Nursecoast-II wizyta studyjna w Jurmali (Łotwa)

Praktyczne rozwiązania dla oczyszczalni ścieków w regionach turystycznych to temat opracowywany w ramach projektu Nursecoast-II. Kolejnym miejscem wizyty studyjnej i konferencji poświęconej "Praktycznym rozwiązaniom w oczyszczalniach ścieków na obszarach turystycznych w Regionie Morza Bałtyckiego" była Jurmaja na Łotwie. Uczestnicy w dniach 7-8 maja 2024 mieli możliwość odwiedzenia partnera łotewskiego, który w ramach swoich działań chce zbudować dwa rodzaje weatlandu metodą polską i łotewską. Pionowe i poziome zloża hydrofitowe. Obok zaplanowanego miejsca znajduje się stara oczyszczalnia ścieków z poprzedniego stulecia, która zostanie zastąpiona nowym , bardziej wydajnym i ekonomicznym weatlandem. 

Drugim miejscem wizyty studyjnej była oczyszczalnia ścieków, na której będzie testowane rozwiązanie pilotażowe z wykorzystaniem metody nanobubbles. W trakcie wizyty studyjnej partner zaprezentował obecne rozwiązanie oraz miejsce gdzie zostanie ulokowany nowy generator nanobubbles.

Dzień zakończył się warsztatem peer review przeprowadzonym przez partnera z Niemiec EUCC-D, gdzie uczestnicy pracowali nad pytaniami związanymi z aspektami prowadzenia pilotaży pod kątem ekonomicznym, środowiskowym i ekologicznym.

Drugi dzień wydarzenia w ramach projektu Nursecoast-II podzielony był na część związaną z dwoma warsztatami:

Pierwszy miał na celu wsparcie działań związanych z realizacja pilotażu na Łotwie. Stowarzyszenie jako partner projektu odpowiedzialny za to zadanie wraz z zaangażowanym ekspertem odpowiadali na pytania dotyczące możliwości jak najlepszego wykonania pilotażu. Tak jak w przypadku poprzednich warsztatów peer-to-peer review zostanie przygotowany raport, na bazie którego partner łotewski będzie mógł realizować pilotaż.

Drugi warsztat w formie word caffe był poświęcony trzem tematom, nad którymi uczestnicy przy stolikach rozmawiali.

  1. Zyski
  2. ⁠Bariery
  3. Przekazywanie informacji

Prowadzący przybliżyli temat nad którymi pracowali uczestnicy Praca za pomocą burzy mózgów zaowocowała ciekawymi pomysłami ze strony partnerów projektu. Zostaną one zebrane i poddane analizie w celu poprawy komunikacji, podnoszenia świadomości wśród mieszkańców i władz.

Druga część była poświęcona konferencji hybrydowej. Uczestnicy zostali przywitani przez władze Jurmali, a Jurmala Water opowiedziała o sytuacji wodnej w regionie. Kolejno prezentacji dokonali:

Dodatkowo odbyły się prezentacje zaproszonych gości i partnerów stowarzyszonych, m.in. Miasto Braniewo, Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku. Pokazane został również prace nad pilotażami w Finlandii, Danii, Polsce i na Łotwie.

Webinar "Contributions to EU-wide and Commission eventsWebinar "

Członkowie naszego Stowarzyszenia mieli okazję w dniu dzisiejszym uczestniczyć w webinarze organizowanym przez biuro Interreg Region Morza Bałtyckiego. Uzyskaliśmy sporo ciekawych i merytorycznie przydatnych informacji, które z pewnością wykorzystane zostaną przy realizacji projektów WaterMan i NursecoastII. Uczestnikom seminarium informacyjnego  udostępniono listę wydarzeń, które mogą wnieść wkład w realizację działań projektowych i zintensyfikować działania komunikacyjne.

NURSECOAST-II - spotkanie online

Prace nad projektem NURSECOAST-II  trwają. Nasze regularne spotkania on-line odbywają się bez zakłóceń. Na dzisiejszym spotkaniu partnerzy konsorcjum przedstawili swoje aktualne efekty zaangażowania w projekt. Krótko zrecenzowali postępy w realizacji zadań, wskazali zasięg i wyniki przeprowadzonych ekspertyz. Rozmawialiśmy na tematy dotyczące raportowania, budżetów oraz  specyfiki przyszłych pilotaży.

Nursecoast II - spotkanie technologiczne

W środę 30 sierpnia br., odbyło się spotkanie on-line projektu NURSECOAST II poświęcone kwestiom technologicznym. Z ekspertami rozmawialiśmy na tematy związane z zastosowaniem technologii nano-bubbles w przyszłej inwestycji. Polscy partnerzy już otrzymali generator nanopęcherzyków do swojej oczyszczalni i spora część spotkania poświęcona była właśnie temu tematowi. W dalszym ciągu przygotowujemy się do fizycznego spotkania i raportu peer-to-peer.

Projekt Nursecoast ma na celu lepsze dostosowanie systemów oczyszczania ścieków do wysokiej sezonowości w miejscowościach turystycznych oraz poprawę stanu przybrzeżnego morza Bałtyckiego. Skupia się na problematyce małych oczyszczalni ścieków związanych z turystyką na wybrzeżu morskim. Duża zmienność przepływów spowodowana sezonowością ruchu turystycznego sprawia, że ​​uzyskanie wymaganej jakości ścieków w dowolnym momencie jest trudne. Z kolei jakość ścieków wpływa na stan wód przybrzeżnych i atrakcyjność turystyczną tych miejsc.

