Dodano 20.01.2009, godz. 12:09
Projekt Seagull- Seagull (po polsku "mewa") jest projektem dla Euroregionu Bałtyk (ERB), którego głównym celem jest rozwinięcie i zakorzenienie w regionie długofalowej strategii oraz wspólnego dla regionu międzynarodowego planu rozwoju (WMPR). Plan stworzy podstawy między innymi do przyszłych inwestycji w środowisko naturalne i infrastrukturę, dzięki czemu przyczyni się on do społecznie i ekonomicznie zrównoważonego rozwoju całego regionu. Na projekt Seagull składa się również szeroki zakres działań, które mają na celu: rozwój efektywnie działającej administracji regionalnej i lokalnejpogłębienie zrozumienia wagi zagadnień związanych z równością płci oraz zagwarantowanie równości szans wszystkim obywatelom regionutworzenie dla regionów członkowskich wspólnej bazy danych, która pozwala ocenić czy rozwój regionu zmierza we właściwym kierunku (benchmarking)wymiana wiedzy oraz porównywanie struktur demokratycznych funkcjonujących w regionachrozwój profesjonalnych metod promocji rozwoju regionalnego w celu określenia czym jest rozwój zrównoważony, itd.     SEAGULL IIZarys projektu w ramach Programu Interreg III B Region Morza Bałtyckiego Tytuł projektuSeagull II – Wzmocnienie struktur instytucjonalnych oraz zdolności planowania przestrzennego w Euroregionie Bałtyk PriorytetPriorytet 3: Transnarodowa promocja budowy instytucji, wzmocnienie zdolności działań związanych z planowaniem przestrzennym Data złożenia wniosku7 marca 2005 Data zatwierdzenia wniosku3 czerwca 2005 Okres wdrażania30 miesięcy: od lipca 2005 do grudnia 2007 Partnerzy aktywniStowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, PolskaRegion Miejski Bornholm, DaniaAdministracja Okręgu Miejskiego Bałtijsk, Federacja RosyjskaRegion Blekinge, SzwecjaRada Regionu Kalmar, SzwecjaAdministracja Okręgu Kłajpedzkiego, LitwaRada Regionu Kronoberg, SzwecjaGminy i Rada Regionu Południowej Smalandii, SzwecjaUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, PolskaUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polska Partnerzy dodatkowiAgencja Rozwoju Regionu Kurzeme, ŁotwaElbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw GospodarczychElbląska Izba Przemysłowo-HandlowaFunduszeFundusze pochodzić będą ze środków ERDF w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego oraz z wkładu partnerów – członków Euroregionu Bałtyk. W maju 2004 roku członkowie ERB zdecydowali o powołaniu Międzynarodowego Stałego Sekretariatu, który utrzymywany będzie ze składek z każdego regionu. Składki te stanowić będą wkład finansowy do projektu, który w ciągu 30 miesięcy wyniesie 87,250 EUR. Pozostała część budżetu będzie w postaci tzw. godzin wewnętrznych, to jest czasu, który wyznaczeni przedstawiciele regionów poświęcą na pracę nad projektem. Godzinny wewnętrzne różnić się będą między regionami. Według założeń przedstawiciele regionów Danii i Szwecji powinni przepracować w ramach działań związanych z projektem 3 dni w miesiącu. Przedstawiciele Litwy, Łotwy, Polski i Rosji powinni przepracować w ramach działań związanych z projektem 6 dni w miesiącu. Stopa dofinansowanie ze środków ERDF dla krajów tzw. Celu 1 (Litwa, i Polska) wynosi 75%, a dla krajów spoza tego obszaru (Dania, Szwecja) 50%. W sumie kwota dofinansowania z ERDF wyniesie 404,200 EUR, dając łączną kwotę budżetu w wysokości 604,900 EUR.Uczestnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogłoby opierać się na identycznych zasadach, tj. obejmować wkład finansowy wnoszony w funkcjonowanie Międzynarodowego Sekretariatu oraz wartość godzin pracy osoby reprezentującej Region w projekcie, wynosząc w sumie równowartość wkładu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Istotny jest tutaj fakt, iż Urząd Marszałkowski nie ponosi de facto żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu. Cele i rezultatyNa terenie regionów członkowskich Euroregionu Bałtyk utrzymują się znaczne różnice w poziomie rozwoju. Potrzebą realizacji działań wspierających proces poprawy spójności zajmują się liczne strategie i polityki opracowywane w Regionie Morza Bałtyckiego, włącznie ze Wspólnym Transnarodowym Programem Rozwoju (JTDP), wypracowanym w ramach projektu Seagull DevERB. JTDP określa cztery priorytetowe obszary rozwoju; po pierwsze: poprawę środowiska biznesowego (poprzez promocję innowacyjności i klimatu dla inwestycji, budowę platformy współpracy dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich oraz transnarodową współpracę turystyczna); po drugie: działanie na rzecz poprawy infrastruktury transportu; po trzecie: wzmacnianie współpracy na rynku pracy; po czwarte: wdrażanie polityk UE dotyczących energii odnawialnej i ochrony środowiska.28 listopada 2005 roku Rada Euroregionu Bałtyk podjęła decyzję o przyjęciu ostatecznej wersji Programu, który wdrażany będzie na obszarze ERB w ciągu następnych 10 – 15 lat. Jako, iż proces realizacji Programu stanowić będzie wyzwanie dla regionów członkowskich, ich przedstawiciele zdecydowali o podjęciu strategicznych kroków, ułatwiających to zadanie. W lipcu roku ubiegłego powołano Stały Międzynarodowy Sekretariat ERB, któremu postawiono dwa zasadnicze zadania: koordynację współpracy pomiędzy regionami i Sekretariatami Krajowymi ERB, a także poszukiwanie finansowych możliwości wsparcia tejże współpracy, zwłaszcza z uwzględnieniem realizacji JTDP.Jesienią roku 2004 Sekretariat Międzynarodowy pomyślnie złożył wniosek do Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg III B w ramach instrumentu Seed Money, uzyskując wsparcie finansowe dla przygotowania dużego projektu Seagull II. Projekt ten opiera się na politycznej współpracy Euroregionu Bałtyk i jest zgodny z jej ogólnym celem budowy rzeczywistej spójności w regionie. Centralnym zadaniem projektu będzie wspomaganie władz lokalnych i regionalnych w procesie wdrażania Wspólnego Transnarodowego Programu Rozwoju, tak aby realizowane na terenie ERB działania transnarodowe wspierały Drugi Plan Działań Wymiaru Północnego, Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, Strategie Lizbońską i Goteborską, Wspólna Przestrzeń Gospodarczą Unii i Rosji. Trzy podstawowe cele projektu to: 1) poprawa możliwości organizacyjnych ERB w procesie wsparcia dla wdrażania JTDP (poprzez ustanowienie stałych sieci współpracy skupiających polityków, urzędników, ekspertów i przedstawicieli nauki oraz powoływanie zespołów projektowych, które przygotowywać będą konkretne projekty transnarodowe realizujące postulaty JTDP); 2) stworzenie lepszych warunków technicznych współpracy, wspomagających wdrażanie JTDP (poprzez uruchomienie internetowego systemu komunikacji oraz stworzenie wspólnej bazy danych statystycznych); 3) poszerzenie wiedzy i umiejętności kadr ERB, służących skuteczniejszej realizacji Wspólnego Transnarodowego Programu Rozwoju (poprzez promocję wśród polityków i urzędników ERB polityk i programów unijnych oraz tych, wypracowanych wspólnie przez UE i Rosję). Szczegółowo, oczekujemy następujących rezultatów:- 4 sieci referencyjnych, składających się z ekspertów, polityków i pracowników ERB, przedstawicieli nauki, itd w czterech obszarach priorytetowych JTDP. Sieci te obejmować będą także podgrupy tematyczne: a) innowacja oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, b) rozwój obszarów wiejskich, c) turystyka, d) infrastruktura transportu, e) rynek pracy, f) energia i g) środowisko. Po zakończeniu projektu, sieci te zostaną przekształcone w stałe grupy robocze ERB;- 7 zespołów projektowych, które opracują 7 wniosków transnarodowych projektów w ramach czterech obszarów współpracy. Zespoły projektowe będą powoływane ad hoc przez sieci referencyjne w celu przygotowania rozwiązań konkretnych problemów;- Internetowy system komunikacyjny w regionach ERB, który pozwoli na niedrogie i skuteczne komunikowanie się wewnątrz jak i poza ERB; - Baza Danych Statystycznych ERB będąca rozszerzeniem istniejącej strony internetowej, służąca jako techniczny instrument wsparcia procesu identyfikacji problemów oraz opracowania projektów, które będą je rozwiązywać;- model współpracy transgranicznej, ilustrujący doświadczenia ERB w tworzeniu organizacji współpracy politycznej, który służyć będzie jako przykład metody “od wizji do działania”, od deklaracji woli współpracy, poprzez budowę wspólnej strategii oraz struktur roboczych, do realizacji konkretnych wyzwań całego Regionu. MetodologiaProjekt został podzielony na trzy grupy robocze z zastosowaniem następującej metody: Grupa Robocza (GP1) Nr 1 jest odpowiedzialna za organizację sieci referencyjnych wokół obszarów priorytetowych Wspólnego Transnarodowego Programu Rozwoju; Grupa Robocza Nr 2 (GP2) otrzymuje rolę zabezpieczenia instrumentów technicznych oraz modeli wymiany wspierających sieci referencyjne w pracy; Grupa Robocza Nr 3 (GP3) dostarcza sieciom wsparcie kadrowe. Aby wspomóc proces wdrażania JTDP, GP1 winna zagwarantować stosowny skład sieci i zaprosić do współpracy polityków oraz personel ERB, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, reprezentantów sektora prywatnego i organizacji pozarządowych, ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w opracowywanie strategii oraz projektów dotyczących Regionu Morza Bałtyckiego. Aby dostarczyć wsparcie techniczne przydatne w procesie wdrażania JTDP, GP2 musi uruchomić system e-learning, który pozwoli na znaczne oszczędności w budżetach przeznaczonych na spotkania i podróże, a także będzie używany przez GP3 w ramach oferowanych szkoleń oraz wymiany najlepszych praktyk. GP2 założy także bazę danych statystycznych ERB, która ułatwi większą spójność w lokalnych i regionalnych działaniach dotyczących planowania przestrzennego. W ramach wsparcia dla GP1 w opracowywaniu dobrych jakościowo projektów wdrażających zadania JTDP, GP3 szkolić będzie sieci referencyjne w dziedzinach polityk europejskich oraz technikach budowy i prowadzenia projektami. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk (ERB), utworzone w 1997 roku, jest organizacją pożytku publicznego i od czerwca 2005 roku prowadzi w ramach Programu Interreg III B projekt Seagull II, w którym uczestniczą pozostałe regiony członkowskie Euroregionu: Województwo Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie w Polsce, Bornholm w Danii, Województwo Kłajpedzkie na Litwie, Obwód Kaliningradzki w Rosji i powiaty Szwecji: Blekinge, Kalmar i Kronoberg. Głównym celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalnych możliwości Euroregionu Bałtyk poprzez pomoc jego regionom członkowskim w procesie wdrażania Wspólnego Programu Rozwoju i długofalowej strategii, przyjętych w 2005 roku.W ramach projektu Seagull II Stowarzyszenie m.in. zakupiło i udostępniło partnerom internetowy system telekonferencyjny, organizowało konferencje, na przykład poświęcone problematyce przekraczania zewnętrznych granicy Unii Europejskiej, a jednocześnie zewnętrznej granicy Unii, przeprowadziło szkolenia na temat nowych programów współpracy terytorialnej. W trakcie realizacji projektu odbywa się seria wizyt studyjnych zespołów projektowych, które w poszczególnych obszarach rozwojowych euroregionalnej strategii budują wspólne projekty na bazie Metodologii Struktury Logicznej. Organizowane są też wizyty robocze pomiędzy Euroregionem Bałtyk a innymi podobnymi strukturami Regionu Morza Batyckiego, np. Euroregionem Niemen i Euroregionem Szeszupe, czy Nordycką Radą Ministrów. Obecnie kończymy też budowę bazy podstawowych danych statystycznych swoich regionów członkowskich. Do końca 2006 roku, a więc w ciągu 18 miesięcy realizacji projektu, Stowarzyszenie – partner wiodący – wydatkował 145 394,10 EUR, a więc 41,66% swojego całkowitego budżetu w wysokości 349 000 EUR. W pierwszej połowie 2007 roku nasze wydatki wyniosły ponad 113 814,69 tysięcy EUR. Budżet pozostały do realizacji do końca roku wynosi 89 791, 21 EUR. Zadania planowane w drugiej części roku 2007 to min. sfinalizowanie pracy zespołów projektowych, które przedstawią wnioski wspólnych przedsięwzięć w Euroregionie w latach 2007 – 2013 oraz konferencja kończąca Seagull II w Gdańsku). Program Interreg III B zwraca 75% wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu Seagull II w półrocznych transzach. Procedura wymaga certyfikacji poniesionych wydatków przez audytora centralnego w Polsce, a następnie złożenia raportu finansowego do sekretariatu Programu Interreg III B w Rostocku. W praktyce oznacza to faktyczną refundację po 6 – 7 miesiącach od zakończenia raportowanego danego półrocza. Nasze wieloletnie i bardzo pozytywne doświadczenia z realizacji projektów, jak również współ-zarządzania Programem Phare sprawiły, iż w fazie planowania wydatków Seagull II liczyliśmy na szybsze zwroty z sekretariatu Programu. Mimo to, wydatki w poprzednich okresach nie były na tyle wysokie, aby stanowić realne zagrożenie dla płynności finansowej Stowarzyszenia. Niestety, wydatki planowane w roku 2007 takie zagrożenie stwarzają. Ich wzrost w relacji do lat ubiegłych spowodowany jest przede wszystkich pewnym opóźnieniem w realizacji zadań małej infrastruktury, a więc internetowego systemu komunikacji oraz budowy bazy danych statystycznych.
Dodano 20.01.2009, godz. 12:09

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Lipiec 2021
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 1
2
3
4
5
6
7
8

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk