Posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk - 26-27.09.2023

Członkowie Euroregionu Bałtyk spotkali się na posiedzeniu Prezydium ERB, które miało miejsce w Brukseli w dniach 26 i 27 września 2023.

Reprezentanci Euroregionu Bałtyk, którzy wzięli udział w spotkaniu miedzy innymi:

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie poświęcone polityce spójności Unii Europejskiej, funduszom strukturalnym oraz ich statucie.

W trakcie spotkania uczestnicy mogli poznać regionalne biura oraz w jaki sposób działają na rzecz regionów.

Prezydium ERB zostało otwarte przez aktualnego prezydenta ERB, Mikaela Benzon, który przywitał wszystkich gości i przedstawił plan na spotkanie. Reprezentant Urzędu Marszałkowskiego Warmii i Mazur, Pan Łukasz Bielewski poinformował uczestników o aktualnym statucie prac nad konwencją i zarysem Statutu. Kolejnym punktem było zaprezentowanie sytuacji finansowej organizacji, który został zaprezentowany przez Pana Marcina Żuchowskiego. Pan Bielewski jako reprezentant Euroregionu Bałtyk w Komisji Monitorującej programu Interreg Południowy Bałtyk poinformował o aktualnej sytuacji programu.

Oprócz członków sekretariatów technicznych oraz polityków na spotkanie została zaproszona młodzież z Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk, dla której było to pierwsze od dłuższego czasu spotkanie w formie fizycznej. Nie mogło zabraknąć głosu młodzieży, która przedstawiła działania Młodzieżowej Rady ERB oraz przedstawieni zostali nowi członkowie grupy.

Zaplanowane spotkanie technicznych sekretariatów ERB odbyło się w celu omówienia przyszłości Euroregionu, który w przyszłości ma zostać przekształcony w organizację EUWT. Dodatkowo poruszono temat grup zadaniowych jakie funkcjonują w ramach ERB (Grupa wodna, Grupa ds. transportu, czy Grupa Task Force - Climate Change and Green Transition)

W ramach promocji projektu WaterMan zostały przedstawione uczestnikom dotychczas zrealizowane działania oraz cele i założenia do zrealizowane. Pan Tobias Facchini jako Lider Grupy wodnej za pomocą zdalnego połączenia przedstawił obecną sytuację i pracę nad głównymi działaniami.
Między innymi wspomniane zostało działanie związane z pilotażem w Braniewie, gdzie przy współpracy naukowców z Politechniki Gdańskiej będą prowadzone prace na Miejskim Basenie w celu zmniejszenia wykorzystania wody pitnej i zamknięcia obiegu już wykorzystywanej wody. Głównym celem projektu jest promocja ponownego wykorzystania wody i jej zrównoważone wykorzystywanie.

Pan Robert Hedman jako główna osoba zarządzająca grupą Task Force zaprezentował dotychczasowe działania i możliwości rozwoju grupy. Wszyscy członkowie Euroregionu zostali zaproszeni na kolejne spotkanie Grupy zaplanowane na dzień 23.11.23.

Pan Sławomir Demkowicz-Dobrzański zaprezentował plan kolejnych spotkań Prezydium na rok 2024. Zostały podjęte decyzje odnośnie konkretnych dat, które odpowiadały wszystkim uczestnikom.

W trakcie posiedzenia Prezydium Euroregionu Bałtyk wzięło udział dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia w postaci Przewodniczącego Pana Witolda Wróblewskiego, Prezydenta Miasta Elbląg oraz Dyrektora Sekretariatu Pana Marcina Żuchowskiego.

Dzień z klimatem w Sztumie - 9.09.2023

w sobotę 9 września 2023 odbył się drugi Dzień z klimatem organizowany w ramach projektu Sztum Circular Economy. Wydarzenie zostało wplecione w trakcie obchodów Dni Ziemi Sztumskiej, dzięki czemu lider projektu mógł dotrzeć z działaniem do większej grupy odbiorczej.

W trakcie wydarzenia przeprowadzona została prezentacja tematyki zagospodarowania odpadów i wpływu działań człowieka na środowisko. Przeprowadzony został przez Politechnikę Gdańską konkurs w postaci quizu wiedzy dla mieszkańców.

Podobnie jak w zeszłym roku zorganizowane zostało stoisko, na którym Panie z koła gospodyń pokazywały jak można gotować z wykorzystaniem całych produktów.

Zorganizowana została również gra, w której mieszkańcy musieli sortować w prawidłowy sposób odpady. Pozytywną informacją jest, że większość osób potrafi dobrze segregować odpady.

Pamiętajmy 17 o celach zrównoważonego rozwoju, które zakładają zmienianie świata z poszanowaniem środowiska, z myślą o przyszłych pokoleniach oraz uwzględniają te najmniej uprzywilejowane grupy społeczne. Założenia projektu i jego działania idealnie wpisują się w kilka celów zrównoważonego rozwoju, gdzie można wyróżnić:

BaltiCE - spotkanie on-line

Dziś, 21.07.2023, odbyło się, ostatnie już, regularne spotkanie on-line, w ramach projektu zalążkowego BaltiCE -„Baltic Circular Economy Lab - jako narzędzie do oszczędzania zasobów i łagodzenia skutków zmian klimatycznych”. Podczas tego spotkania uczestnicy wydarzenia rozmawiali między innymi na temat potrzeb gmin w zakresie gospodarki odpadami, omówiono kwestie związane z pilotażami oraz pracowano nad dokumentem koncepcyjnym projektu, nad głównymi kierunkami i ogólnym jego zarysem.

Projekt ma na celu obniżenie kosztów usług komunalnych i ponowne wykorzystanie surowców w gospodarce o obiegu zamkniętym. Polscy partnerzy chcieliby skupić się na ponownym wykorzystaniu piasku i soli rozsypywanych zimą oraz zagospodarowaniu i redukcji kosztów odpadów zielonych.

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk uczestniczy w wydarzeniach BaltiCE jako potencjalny partner w regularnym projekcie w ramach Programu Interreg South Baltic.

WaterMan - spotkanie on-line

19 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie on-line z udziałem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Tym razem tym razem prace dotyczyły działań projektowych w projekcie WaterMan. Partnerzy projektowi połączyli się na platformie on-line, by porozmawiać na temat postępu prac związanych z działaniami projektowymi oraz stanu przygotowań na fizyczne spotkanie partnerów w Kalundborgu.

Dla przypomnienia, realizowany właśnie projekt WaterMan promuje ponowne wykorzystanie wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do zarządzania wodą, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na klimat. Kluczowymi aktorami w zakresie ponownego wykorzystania wody są władze lokalne i przedsiębiorstwa wodociągowe dla których WaterMan jest dostawcą wiedzy i narzędzi do opracowania strategicznych podejść i wdrożenia konkretnych środków, które wprowadzą ponowne wykorzystanie wody w życie.

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Baltic Sea Region.

Spotkanie online - projekt Nursecoast II

Dziś, 18 lipca br, odbyło się spotkanie partnerów w ramach projektu Nursecoast II. Konsorcjum projektowe w formule on-line łączy się co dwa tygodnie. Regularność spotkań ma na celu przedstawienie bieżących zagadnień nad którymi obecnie pracują partnerzy. Tematem rozmów w dniu dzisiejszym było przedstawienie informacji na temat terminów realizacji kolejnych zadań projektowych, potencjalnych miejsc pilotażowych i przyszłych wyników oceny dotyczących wyboru odpowiedniej technologii użytej do budowy oczyszczalni ścieków.

