewie. Była to okazja do zaprezentowania projektu WaterMan i działań zaplanowanych do realizacji w Mieście Braniewo. W ramach współpracy projektowej Politechnika Gdańska będzie wspierać miasto w działaniach związanych z zaplanowanym pilotażem dotyczącym ponownego wykorzystania wody znajdującej się na basenie miejskim oraz stworzenie parku deszczowego na terenie basenu. Dodatkowo Miasto będzie pracować nad strategią ponownego wykorzystania miejskiej wody.

WaterMan kick off - Kalmar i Västervik

Dzialania projektu WaterMan rozpoczęły się w styczniu tego roku i będą realizowane przez okres trzech lat przez 16 pełnych partnerów z 6 różnych krajów (SE, DK, DE, PL, LT, LV, EE). Projekt sam w sobie ma za zadanie promocję ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do gospodarki wodnej, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na zmianę klimatu. Kluczowymi podmiotami zajmującymi się ponownym wykorzystaniem wody są władze lokalne i przedsiębiorstwa wodociągowe, dla większości z których temat jest wciąż nowością.

Jednym z pierwszych działań projektu WaterMan była konferencja startowa w Kalmarze oraz Västervik, która odbyła się w dniach 14-16.03.2023.

Uczestnicy konferencji startowej projektu zostali przywitani przez reprezentanta Kalmar County oraz GA-MA consulting. Oprócz omówienia podstawowych kwestii związanych z projektem każdy z partnerów zaprezentował siebie i swoje zaangażowanie w projekcie. 🇩🇰 🇱🇻 🇱🇹 🇵🇱 🇩🇪 🇸🇪

Drugi dzień konferencji poświęcony był działaniom pilotażowym. Uczestnicy mieli możliwość udziału w wizycie studyjnej w Gamleby i Västervik, gdzie zobaczyli docelowe miejsca pilotażu w Szwecji i aktualne rozwiązania dotyczące zalewania jak i suszy. W miejscach pilotażowych reprezentanci miast opowiedzieli nam o miejscu i pomyśle na działanie. Reprezentant Gamleby opowiedział o istniejącej zaporze I generacji, jej koncepcji, doświadczeniach i wykorzystaniu retencjonowanej wody. W ramach pilotażu projektu WaterMan chcą dokonać recyrkulacji wody retencyjnej poprzez rozszerzenie wykorzystania retencjonowanej wody deszczowej z wielu zapór. W drugiej miejscowości Västervik uczestnicy poznali plany i wyzwania z jakim boryka się miasto. Dzięki możliwości testowania rozwiązania pilotażowego chcą dokonać recyrkulacji zatrzymanej wody za pomocą planowania wielu zapór 2. generacji oraz przygotowanie lokalnej strategii modelowej dotycząca ponownego wykorzystania wody.

W spotkaniu wzięła udział liczna reprezentacja ze strony polski tj. Urząd Miasta w Braniewie oraz Politechnika Gdańska oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. W projekcie zaplanowane są działania zarówno miękkie jak i pilotażowe. Jednym z takich miejsc pilotażowych będzie Miasto Braniewo, które przy współpracy i wsparciu ekspertów z Politechniki Gdańskiej będą realizować zaplanowany pilotaż dot. recyrkulacji zatrzymanej wody: w postaci miejskiego ogrodu deszczowego przy publicznym basenie, ponownego wykorzystania wody z basenu publicznego. Ponadto przygotowany zostanie model lokalnej strategii: Miejska strategia ponownego wykorzystania wody.

Dodatkowo pilotaże będą realizowane na Litwie, Łotwie, Danii, Niemczech oraz Szwecji. Wszystkie działania dotyczą tematyki ograniczenia wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. Będą to np.:

Projekt oprócz działań pilotażowych będzie opierał się na działaniach miękkich takich jak:

Ostatni dzień konferencji startowej poświęcony był administracyjnej i finansowej części projektu. Lider zapoznał partnerów z procedurami, zasadami i terminami jakie są w programie. Lider wspólnie z partnerami uzgodnili plan działań na ten rok, z uwzględnieniem kolejnego spotkania fizycznego oraz kolejnych spotkań online. Ostatnim zagadnieniem poruszonym w trakcie trzeciego dnia było podpisanie Partnership Agreement oraz terminy, na które muszą zwracać uwagę partnerzy jeżeli chodzi o raportowanie działań merytorycznych i finansowych.