Projekt będzie pilotował różne podejścia do oczyszczania nadmiaru ścieków w okresie szczytu turystycznego, takie jak technologie oczyszczania ścieków, ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków, rozwiązania oparte na przyrodzie, gospodarka szarą wodą i osadami. Ponadto przeprowadzone zostaną badania rozpoznawcze małych systemów kanalizacyjnych w celu poszerzenia wiedzy na temat codziennych problemów eksploatacyjnych, opracowania kilku samouczków opartych na wynikach projektu oraz sformułowania wytycznych dotyczących polityki oczyszczania ścieków w miejscowościach turystycznych regionu Morza Bałtyckiego. Głównymi grupami docelowymi są lokalne władze publiczne, właściciele atrakcji turystycznych i operatorzy oczyszczalni ścieków.

Regularne spotkanie on-line NURSECOAST-II

Jak co dwa tygodnie, również dziś, 29 sierpnia br., uczestniczyliśmy w regularnym spotkaniu partnerów projektu NURSECOAST-II. Podczas spotkania on-line partnerzy projektowi podzielili się postępami w realizacji założeń projektowych. Rozmawialiśmy na temat konsultacji, wizyt studyjnych i przyszłych raportów. Próbowaliśmy ustalić również wstępną agendę zaplanowanego na październik spotkania. W dniu jutrzejszym natomiast spotkamy się ponownie, tym razem z naszymi ekspertami zewnętrznymi, by pracować nad zaawansowanymi technologiami, które zostaną zastosowane w planowanej oczyszczalni ścieków.

Spotkanie online - projekt Nursecoast II

Dziś, 18 lipca br, odbyło się spotkanie partnerów w ramach projektu Nursecoast II. Konsorcjum projektowe w formule on-line łączy się co dwa tygodnie. Regularność spotkań ma na celu przedstawienie bieżących zagadnień nad którymi obecnie pracują partnerzy. Tematem rozmów w dniu dzisiejszym było przedstawienie informacji na temat terminów realizacji kolejnych zadań projektowych, potencjalnych miejsc pilotażowych i przyszłych wyników oceny dotyczących wyboru odpowiedniej technologii użytej do budowy oczyszczalni ścieków.

Partnerzy rozmawiali na temat raportu dotyczącego miejsc studium przypadku w Finlandii. Raport ma na celu pomóc w pracach nad przyszłymi rozwiązaniami technologicznymi i pracami związanymi z raportowaniem wewnętrznym. Można tam znaleźć opinie ekspertów i informacje zwrotne na temat inwestycji pilotażowych projektu w zakresie wyboru najbardziej efektywnego i optymalnego rozwiązania technologicznego służącego lokalnej społeczności. Powyższy dokument zawiera także rozdział poświęcony przeglądowi procesu współtworzenia opartego na wzajemnej ocenie, podczas którego oceniono konkretne aspekty inwestycji pilotażowej, oraz rozdział poświęcony ocenie każdej inwestycji pilotażowej i wynikom dyskusji w ramach wzajemnej oceny.

Raport w swoim założeniu ma także służyć jako książka dobrych praktyk pokazująca różne aspekty wyboru optymalnego rozwiązania opartego na znanych i sprawdzonych technologiach, uznanych za najlepsze na rynku. Dokument wykracza poza granice kraju, zawierając opinie ekspertów z każdego kraju partnerskiego na temat wybranych projektów pilotażowych, znaleźć tam można elementy, które po spełnieniu określonych warunków, mogą być również stosowane w innych miejscach. W końcowym efekcie powstanie jeszcze 5 takich raportów, łącznie w 6 krajach partnerskich.

Reasumując, jak przedstawiają partnerzy projektowi, omawiany wyżej dokument ma trojaki cel: po pierwsze ma pełnić rolę mechanizmu informacji zwrotnej, który pomaga usprawnić prace pilotażowe projektu, w szczególności rozwój pilotów, a ostatecznie wykorzystanie wyników projektu przez władze lokalne. Po drugie jest to spójne zebranie opinii ekspertów na temat każdego projektu pilotażowego, które należy wziąć pod uwagę, gdy partnerzy omawiają opcje poprawy oczyszczania ścieków z władzami lokalnymi w miejscowościach turystycznych na obszarach wiejskich. Jest to cenne narzędzie dla partnerów, którzy otwierają dialog z przedstawicielami gmin i władzami oczyszczalni ścieków, specjalistami i ekspertami. Po trzecie służy jako pomoc w wypełnieniu luki w wiedzy władz lokalnych na temat niektórych przeszkód i wyzwań związanych z każdą inwestycją oraz upewnienie się, że wnioski mogą zostać wyciągnięte i wdrożone przez kolejne gminy. Ocena wyboru metod i technologii w celu rozwiązania lokalnych problemów związanych ze ściekami w każdej lokalizacji pilotażowej pozwoli na wzajemną wymianę metod stosowanych w innych projektach pilotażowych, które mogłyby zostać zaadaptowane, czy wykorzystane w innych miejscach.