SB YCGN - NEWSLETTER PROJEKTU - STRESZCZENIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH- DRUGIE PÓŁROCZE 2018

SB YCGN - NEWSLETTER PROJEKTU - STRESZCZENIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH- DRUGIE PÓŁROCZE 2018

Szanowni Państwo,

w imieniu Partnerów Projektu SBYCGN - South Baltic Youth Core Groups Network STHB.05.01.00-28-0117/17 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (pełniącego role partnera wiodącego)  w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii oraz Litwy  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk pragniemy serdecznie zaprosić do lektury streszczenia dotychczasowych działań projektowych zrealizowanych w drugim półroczu 2018 roku.

___________Scroll for English version_________

Ze względu na ilość wydarzeń jakie miały miejsce od maja do końca października 2018 roku przedstawiamy Państwu tylko wersję skróconą - dokładne opisy wydarzeń są do pobrania z załączników w dwóch wersjach językowych PL-ENG.

Prosimy o rozpowszechnienie poniższych informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób!

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SB YCGN

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
- Zwiększyć współpracę transgraniczną poprzez budowanie potencjału lokalnych podmiotów pracujących z młodzieżą;
- Wykazać korzyści płynące z miękkiej współpracy transgranicznej w rozwiązywaniu wspólnych problemów młodzieży.

CELE:
- Zwiększenie transgranicznej współpracy młodzieży w krajach partnerskich
- Poprawa zdolności i kompetencji samorządów lokalnych i ich przedstawicieli do angażowania się w dialog obywatelski z młodzieżą
- upowszechnianie wyników projektu w celu opracowania przyszłych planów zwiększenia udziału młodzieży w kwestiach lokalnych i transgranicznych w regionie Południowego Bałtyku

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

07.05.2018 - UCZESTNICTWO W 16-TYM MIĘDZYNARODOWYM TYGODNIU NAUKOWYM 2018 - KONFERENCJA NAUKOWA "OBSZARY KONKURENCYJNOŚCI W GOSPODARCE KONKURENCYJNEJ W SIEDLCACH

18.05.2018 - DRUGIE WARSZTATY YCGN SB DLA POLSKICH STOWARZYSZONYCH PARTNERÓW W GDYNI W "WYMINNIKOWNI" MŁODZIEŻOWYM CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH I DESIGNU

12.06.2018 - WSPÓLNE WARSZTATY PROJEKTÓW CASYPOT I SB YCGN PODCZAS UMBRELLA AWERNESS RAISING EVENT „W KIERUNKU WSPÓLPRACY AKTORÓW POŁUDNIOWEGO MORZA BAŁTYCKIEGO"

16.06.2018 – UTWOZENIE GRUPY MŁODZIEŻOWEJ SB YCGN  W TELŠIAI

 20.07.2018 - TRZECIE WARSZTATY SB YCGN SKIEROWANE DO POLSKICH PARTNERÓW STOWARZYSZONYCH W ELBLĄGU

20.07.2018 - SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKTU SB YCGN Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU I WŁADZAMI GMINY MIASTA ELBLĄG

16.08.2018 - WIZYTA PARTNERÓW DUŃSKICH W TELŠIAI (LITWA)

25.08.2018 – PANEL DYSKUSYJNY MŁODZIEŻY W ŠILUTĖ (GMINA LAUČIAI)

30.08.2018 - SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKTU SB YCGN Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU I ORGANIZACJAMI MŁODZIEŻOWYMI GMINY MIASTA GDYNIA

01.09.2018 - DYSKUSJA MŁODZIEŻOWA W RASEINIAI (LITWA)

06-09.09.2018 - UCZESTNICTWO W KONFERENCJI NECE 2018 - ODWAŻNE NOWE ŚWIATY ?! PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI DEMOKRATYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ W MARSYLII (FRANCJA)

09.09.2018 – SPOTKANIE ZESPOŁU SB YCGN: GRUPY PROJEKTOWEJ I CZŁONKÓW KOMIETU STERUJĄCEGO W MARSYLII (FRANCJA)

19.09.2018 - SPOTKANIE PARTNERSKIE ORAZ KONSULTACJE NAUKOWE POLSKO-LITEWSKIE ZESPOŁU AKDEMICKIEGO PROJEKTU SB YCGN

21-22.09.2018 – MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE Z PARTYCYPACJI OBYWATESLKIEJ  JAKO CZĘŚĆ DZIAŁALNOŚCI GRUP MŁODZIEŻOWYCH PROJEKTU

30.09.2018 - PRZYGOTOWANIE BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOSCIOWYCH DLA MŁODZIEŻY I INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTOWYCH BADAN NAUKOWYCH

18-19.10.2018 - UDZIAŁ POLSKICH PARTNERÓW W ODDZIELANYM ZEWNĘTRZNYM SZKOLENIU DEDYKOWANYM MŁODZIEŻOWYM RADOM  IŁAWIE

Powstały również wersje dwujęzyczne (ENG i PL) tego biuletynu:
1. 10-stronicowa wersja z szerszym opisem działań wraz ze zdjęciami
2. Krótsza wersja zawierająca dwustronicowy biuletyn
3. Krótka wersja informacyjna - 1-stronicowy biuletyn
4. Wersja JPG do umieszczenia na facebooku

___________English version_________

Dear Sir or Madam,
on behalf of the SBYCGN Project Partners - South Baltic Youth Core Groups Network STHB.05.01.00-28-0117 / 17 implemented by the Association of Polish Communes Euroregion Bałtyk (acting as lead partner) in partnership with organizations from Sweden and Denmark and Lithuania under the Interreg South Baltic Cooperation Program. We would like to cordially invite you to read a summary of current project activation summary from the second half of 2018.

Due to the number of events that took place from May to the end of October 2018, we present you only an abridged version - detailed descriptions of events are available for download from attachments in two language versions of PL and ENG.
Please, distribute the following information to potentially interested people!

GENERAL INFO ABOUT THE PROJECT:

AIMS:

- Increase cross-border cooperation by building capacity of local actors working with youth

- Demonstrate the benefits of soft cross-border cooperation for solving common youth issues

OBJECTIVES:

- Enhancing  cross-border cooperation of young people in partner countries
- Improving capacity and competencies of local governments and their representatives to engage in civil dialogue with youth

- Disseminating project results for development of future plans for increased youth participation in local and cross-border issues in the SB region

PROJECT ACTIONS

07.05.2018 - PARTICIPATION IN 16TH INTERNATIOAL WEEK 2018 – SCIENTIFIC CONFERENCE “AREAS OF COMPETITIVENESS IN THE COMPETOTARY ECONOMY IN SIEDLCE (POLAND)

18.05.2018 - SECOND SB YCGN WORKSHOP FOR POLISH ASSOCIATE PARTNERS IN GDYNIA IN “WYMIENNIKOWNIA” YOUTH CENTER FOR SOCIAL INNOVATION AND DESIGN

12.06.2018 – JOINT WORKSHOP OF CASYPOT AND SB YCGN PROJETS DURING UMBRELLA AWERNESS RAISING EVENT “ON THE WAY OF COOPERATION IN SOUTH BALTIC SEA”

16.06.2018 - A YOUTH CORE GROUP LAUNCHED ITS ACTIVITY N TELŠIAI

 20.07.2018 – THIRD SB YCGN WORKSHOP FOR POLISH ASSOCIATE PARTNERS IN ELBLĄG IN OLD TOWN CITY HALL

20.07.2018 – SB YCGN PROJECT PARTNER MEETING WITH REPRESENTATIVES AND AUTHORITIES OF ELBLĄG MUNICIPALITY

16.08.2018 - DANISH PARTNERS’VISIT IN TELŠIAI  (LITHUANIA)

25.08.2018 - A YOUTH DISCUSSION IN ŠILUTĖ (Laučiai community) (LITUANIA)

30.08.2018 – SB YCGN PROJECT PARTNER MEETING WITH REPRESENTATIVES AND AUTHORITIES OF GDYNIA MUNICIPALITY

01.09.2018  - A YOUTH DISCUSSION IN RASEINIAI (LITHUANIA)

06-09.09.2018 – PARTICIPATION IN NECE CONFERENCE 2018 - BRAVE NEW WORLDS?! THE FUTURE OF DEMOCRACY AND CITIZENSHIP EDUCATION IN MARSEILLE

09.09.2018 - SB YCGN STERRING COMITTE AND PROJECT TEAM MEETING IN MARSEILLE (FRANCE)

19.09.2018 – SCIENTYFIC SB YCGN PARTNER MEETING AND CONSULTATIONS IN GDAŃSK IN GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHLOGY (FACULTY OF ECONOMICS)

21-22.09.2018 - YCGN INTERNATIONAL CIVIL PARTICIPATION TRAINING AS A PART OF YOUTH CORE GROUPS TRAINING

30.09.2018 – PREPARATION OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH SCIENTIFIC RESEARCH- DEVELOPMENT OF TWO FINAL VERSIONS OF QUESTIONNAIRES FOR YOUTH AND INSTITUTIONS

18-19.10.2018 – PARTICIPATION OF POLISH ASSOCIATED PARTNERS IN EXTERNAL TREINING IN IŁAWA

Bilingual versions (ENG and PL) of this newsletter were also created:
1. a 10-page version with a wider description of the actions along with photos
2. A shorter version containing a 2-page newsletter
3. Brief information version - 1-page newsletter
4. The JPG version to be placed on facebook

Dołączone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk