Nursecoast II - Spotkanie online

W dniu dzisiejszym, 06.06.2023 r., odbyło się spotkanie partnerskie w ramach projektu Nursecoast II. Partnerzy połączyli się on-line, by omówić kluczowe kwestie związane z planowanymi pilotażami. Poruszone zostały sprawy techniczne dotyczące realizacji projektu, następnie uczestnicy skupili się na rozmowach związanych z przyszłymi działaniami pilotażowymi. Ustalili wytyczne, dotyczące prac merytorycznych, jak zebranie konkretnych danych i przygotowanie raportów. Podkreślili także, jak ważną jest kwestia zaproszenia do projektu ekspertów, którzy będą w stanie dostarczyć niezbędnej wiedzy dla wykonania zamierzonych działań oraz zaangażowania potencjalnych partnerów, którzy mogliby służyć swoją wiedzą.

Za dwa tygodnie zaplanowane jest kolejne spotkanie on-line, na którym przedstawione zostaną efekty dzisiejszych ustaleń.

Opis projektu znajduje się w zakładce "projekty", pod linkiem:

Nursecoast II

Projekt ENGAGE! - zapraszamy na podsumowanie działań, 17.06.2023, Gdańsk

Spotkajmy się na podsumowaniu projektu ENGAGE! Sobota, 17 czerwca, Gdańsk.

To była wielka przygoda dla wielu organizacji pozarządowych, ponieważ ten projekt obejmował swych zasięgiem szczególnie podmioty III-go sektora, proponując im zdobycie wiedzy i narzędzi do podniesienia poziomu współpracy i rozpoczęcie działań w środowisku międzynarodowym. Podczas ostatniego wydarzenia prezentowane będą efekty, jakie zostały osiągnięte w trakcie jego trwania.

Projekt miał na celu pomóc Organizacjom Pozarządowym w ich umiędzynarodawianiu, wzmocnieniu projektów i procesów, już podjętych oraz w stworzeniu przyjaznego klimatu dla szerokiej współpracy lokalnych NGOs, wyposażając je w odpowiednie kompetencje. Organizacje, które wyraziły zainteresowanie udziałem w projekcie miały możliwość nauki nawiązywania trwałych relacji międzynarodowych.

Rezultaty działań projektowych szczegółowo zostaną przedstawione na zbliżającej się konferencji.

Sukcesem projektu oprócz wizyt było funkcjonowanie Biura Porad Współpracy Międzynarodowej, z którego na co dzień korzysta wiele osób reprezentujących różne grupy interesariuszy.

Program konferencji:

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Przez ten czas:

* zrealizowaliśmy 8 warsztatów współpracy międzynarodowej NGOs,
* odbyliśmy 4 międzynarodowe wizyty studyjne (do Islandii, Norwegii,
Finlandii i wkrótce – do Belgii), na które zabraliśmy łącznie
ponad 15 NGOsów,
* przeprowadziliśmy dziesiątki konsultacji z przedstawicielami
organizacji, które zdecydowały się na aplikowanie i wspólną
przygodę międzynarodową w Programach takich jak: Erasmus+, EEA
Grants, czy Interreg;
* pomogliśmy w opracowaniu kilkunastu aplikacji projektowych
(podpowiadając partnerów z zagranicy, współtworząc z Wami koncepcje
i pomagając doszlifować wniosek), co zaowocowało kilkoma już
przyznanymi grantami i rozpoczęciem nowych projektów międzynarodowych
w kilku NGOS, które do tej pory nie miały jeszcze takiej możliwości!
* opowiadaliśmy o projekcie i współpracy międzynarodowej NGOs w
mediach, na konferencjach organizacji pozarządowych, a także na Forum
Bałtyckiej Sieci NGOs;
* wydaliśmy dwujęzyczny Podręcznik współpracy międzynarodowej
NGOs ENGAGE!:
https://biser.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/ENGAGE-Playbook-PL-DO-DRUKU.pdf
* ale też: rozwinęliśmy naszą sieć współpracy i poznaliśmy
fantastycznych społeczników, od których sami nauczyliśmy się
niesamowicie dużo!

Zachęcamy! Przyjedźcie! Nie może Was zabraknąć!

Projekt BeLIVE - konferencja otwierająca projekt, 25-27.05.2023, Silute - Litwa

Partner litewski z Silute był pierwszym punktem spotkań na żywo projektu BeLIVE. Gospodarzem konferencji była Administracja Miasta Silute, którzy zorganizowali spotkanie w Muzeum Silute - miejscu dumy władz samorządowych i mieszkańców.

Ze strony litewskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu Silute z departamentów rozwoju miasta oraz współpracy międzynarodowej i projektów europejskich, pracownicy Muzeum Silute, a także przedstawiciele drugiego partnera projektu BeLIVE, z miasta Neringa z wydziału Planowania Strategii, inwestycji i turystyki oraz z informacji turystycznej tego miasta.

Delegacja z Polski to przedstawiciele Muzeum Miasta Malborka, Stowarzyszenia gmin "Polskie zamki gotyckie" oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Na Litwie spędziliśmy intensywny czas rozmów o naszych organizacjach, możliwości rozwoju współpracy. Ta bezpośrednia komunikacja pozwoliła nie tylko na wymianę zdań w zakresie projektu ale dzięki spotkaniu na żywo mogliśmy uczyć się od siebie wzajemnie, poznać potrzeby i omówić wspólne rozwiązania.

Dopełnienie spotkań na Litwie były wizyty studyjne dopasowane do charakteru projektu, ponieważ dotyczyły obszaru związanego z dziedzictwem kulturowym.

  1. Odwiedziliśmy miasteczko Sveksna i poznaliśmy tamtejszą zabudowę architektoniczną, która stanowi największą wartość historyczną tego miejsca - kościół oraz zespół pałacowy jako przykład najpiękniejszego dworu na Żmudzi.

2. Drugim miejscem była malownicza wyspa Rusne z kilkoma tysiącami mieszkańców i setkami tysięcy ptaków, gdzie pośród pól poprzecinanych kanałami wyłania się miejsce z lokalną restauracją, w której gospodarze dbają o historię miejsca przywołując smaki potraw przygotowywanych według starych receptur szlachty rodziny Radziwiłłów.

Drugiego dnia pracowaliśmy w formie warsztatów nad kształtem przyszłej koncepcji projektu, dyskutowaliśmy nad formułowaniem celu, wskaźników oraz działań projektowych.

Po zakończonej pracy pojechaliśmy na wizytę studyjną gdzie odwiedziliśmy miejsce edukacji ekologicznej, w miejscowości położonej na Mierzei Kurońskiej, do której partner zorganizował rejs statkiem. Miejsce naszej wizyty znajduje się w miejscu światowego dziedzictwa UNESCO.

W ramach projektu zaplanowane są 2 spotkania działań zalążkowych, w każdym z krajów partnerskich po 1 spotkaniu międzynarodowym z udziałem wszystkich partnerów oraz interesariuszy. Organizowane są też spotkania partnerskie w formie online, które umożliwiają jeszcze szerszą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk jako bieżące działania, zarówno po stronie litewskiej jak i polskiej.

W czerwcu spotykamy się w Polsce, będą zorganizowane warsztaty dotyczące prac nad dokumentem finałowym projektu, tzw. koncepcją projektową (jako zalążek do regularnego projektu), natomiast podczas wizyty studyjnej odwiedzimy miejsca w Elblągu oraz Malborku tematycznie związane z projektem.

Konferencja startowa projektu Nursecoast II - Finlandia 24-25.05.2023

24 i 25 maja br, w ramach projektu Nursecoast-II, odbyła się konferencja startowa w Finlandii. Partnerzy projektu mieli okazję spotkać się po raz pierwszy fizycznie. W pierwszym dniu zorganizowany został ponadnarodowy warsztat CO-CREATION, poprowadzony przez ekspertów w dziedzinie oczyszczalni ścieków i podejścia ekosystemowego. Uczestnicy mogli otworzyć się na nowe pomysły związane z ich pilotażami i pozytywnie zintensyfikować doświadczenia, by w pełni realizować założenia projektowe, jak lepsze dostosowanie systemów oczyszczania ścieków do wysokiej sezonowości w miejscowościach turystycznych oraz poprawa stanu przybrzeżnego morza Bałtyckiego.

Dla przypomnienia, Nursecoast-II  to projekt, który będzie pilotował różne podejścia do oczyszczania nieczystości w sezonie letnim, polegające na zastosowaniu odpowiednich technologii oczyszczania ścieków, czy też ponowne ich wykorzystanie, przy czym powinny być to działania oparte na zasobach przyrody, jak np. gospodarka szarą wodą i osadami. Rozwinięty zostanie także aspekt edukacyjny dotyczący polityki oczyszczania ścieków w miejscowościach turystycznych regionu Morza Bałtyckiego.

Ważnym aspektem realizacji projektu jest wzajemne poznanie się przez partnerów. Lider projektu poprowadził sesję przełamywania lodów, gdzie uczestnicy mogli wyjść z poza strefy komfortu i poznać się trochę lepiej.

Jeszcze tego samego dnia odbyła się wizyta studyjna w mieście Scola, gdzie zapoznać się można było z planami systemu oczyszczania ścieków w tym miejscu.

W godzinach popołudniowych czas poświęcony był na prezentacje i rozmowy, dotyczące tematów takich jak: analizy GIS obecnych małych oczyszczalni ścieków w wybranych regionach, identyfikacja granic technologicznych dla wybranych projektów pilotażowych, badanie zużycia wody i możliwych rozwiązań w zakresie oszczędzania wody w projektach pilotażowych.  Analizie poddane zostały opcje redukcji i recyklingu składników odżywczych, od ścieków do zasobów, np. zagospodarowanie osadów ściekowych, fitoremediacja i zbiory biomasy do ewentualnego wykorzystania, czy nawadnianie ściekami. Poruszone zostały także tematy z obszaru społeczno-ekonomicznych uwarunkowań oczyszczania ścieków w miejscowościach turystycznych, jak: wstępna analiza uwzględniająca potrzeby interesariuszy, profilowanie warunków wyjściowych, ustalenie ram (w tym identyfikacja przepisów, zarządzania i wymagań), Prognozowanie i identyfikacja opcji i rozwiązań łagodzących zmiany klimatu.

Drugiego dnia partnerzy skupili się na zaplanowanych w projekcie pilotażach. Przedstawione zostały pomysły na rozwiązanie problemów dotyczących odzyskiwania wody, jak np. nowe metody badań wzmocnionego usuwania fosforu i innych zanieczyszczeń; nowatorskie napowietrzanie w oczyszczalni ścieków Vallenssved, czy też ponowne wykorzystanie ścieków poprzez nawadnianie osady turystycznej + napowietrzanie nano-pęcherzykami. Omówione zostały również tematy dotyczące komunikacji i rozliczeń. Odbył się również rejs łodzią po Archipelagu, wzdłuż miejskich linii brzegowych.

W końcowej części spotkania omówione zostało działanie związane z współpracą i wymianą doświadczeń i wiedzy dotyczącej realizacji działań pilotażowych. Warsztaty zostały podsumowane przez lidera projektu.

NBS Markets - drugie spotkanie on-line

Projekt zalążkowy NBS MARKETS, który ma na celu tworzenie silnych partnerstw, współpracujących ze sobą, by opracować i testować metody wprowadzania rozwiązań opartych na naturze na rynkach, jest skutecznie realizowany. Drugie spotkanie on-line z projektu NBS MARKETS właśnie się zakończyło.  W dniu dzisiejszym partnerzy projektu rozmawiali na temat przyszłych działań projektowych, wyboru potencjalnych lokalizacji pilotażowych oraz partnerów. Uczestnicy spotkania podzielili się również informacjami na temat swojej wiedzy i umiejętności, ważnych z punktu widzenia przedsięwzięć  projektowych i określili swoją rolę w projekcie.

Propozycje Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk dotyczące wkładu w projekt, to między innymi: wspieranie inwestycji pilotażowych i interesariuszy odpowiedzialnych za miejsca studium przypadku, np. wsparcie dla samorządów lokalnych, poprzez działania takie jak promocja,  czy wizyty studyjne; facylitacja warsztatów i szkoleń dla profesjonalistów i mieszkańców (jako część warsztatowo-szkoleniowa o charakterze międzynarodowym); tworzenie sieci kontaktów, jak grupy zadaniowe i robocze; ulepszanie lokalnych strategii i tworzenie wytycznych; możliwość transferu wyników (strategie, raporty itp.); digitalizacja wyników i metod, jak np. animacje, pigułki wiedzy, filmy promocyjne; informacje dla 40 władz lokalnych z dwóch regionów Polski i 8 regionów z ERB.

Proponowane miejsca pilotażu, jakie wskazał STG ERB to Olsztyn i Tolkmicko, z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Dzierzgoń z województwa pomorskiego.  

Projekt NBS Markets realizowany jest ze środków zalążkowych programu Interreg Południowy Bałtyk.

Partnerzy projektu to: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, Inicjatywa Miasto, Skuodas District Municipality, Uniwersytet w Wismarze.

Więcej o projekcie NBS MARKETS przeczytać można w zakładce „projekty”:

NBS Markets

Projekt SeaMan - kolejne spotkanie on-line

Jesteśmy po kolejnym spotkaniu on-line z partnerami projektu SeaMan. Dla przypomnienia na ostatnim meetingu partnerom projektu udało się wypracować dwie inicjatywy dla przyszłych aplikacji w ramach regularnego programu Interreg Południowy Bałtyk.

W dniu dzisiejszym kontynuowano temat głównego obszaru projektu grup docelowych i przewidywanych działań i rezultatów. Poszerzona została lista potencjalnych partnerów dla obu obszarów tematycznych aplikacji. Pojawiły się nowe idee i pomysły działań usprawniających w omawianym temacie.

Teraz przygotowujemy się do wizyty studyjnej i warsztatów projektowych w Elblągu, zaplanowanych na 28 -29 czerwca br.