Międzynarodowa konferencja Grupy Task Force 8-9.12.2022

Zapraszamy do udziału w kolejnym etapie działania Grupy Task Force, w ramach projektu Sztum Circular Economy. Już 8 i 9 grudnia br. organizujemy międzynarodową konferencję dla specjalistów krajowych i zagranicznych z krajów Morza Bałtyckiego, która odbędzie się w Olsztynie w Hotelu Omega. Konferencja ma na celu wzmocnić proces internacjonalizacji działań i międzysektorowego dialogu w obszarze Morza Bałtyckiego w dziedzinie GOZ. Będzie to również okazja do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych w obszarze ekologii oraz zielonych i niebieskich działań.

Link do rejestracji znajdziecie Państwo poniżej, a osoby które zechcą zostać na dwa dni wydarzenia prosimy o kontakt w sprawie zapewnienia noclegu.

Rejestracja: https://forms.gle/N68hSrkWeBmvbX9s6

Poniżej agenda wydarzenia.

SZTUM CIRCULAR ECONOMY - sieciowanie z udziałem międzynarodowych i krajowych specjalistów, 8-9.12.2022, Olsztyn

Szanowni Państwo! Prezydent Euroregionu Bałtyk, Pan Gustaw Marek Brzezin oraz partnerzy projektu SZTUM CIRCULAR ECONOMY (SCE) zapraszają na DOROCZNE FORUM INTERESARIUSZY EUROREGIONU BAŁTYK, które odbędzie się w dniu 8 grudnia br. w Olsztynie. Udział w tym wydarzeniu zapowiedzieli eksperci oraz przedstawiciele samorządów z Polski, Danii, Litwy, Norwegii i Szwecji.

Wydarzenie to odbywa się w ramach działania SCE pn. "Budowanie zakotwiczenia politycznego w obszarze Morza Bałtyckiego dla działań opartych na wykorzystaniu procesów GOZ w celu łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu".

Jeśli są Państwo zainteresowani:

- zwiększaniem zdolności współpracy lokalnych podmiotów w obszarze Polski Północnej z partnerami z Regionu Bałtyckiego oraz partnerów z Norwegii, Islandii;

- poprawą zdolności współpracy lokalnych organizacji poprzez ich uczestnictwo w sieciach międzynarodowych i transgranicznych;

- podniesieniem poziomu wiedzy i innowacji lokalnych podmiotów poprzez wyraźne umiędzynarodowienie ich działań;

- wzrostem umiejętności dot. rozwoju współpracy w dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu oraz działań pro-ekologicznych, rozwoju wspólnych projektów, potencjału innowacyjnego i dialogu międzykulturowego wśród interesariuszy poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy w ramach wspólnych konferencji połączonych z warsztatami dla partnerów krajowych i zagranicznych

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W TYM WYDARZENIU!

Miejsce spotkania: Hotel OMEGA, ul. Sielska 4a, Olsztyn

Czas spotkania: 8 grudnia 2022 (DOROCZNE FORUM), 9 grudnia 2022 (spotkania projektowe) - agenda ostateczna wkrótce

Uczestnictwo: Wstęp otwarty - wymagana wcześniejsza rejestracja LINK REJESTRACYJNY

Działanie to wykorzystuje możliwości oferowane przez międzynarodową sieć Euroregionu Bałtyk – skupiające regiony z Polski, Szwecji, Danii, Litwy połączone z organizacją części konferencyjnej dedykowanej grupie roboczej do spraw GOZ i adaptacji do zmian klimatu (w tym Blue and green growth) i wspólnemu dialogowi oraz możliwości kreacji nowych inicjatyw projektowych.

DOROCZNE FORUM jest jednym z trzech międzynarodowych spotkań projektu SCE, którego celem jest dążenie do wzmocnienia procesów internacjonalizacji działań i międzysektorowego dialogu w obszarze Morza Bałtyckiego w dziedzinie GOZ.

Grupa Task Force - Sztum Circular Economy 14.11.2022

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji rozpoczynającej działanie Grupy Roboczej Task Force za udział i zaangażowanie zarówno w części inspiracyjnych prezentacji, panelu dyskusyjnym jak i warsztatach grup roboczych. W trakcie spotkania narodziły się nowe pomysły na inicjatywy, które będą mogły być rozwijane i realizowane przez grupy robocze.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez Lidera projektu, Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, Pana Leszka Tabora oraz przedstawiciela Miasta Elbląg Pana Adama Jocza. W celu wprowadzenia do tematu projektu przedstawiciel Lidera projektu, Pani Ewa Ruczyńska zaprezentowała działania projektu, zarówno te które już się obdyły jak i te które są planowane. Dyrektor Stowarzyszenia, Marcin Żuchowski jako partner odpowiedzialny za działanie związane ze stworzeniem Grupy Zadaniowej Task Force przedstawił plan i założenia działania.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazje wysłuchać inspiracyjnych prezentacji, przedstawionych przez specjalistów w różnych tematach związanych z:

Kolejna część spotkania dotyczyła panelu dyskusyjnego, w który wzięli udział przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego, reprezentanci naukowi z Politechniki Gdańskiej i Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Naukowej oraz partner z Norwegii (International Development Norway).

Ostatnia część konferencji poświęcona była warsztatowi, na którym podzieleni na grupy uczestnicy rozmawiali na tematy problematyczne w ich regionach / organizacjach oraz w jaki sposób można im przeciwdziałać. Powstały dwie grupy zadaniowe dotyczące Energii oraz Wody, Odpadów i Produkcji.

W trakcie spotkania narodziły się nowe pomysły na inicjatywy, które będą mogły być rozwijane i realizowane przez grupy robocze.

Działanie realizowane w ramach projektu "Sztum Circular Economy - Odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne." Projekt współfinansowany w ramach mechanizmy Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu Państwa.

CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE - konferencja inaugurująca powołanie Grupy Zadaniowej, 14.11.2022, Elbląg

Szanowni Państwo! Interesariusze CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE! Już niebawem, 14 listopada br. spotykamy się w Elblągu na specjalnej konferencji inaugurującej powołanie Grupy Zadaniowej ds. Łagodzenia Skutków Klimatu i Rozwoju Zielonych i Niebieskich Inicjatyw w Północnej Polsce.

Wszystkich uczestników, panelistów i prezenterów informujemy, iż aktualny Program Spotkania został Państwu przesłany na wskazane przez Państwa maile.

Wszystkim zainteresowanym niniejszym przedsięwzięciem dziękujemy za rejestrację. Spotykamy się już w poniedziałek!

AKTUALNY PORZĄDEK KONFERENCJI

CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE - start 14.11.2022, Elbląg,

W Elblągu, 14 listopada br. odbędzie się jedno z ważniejszych wydarzeń projektu "Sztum Circular Economy" - powołanie Grupy Zadaniowej ds. Łagodzenia Skutków Zmian Klimatu i rozwoju zielonych i niebieskich inicjatyw w północnej Polsce tzw. "Circular Economy Task Force". Powołana przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk grupa ekspertów i specjalistów będzie wspierana przez: Politechnikę Gdańską, International Development Norway, Miasto i Gminę Sztum oraz Elbląski Park Technologiczny.

Wydarzenie, którego inicjatorem i koordynatorem jest nasze Stowarzyszenie to działanie dążące do nie tylko aktywizacji samorządów województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, zgromadzenia lokalnych ekspertów i specjalistów, ale także stworzenie otwartej platformy rozwoju nowych inicjatyw i wymiany dobrych praktyk jako odpowiedzi na współczesne wyzwania klimatyczne.

Zachęcamy by już dziś zapisali Państwo datę 14.11.2022 i wzięli udział w tym ważnym dla przyszłości niebieskiego i zielonego wzrostu naszych regionów i społeczności lokalnych spotkaniu inaugurującemu tą inicjatywę, która ma charakter interdyscyplinarny i ma przyczynić się do kompleksowego podejścia ukierunkowanego na rozwiązywanie wspólnych wyzwań.

Miejsce spotkania: ELBLĄG, ul. Stary Rynek 25, RATUSZ STAROMIEJSKI

Czas spotkania: 14 listopad (poniedziałek) - start godz. 9:30 - 16:40 CET

Uczestnictwo: Wstęp otwarty - wymagana wcześniejsza rejestracja LINK REJESTRACYJNY

Liczymy na najaktywniejszy udział w tej platformie współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem współpracy między-dyscyplinarnej i powstaniem nowych inicjatyw łączących sferę działań „miękkich”: edukacyjnych, informacyjnych, aktywizacyjnych z działaniami „twardymi”: infrastrukturalnymi, pilotażowymi i demonstracyjnymi

Sama konferencja to:

Nasze starania są możliwe z wykorzystaniem możliwości zagwarantowanych przez projekt “Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne (SCE) realizowanego w ramach środków mechanizmu Finansowego EOG (Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu oraz środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021) , który umożliwi nam rozwój tej inicjatywy oraz zaangażowanie partnerów norweskich!

