WYNIKI KONKURSU VIDEO W RAMACH PROJEKTU SB YCGN / SB YCGN VIDEO COMPETITION RESULTS

WYNIKI KONKURSU VIDEO W RAMACH PROJEKTU SB YCGN / SB YCGN VIDEO COMPETITION RESULTS

PL: Wyniki konkursu video pod nazwą „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA I AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻY W KRAJACH MORZA BAŁTYCKIEGO OCZAMI PROJEKTU SB YCGN”  organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, w ramach projektu SB YCGN.

ENG: The results of the video competition under the name "CITIZENSHIP PARTICIPATION AND YOUTH ACTIVITY IN THE BALTIC SEA COUNTRIES WITH THE EYES OF THE SB YCGN PROJECT" organized by the Association of Municipalities of the Republic of Poland Euroregion Baltic, as part of the SB YCGN project.

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami konkursu pragniemy Państwu zaprezentować wyniki konkursu na klip video powstały w ramach projektu SB YCGN.

Dla przypomnienia

  1. TEMATYKA KONKURSU:

Konkurs miał na celu przyczynić się do lepszego zrozumienia tego, jakimi niepowtarzalnymi walorami i dobrymi praktykami w dziedzinie młodzieży dysponują samorządy lokalne w: Polsce, Litwie, Szwecji.

Działania umożliwiły uczestnikom - społecznościom, gminom, dzieciom w wieku szkolnym / studentom, społecznościom młodzieżowym, radom młodzieżowym i różnym zainteresowanym przedstawicielom młodzieży na:

 - podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat sytuacji młodych ludzi w UE i przedstawienie miejsca oraz możliwości rozwoju w lokalnych społecznościach, 

- określenie możliwości i wyzwań życia młodych osób;

- wypowiedzieć się na temat, co oznacza być aktywnym lub biernym obywatelem oraz jakie są tego korzyści i skutki;

  1. PODSUMOWANIE KONKURSU

Komisja Konkursowa w składzie:

Paulina Lieder, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
Katarzyna Chrapka, Fundacja civis Polonus
Małgorzata Samusjew, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
Joanna Pietrasik, Fundacja Civis Polonus
Marcin Żuchowski, , Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

w trakcie spotkania online postanowiła nagrodzić i wyróżnić przesłane prace.

Nadesłano łącznie 6 prac konkursowych, przygotowanych przez 29. uczestników, z których decyzją komisji tylko jedna nie spełniała wymogów formalnych.

Decyzją Komisji Konkursowej postanowiono nagrodzić, zgodnie z regulaminem, trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnić dwie pozostałe.

Wszystkie filmy i klipy wyróżnia profesjonalizm, nieszablonowe podejście do tematu, autorski charakter prac.

Podczas wyboru brano pod uwagę zaangażowanie, trud włożony w przygotowanie technicznej strony klipu oraz zrozumienie tematu.

Wyróżnione prace to:

Telšiai Young Riflemen za stworzenie filmu pod nazwą “Expectation vs reality“

Autorzy: Džesika Bartušytė, Povilas Stanys

oraz

Telsiai Žemaitės Gymnasium, member of the European Parliament Ambassador School Programme – za film pod tytułem “Petition“|

Autorzy: Eglė Adomaitytė, Kotryna Vilkaitė, Kotryna Petkutė, Ugnė Petkutė, Jogilė Vaitkaitytė, Greta Gureckytė, Gabrielė Skiotytė

Z kolei decyzją Komisji trzecie miejsce zajął film „Elbląscy młodzi obywatele dla partycypacji” przygotowany przez Młodzieżową Radę Miasta Elbląg w składzie: Adam Gronek, Alan Rynkiewicz, Kinga Gastoł, Łukasz Sosnowski, Anna Koronowska

Na podium znaleźli się także twórcy filmu pod nazwą “Generation Europe is giving you a challenge - give an item the second chance“ przygotowany przez Telsiai Youth Center, w składzie: - Martyna Šiurkutė, Arianda Simanauskaitė, Deimantė Savickytė, Deimantė Vilkaitė, Jonas Aleksandravičius, Almantas Kasmauskas, Mykolas Banys, Ignas Videika.

Pierwsze miejsce zajęła produkcja Młodzieżowej Rady Miasta Dzierzgoń „Civic activity of the Dzierzgoń youth council for local residents”, którą przygotowali:
- Szymon Kamiński
- Kacper Karabin
- Maciej Leoniak
- Mateusz Sitek

Nagrody uzyskane przez zwycięzców to: tablet oraz pozostały sprzęt komputerowy, między innymi: myszki bezprzewodowe, słuchawki, pendrivy, ponadto zwycięzcy otrzymają gadżety promocyjne projektu YCGN: lunch boxy, parasolki, notesy, zestawy biurowe, bidony i inne.

Każdy ze zwycięzców pierwszego miejsca otrzyma również szklaną statuetkę pamiątkową oraz dyplom.

Pozostali uczestnicy otrzymają zestawy nagród w zależności od zajętego miejsca oraz dyplomy pamiątkowe.

Dziękujemy wszystkim za nadesłane prace, zwycięzcom gratulujemy, życzymy realizacji planowanych przedsięwzięć oraz dalszych sukcesów  w zwiększaniu partycypacji obywatelskiej młodych. Wszystkim  życzymy dalszych sukcesów w promocji aktywności młodych ludzi w lokalnych samorządach.

Uwaga! W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną – nagrody zostały wysłane Pocztą Polską do lokalnych koordynatorów konkursu filmowego, którzy są odpowiedzialni za doręczenie uczestnikom nagród.

