UMOWA NA REALZIACJĘ PROJEKTU SZTUM CIRCULAR ECONOMY OFICJALNIA PODPISANA – MAJ 2022

Z przyjemnością informujemy, że w ubiegłym tygodniu (11 maja 2022) Lider projektu - Miasto i Gmina Sztum reprezentowane przez Pana Burmistrza Leszka Tabora i Panią Skarbnik Danutę Wiatrowską podpisali w imieniu konsorcjum projektu w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę w sprawie projektu pn. Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne, co stanowi zakończone sukcesem zwieńczenie blisko 2 letnich starań dążących do realizacji nowych lokalnych inwestycji i działań informacyjno-edukacyjnych dla naszych samorządów członkowskich.

Samo podpisanie umowy odbyło się za pośrednictwem Pana Artura Michalskiego, wiceprezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i burmistrza Sztumu Leszka Tabora, którzy to w imieniu beneficjenta i władz programu podpisali w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu „Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne.”

Starania gminy o środki rozpoczęły się we wrześniu 2020 r., a spośród blisko 50 zgłoszonych wniosków decyzją Ministerstwa Klimatu i Środowiska wybrano pięć. Sukces Sztumu nie byłby możliwy bez udziału w projekcie partnerów krajowych - Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Politechniki Gdańskiej oraz partnera norweskiego - International Development Norway.

W ramach projektu planuje się budowę nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz hali magazynowo-naprawczej, do której mieszkańcy będą mogli oddać rzeczy im niepotrzebne, a nadające się do ponownego użycia i wykorzystania. Zaplanowano także szeroki zakres działań informacyjno-edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu to ponad 5 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie to 4,3 mln zł.

Podpisanie umowy rozpoczyna tym samym oficjalny okres implementacji szerokiego zakresu działań twardych i miękkich zarówno w Gminie Miasta Sztum jak i na terenie naszych samorządów członkowskich, gdyż sam projekt przewiduje również zakrojone na szeroką skalę działania sieciowe dążące do utworzenia kolejnych podobnych inicjatyw i stworzenia forum dialogu i dyskusji nad lokalnymi problemami w dziedzinie ekologii, gospodarki o obiegu zamkniętym w większej perspektywie.

ROZPOCZĘCIE DZIAŁŃ SIECIOWYCH

Ważnym działaniem w ramach projektu SCE będzie SIECIOWANIE – polegające na utworzeniu grupy roboczej przy naszym Stowarzyszeniu w obszarze przeciwdziałania zmian klimatu i realizacji inicjatyw w dziedzinie niebieskiego i zielonego wzrostu

Celem powstałej grupy będzie wzmocnienie poziomu operacyjnego współpracy w dziedzinie GOZ i łagodzenia skutków klimatu w oparciu o utworzenie nieformalnej grupy tematycznej specjalistów z dwóch regionów funkcjonującej przy STG ERB i MIG Sztum.

Jej zadaniem będzie:

Tworzenie sieci wsparcia oparte będzie o 5 spotkań tematycznych i wizyt studyjnych dla instytucji i pracowników oraz prowadzenie międzysektorowego dialogu oraz rozwój nowych inicjatyw (projektowych, szkoleniowych) oraz lobbowania na rzecz procesów GOZ i działań w sferze zielonego wzrostu.

Co przed nami w projekcie:

Konferencja początkowa w dniu 08-09.06.2022, która odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, z udziałem szeregu zaproszonych gości i ekspertów.

Think global, Act local - Przygotowania do rozpoczęcia projektu

W ramach programu Active EUcitizens dofinansowanie otrzymał projekt "Think global, Act local". W dniu 11.05.2022 odbyło się pierwsze spotkanie pełnego zespołu partnerskiego. Uczestnicy z Rumunii, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Polski zaprezentowali swoje organizacje i obszary działania jakimi na co dzień się zajmują.

Działania projektowe rozpoczną się od lipca 2022. Pierwszysm zaplanowanym działaniem jest wydarzenie w Elblagu.

W trakcie spotkania online omówiono następujące kwestie:

Szkolenie "Myślenie wizualne i projektowe w pracy edukatora i trenera kultury – narzędzia praktyczne i ćwiczenia pobudzające kreatywność i innowacje w instytucjach kultury"

W dniach 20 i 21 kwietnia odbyło się szkolenie dla osób reprezentujących jednostki i instytucje sektora kultury. Szkolenie było jednym z działań projektu Creative Clusters (Kreatywne klastry) realizowanego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.

W trakcie pierwszego dnia odbyła się część merytoryczna, gdzie uczestnicy zapoznali się z metodologią myślenia wizualnego. Poznali jaki wpływ ma myślenie wizualne na kreatywność i efektywne uczenie się. Pogłębili techniki takie jak sketchnoting, grafic recording oraz poznali bank ikon, który można wykorzystać do pracy z zespołem. Oprócz teorii uczestnicy w praktyczny sposób sprawdzili swoje nowe umiejętności.

W trakcie drugiego dnia uczestnicy zagłębili się w temat Design Thinking (Myślenie Projektowe). W praktyce przetestowali istotę "myślenia pytaniami" i jak ono wpływa na kreatywność i możliwość rozwiazywania problemów/wyzwań.

W ramach spotkania zaproszeni reprezentanci instytucji kultury mogli przetestować ofertę konsultacyjną przygotowaną w ramach projektu.

Konferencja "Na Rynek! - REGENERACJA TARGOWISK MIEJSKICH" 06.05.2022

Konferencja Popularyzatorska z Debatą Publiczną "Na Rynek! - REGENERACJA TARGOWISK MIEJSKICH" w dniu 06 maja 2022 na Politechnice Gdańskiej

Inicjatywa Miasto wraz z Politechniką Gdańską i Akademią Sztuk Pięknych organizują Konferencję Popularyzatorską pt.:"Na Rynek! Regeneracja targowisk miejskich". Odbędzie się stacjonarnie na dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej w dniu 6 MAJA 2022 ROKU.

Partnerzy projektu naukowo-wdrożeniowego zajmowali się „Strategią rewitalizacji obiektów handlu targowego z wykorzystaniem metody społecznego katalizatora przedsiębiorczości, repozycjonowania marki oraz placemakingu jako narzędzia polityki lokalnej" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg.

Prelegentami Konferencji będą między innymi: 

Kurt Wheeler | Program Manager, Market Cities from Project for Public Spaces;

Anna Sokołowska z tematem "Zielony Rynek jako część programu Zielone Polesie - kompleksowego przekształcenia dzielnicy Stare Polesie w Łodzi.";

Bogna Świątkowska z Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana;

Paulina Nagel z Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Podczas Konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące ekonomicznych, społecznych oraz gospodarczych wyzwań jakie stoją przed miastami, które chcą zachować tę gałąź sprzedaży w mieście. Wydarzenie kierowane jest do pracowników urzędów miejskich, radnych, operatorów targowisk, praktyków oraz przedstawicieli otoczenia biznesu. 

Celem spotkania jest wymiana wiedzy popartej wdrożeniem projektu pilotażowego rewitalizacji Targowiska „Polanki" zlokalizowanego w historycznej tkance dzielnicy Oliwa w Gdańsku oraz doświadczeń zaproszonych prelegentów w tym ekspertów z tej dziedziny. W drugiej części konferencji planowana jest dyskusja panelowa. Wstępny plan konferencji znajdziecie Państwo w załączniku do maila.

Konferencja będzie okazją do przyjrzenia się, w jaki sposób skoordynować działania włodarzy miast z operatorami targowisk tak aby współpraca zaowocowała tworzeniem przyjaznych i wielofunkcyjnych przestrzeni handlu i żywych przestrzeni publicznych. 

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

REJESTRACJA

Rejestracja uczestnictwa poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://ankiety.pg.edu.pl/287191?lang=pl

XLVI Walne Zebranie Członków

W dniu 13.04.2022 odbyło się XLVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz Zarząd.

Omówione zostały działania zrealizowane przez Stowarzyszanie w 2021 roku. Podjęte zostały nowe uchwały, gdzie jedna z nich dotyczyła nowych wolontariuszy , którzy będą zajmować się sprawami młodzieżowymi jak i będą reprezentantami Stowarzyszenia w Euroregion Baltic Youth Board. W trakcie spotkania przedstawiony został raport z Komisji Rewizyjnej jak i zaprezentowane zostały planowane nowe działania na 2022 rok.

Wykluczenie Obwodu Kaliningradzkiego z sieci Euroregionu Bałtyk

Szanowni Państwo, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz szwedzkiego Regionu Blekinge członkostwo Obwodu Kaliningradzkiego w sieci Euroregionu Bałtyk zostało zawieszone do odwołania.

Zgodnie ze statutem sieci ERB o zawieszeniu zadecydowało prezydium Euroregionu w trybie nadzwyczajnym. Ponadto wszyscy członkowie naszego Zarządu Stowarzyszenia również popierają tę inicjatywę.

W związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę Zarząd Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk zgadza się i popiera decyzję Regionu Blekinge i Warmińsko-Mazurskiego o zaprzestaniu/zawieszeniu współpracy z przedstawicielami Obwodu Kaliningradzkiego w ramach sieci ERB i podjęciu formalnych działań aby wykluczyć z naszych szeregów Region Kaliningradzki. Wierzymy, że byłby to właściwy wyraz solidarności z narodem ukraińskim w tym trudnym okresie.

Mimo wieloletnich, bardzo dobrych kontaktów i współpracy z przedstawicielami i mieszkańcami Obwodu Kaliningradzkiego, nie możemy pozostać obojętni na toczącą się wojnę, łamanie wszelkich zasad przez agresorów wobec suwerennej Ukrainy i jej mieszkańców, którzy giną w obronie ojczyzny. STG ERB jako wspólnota samorządowa chce pokazać, że nie mamy zgody na takie działania i nie widzimy możliwości dalszej współpracy.

Ponadto w tym temacie wypowiedział się marszałek Gustaw Marek Brzezin – "Agresja Rosji na Ukrainę jest działaniem zaprzeczającym wszelkim wartościom przyświecającym Euroregionowi Bałtyk. Nie da się działać na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców tego makroregionu, promować więzi i kontaktów między społecznościami lokalnymi, przełamywać historycznych uprzedzeń czy też wspierać działań zmierzających do współpracy między władzami regionalnymi, mając jako członka wojennego agresora. Nasza decyzja była jednomyślna."

W 2021 roku przewodnictwo w sieci Euroregionu Bałtyk sprawował Region Blekinge, a od 10 mara 2022 roku obejmie je Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezydentem Euroregionu na na okres roku zostanie marszałek Gustaw Marek Brzezin.