Wizyta studyjna: Ponowne wykorzystanie wody w praktyce: Współistnienie z niedoborem wody w regionie Murcji w Hiszpanii

11 maja 2024 roku

Wizyta studyjna miała na celu zdobycie wiedzy na temat najlepszych praktyk ponownego wykorzystania wody w praktyce: Współistnienie z niedoborem wody w regionie Murcji w Hiszpanii 23-25 kwietnia 2024 roku


23.04.2024

Pierwszy dzień wydarzenia rozpoczął się w Dyrekcji Generalnej Zarządzania Wodą Regionu Murcji, gdzie uczestników powitał José Sandoval Moreno, który jest Dyrektorem Generalnym ds. Wody w Ministerstwie Wody. W regionie Murcji opady są poniżej 300 mm, a liczba godzin słonecznych wynosi 3000 rocznie. Modyfikują swój system nawadniania i łączą go z systemem oczyszczalni ścieków.

Lider Projektu również przywitał uczestników i powiedział kilka słów na temat pomysłu projektu i powodu jego powstania.

Pan Manuel Boluda przedstawił zarządzanie wodą w Hiszpanii. Mają 3 poziomy odpowiedzialności za zarządzanie stanem wód: administracja państwowa, wspólnoty autonomiczne i gminy. Woda należy do władz publicznych, a koncesje na lokalne wykorzystanie wód można uzyskać na okres do 75 lat. W Murcji mają ustaloną kolejność wykorzystania wody (woda dla ludzi, nawadnianie i rolnictwo, magazynowanie energii hydraulicznej...). Zbierają deszczówkę, aby wykorzystać ją do różnych celów. Mają trzy opcje zarządzania wodą: bezpośrednio, poprzez kwalifikowane firmy, procedury publiczne. Gmina jest odpowiedzialna za zbieranie wody i wysyłanie jej do oczyszczalni ścieków. Największy udział w wykorzystaniu wody stanowi rolnictwo - 82%, przemysł - 9%, gospodarstwa domowe - 6%, a ekologiczne - 3%. Mają tylko 15% wód gruntowych, a 50% to wody powierzchniowe. Inwestują znaczne środki w infrastrukturę zbierającą wodę.

Pan Jose Luis García przedstawił problem nadmiernego eksploatowania wód gruntowych: Skutek niedoboru wody. Zgodnie z UNESCO powinniśmy wykorzystywać wody gruntowe do nawadniania w 65%, a około 25% zlewni znajduje się w złym stanie - niski poziom wody. W Hiszpanii używają 4 typów wód: wody gruntowe, wody powierzchniowe, importowana woda z zlewni rzeki Taus i oczyszczona woda miejska. Generalnie w Hiszpanii mają problem z wysokimi poziomami zasolenia wody.

Uczestnicy odwiedzili Oczyszczalnię Wody w San Pedro, gdzie pan Pedro Simón opowiedział im o warunkach ponownego wykorzystania wody do celów rolniczych. W regionie Murcji głównie produkuje się produkty rolnicze. W 91,4% przypadków woda jest ponownie wykorzystywana głównie do celów rolniczych. Usuwają bardzo duży odsetek zawiesiny stałej, chemikaliów organicznych i biodegradowalnych.

W ich Oczyszczalni Wody przygotowują wodę poprzez usuwanie wszystkich ciał stałych przez filtrację i dezynfekcję, aby uzyskać wodę końcową w klasie A.

Jako Oczyszczalnia Ścieków przygotowali ocenę ryzyka wody wypływającej z nich. Codziennie pracują nad poprawą swojej skuteczności, nieszkodliwości i niezawodności obróbki. Testują nowe rozwiązania, aby poprawić jakość żywności. Pracują nad przekonaniem ludzi, że tego rodzaju woda jest dobra i bezpieczna. W regionie mają 100 zakładów rekultywacji. Obecnie rolnicy nie płacą za wodę, a mieszkańcy opłacają ją w podatkach. Do oczyszczenia wody ze stałych używają membran przypominających "makaron". Świadomość ludzi dotycząca używania oczyszczonej wody jest dosyć wysoka i używają jej do podlewania ogrodów. Tylko 1% trafia do mieszkańców, a 99% to woda dla rolników.

Wizyta na stawie w celu zbierania deszczówki, włącznie z wyjaśnieniami dotyczącymi funkcji obiektu.

Ostatnim punktem dnia była wizyta w Oczyszczalni Ścieków Murcia Este: Pośrednie ponowne wykorzystanie wody w Mieście Murcja. Uczestników powitał gospodarz i otrzymali informacje na temat pracy w Oczyszczalni Ścieków. Pracownicy opisali na modelu, jak wygląda ich instalacja i jak działa. Oczyszczalnia Ścieków to obiekt służący do oczyszczania ścieków miejskich zbieranych przez system kolektorów sanitarnej kanalizacji. Wyposażone są w zaawansowane systemy, w których stosują różne metody obróbki wody, takie jak wstępna obróbka, obróbka biologiczna i osadzenie wtórne.

24.04.2024

Wizyta w Społeczności Nawadniającej Campo de Cartagena. Mają oni kilka zasad dotyczących podłączania rur wodnych, w tym konieczność znajdowania się w wyznaczonym obszarze i bycie rolnikiem. W tej sieci jest około 10 000 członków. Głównym problemem są wysokie poziomy zasolenia wody, które muszą być poddane obróbce, co jest kosztowne. Wodę dla mieszkańców dostarcza częściowo prywatna firma. Chcieliby zbudować stację odsalania, ale jest to kosztowna inwestycja. Aby zbudować ich stację, potrzebują wielu umów i dokumentów. Posiadają systemy elektroniczne kontrolujące ilość zużywanej wody przez poszczególnych rolników.

Pan Manuel Boluda mówił o projekcie GEMS, w którym wykorzystują słoną wodę do nawadniania pól. Chcą poprawić politykę związana z zrównoważonym wykorzystaniem wód gruntowych i chcieliby mieć system monitorowania zanieczyszczeń oraz zanieczyszczeń azotanowych w rolnictwie.

Ostatnim miejscem wizyty studyjnej było Dinapsis - Centrum Operacyjne Cyfrowe dla sektora wodnego. Pracują nad wyzwaniami związanymi z zmianami klimatycznymi, wykorzystując nowe technologie i współpracując z gminami. Mają 12 ośrodków w Hiszpanii, gdzie za pomocą technologii chcą pomagać ludziom i rozwiązywać ich problemy związane z klimatem.

25.04.2024

Ostatni dzień wydarzenia był poświęcony wewnętrznym kwestiom projektowym, podczas których partnerzy i uczestnicy spotkania wyrazili swoje opinie na temat przedstawionych informacji podczas dwóch dni.

Film końcowy - SCE

Realizacja projektu Sztum Circular Economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu “Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu” oraz ze środków budżetu Państwa dobiega końca. Podsumowaniem wszystkich działań jest film z realizacji aktywności.

Sztum Circular Economy w skrócie

Działania projektowe w ramach Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne były z powodzeniem realizowane przez ostatnie 2 lata. Projekt sfinansowano w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

By zapoznać się bliżej z ideą projektu, zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią multimedialną.

Konferencja końcowa Sztum Circular Economy - dzień 2

W dniu wczorajszym zakończyliśmy dwudniową konferencję zamykającą projekt Sztum Circular Economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne, który realizowaliśmy od lutego 2022r. Z tej okazji udaliśmy się do Sztumu, do miejsca, w którym oficjalnie rozpoczęła się realizacja projektu. O realizacji działań projektowych opowiadali przedstawiciele konsorcjum, prezentując zebranym efekty dwuletniej pracy. Uczestnicy mieli również możliwość odwiedzenia kluczowych strategicznie w odniesieniu do idei GOZ, miejsc, jak Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sztumskim Polu i Stacja cyrkularna „Druga szansa” - inwestycji zrealizowanych w ramach Sztum Circular Economy oraz Sztumski Park Słonecznej Energii, będący wizytówką Gminy Sztum jako samowystarczalnej energetycznie.

A tuż przed rozpoczęciem konferencji mieliśmy również możliwość wspierać młodzież z gminy i miasta Sztum (zaproszoną na warsztaty w ramach działań projektowych), w nauce tworzenia fiszek projektowych.

Zapraszamy również do zapoznania się z krótkimi wywiadami, które umieszczone zostały pod galerią zdjęć.

------------------------------------------------------------------

Więcej o działaniach projektowych przeczytać można na naszej stronie pod linkiem:

https://eurobalt.org.pl/projekty.../sztum-circular-economy

Filmy prezentujące zespół partnerski

Konferencja końcowa Sztum Circular Economy - dzień 1

Kończymy właśnie pierwszy dzień dwudniowej konferencji zamykającej projekt „Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne”, który realizowany był przez ostatnie dwa lata. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały efekty działań projektowych i doświadczenia płynące z realizacji projektu w międzynarodowym kontekście. Podsumowano dotychczasowe działania grupy zadaniowej Task Force i omówiono tematy przewodnie związane z działalnością Grupy, tj: efektywność systemów ciepłowniczych, połączenie energii słonecznej i rolnictwa, paliwa kopalniane w aspekcie transportu publicznego, metanizacja, energetyka w odniesieniu do dyrektywy UE w sprawie planów dotyczących ciepła i chłodzenia. Podjęto również temat przyszłego funkcjonowania i celowości grupy Task Force, skupiając się na potrzebie podjęcia kolejnych kroków na drodze efektywnego działania. W dniu jutrzejszym spotykamy się w Sztumie, by wspólnie uczestniczyć w podsumowaniu i oficjalnym zakończeniu projektu.

------------------------------------------------

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu oraz środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Partnerzy projektu:

Miasto i Gmina Sztum

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Politechnika Gdańska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

International Development Norway (Norwegia)

Materiały projektowe

W ramach działania związanego z przeprowadzeniem hackatonu oraz programu mentorskiego przygotowane zostały przez partnera z Politechniki Gdańskiej dwa dokumenty tj. Księga dobrych praktyk oraz Kompendium wiedzy - Zasady zielonych zamówień publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.