SB YCGN - KONKURS VIDEO / VIDEO COMPETITION

SB YCGN - KONKURS VIDEO / VIDEO COMPETITION

Zapraszamy młode osoby w wieku 6-30 lat do udziału w konkursie video pt. „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA I AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻY W KRAJACH MORZA BAŁTYCKIEGO OCZAMI PROJEKTU SB YCGN”  organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, w ramach projektu SB YCGN:

Tematyka będzie wymagała od uczestników zaangażowania swojej kreatywności i dobrej znajomości sytuacji swoich rówieśników i stanowić będzie refleksję nad znaczeniem młodzieży i jej roli w codziennym życiu danego samorządu.

Konkurs ma przyczynić się do lepszego zrozumienia tego, jakimi niepowtarzalnymi walorami i dobrymi praktykami w dziedzinie młodzieży dysponują samorządy lokalne w Polsce, Litwie, Szwecji.

Konkurs ten ma na celu umożliwienie uczestnikom - społecznościom, gminom, dzieciom w wieku szkolnym / studentom, społecznościom młodzieżowym, radom młodzieżowym i różnym zainteresowanym przedstawicielom młodzieży:

 - dzielenie się swoimi przemyśleniami na temat sytuacji młodych ludzi w UE i ich miejsca oraz możliwości rozwoju w lokalnych  społecznościach 

- dzielenie się możliwościami i wyzwaniami życia młodych osób w małym miasteczku lub mieście czy dużym mieście,

- wypowiedzenie się na temat, co oznacza być aktywnym lub biernym obywatelem i jakie są tego korzyści i skutki;

Wymagania formalne dla pracy konkursowej:

Filmik w postaci krótkiego filmiku/ clipy video w popularnym formacie (avi, mp4, vcd,flv itp.)

- Wywiady wideo lub prezentacje nie powinny trwać dłużej niż 3 minuty;

- Język przygotowanego materiału- angielski;

- Może zostać nakręcony telefonem komórkowym lub wykonany aparatem fotograficznym (w dowolnym formacie);

- Wszystkie klipy zostaną umieszczone w portalu dla młodzieży (opracowanym przez PP2);

Dopuszczalne rodzaje prac konkursowych :

- prace indywidualne (twórcy indywidualni) – 1 praca/na uczestnika

- grupowe (dedykowane grupom składającym się z członków Młodzieżowych Rad Miast, Youth Core Group powstałym w 4. krajach, lokalnym organizacjom młodzieżowym) – 1 praca na max/4 uczestników

Autorski charakter prac:

- Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie jedna pracę, będącą samodzielną realizacją uczestnika konkursu.

- Poprzez przesłanie pracy na konkurs, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

- Zgłoszenie pracy jest równocześnie oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy i zgadza się na jej bezpłatną prezentację na stronie internetowej www.eurobalt.org.pl,

Pochodzenie prac:

Każdy kraj partnerski (PL, SK,LT) powinien przesłać co najmniej jedną pracę konkursową w postaci filmiku/klipu indywidualnego i grupowego.

HARMONOGRAM KONKURSU:

a) 04.12.2019 – ogłoszenie zasad konkursu

b) 04.11.2019 – 20.01.2020 – zgłaszanie prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym

c) 21.01.2020 - 22.01.2020 - głosowanie jury na najlepsze prace

d) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 27.02.2020.

KRYTERIA OCENY PRAC I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

a) Termin ogłoszenia wyników przez Jury konkursu: najpóźniej do dnia 27.02.2016.

b) Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www.eurobalt.org.pl oraz na rupie facebook projektu: YCGN - Youth Core Groups Network: https://www.facebook.com/groups/SBYCGN/

c) Jury oceniając prace konkursowe będzie brało pod uwagę:

- zgodność pracy z tematyką konkursu oraz oryginalność ujęcia tematu,

- poprawność wykonania, estetykę oraz kompozycję graficzną pracy,

-  zaawansowanie i pracochłonność wykorzystanych technik i narzędzi wykorzystanych do powstania clipu/filmiku.

d) Kategorie konkursowe:

     Osobno zostaną nagrodzone 3 prace indywidualne wyłonione przez Jury konkursu, natomiast osobne kategorie będą stanowiły 3 prace grupowe wybrane w przez członków Komitetu składających się z partnerów projektu SB YCGN

e) Nagrody w konkursie:

Wszyscy uczestnicy / osoby nagrywające wideoklipy otrzymają Certyfikaty projektu, a zwycięzcy otrzymają dodatkowo coś bardziej znaczącego (zwycięzca konkursu indywidualnego otrzyma tablet), pozostali laureaci sprzęt elektroniczny

Nagrody zostaną wręczone autorom osobiście przez organizatorów konkursu w trakcie konferencji końcowej przewidzianej na luty 2020 w Elblągu.

Zgłoszenia zawierające imiona i nazwiska uczestników oraz dane samorządu, z którego pochodzą nadsyłamy: na adres:  paulina.lieder@euroregionbaltic.eu, następnie po weryfikacji otrzymają Państwo dostęp do specjalnego adresu: GoogleDrive do przesyłania i umieszczenia prac konkursowych w postaci  klipów/ filmików video

Postanowienia ogólne

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

________________________________________________________________________________________

We would like to invite young people aged 6-30 to participate in the video competition "CITIZENSHIP PARTICIPATION AND YOUTH ACTIVITY IN THE BALTIC SEA COUNTRIES FROM THE POINT OF VIEW OF THE SB YCGN PROJECT" organized by the Association of Polish Communes Euroregion Baltic, as part of the SB YCGN project:

Topics will require from participants to engage their creativity and good knowledge of the situation of youth and will reflect on the importance of young people and their role in the daily life of each local government.

The competition has to contribute to a better understanding of the unique qualities and good practices in the field of youth that local governments in Poland, Lithuania and Sweden.

This competition aims to enable participants - communities, municipalities, school children / students, youth communities, youth councils and various interested youth representatives:

 - sharing your thoughts on the situation of young people in the EU, their place and development opportunities in local communities;

- sharing the opportunities and challenges of young people which lives in a small town, city or large city,

- explaining what means to be an active or passive citizen and what are the benefits and consequences;

FORM OF THE COMPETITION:

a) Work in the form of a short movie / video clips in popular format (avi, mp4, vcd, flv etc.)

- Video interviews or presentations should not last longer than 3 minutes;

- Language of the prepared material - English;

- Can be shot on a mobile phone or taken with a camera (in any format);

- All clips will be posted on the youth portal (developed by PP2);

b) Acceptable types of competition entries:

- individual works (individual creators) - 1 work / per participant

- group works (dedicated to groups consisting of members of Youth City Councils, Youth Core Group established in 4 countries, local youth organizations) - 1 work for max / 4 participants

c) The original nature of the work:

- Each participant may submit a maximum of one work to the competition, being the independent implementation of the competition participant.

- By sending the entry to the competition, the participant confirms that he has read the Regulations and accepts its provisions.

- Submission of a work is also a statement that the applicant is the author of the work and agrees to its free presentation on the website www.eurobalt.org.pl,

Each partner country (PL, SK, LT) should submit at least one competition entry in the form of an individual / group video / clip.

COMPETITION SCHEDULE:

a) 4rd December 2019 - announcement of the competition rules

b) 4rd of November - 20th of January 2020 - submission of competition entries together with the application form

c) 21 - 22.01.2020 - jury voting for the best works

d) The results of the competition will be announced at 27th of February 2020.

WORK ASSESSMENT CRITERIA AND ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION RESULTS:

a) The deadline for announcing the results by the competition Jury: no later than 27.02.2016.

b) The list of laureates will be posted on www.eurobalt.org.pl and on the face of the project: YCGN - Youth Core Groups Network: https://www.facebook.com/groups/SBYCGN/

c) The jury evaluating competition entries will take into account:

- for compliance of the work with the theme of the competition and originality of the theme,

- for correct performance, aesthetics and graphic composition of the work,

- advancement and labor consumption of the techniques and tools used to create the clip / video.

d) Competition categories:

     Three individual works selected by the Jury of the competition will be awarded separately, while separate categories will consist of three group works selected by members of the Committee consisting of SB YCGN project partners

e) Awards in the competition:

All participants / persons recording video clips will receive Project Certificates, and the winners will additionally receive something more significant (the winner of the individual competition will receive a tablet), other winners will receive electronic equipment

In the group competition, electronic equipment and gadget sets containing, among others flash drives, lunchboxes, umbrellas, notebooks, pens, pencils and more ...

The prizes will be given to the authors personally by the organizers during the final conference planned for February 2020 in Elbląg.

Applications containing participants' names and local government data you should send to: paulina.lieder@euroregionbaltic.eu, after verification you will receive access to a special address: GoogleDrive to send and place competition entries in the form of video clips / videos

General provisions

The organizer is entitled to change the provisions of the Competition Regulations.

Joining the Competition is voluntary.

In matters not covered by these Regulations, the general provisions of law shall apply, in particular the provisions of the Civil Code and the Act of 4 February 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws of 2000, No. 80, item 904, as amended).

Dołączone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk