Dania / Denmark      Regional Municipality of BornholmMr Niels Chresten AndersenUllasvej 23DK-3700 Bornholm DenmarkTel. +45 5692 1303Fax. +45 5692 1301e-mail: Niels.Chresten.Andersen@brk.dkhttp://www.brk.dk, http://www.bornholm-eu.dkLitwa / Lithuania     Association of Klaipeda County CommunesMr Valdas Puckorius Danes g. 17LT - 5800 Klaipeda LithuaniaTel. +370 620 13490e-mail: v.puckorius@gmail.comPolska / Poland     Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu BałtykMs Agata Nazarul. Stary Rynek 2582-300 Elbląg PolandTel. +48 55 237 47 20Fax. +48 55 237 47 26e-mail: sekel@eurobalt.org.plPolska / Poland      Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoMs Krystyna Wróbelwska, Ms Joanna Woźniakul. Okopowa 21/2780-810 Gdansk PolandTel. +48 58 32 61 710Fax. +48 58 32 61 704e-mail: k.wroblewska@woj-pomorskie.pl , J.Wozniak@pomorskie.euPolska / Poland      Urząd Warszałkowski Województwa Warmińsko-MazurskiegoMs Wioletta Sokół , Mr Piotr Zwolakul. Emielii Plater 110-562 Olsztyn PolandTel. + 48 89 523 27 39Fax. + 48 89 534 00 19e-mail: w.sokol@warmia.mazury.pl , piotr.zwolak@warmia.mazury.pl  Rosja / Russia    Agency for International Affairs and Inter-regional Cooperation of the Kaliningrad RegionMs Elena LebedevaDonskovo 1236007 Kaliningrad RussiaTel. +7 4012 599 089Fax. +7 4012 599 084e-mail: e.lebedeva@gov39.ruSzwecja / Sweden     The Regional Council of Southern Sm?landMs Therese MagnussonVideum P.G. Vejdes Väg 15S-352 33 VaxjoSwedenTel. +46 470 72 47 52Fax. +46 470 256 08e-mail: therese.magnusson@rfss.seSzwecja / Sweden      The Regional Council of Blekinge RegionMr Peter RatcovichRonnebygatan 2SE-371 32 KarlskronaSwedenTel. +46 455 30 50 22Fax. +46 455 30 50 10e-mail: peter.ratcovich@regionblekinge.seSzwecja / Sweden      The Regional Council of Kalmar RegionMr Jan MartinssonNygatan 34SE-391 27 KalmarSwedenTel. +46 480 44 87 95e-mail: Jan.Martinsson@rfkl.se 
Dodano 20.01.2009, godz. 12:08
Historia, struktura, cele współpracy Przez wiele stuleci wokół Bałtyku rywalizowano, często zbrojnie o dominację polityczną, wpływy gospodarcze, biedniejsi sąsiedzi patrzyli zazdrośnie na zasobniejszych. Nigdy jednak nie ustawała integracja poprzez przenikanie kultury, przepływ idei, kupcy torowali drogę do współpracy gospodarczej. Przykładem, że najsilniejszym motywem była chęć współpracy gospodarczej jest historia powstania i działalności Hanzy.  Lata 1989-1990 przyniosły zmiany polityczne w Europie, które umożliwiły zmaterializowanie projektów nawiązywania formalnej i faktycznej współpracy na poziomie regionalnym w obszarze Południowo-Wschodniego Bałtyku. Kluczowym elementem były decyzje rządu Federacji Rosyjskiej o otwarciu Obwodu Kaliningradzkiego i zezwoleniu na nawiązywanie współpracy zagranicznej z partnerami, których przez bardzo wiele lat oddzielała granica. Idea utworzenia Euroregionu prawie równocześnie powstała wśród polityków działaczy gospodarczych południowo-wschodniej Szwecji oraz północno-wschodniej Polski. Prace organizacyjne trwały bardzo krótko, pierwsza konferencja poświęcono możliwościom utworzenia Euroregionu (pod robocza nazwą „Jantar”) odbyła się na przełomie lutego i marca 1997 roku w Malborku a już 22 lutego 1998 roku podpisano Porozumienie o utworzenie Euroregionu Bałtyk. Euroregion Bałtyk jest jedną z największych tego typu organizacji w Europie zarówno podwzględem ilości uczestniczących Stron, obszaru oraz ludzi zamieszkujących te regiony. Terytorium Euroregionu to na terenie Polski województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie, na terenie Federacji Rosyjskiej Obwód Kaliningradzki, na terenie Litwy Kłajpeda i Okręg Kłajpedzki, na terenie Szwecji województwa Blekinge, Kalmar, Kronoberg, na terenie Danii wyspa Bornholm.  Euroregion Bałtyk ma charakter samorządowo-rządowy, w pracach Euroregionu uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. Struktura organizacyjna jest typowa dla Euroregionów, najwyższym Organem jest Rada, ze swego składu wyłania Prezydium, pracami Rady i Prezydium kieruje Prezydent Euroregionu. Rada obraduje co najmniej dwa razy do roku, Prezydium od 4-6 razy w roku, decyzje podejmowane są na zasadach konsensusu. Funkcja Prezydenta jest pełniona kolejno przez przedstawiciela każdej ze Stron Umowy, rotacja następuje po rocznej kadencji. W Euroregionie działa dziewięć stałych Grup Roboczych, które zajmują się wdrażaniem Wspólnego Programu Rozwoju Euroregionu Bałtyk w następujących obszarach:  • rozwój innowacji i wsparcie dla średnich i małych przedsiębiorstw, • rozwój obszarów wiejskich, • turystyka, • infrastruktura transportu, • wymiar społeczny, ze szczególnym uwzględnieniem integracji rynków pracy, • nowoczesna gospodarka wodna, • energia, a zwłaszcza jej odnawialne źródła, • ochrona środowiska na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego. Decyzją Rady Euroregionu Bałtyk od dnia 1 lipca 2004 roku funkcjonuje Stały Międzynarodowy Sekretariat. Zgodnie z nowym schematem organizacyjnym, uwzględniony on jest w strukturze sekretariatu polskiego. Intencją stron - krajów członkowskich ERB - było stworzenie ciała koordynującego prace sekretariatów krajowych Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji, wspierającego działania realizowane na terenie Euroregionu oraz budującego jego wizerunek jako organizacji dobrze przygotowanej do wdrażania inicjatyw europejskich. Jest to zadanie ambitne, wymagające efektywnej współpracy, także finansowej. Dlatego też, powołując Stały Międzynarodowy Sekretariat strony podjęły, po raz pierwszy w historii Euroregionu, wspólne zobowiązanie finansowe.  Podstawowe cele współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk są następujące: • Poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących obszar Euroregionu • Ułatwianie wzajemnych kontaktów • Zbliżanie lokalnych społeczeństw • Przełamywanie historycznych uprzedzeń • Programowanie prac zmierzających do zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego uwzględniając stan rozwoju gospodarki każdej ze Stron Umowy   Wsparcie finansowe Swoje cele statutowe Euroregion Bałtyk realizuje dzięki składkom członkowskim oraz programom pomocowym, zarówno jako instytucja nimi zarządzająca, jak i ich beneficjent. Realizowany przez Stronę Polską Euroregionu – Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk - w latach 1999 - 2006 Fundusz Małych Projektów w ramach programu Phare pozwolił na wdrożenie 236 projektów na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 6 milionów euro. Zrealizowano projekty pozwalające na spotkania mieszkańców sąsiadujących państw imprezy kulturalnych, wymianę młodzieży, targi gospodarcze, konferencje i seminaria naukowe, festiwale piosenki, zawody sportowe, jak również na naukę języka sąsiada oraz publikacje poświęcone problemom daleko wykraczającym poza granice jednego kraju,  przełamują wieloletnie bariery kulturowe i historyczne, uświadamiając lokalnej społeczności wzajemne związki i podobieństwa oraz wspólną odpowiedzialność za kształtowanie rzeczywistości w najbliższej okolicy. Projekty te, choć niewielkie, przyczyniły się do stworzenia trwałych więzów kulturalnych, gospodarczych, a co szczególnie istotne, do nawiązywania zwyczajnych kontaktów towarzyskich. Inicjatywa wsparcia dla współpracy transgranicznej realizowana jest obecnie dzięki Funduszowi Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych. Projektu ten ma charakter programu finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to projekt partnerski realizowany  z samorządami regionalnymi województw Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego. Rozpoczęliśmy jego realizację w dniu 3 lipca 2008 r., a zakończyliśmy  31 marca 2011 roku. Wartość całkowita projektu przekracza kwotę 2 milionów euro. Euroregion Bałtyk oraz jego region członkowskie występują również jako wnioskodawcy wspólnych projektów. W ramach Programu Interreg III B Region Morza Bałtyckiego zrealizował projekt Seagull 2: Wzmocnienie struktur instytucjonalnych oraz zdolności planowania przestrzennego, którego celem było wzmocnienie zdolności działań związanych z planowaniem przestrzennym. Projekt o łącznym budżecie 600 tysięcy euro nawiązywał do Wspólnego Programu Rozwoju Euroregionu Bałtyk, budując tzw. sieci referencyjne, czyli innymi struktury współpracy skupiające przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, instytucje nauki, sektor prywatny i organizacje pozarządowe wokół wybranych zadań Programu Rozwoju. Powołane w ramach projektu. sieci referencyjne zostały formalnie przekształcone w Grupy Robocze Euroregionu Bałtyk jako podstawowe struktury wdrażania Wspólnego Programu Rozwoju. Dzięki nim w kwietniu 2009 roku Komitet Sterujący Programu Współpracy Transgranicznej przyjął do realizacji 5 wspólnych projektów, których łączny budżet wynosi prawie 7 milionów euro. Projekty te to:  • DISKE, Rozwój innowacyjnych systemów poprzez wiedzę i wymianę, współpraca między małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie ich potencjału poprzez współpracę parków naukowo-technologicznych, inkubatorów oraz władz lokalnych, • BaltNet, Rozwój sieci współpracy instytucji rynków pracy Południowego Bałtyku w celu wzmocnienia integracji rynku pracy, • MOMENT, Nowoczesna gospodarka wodna, • LED, Poprawa oszczędności energii poprzez konwersję oświetlenia w miejscach publicznych na technologię LED, • Yc3, Projekt współpracy transgranicznej młodzieży, integracja perspektyw młodzieży w Euroregionie oraz sprzyjanie integracji młodzieży Południowego Bałtyku. Walory turystyczne Euroregion Bałtyk to także obszar pełen różnorodnych atrakcji turystycznych, w które obfitują wszystkie regiony członkowskie.  Województwo Pomorskie rozciąga się na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej. Pomorskie to również Kociewie, Żuławy oraz najsłynniejsza w regionie kraina zwana Szwajcarią Kaszubską. Atrakcyjność województwa pomorskiego najlepiej potwierdzają wyniki rankingu na temat jakości życia w Polsce, opublikowane w 2003 roku. Wynika z niego, że najbardziej zadowoleni życia Polacy mieszkają właśnie na Pomorzu! Stolicą regionu jest Gdańsk - miasto o przeszło tysiącletniej tradycji. Miasto oczarowuje swym niezwykłym klimatem starej Hansy, zabytkową architekturą, a także pięknem piaszczystej plaży. Niewiele jest polskich miast tak dobrze znanych na całym świecie. Z uwagi na wielki zryw "Solidarności" w 1980 roku, który stał się impulsem dla demokratycznych przemian w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Jednak faktyczną rolę metropolii pełni Trójmiasto - aglomeracja składająca się z trzech połączonych komunikacyjnie miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu.  Jednym z najpiękniejszych terenów Polski, ze względu na walory turystyczne i przyrodnicze, są Warmia i Mazury.  Region ten - pełen malowniczych jezior, rzek, lasów i wzgórz -  jest miejscem, które warto odwiedzić chcąc wspaniale spędzić urlop. Ze względu na swoja unikalną przyrodę i klimat Mazury często nazywane są Krainą Tysiąca Jezior bądź Zielonymi Płucami Polski. Główną atrakcją Warmii i Mazur jest Kanał Elbląski z jedynym w świecie funkcjonujący system pochylni. Statki na pięciu kolejnych pochylniach pokonują prawie 100 metrową różnicę poziomów "płynąc" w tym czasie po lądzie. Rejs zachwyca  dziewiczą przyrodę, czystym powietrzem i wodami jezior. Malownicze brzegi są zamieszkałe przez ptactwo i zwierzynę leśną, dolna część szlaku przebiega przez największy w Polsce rezerwat ptactwa wodnego.  Szwedzki region Blekinge jest pełen różnorodnej przyrody z niesamowitymi bukami, polami, łąkami i lasami świerkowymi. Szemrzące i  krystalicznie czyste strumienie zachęcają do wędkowania, a upstrzony ponad stoma wyspami Archipelag zachęca do żeglowania.  Krajobraz tego regionu jest unikalnym obszarem botanicznym, dlatego Blekinge nazywane jest Ogrodami Szwecji. Region Kalmar leży w południowo-wschodniej części Szwecji, który zachwyca przede wszystkich unikatową przyrodą wyspy Öland. Słoneczna Olandia szczyci się krajobrazami Wielkiej Niziny Wapiennej, plażami i kilkoma setkami wiatraków. Warta uwagi jest zachwycająca przyroda wyspy z cudownymi lasami, urokliwymi wioskami i przepięknym wybrzeżem. Nie dziwi więc fakt, iż Ölandia jest najpopularniejszym kurortem wakacyjnym dla mieszkańców Szwecji. Z kolei region Kronoberg, nazywany też Południową Smalandią, jest rajem dla miłośników przyrody – bujne lasy szpilkowe, niezliczone jeziora, wartkie strumienie. Można rozkoszować się spacerem w lesie, który pomimo bliskości miasta, ma atmosferę starej puszczy i gdzie pośród majestatycznych drzew czuje się powiew historii. To tu, w Królestwie Szkła, bije serce szwedzkiego rzemiosła. Region Kłajpedzki jest jednym z najciekawszych obszarów Litwy, z Mierzeją Kurońską i wspaniałym wybrzeżem. Charakterystyczne dla krajobrazu Mierzei Kurońskiej są malownicze wydmy, z których najwyższe i najokazalsze przekraczają 50 m n.p.m. Każdy, kto przybywa na mierzeję po raz pierwszy, z pewnością od razu zwróci uwagę na jedyne w swoim rodzaju rybackie chaty ze ścianami oszalowanymi deszczułkami koloru czerwono-brązowego lub - jeszcze piękniejsze - w barwie tzw. błękitu pruskiego. Mierzeja Kurońska jako park narodowy, zarówno część litewska, jak i rosyjska została w całości wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. W Obwodzie  Kaliningradzkim pięknym dziełem natury jest Zalew Wiślany (w części rosyjskiej nazywany Zalewem Kaliningradzkim) i jego otoczenie. Jest to strefa rozciągająca się na wschód od ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej, aż za Kaliningrad. To znakomity teren dla tych śródlądowych żeglarzy, którzy myślą o wyjściu na szersze wody.  Duńska wyspa  Bornholm to  miejsce stworzone dla rowerzystów, gdzie pełne  jodu morskie powietrze, klimatyczne budownictwo i drogi stworzone wręcz dla rowerzystów, zapraszają wszystkich, którzy lubią wyzwania oraz poznawanie innych miejsc. Stolica wyspy, Ronne, uchodzi za rowerowy raj na Bałtyku.
Dodano 20.01.2009, godz. 12:07
Dodano 20.01.2009, godz. 12:07
  Gmina / Miasto  Województwo Atrakcje / Walory turystyczne Barciany  Warmińsko  - Mazurskie zamek krzyżacki w Barcianach - XIV w; zespoły pałacowe; kościoły; lasy Bartoszyce Warmińsko  - Mazurskie przejście graniczne - Bezledy; tranzyt dla turystyki indywidualnej; jeziora; spływy kajakowe (rz. Łyna); basen kryty i odkryty; zabytki kultury Prusów; kościoły z XIV w; mury obronne; spichlerze z XVIII i XIX w.; szlaki rowerowe; Szlak Bociani – Natura 2000; agroturystyka; kompleks pałacowo-folwarczny (Galiny) Biskupiec  Warmińsko - Mazurskie średniowieczny gotycki układ przestrzenny starego miasta z kamieniczkami; dawny ratusz murowany z 1895; gotycki Kościół parafialny; wieża ciśnień murowana; pracownia snycerska; gospodarstwa agroturystyczne; paintball; wypoczynek na łonie natury Biskupiec Warmińsko - Mazurskie "Zielone Płuca Polski”; liczne jeziora; teren Brodnickiego Parku krajobrazowego; parki podworskie; zabytki sakralne; wieś rycerska (Krotoszyn); drewniane chaty (Lipinki); Góra Szwedzka 121,3 m Bisztynek Warmińsko  - Mazurskie Diabelski Kamień - legenda gminna; średniowieczny układ urbanistyczny miasta; kościoły z XIV w.; liczne przydrożne kapliczki; chleb bisztyński – produkt z listy produktów regionalnych UE Braniewo Warmińsko - Mazurskie najmniejsze ZOO w Polsce; zabytki; rezerwaty i obszary chronione ( bobrów, brzozy niskiej, torfowiska); siedliska rzadkich ptaków; jeziora; trasy rowerowe; szlaki turystyczne ( „Kopernikowski”); przystanie jachtowe Cedry Wielkie Pomorskie  Kościół w Trutowy; Dom podcieniowy w Trutowy; Dom podcieniowy w Koszwałach; Ruiny kościoła w Wacławach, Kościół w Kiezmarku, Kościół w Cedrach Wielkich; Kościół w Leszkowy; szlaki turystyczne; lasy Czarna Woda Pomorskie szlaki kajakowe (rz.Wda i Niechwaszcz) i piesze; pola biwakowe; lasy; gospodarstwa agroturystyczne Dobre Miasto Warmińsko  - Mazurskie  klasa czystości jezior; szlaki turystyczne; średniowieczne mury obronne; pałace; kościoły z XIV w.;  Dzierzgoń Pomorskie jeziora; gospodarstwa agroturystyczne („Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych Pomezania”); Sanktuarium św. Wojciecha (Święty Gaj); ruiny wiatraków holenderskich z XIX w. i zamku krzyżackiego – Szlak Zamków Gotyckich; Elbląg Warmińsko - Mazurskie Jezior Drużno - siedlisko ptaków; pozostałości średniowiecznych grodów pruskich (Weklice); osada Truso; Kanał Elbląski; zabytkowy rynek (Elbląg); trasy rowerowe; pomniki przyrody; czy tu może być depresja?! Ełk Warmińsko - Mazurskie   Frombork Warmińsko - Mazurskie Klejnot Warmii – to tu Mikołaj Kopernik tworzył teorie astrologiczne; port Zalewu Wiślanego Gdańsk Pomorskie Stare Miasto; Westerplatte; Kościół Mariacki; muzea; czyste plaże; mariny żeglarskie; liczne imprezy kulturalne-sportowe-turystyczne; Baza Promowa; port; trasy rowerowe; hotele  Gdynia Pomorskie "Dar Pomorza”;„Błyskawica”, Akwarium; marina żeglarska; czyste plaże; klify; port, Baza Promowa; liczne imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne; trasy rowerowe; zawijanie statków pasażerskich; hotele Gniewino Pomorskie „Kaszubskie Oko” – nowoczesność i tradycja w zgodzie z potrzebami każdego turysty Górowo Iławeckie Warmińsko - Mazurskie łowiectwo; liczne leśniczówki; „Polskie zagłębie bocianów”; liczne zabytki sakralne (Św. Lipka) i militarne (Gierłoża); Góra Zamkowa; Muzeum Gazownictwa; ratusz z XIV w. Iława Warmińsko - Mazurskie liczne jeziora z wyspami; szlaki wodne, piesze, rowerowe; rezerwaty przyrody; wędkowanie; żeglarstwo; stadniny koni;  liczne imprezy kulturalne; zabytki gotyckie ( kościół i zamek); zespoły pałacowe; pomniki przyrody Jastarnia Pomorskie port rybacki; czyste plaże; źródła wód mineralnych; sporty żeglarskie; liczne hotele i pensjonaty; tereny rekreacyjne; budownictwo rybackie – chaty; latarnia; szlaki piesze, rowerowe; molo i punkt widokowy (Jurata)  Kętrzyn Warmińsko - Mazurskie Zamek Krzyżacki; obiekty sakralne; budynek dawnej loży masońskiej; Kętrzyńskie Stado Ogierów; Lotnisko w Wilanowie; ruiny dawnej kwatery Hitlera w okolicach Gierłoży; Muzeum Mazurskie (Owczarnia); Sanktuarium (Św. Lipka); lasy; jeziora; agroturystyka Kisielice Warmińsko - Mazurskie pogranicze Pojezierza Iławskiego; akweny wodne; śródleśne położenie - rezerwaty przyrody, trasy piesze i rowerowe; obiekty sakralne (XIV w.); liczne ruiny dworów oraz kaplice i cmentarze rodowe Kościerzyna Pomorskie czyste lasy i jeziora; turystyka wodna; szlaki wodne, piesze, rowerowe; zabytki muzealne; zabytki sakralne; rezerwat; pomnik Józefa Wybickiego; diabelski kamień; zamek krzyżacki Krynica Morska Pomorskie Mierzeja Wiślana; czyste plaże; hotele; motele; pensjonaty; port; liczne imprezy kulturalno-sportowo-turystyczne Kwidzyn Pomorskie szlaki turystyczne; rezerwaty przyrody („Ostnice Jana” - rośliny stepowe); ośrodek sportów jeździeckich; spływy kajakowe (rz.Liwa); Szlak Zamków Gotyckich; katedra ( XIV w.); żegluga pasażerska Lelkowo Warmińsko - Mazurskie ukraińska mniejszość kulturowa; wypoczynek w naturze – lasy, jeziora; granica z Obwodem Kaliningradzkim; gospodarstwa agroturystyczne Lębork Pomorskie liczne zabytki architektury; parki; strzelnica; imprezy kulturalno-sportowe; „skate park”; przysmaki kulinarne – lęborska zupa orzechowa Łeba Pomorskie  czyste plaże; port; marina żeglarska; „Słowiński Park Krajobrazowy” (wydmy); hotele; motele; pensjonaty; wiele imprez kulturalno-sportowo-turystycznych Malbork Pomorskie średniowieczny zamek krzyżacki; zabytkowe kościoły; cmentarze menonitów; liczne imprezy kulturalne Mikołajki Pomorskie Pomorskie gospodarstwa agroturystyczne; obiekt rekreacyjno-sportowy; zespoły parkowo-pałacowe; ścieżki rowerowe; obszary chronionego krajobrazu; małe centrum polskości przed I wojną światową Milejewo Warmińsko - Mazurskie Park Krajobrazowy „Wysoczyzny Elbląskiej” z Górą Maślaną; ornitologiczny raj; domy podcieniowe z XVIII i XIX w.; szlaki turystyczne; Jelenia Dolina Młynary Warmińsko - Mazurskie rezerwat przyrody i parki; stadnina koni; lasy; wąwóz rzeczny do uprawiania turystyki wodnej; zabytki kultury; zabytki sakralne; agroturystyka w gminie Nowy Dwór Gdański Pomorskie „szlaki wodne myśli technicznej”; gospodarstwa agroturystyczne; wędkowanie; domy podcieniowe; „Mała Holandia”; cmentarze menonickie; muzea Olsztyn Warmińsko - Mazurskie muzea; szlaki turystyczne; szlaki wodne; jeziora; szlaki turystyczne piesze i rowerowe; wędkarstwo; liczne imprezy kulturalno-spotowo-turystyczne; Obserwatorium Astronomiczne; zabytki; pomniki przyrody Olsztynek Warmińsko - Mazurskie średniowieczny układ architektoniczny; wędkarstwo; łowiectwo; „Muzeum Budownictwa Ludowego”; 51 % - to tereny leśne; rezerwaty i pomniki przyrody; trasy piesze i rowerowe Orneta Warmińsko - Mazurskie lasy; rzeki; grzybobrania; wędkowanie; leśniczówki; budowle średniowiecze Ostróda Warmińsko - Mazurskie „Kanał Elbląski”; jeziora; lasy; wędkowanie; grzybobranie; szlaki piesze i kajakowe; zabytki; mosty i wiadukty; liczne imprezy kulturalno-sportowo-turystyczne; Wzgórze Dylewskie Piecki Warmińsko - Mazurskie 50 % - to tereny leśne; szlaki kajakowe Krutynią; jeziora; grzybobrania; rezerwaty przyrody; młyny; Mazurski Park Krajobrazowy; zabytki wodnej myśli technicznej  Pieniężno Warmińsko - Mazurskie jeziora; rzeki; gospodarstwa agroturystyczne; rezerwat przyrody „Dolina Rzeki Wałszy”; liczne zabytki; Muzeum Misyjno-Etnograficzne; najwyższy w Polsce most kolejowy Płoskinia Warmińsko - Mazurskie jeziora; rzeki; szlaki piesze; rezerwaty przyrody („Ostoja bobra na rzece Pasłęce”); ścieżki dydaktyczne; cmentarzysko kurhanowe - 600 r.p.n.e ( Piórkowo) Prabuty Pomorskie jeziora; lasy; rezerwaty przyrody; tereny wędkarskie; szlaki kajakowe; ciekawe tajemnice! Pruszcz Gdański Pomorskie Szlak Bursztynowy 2600 m prowadzący do Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego, a tam prawdziwe atrakcje – zespół sportowo rekreacyjny! zabytki sakralne Pszczółki Pomorskie Lasy; zabytki sakralne; domy podcieniowe; pałac w Żelisławkach; szlaki piesze, rowerowe; wędkarstwo; przejażdżki konne Puck Pomorskie Plaże; akwen morski; sporty wodne; port morski i rybacki; szlaki turystyczne; bogata baza noclegowa; zabytki sakralne i świeckie; kamieniczki rybackie; ruiny zamku krzyżackiego  Reda Pomorskie dwie wysoczyzny w sąsiedztwie niziny Moście Błota; punkt widokowy w kierunku morza (204 stopnie); korytarz ekologiczny ze szlakami turystycznymi; dawny zespół dworsko-parkowy Rumia Pomorskie szlaki turystyczne; największa w kraju kolekcja kaktusów; piec do wytopu żelaza sprzed 2000 lat; dworki kaszubskie; estrada „altana koncertowa” w Parku; w sąsiedztwie plaża morska Rychliki Warmińsko - Mazurskie   Kanał Elbląsko - Ostródzki; jeziora; miejsce męczeńskiej śmierci Św. Wojciecha (Święty Gaj); wczesnośredniowieczne pomosty drewniane i grodziska (Bągart); liczne chaty podcieniowe (Jelonki) Sępopol Warmińsko - Mazurskie środowisko wody i lasów; „kaczy dołek”; stadniny koni; Warmińsko-Mazurski Szlak Bociani Słupsk Pomorskie 28 % - to tereny leśne; „Słowiński Park Narodowy”, „Park Krajobrazowy - Dolina Słupi”;  parki dworskie;  „Kraina w Kratkę”; agroturyzm; wędkowanie; Pomorska Wieś Dziedzictwa Kulturowego Swołowo, zabytki; Zamek Książąt Pomorskich, Ratusz Słupski z wieżą widokową Smołdzino Pomorskie „Słowiński Park narodowy”; wydmy ruchome; szlaki turystyczne; ścieżki przyrodnicze; Kraina w Kratę ( Kluki); liczne imprezy kulturalno - sportowo - turystyczne Sopot Pomorskie czyste plaże; wyciąg narciarski; „Sopot Festiwal”; najdłuższe drewniane molo w Europie; uzdrowisko; liczne imprezy kulturalno - sportowo – turystyczne; szlaki spacerowe Sorkwity Warmińsko-Mazurskie spływy kajakowe Krutynią; skarpa z winnicą z 1852 r.; ścieżka ekologiczno-dydaktyczna; baza wodna; stanica nurkowa; agroturystyka; ścieżki rowerowe Starogard Gd. Pomorskie Stado Ogierów na 23 ha; Rynek większy obszarem niż warszawska Starówka; eklektyczny pałacyk; liczne obiekty sakralne, w tym synagoga; Bractwo Rycerskie; jeziora; lasy Stegna Pomorskie czyste plaże; lasy; Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”; żuławskie zagrody i domy podcieniowe typu holenderskiego; śluzy Sztum Pomorskie jezioro w środku miasta; przepiękne rezerwaty; ciekawe zabytki i niecodzienne imprezy – m.in. Przegląd Sztuki Więziennej Sztutowo Pomorskie czyste plaże; unikalny bioklimat; największy w Europie rezerwat kormoranów i czapli siwej; Muzeum Stutthof; przystanie rybackie; jazdy konne; imprezy sportowe; liczne akweny dla turystyki wodnej Tczew Pomorskie szlaki turystyczne; gospodarstwa agroturystyczne; zabytki architektoniczne – mosty tczewskie, Wieża Ciśnień; nadwiślański Bulwar; port rzeczny w budowie! Tolkmicko Warmińsko - Mazurskie „Wysoczyzna Elbląska”; Stadnina Koni (Kadyny); pomniki przyrody; zabytkowe domy z XVIII i XIX w.; Klasztor Franciszkanów z XVII w. (Kadyny); plaża z widokiem na Mierzeję Wiślaną Ustka Pomorskie Muzeum Chleba; czyste plaże; rezerwaty przyrody; „Słowiński Park Narodowy”; uzdrowisko; port - sezonowy połów dorsza; liczne imprezy kulturalno - sportowo – turystyczne; aktywny wypoczynek  Wejherowo Pomorskie „Kalwaria Wejherowska”; szlaki turystyczne; pomniki przyrody; jeziora; liczne imprezy kulturalne; sąsiedztwo morza Władysławowo Pomorskie  kurort wypoczynkowy; czyste plaże; port; Dom Rybaka; Muzeum Przyrodnicze; Aleja Gwiazd Sportu; „Bielawskie Blota”; pomniki i obiekty sakralne Zalewo Warmińsko - Mazurskie 15 % - to tereny leśne; obszar Pojezierza Iławskiego; gospodarstwa agroturystyczne; wypoczynek wodny, pieszy, rowerowy Powiat Elbląski Warmińsko - Mazurskie Sieć obszarów przyrodniczo cennych, prawnie chronionych: rezerwaty przyrody (leśne, ornitologiczne, florystyczne, torfowiskowe); Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej; Obszary Krajobrazu Chronionego - Rezerwat J.Drużno – ostoja ptactwa wodnego; Kraina Zalewu Wiślanego; Wysoczyzna Elbląska - liczne szlaki – piesze, wodne, rowerowe, konne, dydaktyczne; Mennonici Powiat Ostródzki Warmińsko - Mazurskie Pola Grunwaldzkie; Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich; wypoczynek w obiekcie SPA; liczne szlaki – rowerowe (630,2 km), piesze, wodne – ilość niezliczona; imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe – w tym pokazy rycerskich zmagań na miecze, kusze i topory! Rezerwaty przyrody – rzadkość: stanowisko maliny moroszki!  
Dodano 20.01.2009, godz. 12:06

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Lipiec 2021
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 1
2
3
4
5
6
7
8

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk