Konferencja końcowa projektu GreenUp

Projekt GreenUp - młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych, realizowany przez ostatnie dwa lata, miał dziś swoje oficjalne zakończenie. Konferencja kończąca projekt odbyła się w Olsztynie. W trakcie wydarzenia raz jeszcze przypomnieliśmy sobie i zgromadzonym wszystkie najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia, które miały miejsce w trakcie realizacji projektu. O współpracy międzysektorowej opowiedzieli przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA COOP, Elbląskiego Parku Technologiczny, Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Fønix AS. Partnerzy norwescy opowiedzieli również o metodzie pracy z młodzieżą norweską - IPS. O przyszłości współpracy młodzieżowej w samorządach mówili zaproszeni goście, reprezentujący organy samorządowe m.in z Urząd Miasta w Braniewie oraz Urząd Miejski w Miłakowie. Natomiast przedstawiciele środowisk młodzieżowych zaprezentowali księgę dobrych praktyk, czyli projektów wypracowanych przez młodzież. Odbył się również panel dyskusyjny w tematach dotyczących działania na rzecz rozwoju środowisk młodzieżowych, działania typu „młodzież dla młodzieży” oraz młodzież na rzecz ekologii i ochrony przyrody. Konferencję poprowadzili Marcin Żuchowski z STG ERB i Mateusz Dąbkowski ze Stowarzyszenia WAMA COOP, za co serdecznie dziękujemy.

------------------------

Projekt GreenUp sfinansowany został przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.

Wysłuchanie Publiczne w Dzierzgoniu

Zamykamy kolejny etap działań projektowych GreenUp. Dziś odbyło się trzecie, a zarazem ostatnie Wysłuchanie Publiczne. Tym razem swoje fiszki projektowe przedstawili uczniowie z: Szkoła Podstawowa w Bągarcie, Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bruku i Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu. Wszystkie prezentacje zostały uważnie wysłuchane przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu. Koncepcje projektowe zaprezentowane podczas dzisiejszego wydarzenia to:

"EKO PLACE - Zielone Miejsce/serce Dzierzgonia", której głównym celem jest budowanie świadomości ekologicznej w gminie Dzierzgoń dzieci i młodzieży, a w trakcie realizacji projektu miałaby między innymi powstać publiczna przestrzeń dedykowana przede wszystkim młodzieży;

"EEE BĄGART- Eksperymentalny Edukacyjny Projekt Ekologiczny w Bągarcie", gdzie celem głównym jest czystszy, ekologiczny i bardziej zaangażowany społecznie Bągart, a jednym z celów szczegółowych stworzenie ekologicznej, bezpiecznej i przyjaznej środowisku ścieżki edukacyjnej pomiędzy Bągartem, a Dzierzgoniem;

"Better Eco Life - Lepsze Eko życie w Gminie Dzierzgoń i Bruku", która za cel główny postawiła poprawę jakości życia mieszkańców poprzez organizację wspólnych inicjatyw proekologicznych w Bruku, w jednym z punktów zawierających cele szczegółowe pojawiła się konieczność poprawy stanu infrastruktury publicznej poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych i śmietników do segregacji odpadów wraz z pojemnikami na psie odchody.

Burmistrz Dzierzgonia, Jolanta Szewczun, pozytywnie odniosła się do wszystkich zaprezentowanych koncepcji, a zwieńczeniem spotkania było podpisanie listu intencyjnego - Paktu na Rzecz Zielonej Zmiany w Gminie Miasta Dzierzgoń, zapowiadającego współpracę w przyszłych działaniach projektowych pomiędzy dzierzgońskimi strukturami samorządowymi oraz konsorcjum projektowym GreenUp.

--------------

Projekt GreenUP finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny"

Partnerami projektu są: WAMA COOP Stowarzyszenie STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK Fønix AS , Elbląski Park Technologiczny.

Wysłuchanie Publiczne w Nowym Mieście Lubawskim

Kolejne Wysłuchanie Publiczne za nami. Spotkaliśmy się dziś w Nowym Mieście Lubawskim, by zrealizować ważne zadanie w ramach projektu GreenUp. Efekty swojej dotychczasowej pracy nad ekologicznymi pomysłami projektowymi prezentowały dziś władzom Nowego Miasta Lubawskiego delegacje ze szkół Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich. Pierwsza koncepcja projektowa, pn. „Rowerem po zdrowie” za cel główny postawiła zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców oraz turystów oraz proekologicznych rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie człowieka na naturę, druga zatytułowana „Ecommunity” za cel nadrzędny obrała zwiększenie zaangażowania młodzieży w działania ekologiczne oraz zmianę postaw na proekologiczne, poprzez warsztaty i edukację dotyczące natury; natomiast w trzeciej - “Gotowi na Zielony Start?!” celem głównym jest zwiększenie aktywności mieszkańców miasta przez ich aktywizację w celu poprawy warunków życiowych i dobrostanu środowiskowego. Wszystkie koncepcje spotkały się z przychylnym stanowiskiem przedstawicieli władz miasta. Podobnie jak w Braniewie, tak i w dniu dzisiejszym podpisany został List Intencyjny, będący "Paktem na Rzecz Zielonej Zmiany w Gminie Miasta Nowe Miasto Lubawskie". Następne i zarazem ostatnie Wysłuchanie Publiczne odbędzie się już w najbliższy czwartek w Dzierzgoniu.

Braniewo - pierwsze Wysłuchanie Publiczne w ramach projektu GreenUp

Pierwsze "wysłuchanie publiczne" w ramach projektu GreenUp za nami. W dniu dzisiejszym delegacje ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie oraz braniewskiej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II, zaprezentowały przedstawicielom władz w Braniewie efekty swojej pracy nad fiszkami projektowymi. Przedstawione zostały trzy propozycje projektowe: „Młodzi liderzy środowiska”, „Braniewski Ogród Botaniczny - Spokojne miejsce eco braniewskiej młodzieży” oraz „ŚMIEĆCRAFT - Gra o zieloną przyszłość”.

Problemami poruszonymi przez młodziez były głównie: niska świadomość ekologiczna mieszkańców, przez co na terenie miasta i gminy (ale również w regionie) występują nielegalne składowiska odpadów (w gminie „śmieci wszędzie”); szersze włączenie społeczne i budowanie zaangażowania mieszkańców w działania proekologiczne i ochrony środowiska, w tym różnych grup wiekowych czy społecznych oraz szersza współpraca pomiędzy różnymi podmiotami (szkoły, administracja, organizacje pozarządowe, młodzież, firmy); nieracjonalna gospodarka zasobami - powstawanie nadmiernej ilości odpadów co wiąże się z problemem osiągnięcia wymaganych wskaźników recyklingu; nieuporządkowane odpady reagują fizykochemicznie i biochemicznie, to środowisko dla funkcjonowania bakterii i wirusów, które za pośrednictwem owadów, gryzoni i ptaków przenoszone są na inne organizmy, w tym na ludzi; skażenie roślinności poprzez glebę i system korzeniowy; w otoczeniu dzikich wysypisk odpadów cały cykl wegetacyjny roślin jest zmieniony; odpady składowane w dużych ilościach na hałdach i dzikich składowiskach stwarzają zagrożenie pożarowe i wybuchowe; spalanie odpadów przez mieszkańców gminy;
brak recyklingu to zmniejszenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych; brak wiedzy o dokładnej ilości wytworzonych odpadów, które nadają się do recyklingu, co wpływa na wzrost kosztów systemu odbioru i zagospodarowania odpadów; obniżenie walorów krajobrazowych i turystycznych okolicy wysypisk odpadów; zły stan środowiska oraz zwiększenie presji na środowisko.

Celem głównym pierwszego prezentowanego projektu było czyste miasto poprzez tworzenie Braniewskiej eko-społeczności opartej o  zaangażowanie, edukację, włączenie w działanie młodzieży oraz wszystkich mieszkańców. Cel główny drugiego projektu, zaprezentowanego przez młodzież przedstawicielom samorządu w Braniewie, to wykorzystanie istniejącej infrastruktury miejskiej i stworzenie przyjaznego środowisku, interaktywnego miejsca  rekreacji oraz edukacji środowiskowej w Braniewie dla osób w różnym wieku oraz ich zwierząt poprzez zagospodarowanie terenów dawnego zoo miejskiego i aktywizację mieszkańców. Natomiast cel główny trzeciego prezentowanego projektu to: młodzież bliżej środowiska poprzez grywalizację i zabawę - promowaniu edukacji ekologicznej poprzez grywalizację dla dzieci i młodzieży wykorzystującą aplikację na smartfony oraz zawierającą podręcznik umiejętności ekologicznych, które pomagają w codziennym podejmowaniu ekologicznych decyzji oraz nauczaniu o zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska.

Tomasz Sielicki Burmistrz Braniewa podpisał List intencyjny - pakt na rzecz zielonej zmiany w gminie miasta Braniewo, w którym deklaruje, iż wspólnie z przedstawicielami konsorcjum projektowego GreenUp, dołoży wszelkich starań, by dotychczas wypracowane inicjatywy młodzieży w przyszłości mogły się urealnić.

Projekt GreenUp - ostatnie spotkanie Okrągłych Stołów

Drugi dzień tworzenia fiszek projektowych z GreenUp'a, w Nowym Mieście Lubawskim, zaowocował stworzeniem trzech kolejnych, bardzo ciekawych i inspirujących inicjatyw, które mają szansę na realizację w przyszłości. Młodzież wykazała się kreatywnością i merytorycznym podejściem, na etapie sporządzania listy potencjalnych działań projektowych, jak i szans oraz zagrożeń mogących pojawić się przy ich realizacji. Za uczestnictwo w warsztatach dziękujemy uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich. A już w najbliższy poniedziałek kolejny etap działań projektowych GreenUp, czyli pierwsze "wystąpienie publiczne", które odbędzie się w Braniewie.

Okrągłe Stoły w Nowym Mieście Lubawskim

Spotkanie w formule Okrągłych Stołów w Nowym Mieście Lubawskim kończy kolejny etap prac w ramach projektu GreenUp. Dziś, w pierwszym dniu warsztatów, spotkaliśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich , by pracować nad kwestiami problematyki, z podziałem na identyfikację problemów twardych, infrastrukturalnych, oraz miękkich, związanych z edukacją i rozwojem społeczeństwa; młodzież określiła również kroki i cele przyszłych inicjatyw projektowych. Pracowaliśmy także nad nazwą, akronimem i logotypem projektu. W dniu jutrzejszym przejdziemy do opracowania działań projektowych. Na koniec każda z trzech grup zaprezentuje efekty swojej dwudniowej pracy.