Koordynatorami są:

- Pan Ryszard Świder – Dzierzgoń  - Rikardo8@poczta.onet.pl
- Pan Arūnas Juška – Telšiai Lithunia - arunas.juska@telsiai.lt
- Pan Bogusław Walewski – Elbląg – bogania@wp.pl

W przypadku pytań i ustalenia terminu odbioru nagród prosimy o kontakt z koordynatorami lokalnymi.

Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie zaakceptowane prace zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz grupie Facebook projektu!

W załaczeniu:
1. SB YCGN - VIDEO COMPETITION RESULTS - ENG.
1. SB YCGN - WYNIKI KONKURSU VIDEO - PL.
2. SB YCGN - AUTHORS OF COMPETITION WORKS - RANKING OF AWARDED WORKS - ENG.
3. SB YCGN - VIDEO COMPETITION SC PROTOCOLS - ENG.
4. SB YCGN - VIDEO COMPETITION REGULATIONS (updated – 28.03.2020) - ENG.

ENGLISH __________________________________________________________________________

Dear Sir or Madam,

in accordance with the provisions of the competition, we would like to present you the results of the video clip competition created as part of the SB YCGN project.

For the record:

COMPETITION THEMES:

The competition was aimed at contributing to a better understanding of the unique qualities and good practices in the field of youth that local governments have in Poland, Lithuania and Sweden.

The activities enabled participants - communities, municipalities, school children / students, youth communities, youth councils and various interested youth representatives to:

 - share your thoughts on the situation of young people in the EU and present the place and development opportunities in local communities,
- identifying the opportunities and challenges of young people's lives;
- comment on what it means to be an active or passive citizen and what are the benefits and consequences;

COMPETITION SUMMARY
The Competition Committee composed of:
Paulina Lieder, Association of Municipalities of the Republic of Poland Euroregion Baltic
Katarzyna Chrapka, civis Polonus Foundation
Małgorzata Samusjew, Association of Municipalities of the Republic of Poland Euroregion Baltic
Joanna Pietrasik, Civis Polonus Foundation
Marcin Żuchowski,, Association of Municipalities of the Republic of Poland Euroregion Baltic
during the online meeting, SC decided to award and highlight submitted works.

A total of 6 competition entries were submitted, prepared by 29 participants, of which only one did not meet the formal requirements by a committee decision.

By the decision of the Competition Committee, it was decided to award, in accordance with the regulations, the first three places and distinguish the other two.

All films and clips are distinguished by professionalism, unconventional approach to the topic, original nature of the work.

The selection took into account the commitment, effort put into the preparation of the technical side of the clip and understanding of the topic.

Featured works are:
Telšiai Young Riflemen for creating a movie called "Expectation vs reality"
Authors: Džesika Bartušytė, Povilas Stanys

and

Telsiai Žemaitės Gymnasium, member of the European Parliament Ambassador School Program - for the film titled "Petition" |

Authors: Eglė Adomaitytė, Kotryna Vilkaitė, Kotryna Petkutė, Ugnė Petkutė, Jogilė Vaitkaitytė, Greta Gureckytė, Gabrielė Skiotytė

In turn, the decision of the Commission took the third place in the film "Elbląg young citizens for participation" prepared by the Elbląg Youth City Council composed of: Adam Gronek, Alan Rynkiewicz, Kinga Gastoł, Łukasz Sosnowski, Anna Koronowska

Also on the podium were the creators of the film called "Generation Europe is giving you a challenge - give an item the second chance" prepared by the Telsiai Youth Center, composed of: - Martyna Šiurkutė, Arianda Simanauskaitė, Deimantė Savickytė, Deimantė Vilkaitė, Jonas Aleksandravičius, Almantas Kasmauskas, Mykolas Banys, Ignas Videika.

The first place went to the production of the Dzierzgoń Youth Council "Civic activity of the Dzierzgoń youth council for local residents", which was prepared by:
- Szymon Kamiński
- Kacper Karabin
- Maciej Leoniak
- Mateusz Sitek

Prizes obtained by the winners are: tablet and other computer equipment, among others: wireless mice, headphones, pendrives, in addition, the winners will receive promotional YCGN project gadgets: lunch boxes, umbrellas, notebooks, office sets, water bottles and more.

Each of the first place winners will also receive a glass souvenir statuette and diploma.

The other participants will receive prize sets depending on the place they have taken and commemorative diplomas.

Thank you all for the submitted works, congratulations to the winners, we wish you the implementation of planned projects and further successes in increasing the civic participation of young people. We wish everyone further successes in promoting the activity of young people in local governments.

Warning! Due to the epidemiological situation - the prizes were sent by Polish Post to the local coordinators of the film competition, who are responsible for delivering the prizes to the participants.

Coordinators are:
- Mr. Ryszard Świder - Dzierzgoń - Rikardo8@poczta.onet.pl
- Mr Arūnas Juška - Telšiai Lithunia - arunas.juska@telsiai.lt
- Mr. Bogusław Walewski - Elbląg - bogania@wp.pl

If you have questions and arrange a pickup date, please contact your local coordinators.

According to the rules of the competition, all accepted works will be published on the website of the Association of Municipalities of the Republic of Poland Euroregion Baltic and the project's Facebook group!

Attached:
1. SB YCGN - VIDEO COMPETITION RESULTS - ENG.
1. SB YCGN - RESULTS OF THE VIDEO COMPETITION - PL.
2. SB YCGN - AUTHORS OF COMPETITION WORKS - RANKING OF AWARDED WORKS - ENG.
3. SB YCGN - VIDEO COMPETITION SC PROTOCOLS - ENG.
4. SB YCGN - VIDEO COMPETITION REGULATIONS (updated - 28.03.2020) - ENG.

Dołączone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk