Ostatnie szkolenie projektu ENGAGE! Elbląg, 30.03.2023

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych woj. warmińsko-mazurskiego,

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk ma przyjemność zaprosić Państwa na ostatnie z serii szkoleń warsztatowych, które skierowane jest do Organizacji Pozarządowych woj. warmińsko-mazurskiego. Działanie to jest jednym z wielu działań kończącego się w czerwcu br. międzynarodowego projektu pn. ENGAGE! dedykowanego organizacjom NGO celem rozwijania współpracy międzynarodowej.

Spotykamy się 30 marca br. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, ul. Stary Rynek 25, sala 300 (III piętro).

Celem wydarzenia jest:

- podniesienie świadomości w zakresie podejmowania działań międzynarodowych

- podniesienie umiejętności zawodowych w zakresie rozwijania współpracy międzynarodowej

- zdobycie inspiracji do mobilizowania sił w celu efektywniejszej pracy w zespołach projektowych

- zapoznanie się z innowacyjnymi narzędziami pozwalającymi pracować bardziej kreatywnie

Forma warsztatów:

Warsztaty World Cafe prowadzone innowacyjną metodą

Prowadzący:

Doświadczeni szkoleniowcy, pracujący przy użyciu innowacyjnych narzędzi

Lider Projektu ENGAGE!:

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (BISER) z Gdyni

Partnerzy:

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Na zgłoszenia czekamy do 17 marca br. do godz. 15:00

LINK REJESTRACYJNY

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WKRÓTCE!

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - mikrogranty dla młodych organizacji, nabór do 8 maja 2023

Młode organizacje zainteresowane rozwojem swoich podmiotów zachęcamy do skorzystania z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Program uruchomił konkurs do składania wniosków na mikrogranty a jego celem jest "zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacjom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, bądź takim, które nie zdołały jeszcze ustalić wewnętrznych zasad i procedur, wypracować kultury pracy czy sposobów skutecznego dotarcia do swoich odbiorców".

Cel programu jest jednocześnie podpowiedzią dla zainteresowanych jakie działania mogą być zrealizowane w ramach projektu.

Być może dla niektórych organizacji jest to pierwszy krok skierowany na umiędzynarodowienie jednostki, do czego zachęcamy realizowanym obecnie projektem ENGAGE!, w którym nasze Stowarzyszenie jest partnerem natomiast BISER liderem całego przedsięwzięcia.

Nabór wniosków trwa od 1 marca 2023 roku do 8 maja 2023 do godz. 12:00

Minimalna kwota grantu: 10 000 EUR

Maksymalna kwota grantu: 12 000 EUR

Czas realizacji: od 6 do 8 miesięcy

UWAGA! Wkład własny nie jest obowiązkowy!

Zaproszenie do składania wniosków - tutaj

Więcej informacji, w tym m.in.: szczegóły składania wniosku, formularz, załączniki, instrukcje, link do generatora, itp.. - tutaj

DO DZIEŁA!

ENGAGE! Otwarty konkurs Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - szansa dla NGO!

Integracja Europejska - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tematyki, którą także realizujemy w projekcie ENAGAGE!

PRZYPOMINAMY! Konkurs trwa do 20 stycznia br.!

Konkurs daje szansę warmińsko-mazurskim organizacjom pozarządowym rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Są to działania wpisujące się w realizowany przez Stowarzyszenie projekt ENGAGE!, którego celem jest to by nasze NGO-sy podejmowały zadania dające rozwój na poziomie międzynarodowym. Poprzez małe fundusze można zdobyć doświadczenie i rozwijać misję swoich organizacji w oparciu o podmioty zagraniczne i wspólnie opracowywać projekty do dużych programów Unii Europejskiej takich jak Programy Interreg, Granty EOG, tzw. Norweskie, Program Erasmus+, fundusze Instytutu Szwedzkiego itp..

Niezbędne informacje w sprawie tego konkursu znajdą Państwo pod tym linkiem

Ponadto! W konkursie dla NGO są także inne zadania, w których mogą rozwijać swoje umiejętności organizacje Warmii i Mazur przydatne dla współpracy międzynarodowej w ramach ENGAGE!, jak np.:

1) rozwój kultury fizycznej

2) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

3) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego dot. wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu

4) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami - konkurs wspomniany powyżej

5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

6) rozwój turystyki

7) pomoc społeczna

8) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

9) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta

10) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

11) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego

12) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl. W generatorze wskazane są osoby do kontaktu w poszczególnych zakresach zadań. Szczegółowe zasady udziału w konkursach, w tym terminy składania ofert określone są w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych.

Do pobrania:
- Uchwała nr 63/740/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

Projekt ENGAGE! pomaga w procesach umiędzynarodowienia organizacji

Za nami intensywne 2 miesiące wspierania różnych podmiotów w budowaniu partnerstw międzynarodowych. Wczoraj zakończył się termin składania projektów do programu Interreg Południowy Bałtyk Seed Money. Jest to konkurs, który pozwalam na zdobycie zalążkowych środków w wysokości 40 tysięcy Euro na rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi z obszaru południowego Bałtyku.

Organizacje, które zgłosiły się do nas w ramach Biura Porad Współpracy Międzynarodowej działającego przy projekcie ENGAGE! otrzymały kompleksowe wsparcie. Odbyła się gruntowna analiza projektowa, dokonaliśmy weryfikacji potrzeb, określiliśmy profil partnerów zagranicznych i przystąpiliśmy do budowania. Tak w skrócie wyglądała praca nad tworzeniem wniosków projektów zalążkowych.

Ostatecznie złożonych zostało 6 aplikacji i w każdej jest obecna organizacja współpracująca z biurem porad i są to:

- Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto jest obecne w 3 projektach w różnej tematyce;

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

- Centrum Spotkań Europejskich Światowid

- Stowarzyszenie Media Dizajn jest obecne w 2 projektach

- Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie"

- Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych "Grupa" Marcin Trudnowski

Wyniki konkursu będą znane w lutym 2023.

Wszystkim podopiecznym organizacjom projektu ENGAGE! życzymy otrzymania dofinansowania i możliwości realizacji projektów!

Projekt ENGAGE! wspiera przedsięwzięcia ważne społecznie, warsztaty Gdańsk 13-14.09.2022

Projekt ENGAGE! daje wiele możliwości podmiotom III-go sektora. Z działań projektu korzystają NGO z terenu Pomorza oraz Warmii i Mazur. Ostatnie 2 dni, 13-14 września br. były szczególnie dla nich ważne, ponieważ nosiły tytuł "Poznaj swoich sąsiadów". W Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności odbywały się bowiem warsztaty zorganizowane przez BISER z udziałem partnerów z Norwegii. Organizacje z Polski i Norwegii przybliżały uczestnikom profil swojej działalności, dzieliły się wiedzą i doświadczeniem i zachęcały do wzajemnej współpracy. To ważny przełom w życiu tych organizacji. Spędzając wspólnie czas nawiązały się relacje i być może przyszła współpraca, na co mocno liczymy.

Obecne na tym działaniu organizacje z Norwegii to: Batteriet Sor, które pomaga korzystającym rozwijać się i tworzyć coś wspólnie z innymi. Jest ośrodkiem wsparcia, samopomocy i rzecznictwa. Vigour Komune, której wizją jest działać poprzez sport jako narzędzie integracji młodszych i starszych. Razem/Sammen - bezinteresowne dzielenie się wszystkim czego ludzie potrzebują by codzienność była lepsza.

Z polskich NGO swoje prezentacje przedstawiło Stowarzyszenie Magnolia, które mówi o sobie, że są po to by budować społeczeństwo wrażliwe, świadome, zdrowe, szanujące środowisko naturalne i pomagające sobie nawzajem. Stowarzyszenie WAMA-COOP, które od 21 lat wspiera przedsiębiorczość na Warmii i Mazurach pomagając w zakładaniu spółdzielni socjalnych. Bank Żywności poprzez swoje projekty pomaga, ratuje, edukuje i aktywizuje społeczeństwo. Z Warmii i Mazur na warsztatach był także obecny przedstawiciel Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie oraz z Pomorza: Fundacja RC, Stowarzyszenie EDUQ, Fundacja MAPA Obywatelska, Fundacja Art of Freedom.

