Międzynarodowa konferencja Grupy Task Force 8-9.12.2022

Zapraszamy do udziału w kolejnym etapie działania Grupy Task Force, w ramach projektu Sztum Circular Economy. Już 8 i 9 grudnia br. organizujemy międzynarodową konferencję dla specjalistów krajowych i zagranicznych z krajów Morza Bałtyckiego, która odbędzie się w Olsztynie w Hotelu Omega. Konferencja ma na celu wzmocnić proces internacjonalizacji działań i międzysektorowego dialogu w obszarze Morza Bałtyckiego w dziedzinie GOZ. Będzie to również okazja do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych w obszarze ekologii oraz zielonych i niebieskich działań.

Link do rejestracji znajdziecie Państwo poniżej, a osoby które zechcą zostać na dwa dni wydarzenia prosimy o kontakt w sprawie zapewnienia noclegu.

Rejestracja: https://forms.gle/N68hSrkWeBmvbX9s6

Poniżej agenda wydarzenia.

Spotkania diagnostyczne w gminach - Green UP Braniewo 22.11.2022

Za nami pierwsze spotkanie diagnostyczne w Braniewie, które zostało otwarte przez Burmistrza miasta, Pana Tomasza Sielickiego. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu Miasta zajmujący się inwestycjami i sprawami związanymi z ekologią w mieście oraz młodzież wraz z nauczycielami.

Spotkanie diagnostyczne zostało poprowadzone przez lidera projektu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, który również zaprezentował założenia projektu oraz obecnego działania. Elbląski Park Technologiczny i Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk jako partnerzy projektu zaprezentowali swoje organizacje i działania jakie będą realizować.

Celem spotkania było poznanie zasobów jakie ma Miasto Braniewo i stworzenie analizy SWOT pod względem zasobów środowiskowych. Część warsztatowa została poprowadzona przez Panią Gabrielę Klimowicz z Fundacji Edukacji Leśnej Drzewice z Olsztyna. Zdecydowanie uczestnicy wymienili więcej Mocnych Stron i Szans jakie posiada miasto pod względem zasobów środowiskowych. Jednak uczestnicy wymienili również kilka Słabych Stron i Zagrożeń, nad którymi należy popracować. Między innymi dowiedzieliśmy się, że miasto posiada piękne tereny zielone, znajduje się nad rzeką Pasłęką jaki i nad Zalewem Wiślanym. Prężnie działa tam młodzież w ZHP oraz członkowie grupy pszczelarskiej na rzecz działań pro-środowiskowych. Natomiast miasto musi popracować nad rozwojem świadomości mieszkańców dot. poszanowania dobra wspólnego.

Działanie realizowane w ramach projektu Green UP 2022-2024, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Drugi warsztat w ramach projektu Think Global, Act Local - Grecja

Delegacja składająca się z reprezentantów gmin członkowskich Stowarzyszenia: Miasta Puck, Miasta i Gminy Tolkmicko oraz Gminy Górowo Iławeckie odbyła wizytę u Partnera w Grecji Gminy Agii Anargiri Kamaterow ramach projektu Think Global, Act Local, gdzie odbywał się drugi warsztat poświęcony przygotowaniu ankiety dotyczącej zaangażowania mieszkańców w działania lokalne. Warsztaty połączone z wizytą studyjną odbywały się w dniach 8-9.11.2022. Wzięli w nich udział samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Polski.

Uczestnicy w ramach wyjazdu mieli okazję uczestniczyć w wizytach studyjnych w Parku Recyklingu i Świadomości Recyklingowej, Szkole podstawowej, miejskiej siłowni oraz hali sportowej, na której odbywał się trening koszykówki na wózkach inwalidzkich. Uczestnicy poznali kilka dobrych praktyk, które zainspirowały ich oraz dały możliwość do przemyśleń na temat podobieństw jak i różnic w poszczególnych krajach.

Ponadto prowadzone były rozmowy i dyskusje na temat partnerstw oraz współpracy na rzecz swoich samorządów. Dla uczestników, głównie samorządowców ciekawym tematem była demokracja, a to za sprawą miejsca w którym się ona zaczęła. Burmistrz AAK - Stavros Tsirbas, zaprosił członków Stowarzyszenia do współpracy.

W trakcie warsztatów podsumowano prace zrealizowane na pierwszym warsztacie w Polsce, gdzie przygotowana była pula pytań i wstępna koncepcja wyglądu ankiety. Następnie rozpoczęto prace nad dopracowaniem i zakończeniem ankiety, aby mogła być ona używana przez miasta i gminy w celu zbierania informacji od mieszkańców na podstawie, których zostanie dostosowana współpraca władz i urzędników z mieszkańcami.

Think Global, Act Local - spotkanie partnerskie

W dniu 25.10.2022 odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu Think Global, Act Local w formie online.

Spotkanie dotyczyło omówienia czterech najistotniejszych kwestii związanych z działaniami projektu. Były to między innymi:

 1. Aktualna sytuacja
 2. Organizacja kolejnego wydarzenia w Grecji w dniach 7-10.11.2022
 3. Informacje techniczne dotyczące raportowania po organizowanych wydarzeniach u każdego partnera
 4. Inne kwestie
 1. Reprezentant Stowarzyszenia Pan Marcin Żuchowski podsumował wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie we wrześniu. Podziękował uczestnikom za udział i zaangażowanie podczas pracy warsztatowej nad kwestionariuszem. Lider porjektu również podziękował pracownikom Stowarzyszenia za przygotowanie spotkania, które było pierwszym fizycznym spotkaniem dla całego konsorcjium projektowego.
 2. Partner z Grecji przypomniał o konieczności rejestracji uczestników na spotkanie w celu technicznego dopracowania wydarzenia.
 3. Lider projektu omówił sposób przygotowania raportu po zorganizowanym spotkaniu. Przesłał informacje partnerom dotyczące Event Description Sheet, który jest obowiązkowym dokumentem do wypełnienia dla każdego partnera po wydarzeniu w danym kraju. Dokument ten jest potwierdzeniem dla organów kontrolujących, że spotkanie odbyło się zgodnie z planami i ewentualnie opisane były w nim nieprzewidziane sytuacje.
 4. Czas poświęcony na inne kwestie dotyczył przygotowania strony internetowej projektu za którą odpowiedzialny jest lider projektu. Jednakże ze względu na swoje duże doswiadczenie Stowarzyszenie będzie wspierać lidera w pracach nad stroną. Będzie ona przedstawiała najważniejsze założenia projektu oraz programu. Oprócz tego znajdą się tam inforamcję o partnerach oraz działaniach realizwoanych w projekcie.

Otwarty nabór w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Interreg Region Morza Bałtyckiego otwiera kolejny nabór na składanie wniosków ptojektowych dotyczących między innymi wprowadzenia innowacji, inteligentnych i neutralnych rozwiązań wodnych i klimatycznych, które przyniosą korzyści dla mieszkańców. Program pozwala rozwijać i stosować swoje rozwiązania w wymiarze transnarodowym w regionach wokół Morza Bałtyckiego, ale przede wszystkim wspiera realne działania.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego oferuje finansowanie unijne dla organizacji, aby mogły łączyć się i pracować tak, jakby nie było granic. Oprócz finansowania Program tworzy środowisko do współpracy ponad granicami, aby rozwiązania stały się powszechną praktyką.

Program został podzielony na dwa typy projektów: główne i małe, które posiadają inny terminarz opracowania i składania aplikacji projektowych.

Projekty główne

Projekty główne są podstawowym narzędziem wprowadzania zmian, do których dąży Program Interreg Region Morza Bałtyckiego. Wszystkie kluczowe projekty są zobowiązane do przygotowania, pilotażu i przeniesienia praktycznych i trwałych rozwiązań na wyzwania, z którymi beneficjenci się zmagają. Wyzwania te muszą odpowiadać jednemu z celów Programu w ramach priorytetów Innowacyjne społeczeństwa, Społeczeństwa inteligentne w obrzarze wody lub Społeczeństwa neutralne dla klimatu.

Głównymi rezultatami projektu głównego są zwiększone zdolności grup docelowych do radzenia sobie ze zdefiniowanymi wyzwaniami. Grupą docelową są organizacje, które mają kompetencje do wpływania na wyzwania i są zainteresowane tymi rozwiązaniami. Stąd dotarcie do grup docelowych i zaangażowanie ich w przygotowanie rozwiązania, pilotaż i transfer mają kluczowe znaczenie dla powodzenia głównych projektów.

Główne projekty skupiają się na:

Pratnerstwo musi składać sie z conajmniej 3 organizacji z krajów znajdujących się w obszarze programu. Czas trwania projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Program nie nakłada ograniczeń na minimalny i maksymalny budżet projektu.

Nabór trwa od 20 października 2022 do 14 lutego 2023 (Złożenie PIF), natomiast nabór zostanie zamknięty w dniu 14 marca 2023.

Małe projekty

Małe projekty mają na celu ułatwienie dostępu do Programu, w szczególności dla tych partnerów, którzy wcześniej nie uczestniczyli w Programie. Ubieganie się o mały projekt i realizacja małego projektu jest znacznie prostsze w porównaniu z głównymi projektami. Na przykład budżet małego projektu jest mniejszy niż zwykłego projektu. Plan pracy składa się z jednego pakietu roboczego i może być realizowany przez małe partnerstwa.

W małych projektach partnerzy są zachęcani do opracowywania praktycznych i trwałych wyników oraz rozwiązań dla wyzwań w regionie. Wyzwania te muszą odpowiadać jednemu z celów Programu. Małe projekty powinny zwiększać zdolność grup docelowych do radzenia sobie ze zidentyfikowanymi wyzwaniami w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu. W małych projektach opracowywanie rozwiązań nie jest obowiązkowe. Jednak działania muszą wykraczać poza czystą sieć i wymianę wiedzy.

Małe projekty skupiają się na:

W ramach małych projektów partnerstwo musi sie składać z minimum 3 karjów z obszaru Programu. Czas trwania projektów może maksymalnie trwać 24 miesiące, gdzie budżet maksymalny na dany projekt moe wynosić 500.000 euro

Nabór trwa od 20 października 2022 do 5 stycznia 2023 (Złożenie PIF), natomiast nabór zostanie zamknięty w dniu 26 lutego 2023.

Wiecej informacji o programie i naborze w linku poniżej:

Interreg Baltic Sea

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

W ramach programu NFOŚiGW - Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej wyznaczone zostały środki dla chętnych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Dotyczą one kwoty 3,5 mln zł dla WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na udzielanie dotacji dla lokalnych inicjatyw z zakresu edukacji środowiskowej. Umowa została podpisana w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie.

W odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym (w tym w szczególności: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu), NFOŚiGW przygotował Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który będzie wdrażany wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na ten cel przeznaczono 56 mln zł w latach 2022–2025.
Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o przekazanie środków wfośigw planowane jest w III kwartale br.
Następnie wfośigw będzie ogłaszać konkursy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez  beneficjentów końcowych, między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
W ramach Programu można uzyskać dotacje w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, wyższy poziom dofinansowania przewidziany jest jedynie dla gmin położonych na terenie parków narodowych.
Przewidywana jest możliwość dofinansowania w ramach programu projektów polegających na działaniach bezpośrednio i pośrednio trafiających do odbiorcy, takich jak: warsztaty, szkolenia, konferencje, seminaria, programy i kampanie edukacyjne, konkursy, filmy, spoty, audycje, prasa, pomoce dydaktyczne, infrastruktura służąca edukacji ekologicznej itp.

Warunki dofinansowania:

 1. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 150 000 zł;
 2. Minimalny zasięg projektu, czyli liczba osób, które wzięły w nim udział wynosi 5000 osób, w tym min. 500 osób w działaniach bezpośrednich;
 3. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 2 lata.

Tytuł programu:  Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

 1. Cel programu  

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa
(w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 1. Wskaźnik osiągnięcia celu programu           

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.:

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno – promocyjnych oraz informacyjnych (liczba osób)

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi
co najmniej  1 mln osób.

 1. Budżet

Budżet NFOŚiGW na realizację celu programu wynosi do 56 000 000,00 zł dla bezzwrotnych form dofinansowania.

 1. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2022–2025, przy czym:

 1. zobowiązania (rozumiane jako zawieranie przez NFOŚiGW umów z WFOŚiGW) podejmowane będą do 30.06.2023 r.
 2. środki wydatkowane przez WFOŚIGW będą do 31.12.2025  r.
 3. Terminy i sposób składania wniosków
 1. Nabór wniosków o przekazanie środków dla WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym;
 2. Terminy, sposób składania wniosków w naborze ciągłym i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie internetowej NFOŚiGW;
 3. Nabory wniosków dla beneficjentów końcowych prowadzone będą przez właściwy WFOŚiGW w trybie konkursowym;
 4. Terminy, sposób składania wniosków w naborach konkursowych (konkursach) i ich rozpatrywania określone zostaną w Regulaminach naborów wniosków, które zamieszczone będą na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW;
 5. Formularze wniosków o dofinansowanie będą umieszczone na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW.