XXIV Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

25 marca 2011r. w Elblągu odbyło się XXIV Walne Zebranie Delegatów  Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Walne Zebranie Delegatów rozpoczęło się o godzinie 10:30 i odbyło się w Sali Św. Ducha w Bibliotece Elbląskiej.  


Otwarcia Zebrania dokonała Przewodnicząca Zarządu Pani Joanna Zielińska, która powitała uczestników i zaproponowała na Przewodniczącego Zebrania Pana Macieja Lisickiego. Delegaci w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się wybrali  Pana Macieja Lisickiego, który po wyborze przejął przewodnictwo obrad.

Pan Maciej Lisicki dziękując za wybór przedstawił porządek zebrania. Delegaci przyjęli  porządek zebrania jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
Regulamin Obrad XXIV Walnego Zebrania dostarczony został delegatom drogą mailową i dlatego na wniosek Przewodniczącego nie odczytywano go. Uwag nie wniesiono. Regulamin w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie. 
Na podstawie zatwierdzonego Regulaminu § 2, pkt 4.1. przystąpiono do wyboru Sekretarza i Członka Prezydium XXIV Walnego Zebrania.

W głosowaniu jawnym na Członka Prezydium oraz na Sekretarza wybrano odpowiednio Pana Janusz Goliński (jednogłośnie) oraz  Panią Krystynę Lewańską (jednogłośnie). 
Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.2. dokonano wyboru Komisji Mandatowej. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Panią Krystynę Zawistowską (Bisztynek), Pana Jacka Kostkę (Górowo Iław.) oraz Pana Krzysztofa Nałęcza (Bartoszyce). Komisja ukonstytuowała się następująco: Krystyna Zawistowska - Przewodniczący, Jacek Kosta, Krzysztof Nałęcz  – Członkowie. 
Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.3. dokonano wyboru Komisji Wniosków i Uchwał. Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali jednogłośnie Panią Grażynę Leszczyńską(Pisz), Pana Krzysztofa Swata (Stegna) i Pana Jacka Michalskiego (Nowy Dwór Gd.). Komisja ukonstytuowała się następująco: Grażyna Leszczyńska - Przewodniczący, Krzysztof Swat, Jacek Michalski – Członkowie. 
Przewodnicząca Zarządu Joanna Zielińska przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010. Tekst sprawozdania delegaci otrzymali drogą mailową. Po wygłoszonym sprawozdaniu Przewodniczący zebrania zapytał czy są pytania lub zgłoszenia do dyskusji. Nikt nie zadał żadnego pytanie, ani nie zabrał głosu w dyskusji. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Jerzy Maziarz odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 7 marca 2011r. Po odczytaniu protokółu Przewodniczący zebrania zapytał delegatów czy są pytania do przedstawionego protokółu. Nikt z delegatów nie zadał żadnego pytania.

Pani Joanna Gawrońska, biegły rewident przedstawiła opinię z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk za rok 2010. Do Pani biegłej rewident nie było żadnych pytań. 
Komisja Mandatowa przedstawiła protokół nr 1 stwierdzający prawomocność XXIV WZD. Na 76 członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych było w  chwili rozpoczęcia obrad 39, do godziny 11:25 przybyło pięć kolejnych osób, także stan obecnych na XXIV WZD wynosił 44 osoby, co stanowi 57,89 % stanu osobowego Stowarzyszenia. Zebranie jest prawomocne. 

Pani Grażyna Leszczyńska, Przewodnicząca Komisji Wniosków i Uchwał przedstawiła projekty uchwał 1, 2 i 3. Po każdej przedstawionej uchwale Przewodniczący zebrania zapytywał czy wymagane są  wyjaśnienia dodatkowego. W sprawie Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia. Z. Olszewski poinformował, że projekt zmian dotyczy jedynie drobnych korekt wynikających z konieczności dostosowania Statutu Stowarzyszenia do wymogów wynikających z nowelizacji Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Do zgłoszonych wyjaśnień nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Po bloku uchwał nr 1, 2 i 3 Pani Grażyna Leszczyńska przedstawiła projekt uchwały nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Przewodniczący zebrania zarządził glosowanie i wszystkie 4 uchwały, nad którymi głosowali delegaci zostały przyjęte w stosunku za - 41, przeciw - 0 , wstrzymujących się – 0.

Po podjęciu uchwał nastąpiła 10 minutowa przerwa w obradach. Delegaci w nieformalnych grupach dyskutowali o przyszłych kandydatach do władz Stowarzyszenia. Po krótkiej przerwie odbyło się zgłaszanie kandydatów.

Przewodnicząca ustępującego Zarządu podziękowała za udzielone absolutorium i zgłosiła kandydaturę Pana Grzegorza Nowaczyka, Prezydenta Elbląga na stanowisko Przewodniczącego Zarządu. Pan Nowaczyk wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono i Przewodniczący zebranie zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Zarządu. Do Zarządu zostały zgłoszone następujące osoby: Maciej Lisicki, Joanna Zielińska, Włodzimierz Siudek, Ryszard Kwiatkowski, Piotr Grzymowicz, Tomasz Koprowiak, Bożena Olszewska-Świtaj, Ryszard Zając. Przewodniczący zebrania zapytał czy są jeszcze kandydatury, ponieważ nikt ich nie zgłosił, zamknął on listę kandydatów na członków Zarządu. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów: Janusz Goliński, Krzysztof Harmaciński, Krystyna Lewańska, Jacek Michalski i Jerzy Maziarz. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, ponieważ nikt nie zgłosił dodatkowych kandydatur, listę zamknięto.

Na Delegata Stowarzyszenia do Rady Młodzieżowej ERB z rekomendacji Zarządu została zgłoszona Krystyna Stec. Wyraziła ona zgodę na kandydowanie. Z sali nie zgłoszono innych kandydatur. Przewodniczący zamknął listę kandydatów.

Po zgłoszeniu kandydatów Przewodniczący zebrania zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna wybrana została w następującym składzie: Witold Namyślak (Lębork), Tomasz Sielicki (Braniewo) i Wiesław Olszewski (Iława). Komisja Skrutacyjna  ukonstytuowała się w składzie Witold Namyślak  - Przewodniczący, Wiesław Olszewski, Tomasz Sielicki – Członkowie.Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i udzieliła instrukcji w jaki sposób należy wypełnić karty do głosowania aby głos był ważny. Wydano karty na podstawie posiadanych mandatów.

W wyniku głosowania na stanowisko Przewodniczącego Zarządu  Stowarzyszenia został  wybrany Grzegorz Nowaczyk, który otrzymał 42 głosy.

Do Zarządu zostali wybrani: 
Maciej Lisicki - 44 głosy, 
Joanna Zielińska - 43 głosy, 
Włodzimierz Siudek – 43 głosy, 
Ryszard Kwiatkowski - 43 głosy, 
Piotr Grzymowicz - 43 głosy, 
Tomasz Koprowiak – 43 glosy, 
Bożena Olszewska-Świtaj – 43 głosy, 
Ryszard Zając – 43 głosy. 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 
Krystyna Lewańska – 44 głosy, 
Jacek Michalski – 43 głosy, 
Jerzy Maziarz - 43 głosy, 
Krzysztof Harmaciński - 42 głosy, 
Jacek Goliński – 42 głosy. 

Na Delegata Stowarzyszenia do Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk wybrana została Krystyna Stec - 43 glosy. 

Zarząd Stowarzyszenia zebrał się na krótkim posiedzeniu i wyłonił dwóch Wiceprzewodniczących, którymi zostali Joanna Zielińska – I Wiceprzewodniczący i  Maciej Lisicki – II Wiceprzewodniczący. 

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu ukonstytuowała się w sposób następujący: Jerzy Maziarz - Przewodniczący, Janusz Goliński – Wiceprzewodniczący, Krystyna Lewańska – Sekretarz, Krzysztof Harmaciński i Jacek Michalski – Członkowie.

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Grzegorz Nowaczyk podziękował w swoim imieniu oraz członków Zarządu za wybór.

W wolnych wnioskach Pani J. Zielińska przedstawiła propozycje by nie wydawać Biuletynu Euroregion Bałtyk, a jedynie zamieszczać komunikaty na stronie internetowej i wydawać newsletter w formie elektronicznej. Wniosek spotkał się z pozytywnym przyjęciem i nikt nie zgłosił wobec niego sprzeciwu. 
Następnie Pan Maciej Lisicki zachęcał delegatów by przenieśli na forum Gmin zainteresowanie działalnością Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (PUMA),  organizacji, która zwraca uwagę  na  korzyści promowania  różnych form aktywnej mobilności mieszkańców naszego kraju. Inicjatywa ta ma ścisły związek z przygotowaniem polskich samorządów do owocnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 i podjęcia wspólnych działań, zaangażowania władz szczebla krajowego, samorządów, organizacji pozarządowych i firm, którym bliska jest idea innowacyjnych zmian przestrzeni publicznej, zawłaszczanych w coraz większej mierze przez samochody. 
Na tym zebranie zakończono. Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk