Spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Zmian Klimatu i Transformacji Ekologicznej

23 listopada br., w formule on-line, odbyło się kolejne spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Zmian Klimatu i Transformacji Ekologicznej - Baltic Task Force - Climate Change and Green Transition. Dla przypomnienia, Grupa powstała w ramach jednego z działań projektowych Sztum Circular Economy i łączy specjalistów oraz ekspertów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii z 4 krajów Morza Bałtyckiego.

Dziś uczestnicy spotkania skupili się na mapowaniu bieżących i planowanych inicjatyw w regionach ERB dotyczących odnawialnych źródeł energii, wymienili się wiedzą w powyższym temacie oraz pomysłami na potencjalne projekty. Kolejne spotkanie on-line już niebawem, a na początku przyszłego roku planowane jest również spotkanie fizyczne.

Otwarcie PSZOK w Sztumie

W dniu 20 października odbyło się otwarcie nowopowstałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sztumskim Polu. Jest to szczególnie ważna inwestycja ze względu na zmiany klimatu i chęć miasta do pozytywnego wpływania na środowisko. Zbudowany PSZOK pomoże mieszkańcom w lepszej segregacji odpadami, a miastu w ich utylizacji.

W trakcie wydarzenia przedstawione zostały założenia projektu i programu z jakiego inwestycja powstała. W otwarciu oprócz burmistrza Miasta i Gminy Sztum wzięli udział partnerzy projektu ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Politechniki Gdańskiej. Wagę wydarzenia podniosła obecność Marszałka województwa pomorskiego.

Dodatkowo zaprezentowany został fragment Bombajki, czyli książki edukacyjnej dla młodzieży, która przedstawia żabę jako postać uczącą dzieci ekologii. Krótki spektakl został przedstawiony przez młodzież ze Sztumskich szkół.

Uczestnicy mieli możliwość przejścia się po obiekcie i zobaczenia jak wygląda nowoczesny PSZOK, inspirowany Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów w Norwegii.

Dzień z klimatem w Sztumie - 9.09.2023

w sobotę 9 września 2023 odbył się drugi Dzień z klimatem organizowany w ramach projektu Sztum Circular Economy. Wydarzenie zostało wplecione w trakcie obchodów Dni Ziemi Sztumskiej, dzięki czemu lider projektu mógł dotrzeć z działaniem do większej grupy odbiorczej.

W trakcie wydarzenia przeprowadzona została prezentacja tematyki zagospodarowania odpadów i wpływu działań człowieka na środowisko. Przeprowadzony został przez Politechnikę Gdańską konkurs w postaci quizu wiedzy dla mieszkańców.

Podobnie jak w zeszłym roku zorganizowane zostało stoisko, na którym Panie z koła gospodyń pokazywały jak można gotować z wykorzystaniem całych produktów.

Zorganizowana została również gra, w której mieszkańcy musieli sortować w prawidłowy sposób odpady. Pozytywną informacją jest, że większość osób potrafi dobrze segregować odpady.

Pamiętajmy 17 o celach zrównoważonego rozwoju, które zakładają zmienianie świata z poszanowaniem środowiska, z myślą o przyszłych pokoleniach oraz uwzględniają te najmniej uprzywilejowane grupy społeczne. Założenia projektu i jego działania idealnie wpisują się w kilka celów zrównoważonego rozwoju, gdzie można wyróżnić:

Grupa Zadaniowa ds. Zmian Klimatu i Transformacji Ekologicznej

30 sierpnia 2023 odbyło się spotkanie inicjujące Grupy Zadaniowej ds. Zmian Klimatu i Transformacji Ekologicznej - Baltic Task Force - Climate Change and Green Transition. Grupa w swoich założeniach nawiązuje do działań projektu Sztum Circular Economy i łączy specjalistów i ekspertów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii z 4 krajów Morza Bałtyckiego. Dzisiejsze spotkanie jest bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego Stowarzyszenia. Po wielu staraniach, by powołać do życia formalną grupę zrzeszającą podmioty zainteresowane działaniami zapobiegającymi zmianom klimatu, spotkaliśmy się właśnie by nadać Grupie rzeczywisty wymiar, by mogła działać merytorycznie i skutecznie.

Wspomnieć warto, że powyższa Grupa narodziła się w wyniku starań Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, rozpoczętych jeszcze podczas wspólnej konferencji z członkami sieci Euroregionu Bałtyk, dedykowanej gospodarce o obiegu zamkniętym. Konferencja - Doroczne Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk oraz Sztum Circular Economy - wspólne działanie, odbyła się 8 i 9 grudnia 2022 w Olsztynie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich regionów członkowskich Euroregionu. Forum wsparte zostało o zakres tematyczny projektu Sztum Circular Economy, angażując jednocześnie do dyskusji wielu ekspertów w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu, a także partnerów projektowych STG ERB. Podczas Forum uczestnicy mieli okazję wysłuchać bogatego metodycznie i teoretycznie wykładu o istocie gospodarki o obiegu zamkniętym i wpływie na środowisko, sposobom zapobiegania drastycznym zmianom klimatu i negatywnych skutków środowiskowych tego procesu. Sesje tematyczne i panele, które odbyły się, w tym ważnym dla powstania Grupy Zadaniowej czasie, dotyczyły tematów takich jak: gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce oraz energia i gospodarka o obiegu zamkniętym - odnawialne źródła energii jako katalizator wprowadzenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Po owocnych dyskusjach zebrani nie mieli wątpliwości, że powołanie Grupy Roboczej poświęconej przeciwdziałaniu zmianom klimatu jest niezbędna. Forum stało się jednocześnie spotkaniem nowo powstającej Grupy Zadaniowej – Circular Economy Task Force, skupiającej ekspertów tematycznych z dziedziny przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Prezydium ERB przyjęło rolę organu odpowiedzialnego Grupy.

Formuła pracy Grupy Zadaniowej zamykać się będzie w dwóch zagadnieniach. Po pierwsze, będzie to mapowanie bieżących i planowanych inicjatyw w regionach ERB dotyczących odnawialnych źródeł energii. W skład tego działania wchodzić będą regionalne strategie rozwoju, plany, mapy drogowe itp. Grupa pracować będzie między innymi nad odpowiedziami na pytania: jak udostępniać i mapować podsumowania istniejących analiz i badań istotnych dla grupy zadaniowej, jak zaangażować obywateli, organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami klimatycznymi, organizacje z sektora biznesowego, sektorów edukacji i badań oraz operatorów rynku pracy, jakie powinny zostać zapoczątkowane inicjatywy dotyczące przyszłej infrastruktury, rynku pracy,  czy aspektów technologicznych, aspektów bezpieczeństwa i  cyberbezpieczeństwa. Po drugie prace dotyczyć będą identyfikacji potencjalnych wspólnych wysiłków ERB, takich jak lobbing, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wspólne inicjatywy projektowe, jak określenie projektów i uczestników.

Reasumując, obszary zainteresowania wskazane przez uczestników Grupy dotyczą: infrastruktury energetycznej o wysokich kosztach łączącej kraje i regiony; miękkich środków skoncentrowanych na edukacji i świadomości; lobbingu w zakresie zmian legislacyjnych i politycznych oraz ich wpływu na strategie lokalne; środków zewnętrznych w aspekcie współfinansowania działań lokalnych i testów pilotażowych; spraw dotyczących siły roboczej oraz obszaru związanego z biogospodarką.

Ustalono, że Grupa Zadaniowa spotkać się będzie w formule on-line, regularnie co drugi miesiąc, na dwugodzinne spotkania, dopóki nie zostaną wypracowane wspólne nowe inicjatywy. Wówczas nastąpi kolejny krok we współpracy i możliwe będzie zorganizowanie wspólnej konferencji członków projektu SCE, którzy stanowili iskrę inicjującą rozwój grupy zadaniowej. Przy czym spotkania będą  jedyną kontynuacją i wyznaczeniem kolejnych zadań, natomiast rzeczywista praca będzie wykonywana między członkami grupy, w oparciu o ekspertyzę specjalistów.

Ustalony został także podział obowiązków poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Zadaniowej. Generalnie, jak już wcześniej wspomniano Grupa Zadaniowa skupiona będzie na pracy merytorycznej i tworzeniu oraz mapowaniu inicjatyw, które mogą być podstawą do wspólnych projektów w obszarze Morza Bałtyckiego, natomiast obsługą techniczną zajmą się sekretariaty ERB, natomiast Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk sporządzał będzie protokoły. STG ERB będzie jednocześnie, wraz z regionalnym sekretariatem ERB (z siedzibą na Bornholmie),  odpowiedzialny za monitorowanie spotkań, gromadzenie i rozpowszechnianie dokumentów itp. oraz informowanie członków projektu SCE o nowych możliwościach włączenia się w nowe inicjatywy.

Członkowie Grupy Zadaniowej będą dzielić się informacjami dotyczącymi procesu mapowania, wymieniać wiedzę i doświadczenia oraz omawiać możliwe wspólne działania - takie jak kontakt z kluczowymi instytucjami UE, działania lobbingowe, czy pomysły na wspólne projekty.

Kolejne spotkanie on-line Euroregion Baltic Task Force - Climate Change and Green Transition zaplanowane jest na 22 września 2023, jako spotkanie mapujące. Będzie ono okazją, by poznać specjalistów, sekretariaty regionalne krajów BSR i ich przedstawicieli oraz włączyć się w prace grupy.

Seminarium ekologiczne dla dzieci i młodzieży -Zespół Szkół w Gościszewie

W dniach 5-6 czerwca odbyło się seminarium ekologiczne w ramach projektu pn. Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne. Seminarium połączone było z zajęciami praktycznymi, w których wzięła udział młodzież ze Szkoły w Gościszewie. Było to bardzo ciekawe i kreatywne spotkanie, w trakcie którego pracownicy Politechniki Gdańskiej z wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska omówili tematy związane ze zmianami klimatu, cyklem życia produktu czy zmian cykli w przyrodzie.

Celem warsztatów szkolnych prowadzonych przez pracowników Politechniki Gdańskiej jest wspieranie polityk publicznych a zwłaszcza działań szkolnych w regionach dążących do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy) poprzez zwiększoną efektywność wykorzystania zasobów i zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych. Polegać będzie na ukierunkowaniu młodego pokolenia oraz nauczycieli na tematy dotyczące odpadów ustanawiają jasną, ambitną i długoterminową strategię postępowania na wszystkich etapach: od produkcji przez konsumpcję, naprawę i regenerację po gospodarowanie odpadami i uzyskanie surowców wtórnych, które są ponownie wprowadzane do obiegu w gospodarce o możliwości oferowane przez Gminę Miasta Sztum.

Seminarium ekologiczne dla dzieci i młodzieży - Zespół Szkół w Czerninie

Seminaria ekologiczne dla dzieci i młodzieży to cykl spotkań organizowanych przez Politechnikę Gdańską w szkołach znajdujących się na obszarze gminy Sztum. Mają one na celu kształtowanie postaw prośrodowiskowych, jak również pomoc w wyborze i  ukierunkowanie przyszłej ścieżki zawodowej ze świadomością działań minimalnie oddziaływujących na środowisko i klimat.

W dniach 30 i 31 maja miało miejsce seminarium ekologiczne prowadzone przez zespół z Katedry Technologii w Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. Wzięli w nim udział uczniowie klasy V i VI oraz nauczyciele , którzy wysłuchali wykładów dotyczących m.in. wpływu człowieka na zmiany klimatyczne, potencjalnych działań adaptacyjno-mitygacyjnych, racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska. Młodzież brała udział w warsztatach twórczego recyklingu. W drugim dniu odbyły się narady klimatyczne, podczas których uczestnicy wypracowali agendy będące zbiorem zasad proekologicznegi stylu życia.

Celem seminariów było omówienie z młodzieżą Miasta i Gminy Sztum, jako przyszłych mieszkańców, studentów i przedsiębiorców jak istotne jest budowanie przyszłych planów zawodowych z uwzględnieniem podejścia ekologicznego i wpływ na ich nawyki w przyszłości podkreślając wagę gospodarki o obiegu zamkniętym