KOŃCOWE WARSZTATY PROJEKTU CATALYST W ELBLĄGU (14-15.07.2022)

W przeciągu ostatnich dwóch dni (14-15.07.2022) Partnerzy projektu CATALYST mieli przyjemność i okazję uczestniczyć w warsztatach w Elblągu zorganizowanych przez Centrum Spotkań Europejskich Światowid (Lider). W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Media Dizajn reprezentujący Polską stronę konsorcjum, przedstawiciele szwedzcy z: EU Office Skåne North East wraz z zaproszonym i reprezentantami Hassleholm Youth Center oraz reprezentanci dwóch Uniwersytetów: w Wismarze (Niemcy) i Kłajpedzie (Litwa).

W trakcie warsztatu zespół partnerski i zaproszeni goście kontynuowali prace nad rozwojem i powstaniem dwóch niezależnych pomysłów projektowych (choć synergicznych względem siebie), mających na celu wzmocnienie sektora młodzieżowego i tej grupy beneficjentów w naszych regionach członkowskich. Obydwie przyszłe aplikacje przygotowywane pod regularny nabór projektów programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 będą miały na celu wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego, zapewnienie większego wpływu młodzieży na decyzje dot. lokalnych społeczności. Wizją przyświecającą obu pomysłom jest bezpośrednie zaangażowanie i aktywizacja tej grupy społecznej w tematyką ważną dla młodego pokolenia, a same działania są projektowane w taki sposób by połączyć edukację z praktyką, rozwiązywanie problemów lokalnych z wykorzystaniem możliwości i doświadczeniem korzyści płynących z współpracy międzynarodowej. 

Obecne warsztaty w Elblągu miały charakter nie tylko pracy projektowej nad rozwojem nowych wniosków aplikacyjnych (ich udoskonaleniem i konkretyzacją), lecz w trakcie drugiego dnia w celu jeszcze lepszego dopasowania naszych pomysłów do rzeczywistych oczekiwań i możliwości młodzieży przybrały formę spotkania konsultacyjnego połączonego z burzą mózgów zebranych członków konsorcjum wraz z zaproszonymi przedstawicielami młodzieży. Umożliwiło nam to bezpośrednie skonfrontowanie wytworzonych do tej pory pomysłów i zalążków przyszłych aktywności projektowych z właściwymi potrzebami i oczekiwaniami przyszłej grupy docelowej. W trakcie dedykowanej części konsultacyjnej, młodzi ludzie z Polski i Szwecji na bieżącą byli w stanie podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i umożliwić nam wprowadzenie modyfikacji do zaplanowanych działań nadając im bardziej odpowiedni kształt akceptowalny dla młodego pokolenia.

Takie konsultacje są elementem bezcennym, gdyż umawiają lepsze dopasowanie planowanego zakresu projektu do ostatecznej grupy odbiorców i będą kontynuowane przed ostatecznym zamknięciem aplikacji.

Obecnie trwają prace nad pozyskaniem nowych członków konsorcjum – zwłaszcza tych reprezentujących jednostki samorządowe.

Ideą przyświecającą naszym wspólnym działaniom jest nadanie roku młodzieży bardziej praktycznego wymiaru przez stworzenie platform do rzeczywistego zaangażowania młodzieży w sprawy lokalne i ponad regionalne!

W ten sposób chcemy również uczcić rok 2022, który jest Europejskim Rokiem Młodzieży, który jest czasem świętowania okresu po pandemii, przyjęcia z nową siłą przyszłych wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim a zwłaszcza młodym pokoleniem. 

Korzystając z przykładu płynącego z góry chcemy wspomóc to grupę wiekową i cała sferę organizacji pracujących na jej rzecz w realizacji tak ważnych inicjatyw oddolnych.  


Tak samo jak Komisja Europejska, która będzie koordynować szereg działań wspólnie z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz organizacjami młodzieżowymi, aby wzbogacić młode pokolenia o nowe umiejętności potrzebne do ich rozwoju zawodowego, a także zwiększyć liczbę młodych zaangażowanie obywatelskie w społeczeństwie europejskim, chcemy być prekursorem tej pozytywnej zmiany w mniejszej skali (w regionie Morza Bałtyckiego).  

Zaplanowane do tej pory przez nas działania wpisują się w cztery główne cele Europejskiego Roku Młodzieży, m.in.:

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie!

Więcej informacji o nowych inicjatywach młodzieżowych już wkrótce!

CATALYST - Rozwój nowych inicjatyw młodzieżowych - spotkanie online, 27.06.2022

W dniu 27.06.2022 odbyło się kolejne spotkanie online zespołu partnerskiego projektu CATALYST z Polski, Litwy, Szwecji pod przewodnictwem CSE Światowid. Spotkanie partnerów miało charakter roboczy, dedykowane było rozwojowi koncepcji działań na rzecz aktywizacji młodego pokolenia i technicznej strony przygotowywanych warsztatów projektowych w Elblągu zaplanowanych na 13-15.07.2022. 

W trakcie spotkanie zespół omawiał plan nadchodzącego wydarzenia, możliwości zaproszenia potencjalnych uczestników z poza konsorcjum (Litwa, Dania), plany na przebieg wydarzenia z uwzględnieniem wizyt inspiracyjnych, konsultacji z lokalną młodzieżą oraz części warsztatowej dedykowanej rozwojowi dwóch niezależnych koncepcji projektów młodzieżowych:

  1. Pierwszy dedykowany wzmacnianiu procesów demokratycznych, zaangażowania i aktywności społecznej młodego pokolenia z wykorzystaniem festiwali demokracji;

Wizją projektu jest ożywienie demokracji poprzez wzmocnienie więzi między systemem (politycznym, społecznym) UE a obywatelami, a także stworzenie przestrzeni do dialogu i uczestnictwa.

  1. Rozwoju wirtualnej promocji i aplikacji online ukazującej miejsca ważne lub atrakcyjne dla młodzieży i z których może skorzystać młodzież w krajach BSR

Wizja projektu jest promocja obszaru Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego miejsca do spędzenia wolnego czasu i zaprezentowania różnych ścieżek aktywizacji młodego pokolenia w oparciu o lokalne zasoby. Poprawiając różne krajowe i lokalne podejścia/procesy budowania ukierunkowanej i dedykowanej oferty dla młodzieży chcemy przyczynić się do rozwoju tego obszaru, zarówno w zakresie turystyki, kultury i sztuki, startupów (stawiają pierwsze kroki w karierze biznesowej) czy budowanie oferty aktywizacyjnej, która obecnie nie jest w pełni wykorzystywana i dostosowane do oczekiwań młodego pokolenia 

Obydwie koncepcje są pochodną lokalnych potrzeb w 4 krajach i efektem warsztatów w Wismarze (Niemcy) oraz doświadczeń partnerskich z realizacji dotychczasowych projektów.

Dedykowane spotkanie w Elblągu będzie pełniło rolę wydarzenia decydującego o dalszych losach tych dwóch aplikacji, w trakcie którego skonfrontujemy oczekiwania i możliwości obecnego konsorcjum z faktycznymi oczekiwaniami i potrzebami młodego pokolenia dążąc do stworzenia jak najskuteczniejszych wniosków projektowych przygotowywanych w ramach nowej perspektywy programu Interreg Południowy Bałtyk. To również podstawa do konkretyzacji przyszłych planów projektowych oraz wymiany poglądów i lokalnych doświadczeń.

Spotkanie partnerów projektu Catalyst - online, 10.06.2022

W piątek 10 czerwca 2022 odbyło się kolejne spotkanie zespołu partnerskiego projektu Catalyst. Wzięli w nim udział partnerzy z Polski (Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Media Dizajn oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid), Niemiec (Uniwersytet w Wismarze) oraz Szwecji (Skane Nordost).

Projekt CATALYST nastawiony jest na budowie międzynarodowej sieci i platformy aktywizacji lokalnych instytucji, władz, organizacji lub innych podmiotów (m.in. polityków) działających na rzecz zaangażowania, lepszego spędzania czasu i zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne, kulturalne i biznesowe w Regionie Morza Bałtyckiego oraz dostrzeżenie, w jaki sposób lokalne obszary mogą być bardziej przyjaznym środowiskiem dla młodego pokolenia. Wspólne działania podejmowane przez członków projektu powinny pozwolić organizacjom uczestniczącym i ich lokalnym sympatykom na większą aktywność na polu wsparcia/zaangażowania młodzieży, nawiązanie współpracy międzysektorowej oraz pomóc im w przyszłości w zrewidowaniu oferty, konsultowaniu jej z młodzieżą – tak będzie lepiej dostosowany do potrzeb i wyzwań wskazywanych przez młodzież.