Partnerzy rozmawiali na temat raportu dotyczącego miejsc studium przypadku w Finlandii. Raport ma na celu pomóc w pracach nad przyszłymi rozwiązaniami technologicznymi i pracami związanymi z raportowaniem wewnętrznym. Można tam znaleźć opinie ekspertów i informacje zwrotne na temat inwestycji pilotażowych projektu w zakresie wyboru najbardziej efektywnego i optymalnego rozwiązania technologicznego służącego lokalnej społeczności. Powyższy dokument zawiera także rozdział poświęcony przeglądowi procesu współtworzenia opartego na wzajemnej ocenie, podczas którego oceniono konkretne aspekty inwestycji pilotażowej, oraz rozdział poświęcony ocenie każdej inwestycji pilotażowej i wynikom dyskusji w ramach wzajemnej oceny.

Raport w swoim założeniu ma także służyć jako książka dobrych praktyk pokazująca różne aspekty wyboru optymalnego rozwiązania opartego na znanych i sprawdzonych technologiach, uznanych za najlepsze na rynku. Dokument wykracza poza granice kraju, zawierając opinie ekspertów z każdego kraju partnerskiego na temat wybranych projektów pilotażowych, znaleźć tam można elementy, które po spełnieniu określonych warunków, mogą być również stosowane w innych miejscach. W końcowym efekcie powstanie jeszcze 5 takich raportów, łącznie w 6 krajach partnerskich.

Reasumując, jak przedstawiają partnerzy projektowi, omawiany wyżej dokument ma trojaki cel: po pierwsze ma pełnić rolę mechanizmu informacji zwrotnej, który pomaga usprawnić prace pilotażowe projektu, w szczególności rozwój pilotów, a ostatecznie wykorzystanie wyników projektu przez władze lokalne. Po drugie jest to spójne zebranie opinii ekspertów na temat każdego projektu pilotażowego, które należy wziąć pod uwagę, gdy partnerzy omawiają opcje poprawy oczyszczania ścieków z władzami lokalnymi w miejscowościach turystycznych na obszarach wiejskich. Jest to cenne narzędzie dla partnerów, którzy otwierają dialog z przedstawicielami gmin i władzami oczyszczalni ścieków, specjalistami i ekspertami. Po trzecie służy jako pomoc w wypełnieniu luki w wiedzy władz lokalnych na temat niektórych przeszkód i wyzwań związanych z każdą inwestycją oraz upewnienie się, że wnioski mogą zostać wyciągnięte i wdrożone przez kolejne gminy. Ocena wyboru metod i technologii w celu rozwiązania lokalnych problemów związanych ze ściekami w każdej lokalizacji pilotażowej pozwoli na wzajemną wymianę metod stosowanych w innych projektach pilotażowych, które mogłyby zostać zaadaptowane, czy wykorzystane w innych miejscach.

SeaMan - ostatnie regularne spotkanie on-line

W dniu 17.07.2023 odbył się kolejny meeting on-line w ramach projektu SeaMan. Było to już ostatnie regularne spotkanie konsorcjum przed aplikacją do dużego projektu. Partnerzy podsumowali dotychczasowe działania i postępy swoich prac, łącznie z konkluzją dotyczącą wizyty w Polsce.

Rozmawiano na temat postępów w przygotowaniu wniosku, zgłoszone zostały uwagi do dokumentu koncepcyjnego, zarówno w projekcie pierwszym jak i drugim przyszłej aplikacji, poruszono kwestie przyszłych działań projektowych oraz kwestię raportowania. Podkreślono, że każde działanie projektowe musi być ściśle powiązane z grupą docelową i zapewniać jej wartość dodaną, tak aby nie było trudności z określeniem korzyści z udziału danych grup docelowych. Zwrócono również uwagę na fakt, by skupić się na długofalowych efektach projektu i na tym, co pozostanie po jego zakończeniu.

Dla przypomnienia, nadrzędnym celem projektu jest promowanie umiejętności korzystania z wody, świadomości i wiedzy o ekosystemach jako podstawy innowacyjnej i zrównoważonej rekreacji i turystyki.

Nabór regularny w ramach Interreg SB (II nabór) rozpocznie się wraz z początkiem października tego roku.