Po prezentacjach był czas nauki. Podczas wykładu poprowadzonego przez partnera z Norwegii, przedstawiciela Rady Okręgu Agder zapoznaliśmy się z podręcznikiem powstałym w ramach projektu ENGAGE! pt. Podejście strategiczne do współpracy międzynarodowej i pracy projektowej (do pobrania poniżej):

Następnie poszerzaliśmy wiedzę na tematy bardzo istotne dla organizacji, jak strategia - jakie są wyzwania społeczne danego NGO, w jakich warunkach działa, kim są interesanci, jaka jest misja, potrzeby, jak stworzyć arenę na której użytkownicy mogą dyskutować i zaangażować się, jak budować sojusze. Była także mowa o kompetencjach miękkich - istotnych z punktu widzenia współpracy.

Drugi dzień, 14 września był dniem wizyt studyjnych, podczas których odwiedziliśmy organizacje pozarządowe działające na polu pro-społecznym na terenie Trójmiasta. Odwiedziliśmy Cafe Aktywni Fundacji Świat Wrażliwy gdzie pomysłodawczyni Fundacji Pani Joanna Rychlik opowiedziała nam o tym jak aktywizuje osoby niepełnosprawnie intelektualnie i seniorów. Dalej udaliśmy się na spotkanie z Panią Susanną Izzetdinovą, która przybliżyła nam swój świat jako osoby przybyłej z obcego kraju gdzie w nowym dla siebie miejscu realizuje się jako osoba aktywna społecznie i jednocześnie prowadzi działalność - restaurację Azima z tatarskimi przysmakami. Ostatnim przystankiem wizyty studyjnej był Sopot i spotkanie z twórcą i założycielem Stowarzyszenia "Na Drodze Ekspresji", która swoją działalnością daje szansę swoje drzwi osobom niepełnosprawnym na zaistnienie w społeczeństwie na co dzień.

Wszyscy przedstawiciele przybyłych organizacji poszukują partnerów do współpracy w ramach swoich dziedzin i pomysłów na dalszy rozwój. Chętnie włączą się w konsorcja dające ciekawą współpracę i perspektywę na przyszłość.

Projekt ENGAGE! obecny na PIKNIKU NAUKOWO-TECHNICZNYM, Elbląg 10.09.2022

Projekt ENGAGE! daje szerokie możliwości promocji jego efektów ale też realizowanych działań. Jedną z takich możliwości był odbywający się w minioną sobotę, 10 września br. IV RODZINNY PIKNIK NAUKI I TECHNIKI zorganizowany przez ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY, podczas którego nasze Stowarzyszenie miało swoje stoisku wystawowe. Przez cały dzień trwania tego wydarzenia prowadziliśmy rozmowy i konsultacje z osobami zainteresowanymi współpracą międzynarodową, rozwijaniem kompetencji niezbędnych do budowania partnerstw i projektów. Zorganizowaliśmy Biuro porad współpracy międzynarodowej na wolnym powietrzu gdzie każdy zainteresowany mógł podejść i porozmawiać z nami. Informowaliśmy o możliwościach rozwoju organizacji, zapraszaliśmy do współpracy, do udziału w działaniach projektu ENGAGE!, do korzystania z efektów tego projektu, jak chociażby kontakty międzynarodowe partnerów zaangażowanych w tym projekcie.

Piknik Nauki i Techniki to duże wydarzenie, które skupiało wiele organizacji, instytucji, podmiotów i przedsiębiorstw. Specjalnie dla odwiedzających przygotowane były pokazy, warsztaty i stoiska naukowe. Piknik to zarazem kompendium wiedzy i niesamowite przygody dla odwiedzających. Dużo się działo i każdy kto był obecny wyjechał z tej imprezy pełen wrażeń i wiedzy.

Nasze Stowarzyszenie na pewno będzie na pikniku za rok!