Partnerzy projektu planują w ramach projektu przgotować dwie aplikacje projektowe związane z młodzieżą. Na tym etapie przygotowania draftu projektu patrnerzy poszukują dodatkowych partnerów zarówno, tych z pełnym budżetem jak i partnerów stowarzyszonych.

Lider projektu omówił następne kroki związane z formalną częścią prowadzenia projektu, tj. procedura raportowania kosztów i działań merytorycznych oraz przygotowanie tzw. concept paper.

Ostatnia część dotyczyła następnego fizycznego warsztatu, który odbędzie się w lipcu w Elblagu. Zainteresowane osoby uczestnictwem w warsztacie i przyszłej aplikacji są proszeni o kontakt. Warsztat odbędzie sie w dniach 13-14.07.2022.

Catalyst - warsztaty zespołu partnerskiego w Wismar, Niemcy, 24-25.05.2022

W dniach 24-25.05.22 w ramach projektu seed money Catalyst odbył się pierwszy fizyczny warsztat, w którym wzieli udział reprezentanci z:

Partnerzy pracowali nad koncepcją przyszłej aplikacji do programu Interreg Południowy Bałtyk, który jesienią bieżącego roku otworzy kolejny nabór. Partnerzy zagłębili się w tematykę młodzieży ale również rozważali różne koncepcje na finalną aplikację. Wspólnie przeszli przez szereg zadań w trakcie części warsztatowej. Między innymi było to zrozumienie potrzeb grupy odbiorców projektu, czy poznanie jaki cel ma każdy z partnerów.

Zaplanowano również harmonogram kolejnego spotkania w Elblągu oraz następne kroki w projekcie.

Projekt jest szczególnie ważny ze względu na tematykę związaną z młodzieżą. Parlament Europejski i Rada ustanowiły rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży! To czas świętowania okresu po pandemii, przyjęcia z nową siłą przyszłych wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim. Przez cały rok Komisja Europejska będzie koordynować szereg działań wspólnie z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi, a także organizacjami młodzieżowymi, aby wzbogacić młode pokolenia o nowe umiejętności potrzebne do ich rozwoju zawodowego, a także zwiększyć liczbę młodych zaangażowanie obywatelskie w społeczeństwie europejskim.

Nowe pokolenia to te, które przyniosą zmiany i skorzystają z cyfrowej i zielonej rewolucji wprowadzonej przez Next Generation EU. W tym kontekście Europejski Rok Młodzieży będzie miał cztery główne cele:

• Przezwyciężanie negatywnych skutków pandemii COVID-19, podkreślając nowe możliwości dla młodych ludzi pochodzących z transformacji ekologicznej i cyfrowej.

 • Wspieranie młodych ludzi, zwłaszcza tych o mniejszych szansach, aby stali się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami Europy.

• Promowanie wśród młodych ludzi możliwości płynących z UE, władz krajowych i regionalnych.

• Wprowadzanie perspektywy młodzieżowej do kształtowania polityki UE na wszystkich poziomach, zgodnie ze strategią UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027.

Wspólny Sekretariat Interreg Południowy Bałtyk przyczyni się do obchodów Europejskiego Roku Młodzieży podczas corocznej imprezy pod koniec września. Jedna z dyskusji panelowych tego wydarzenia będzie koncentrować się na zaangażowaniu młodzieży w rozwój regionalny i współpracę Interreg jako obchody Europejskiego Roku Młodzieży 2022 poprzez znalezienie wspólnego języka i wizji. Wśród panelistów znajdą się przedstawiciele Rady Młodzieży Euroregionu Bałtyckiego i Rad Młodzieżowych utworzonych w ramach projektu South Baltic Youth Core Group Networks (SB YCGN), a także wolontariusz IVY ze Wspólnego Sekretariatu.

KONFERENCJA POCZĄTKOWA PROJEKTU CATALYST - START MAJ 2022

W dniu 06.05.2022 r. zespół polsko-niemiecko-szwedzki miał okazję spotkać się online w trakcie konferencji początkowej inicjującej działania w ramach projektu „CATALYST - Changemakers of Youth Environment and Perspectives in SB Area” realizowanego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – środki zalążkowe.

Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem Centrum Spotkań Europejskich Światowid (Elbląg) pełniącego rolę lidera projektu. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenia Media Dizajn (Szczecin), (EU-kontor Skåne Nordost (Szwecja), Uniwersytetu w Wismarze (Niemcy). W jego trakcie partnerzy mieli okazję poznać bliżej zakres działalności swoich organizacji oraz możliwe obszary wsparcia przyszłych działań ukierunkowanych na wsparcie młodzieży w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Była to też niebywała okazja do dyskusji na temat samej aplikacji i czekających nas wyzwań.

W trakcie spotkania została przypomniana rola inicjatywy CATALYST jako akcji pilotażowej i platformy rozwoju dalszych finalnych projektów w ramach przyszłych naborów programu dedykowanych rozwojowi międzynarodowych sieci i platform aktywizacji lokalnych instytucji, władz, organizacji lub innych podmiotów działających na rzecz zaangażowania, lepszego spędzania czasu i zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne, kulturalne i biznesowe w obszarze krajów południowo bałtyckich. Działania te mają pozwolić na konkretyzację wielowymiarowej współpracy w wybranych obszarach oraz rozpoznać, w jaki sposób lokalne obszary mogą być bardziej przyjaznym środowiskiem dla młodego pokolenia oraz jakie są z tym związane możliwości zwiększenia wysiłków w celu osiągnięcia tego celu.

Wspólne działania podejmowane przez członków projektu powinny umożliwiać kolejnym organizacjom z PL, LT, DK, GE, SE i ich lokalnym beneficjentom, aby stać się bardziej aktywnymi na polu wspierania/zaangażowania młodzieży, jednocześnie inicjując lub rozwijając współpracę międzysektorową oraz pomagać rewizji wspólnie wypracowanej oferty. W ramach prac nad nowymi koncepcjami chcemy rozwijać i testować nowe metody i formy konsultacji i dialogu z młodym pokoleniem pracując nad wybranymi tematami przewodnimi – tak, aby oferta skierowana do tej grupy odbiorców w danej tematyce była lepiej dopasowana do potrzeb, wyzwań oraz faktycznych możliwości danego obszaru.

Jednocześnie w ramach projektu chcemy promować obszar Południowego Bałtyku jako atrakcyjne miejsce do spędzenia wolnego czasu i zaprezentowania różnych ścieżek aktywizacji młodego pokolenia w oparciu o lokalne zasoby. Poprawiając różne krajowe i lokalne podejścia/procesy budowania ukierunkowanej i dedykowanej oferty dla młodzieży chcemy przyczynić się do rozwoju tego obszaru.

Obszar Południowego Bałtyku ma duży potencjał jako atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu i aktywizacji młodych ludzi, zarówno w zakresie turystyki, kultury i sztuki, startupy (stawiają pierwsze kroki w karierze biznesowej) czy budowanie oferty aktywizacyjnej, która obecnie nie jest w pełni wykorzystywana i dostosowane do oczekiwań młodego pokolenia (potwierdzone w 5 projektach realizowanych przez partnerów).

Obecnie brakuje aktywności aktywizacyjnej i rekreacyjno-wypoczynkowej opartej na dialogu międzysektorowym i inkluzji, wspólnym budowaniu i promocji oferty aktywizacji i wypoczynku skoncentrowanej na potrzebach ludzi młodych i współczesnych wyzwaniach, takie jak cyfryzacja. Instytucje kultury, sztuki, turystyki i aktywizacji młodego pokolenia działające na obszarze Południowego Bałtyku nie podjęły dotychczas wspólnych działań mających na celu promocję i rozwój oferty aktywizacyjnej na całym obszarze Południowego Bałtyku.

Co przed nami w projekcie?: Spotkanie fizyczne członków konsorcjum w Wismarze 24-25.05.2022 r.. ukierunkowane na prace warsztatową skupiającą się na doprecyzowaniu draftów przyszłych wniosków aplikacyjnych.

Kontakt: Jeżeli mają Państwo pomysły i chcieliby się włączyć w prace przygotowawcze nad projektem młodzieżowym skupionym w tym obszarze zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem!

sekel@eurobalt.org.pl

+48 601 690 035

+48 607 334 119

Jeżeli jesteś osobą młodą lub prowadzisz organizację działająca na rzecz młodych i masz pomysły na możliwe działania w ramach przyszłych projektów – skontaktuj się i umów na spotkanie z naszymi specjalistami ds. młodzieży:

Dawid Markun, rep. STG ERB w Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk (ERB Youh Board)

Główny specjalista ds. Młodzieży przy naszym Stowarzyszeniu

Dawid Jędrzejewski, zastępca rep. STG ERB w Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk (ERB Youh Board)

Specjalista ds. Młodzieży przy naszym Stowarzyszeniu

Więcej informacji o inicjatywie wkrótce!