SŁÓW KILKA O CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE

CELE GRUPY: to przede wszystkim rozwój i wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych ukierunkowanych na łagodzenie oraz przeciwdziałanie negatywnych skutków zmian klimatu, a także wymiana dobrych praktyk dotyczących zielonych i niebieskich inicjatyw. Grupa Robocza to nie tylko spotkania ekspertów ale przede wszystkich praca poprzez warsztaty, panele dyskusyjne, wydarzenia wspierające, które w konsekwencji mają doprowadzić do opracowania i wdrażania konkretnych projektów korzystnych dla społeczeństwa regionów północnej Polski."
FORMA DZIAŁANIA: Nieformalna sieć współpracy działająca w oparciu o dedykowane wydarzenia - spotkania fizyczne i online (przynajmniej dwa w roku), mającą charakter otwarty i bez kosztowy
RAMY CZASOWE: CZERWIEC 2022 –  MARZEC 2024, później decyzja o ewentualnym przedłużeniu działania grupy
FINANSOWANIE:  W okresie realizacji projektu SCE z budżetu partnera Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (środki zabezpieczone – poziom dofinansowania 80%), po zakończeniu projektu z źródeł własnych Stowarzyszenia i pozyskanych środków z nowych wytworzonych inicjatyw.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy:

Sami uczestnicy będą tworzyć zadania i dalej decydować o przyszłości Grupy! Każdy głos, każda opinia będą dla nas ważne!

Wydarzenie wspiera bezpośrednio realizację działań projektu "Sztum Circular Economy (SCE) w zakresie aktywności:

Do kolejnych etapów prac zaprosimy partnerów zagranicznych już 8 grudnia 2022r. i będą to:

PRZYJDŹ! POSŁUCHAJ! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ CO DOBREGO ROBIMY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ!

PORZĄDEK SPOTKANIA WKRÓTCE!

Sztum Circular Economy - Dzień z Klimatem 03.09.2022

Zespół partnerski nie przestaje pracować nawet w weekendy dla celów realizacji wspólnego projektu i włożenia idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz pozostawienia swojego efektu rzecz ekologicznego rozwoju naszych gmin członkowskich! Tym razem wspólnie z lokalnymi władzami działaliśmy w Sztumie!

W sobotę (03.09.2022) w ramach obchodów lokalnego święta Lidera projektu Gminy Miasta Sztum w ramach Dni Ziemi Sztumskiej (02-04.09.2022) odbyło się pierwsze wydarzenie projektowe „Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wymagania klimatyczne” skierowane do lokalnych beneficjentów, określane mianem „Dnia z Klimatem”.

Było to wydarzenie informacyjno-edukacyjne o wymiarze praktycznym, które miało wymiar otwarty – zapewniając tym samym większe zaangażowanie lokalnego społeczeństwa i zaproszonych gości.

W ramach Dnia z Klimatem zorganizowano szereg atrakcji dla potencjalnych uczestników z różnych kategorii wiekowych, w tym: 

W ramach przygotowanych stoisk przez Gminę Miasta Sztum, które prezentowały projekt lokalnym mieszkańcom i gościom podczas Dni Ziemi Sztumskiej, utworzony został klimatyczny zakątek, w którym znajdywały się stoiska, gdzie odbywały się warsztaty promujące ideę gospodarki obiegu zamkniętego, tj. optymalnego wykorzystania produktów i materiałów (przeciwdziałanie marnotrawstwu surowców i energii) w myśl zasady „zero waste”, np. produktów żywnościowych w kuchni, czy powstających w kuchni odpadów, możliwa była promocja wymiany używanych rzeczy pomiędzy użytkownikami (wymiana ubrań, książek, itp.). Ponadto organizowane były konkursy, zabawy i quizy dla dzieci oraz dla osób dorosłych, w których nagrodami były, m.in. sadzonki drzew, krzewów lub roślin ozdobnych. 

Działanie te stanowi swoisty łącznik i wkład Gminy Miasta Sztum i zespołu partnerskiego w trend wiązany z lokalnymi obchodami Dnia Ziemi, święta, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych a Obchodami Dni Ziemi Sztumskiej. Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obchodzone od 1970 roku i obecnie świętowane w 192 krajach, które chcemy promować w trakcie wydarzeń lokalnych. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Obchody Dni Ziemi Sztumskiej to tradycyjny blok wydarzeń, który skupia rzeszę mieszkańców i stanowi doskonale źródło promocji zaangażowania społecznego w tematy związane z klimatem.

W trakcie wydarzenia odbyło się również krótkie koordynacyjne spotkanie partnerskie lidera projektu – Miasta i Gminy Sztum z reprezentantami Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz przedstawicielami Politechniki Gdańskiej, w trakcie którego omówiono dotychczasowe działania, a także przedyskutowano wyzwania, które przed nami w projekcie. Potwierdzono również datę kolejnego spotkania całego polsko-norweskiego zespołu partnerskiego, które odbędzie się 09.09.2022 w formule online.