KONFERENCJA KOŃCOWA PROJEKTU INDIGISE I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W dniu dzisiejszym (29.06.2022) odbyło się ostatnie spotkanie konsorcjum prospektu Indigise realizowanego ze środków projektu Erasmus+ w formule online i niestety było to już ostatnie spotkanie pożegnalne uczestników, gdyż z dniem 30 czerwca 2022 projekt dobiega końca a wraz z nim ponad dwuletnia praca organizacji społecznych i naukowych na rzecz promowania przedsiębiorczości społecznej w sektorze młodzieży za pomocą cyfrowych i nieformalnych narzędzi edukacyjnych.

W trakcie spotkanie zespół partnerski z Litwy, Łotwy, Polski i Norwegii dokonał podsumowania wszystkich zrealizowanych głównych kamieni milowych projektu, a wśród tematów omawianych były

1. Raporty z wykonania wskaźników intelektualnych projektu IO1-IO2-IO3 

2. Wydarzenia promocyjne informacyjne dla lokalnej młodzieży

3. Obowiązki i terminy dotyczące przygotowania raportu końcowego

W trakcie konferencji podzielono się również indywidualnymi wrażeniami z najważniejszej wartości projektu jaką była możliwość realizacji InnoCamps, które stanowiły kluczową część wniosku. Były one inicjatywami pilotażowymi zarówno dla Litwy, jak i Norwegii, które po przetestowaniu – zostały szczegółowo opisane i dostępne dla innych interesariuszy (nauczycieli, ekspertów, pracowników młodzieżowych, organizacji pozarządowych itp.) w całej Europie, którzy otrzymali kompletny Podręcznik z przewodnikiem krok po kroku, co zrobić, aby przygotować podobny InnoCamp w swoim kraju/organizacji.

Zakończenie projektu nie oznacza zakończenia funkcjonowania: Platformy www.socialenterprisebsr.net, która wciąż może być wykorzystywana i rozwijana i służyć jako podejście do samodzielnej nauki w lokalnych językach w całym regionie Morza Bałtyckiego. Będzie to kontynuacja wspierania samokształcenia dla młodzieży uczącej się jest kontynuacją innowacji;

Zachęcamy do jej odwiedzenia, gdyż platforma ta zawiera bazę danych przedsiębiorstw społecznych w obszarze Morza Bałtyckiego i kalendarz wydarzeń, co czyni ją unikalnym i wyróżniającym się źródłem networkingu i wymiany informacji!

Postaramy się kontynuować powyższą inicjatywę w kolejnych projektach!

INDIGISE - SPOTKANIE KONSORCJUM ONLINE 13.06.2022

W dniu dzisiejszym (13.06.2022) odbyło się kolejne spotkanie online członków konsorcjum projektu Indigise dedykowanemu promowaniu przedsiębiorczości społecznej w sektorze młodzieży za pomocą cyfrowych i nieformalnych narzędzi edukacyjnych, który realizujemy ze środków programu Erasmus+

Było to kolejne z cyklu raportowych spotkań konsorcjum polsko-litewsko-łotewsko-norweskiego w trakcie którego mogliśmy wymienić się doświadczeniami i uwagami uniwersytetów, organizacji pozarządowych i profesjonalistów z sieci biznesu społecznego z dostarczonych i zorganizowanych dedykowanych wydarzeń zorientowanych na młodzież, innowacyjne narzędzia edukacyjne, które mają na celu rozwój kompetencji przedsiębiorczych w dziedzinie ekonomii społecznej i zaangażowania w nią młodzieży.

W trakcie spotkania skupiliśmy się na najważniejszych kwestiach zarządczych projektu m.in.:

1. Organizacji końcowego spotkania partnerów projektu w Polsce 

2. Przeglądu wykonania wskaźników i głównych kamieni milowych projektu

3. Wymiany informacji dotyczących przebiegu wydarzeń upowszechniających w każdym z krajów

4. Przygotowanie do raportu końcowego

5. Dalszego rozwoju tematyki projektu w ramach kolejnych inicjatyw

Z pkt widzenia partnerów projektu najbardziej cieszy zaangażowanie młodych ludzi w działania projektowe – zarówno Youth Camp w Kłajpedzie (09-11.05.2022) oraz warsztaty w Elblągu (06.06.2022, 13.06.2022 w Norwegii) oraz przyszłe wydarzenia na Łotwie i Litwie, co świadczy o dużej aktywności społecznej i woli do działania młodego pokolenia.

Mimo, iż projekt zbliża się ku końcowy – warto kontynuować tę ideę i w oparciu o wytworzone pomoce poszerzać jej efekty o dalszą współpracę w mikro i makro skali.

INDIGISE - FORUM DIALOGU MŁODEGO POKOLENIA, Elbląg 06.06.2022

6 czerwca 2022 roku w Elblągu odbyło się Forum Dialogu Młodego pokolenia z udziałem ponad 30 osób - przedstawicieli Młodzieżowych Rad wraz z opiekunami, działającymi  w samorządach członkowskich Stowarzyszenia z: Elbląga, Malborka, Nowego Miasta Lubawskiego oraz Dzierzgonia

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Celem tego wydarzenia była integracja środowiska Młodzieżowych Rad samorządowych, wymiana doświadczeń, poszukiwanie inspiracji do działania młodzieży na rzecz młodzieży, nawiązanie współpracy Młodzieżowych Rad.

Wraz z porządkiem Forum uczestnicy otrzymali od organizatorów podręczniki powstałe w ramach projektu INDIGISE, objęty działaniem IO2 „Podręcznik – jak stymulować przedsiębiorczość społeczną za pomocą metod uczenia się pozaformalnego i nieformalnego”,  a także objęty działaniem IO3 podręcznik pn. „Social Enterpreneurship Methodology Handbook”. 

Oficjalnego otwarcia dokonał Marcin Żuchowski, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia, który dokonał wprowadzenia do spotkania nt. działań Młodzieżowych Rad, ich aktywności, kierunków działań prosząc jednocześnie o przedstawienie się uczestników celem lepszego poznania siebie nawzajem. Następnie Adrianna Gniado-Turkowska zaprezentowała założenia projektu INDIGISE, źródła finansowania, partnerstwo projektowe, zrealizowane działania w Polsce i u partnerów polskich i zagranicznych. Dopełnieniem tej wypowiedzi była prezentacja kandydata na członka Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk, Dawida Jędrzejewskiego, o udziale młodych przedstawicieli Rad w działaniu pn. Obóz przedsiębiorczości społecznej, które odbyło się w Kłajpedzie w dniach 9-11 maja 2022 roku a następnie w dniach 13-14 maja w formie online. Omówił też stronę internetową o przedsiębiorczości społecznej mającą służyć młodym, która powstała przy okazji innego projektu a rozwijana jest w ramach INDIGISE.

Gościem Forum była Pani Joanna Glezman, Kierownik  Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz ze współpracowniczką Biura, Panią Mają Świtkowską.

Pani Kierownik przedstawiła uczestnikom wiele ciekawych inicjatyw i projektów podejmowanych na rzecz młodzieży przez województwo warmińsko-mazurskie od roku 2015. Są to m.in. dotacje pn. „Lokalny system wspierania inicjatyw młodzieżowych” czy „Działamy na rzecz społeczności lokalnej”, których założeniem jest tworzenie i wzmacnianie warunków do rozwoju potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji młodzieży, rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, budowanie lokalnych koalicji i partnerstw, wspieranie inicjatyw wypracowanych przez młodzież. W swej prezentacji Pani Joanna Glezman omówiła także projekty na rzecz młodzieży, wskazała najbardziej aktywne miejscowości, omówiła założenia powołanej Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego grupę roboczą pn. „wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży”, oraz wiele innych inicjatyw na rzecz młodych jak coroczne Forum Młodzieży Warmii i Mazur, podczas których omawiane są problemy z jakimi zmaga się młodzież oraz ich potrzeby. Kolejne Forum Młodzieży Warmii i Mazur odbędzie się 10 czerwca 2022 r, na które uczestnicy Forum elbląskiego zostali zaproszeni przez Panią Kierownik.

Forum Dialogu Młodego pokolenia połączone było z warsztatami tematycznymi ukierunkowanymi na kształtowanie innowacyjnych, przedsiębiorczych i partycypacyjnych postaw i sposobu myślenia młodzieży. W tej części odbył się także panel dyskusyjny nt. potrzeb młodych ludzi, środowiska w którym żyją, ich aktywności społecznej, wyznaczania kierunków działań. Całą część poprowadziła Fundacja CIVIS POLONUS  z Warszawy. Uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się także z przedstawionymi przez Fundację dobrymi praktykami działań Młodzieżowych Rad Gmin, Miast i Powiatów z różnych części Polski, jako inicjatyw czy projektów, które zmieniły społeczność. Niektóre z tych inicjatyw „żyją” w sieci  jako podcasty i można ich słuchać gdzie i kiedy się chce. 

Opiekunowie Młodzieżowych Rad odbyli osobne spotkanie z zespołem Stowarzyszenia, które poprowadził Marcin Żuchowski, Dyrektor Sekretariatu. Zaprezentował on kilka inicjatyw projektowych dotyczących młodzieży, które omówił z uczestnikami, zapraszając do wspólnej dyskusji nad koncepcją wniosków projektowych, w tym nad celami, działaniami, itp..

FORUM zakończyło się podsumowaniem i jednocześnie zaproszeniem do współpracy w ramach kolejnych inicjatyw, które przedstawił Dawid Markun, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk.

FORUM DIALOGU MŁODEGO POKOLENIA - wydarzenie projektu INDIGISE - Elbląg - 06.06.2022

6 czerwca br. w Elblągu odbędzie się FORUM DIALOGU MŁODEGO POKOLENIA, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Celem wydarzenia jest zwiększenie wpływu młodzieży na lokalną i regionalną sferę społeczną i obywatelską. Jest to bardzo ważne wydarzenie projektu INDIGISE połączone z warsztatami tematycznymi ukierunkowanymi na kształtowanie innowacyjnych, przedsiębiorczych i partycypacyjnych postaw i sposobu myślenia młodzieży. Wydarzenie będzie zawierało także panel dyskusyjny, w którym będzie wiele się działo!

Wydarzenie skierowane jest do:
● młodych osób zainteresowanych wzmocnieniem swoich zdolności i możliwości do działań w obszarze
przedsiębiorczości społecznej
● młodzieżowych rad Warmii i Mazur oraz Pomorza
● pozostałych lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji zrzeszających i aktywizujących młodzież,
● regionalnych zrzeszeń i reprezentacji młodzieży

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na FORUM przedstawicieli Młodzieżowych Rad oraz Opiekunów Rad pod następującym linkiem:

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i ma charakter otwarty - zapraszamy chętnych.

Pokrywamy koszty dojazdu na wydarzenie.

Program FORUM 6.06.2022, Elbląg

08:30-09:00    Rejestracja uczestników, przerwa kawowa

09:00-09:10     Otwarcie wydarzenia i powitanie uczestników przez Dyrektora STG ERB – P. M. Żuchowski

09:10-09:25     Wprowadzenie do projektu INDIGISE – wsparcie przedsiębiorczości społecznej młodzieży – P. A

   Gniado-Turkowska oraz P. D.Jędrzejewski

09:25-09:40      Prezentacja platformy przedsiębiorczośi społecznej – socialenterprisebsr.net

09:40-10.00    Prezentacja poradnika - jak stymulować przedsiębiorczość społeczną poprzez nieformalne 

   sposoby nauczania

10:00-10:20     „Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz młodzieży”, 

              P. J. Glezman, Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 

             Urzędu Marszałkowskiego

10:20-10.30     Informacje wstępne o Młodzieżowym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:30-10:45    Przerwa kawowa

10:45-12:45    Warsztat szkoleniowy część A - Trener Fundacji Civis Polonus

 1. Moja młodzieżowa rada
  Poznajemy możliwe działania młodzieżowej rady na podstawie doświadczeń uczestników warsztatów 
 2. Prawne podstawy działania młodzieżowej rady
  Funkcje i zadania młodzieżowej rady

12:45-13:30     Przerwa na Lunch

13:30-15:30     Warsztat Szkoleniowy cześć B - Trener Fundacji Civis Polonus

 1. Współpraca młodzieżowej rady z lokalnym samorządem
  Możliwości i dobre praktyki 
 2. Współpraca młodzieżowej rady z młodzieżą
  W jaki sposób młodzieżowa rada może reprezentować młodzież i włączać ją do współpracy 
 3. Sieciujemy się wokół wspólnych celów
  Próba nawiązania współpracy między młodzieżowymi radami wokół wspólnych zadań i celów

15:30-16:00     Dyskusja uczestników na temat przyszłych wydarzeń i  inicjatyw młodzieżowych

16:00-16:15    Podsumowanie i dalsze plany współpracy- ERB YOUTH BOARD, Sieć młodzieży Euroregionu

             Bałtyk

16:15-16:30     Wnioski i zakończenie

Dane kontaktowe opiekunów wydarzenia:

Paulina Lieder-Żuchowska; +48 601 690 335, paulina.lieder@eurobalt.org.pl

Adrianna Gniado-Turkowska; +48 607 334 619, adag@eurobalt.org.pl

Dawid Markun, rep. STG ERB w Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk (ERB Youh Board)

Główny specjalista ds. Młodzieży przy naszym Stowarzyszeniu

Dawid Jędrzejewski, zastępca rep. STG ERB w Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk 

Specjalista ds. Młodzieży przy naszym Stowarzyszeniu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

INDIGISE - OBÓZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZA NAMI! A co dalej...

Blisko 30 młodych osób (w tym 7 przedstawicieli naszego Stowarzyszenia) z 4 krajów Morza Bałtyckiego miała okazję uczestniczyć wraz z opiekunami w dniach 9-11.05.2022 r. w "Obozie przedsiębiorczości społecznej" organizowanym przez Uniwersytet w Kłajpedzie w ramach projektu Indigise.

Międzynarodowe wydarzenie było okazją do pracy nad aktywnością społeczną oraz przedsiębiorczością, jako symbiotyczny związek biznesowy. Uczestnicy w trakcie trzech intensywnych dni pracy mogli rozwijać swoje pomysły, ale również porozmawiać o problemach, które im doskwierają nie tylko we własnym gronie ale również ze specjalistami w tematyce.

Wymiana doświadczeń, poznanie funkcjonowania istniejących już przedsiębiorstw społecznych oraz współpraca międzynarodowa dała owoce wielu pięknym ideowo i aspirującym finansowo pomysłom na biznes, które następnie były konsultowane w trakcie części online, które odbyło się zaraz po powrocie z Litwy, w dniach 13-14.05.2022. Była to okazja do zaprezentowania platformy socialenterprisebsr.net dotyczącej przedsiębiorczości społecznej, indywidualnych konsultacji w zakresie własnych planów biznesowych uczestników oraz gdzie szukać wsparcie merytorycznego przez młodych przedsiębiorców. Podsumowania wydarzenia dokonał lider projektu INDIGISE.

„Przez ten krótki wyjazd poznać siebie w kontekście współżycia społecznego i zamanifestować najistotniejsze z naszego punktu widzenia rozterki społeczne do rozwoju własnych biznesów ukierunkowanych na cele społeczne. Dziękujemy za miłe przyjęcie nas oraz za możliwość skorzystania z doświadczeń i czekamy na kolejne”, stwierdził Dawid Markun, jeden z uczestników wydarzenia

Jednym z efektów tego wydarzenia jest „Podręcznik metodologii obozu innowacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej”, który zawiera zarys wytycznych dotyczących organizacji obozów innowacji lub podobnych wydarzeń z silnym naciskiem na przedsiębiorczość społeczną.

Podręcznik to zestaw interaktywnych i innowacyjnych materiałów edukacyjnych i narzędzi ICT oraz metod grywalizacji i burzy mózgów dedykowanych szkoleniom, edukacji i podnoszeniu świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży, który jest rekomendowany do wykorzystania później przez szkoły innych krajów UE, uniwersytety, organizacje pozarządowe itp. W Europie istnieje długa tradycja organizowania wydarzeń, które gromadzą uczniów i studentów, przedstawicieli środowisk akademickich, rządowych i biznesowych z całego kraju, a nawet kontynentów. Wydarzenia te tworzą wspólny punkt widzenia dla uczestniczących krajów, dają im fantastyczną okazję do zgromadzenia w tym samym czasie i miejscu pracowników, osób wspierających, wolontariuszy, a zwłaszcza młodych ludzi. Przedsiębiorczość to nie tylko tworzenie odnoszących sukcesy firm, to raczej kompetencja pozwalająca na poprawę środowiska, w którym żyjemy, poprzez rozwiązywanie starych i nowych problemów, odpowiadanie na niezaspokojone potrzeby oraz posiadanie ambicji sprostania znanym i pojawiającym się wyzwaniom, takim jak osiągnięcie gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, eliminacja ubóstwo lub oczyszczanie oceanów z plastiku, itp.

Co przed nami w projekcie?

Kolejne wydarzenie dla młodzieży polskiej:

INDIGISE FORUM INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH I SPOŁECZNYCH PT.:

“SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻOWA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA MŁODEGO POKOLENIA - WYZWANIA I PERSPEKTYWY”

Data Wydarzenia: 06.06.2022 r.

Miejsce: Elbląg – Ratusz Staromiejski (III piętro), sala D300, ul. Stary Rynek 25

Organizator: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Zapraszamy wszystkie młodzieżowe Rady istniejące w naszych samorządach członkowskich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu! Więcej informacji wkrótce!

O przedsiębiorczości wśród młodzieży – camp edukacyjny w Kłajpedzie na Litwie!

Młodzieżowi reprezentanci samorządowi z Pomorza oraz Warmii i Mazur uczestniczą w 3-dniowych warsztatach dotyczących przedsiębiorczości, które od dziś 9 maja br. rozpoczęły się w Kłajpedzie na Litwie i potrwają do środy włącznie. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu noszącego tytuł: INDIGISE Międzynarodowy obóz przedsiębiorczości społecznej „Razem jesteśmy silniejsi”. Polscy uczestnicy wspólnie z rówieśnikami z Litwy, Łotwy i Norwegii będą promować młodzieżową przedsiębiorczość społeczną w regionie Morza Bałtyckiego, będą także poszukiwać pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych w społeczeństwie.

Warsztaty na Litwie to połączenie doświadczenia specjalistów z uniwersytetów, organizacji pozarządowych i sieci biznesowych, którzy będą działać zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji, zaś uczestnicy wydarzenia projektu Indigise zapewnią wsparcie i poprzez narzędzia edukacyjne stosowane w edukacji poza formalnej będą:

Kontynuacją warsztatów w Kłajpedzie będą wykłady online, które rozpoczną się dzień po powrocie z Litwy i odbędą się w dniach 13-14.05.2022. Wezmą w nich udział uczestnicy campu na Litwie i będzie to okazja do kontynuacji spotkań i podsumowania w oparciu o zdobytą wiedzę podczas pobytu w Kłajpedzie.

Będzie to intensywny czas nauki, który w niedalekiej przyszłości może zmienić życie młodych uczestników i skierować ich na drogę prawdziwej przedsiębiorczości.

Polscy reprezentanci to:

Dawid Markun, Dawid Jędrzejewski, Olga Werner, Jakub Tomasik, Maja Karpiuk i Piotr Walewski.

Opiekunem polskiej grupy jest Pani Sylwia Jasiak specjalistka ds. przedsiębiorczości w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP z Olsztyna, której bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym wydarzeniu.