Fundusze w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Fundusze w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Szanowni Państwo,

w związku z naborem wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży – nowego programu, którego głównym celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw prosimy o rozważenie uczestnictwa w projekcie i składanie wniosków. Wnioski przyjmowane będą do 5 sierpnia br.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży pozwala zdobyć środki na realizację wymian i spotkań młodzieżowych, seminariów przygotowawczych i kontaktowych, projektów informacyjno-promocyjnych. Celem finansowanych inicjatyw jest m.in. poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2016 muszą zostać zrealizowane do 18 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji polsko-ukraińskich projektów współpracy młodzieży w 2016 r. są dostępne na stronie:

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/

W przypadku braku odpowiedniego partnera spełniającego warunki programu Stowarzyszenie dzięki uprzejmości Pani Prezes Fundacji Civis Polonus - Joanny Pietrasiak i jej kontaktów z organizacjami skupiającymi młodzież i zajmującymi się sprawami młodzieży po ukraińskiej stronie jest w stanie pomóc w nawiązaniu kontaktów z partnerem ukraińskim - niezbędnym do złożenia wniosku i do skutecznej realizacji projektu wymiany.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem Stowarzyszenia pod adresem zuchowski@eurobalt.org.pl lub sekel@eurobalt.org.pl

Program ten może być przydatny nie tylko do podjęcia wspólnych działań z podmiotami i organizacjami z gmin członkowskich Stowarzyszenia reprezentujących mniejszość ukraińską i dysponujących szerokimi kontaktmi po południowo-wschodniej stronie granicy. To również szansa na ożywienie kontaktów w ramach prac nad wspólnym projektem pomiędzy gminami Stowarzyszenia, a ich miastami partnerskimi po ukraińskiej stronie poprzez wzajemne kontakty związane z wspólną wymianą młodzieży.

W załaczeniu:

- wzór wniosku do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

- deklaracja partnerska (wypełniana przez partnera ukraińskiego)

Informacje o programie:

Projekty

W ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży ogłasza się konkurs  na rok 2016, w ramach którego można dofinansować projekty:

 • wymiana młodzieżowa;
 • seminaria przygotowawcze i kontaktowe;
 • spotkania młodzieżowe;
 • projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujące i upowszechniające dobre praktyki, publikacje).

Termin realizacji projektów

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane od 12 września do 18 listopada 2016 roku. Rozliczenie projektu musi zostać zamknięte do 31 grudnia 2016 r.

Zasady szczegółowe

 • czas trwania projektów: minimum 5 dni, z wyłączeniem podróży
 • wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku
 • liczba uczestników: minimum 10 osób, po 5 z każdego kraju, plus liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy
 • miejsce projektu: Polska, Ukraina
 • wizyta przygotowawcza: 2-4 dni roboczych, maksymalnie 6 osób, po 3 z każdego kraju

Termin i miejsce składania wniosku

Każdy wniosek musi zostać przesłany poprzez system www.online.frse.org.pl oraz w wersji papierowej (drukowanej z systemu), podpisanej przez odpowiednie osoby do dnia 5 sierpnia 2016 r. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
z dopiskiem PURWM 2016

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne).

Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Priorytety

Każdego roku określane będą priorytety, które wraz z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, będą określać specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku priorytetami są: wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi; wspieranie aktywnych postaw obywatelskich; odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz współczesnych relacji obu narodów; włączanie osób z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy; upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej.

Priorytety Rady

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Rady powinny opierać się na corocznie określanych priorytetach. To one, wraz z celami ogólnymi Rady, wyznaczają główne tory projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając potrzeby edukacyjne, kulturowe i społeczne współpracy polsko-ukraińskiej.

W roku 2016 priorytetami są:

 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych osób;
 • włączanie młodzieży z mniejszymi możliwościami we wspólne inicjatywy;
 • upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej.
 • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży;
 • odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Wnioskodawcy

Najważniejszymi adresatami Funduszu są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów.

Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Ukrainy podmioty, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich.

Środki finansowe przyznane przez narodowe instytucje zarządzające nie mogą przynosić zysków podmiotom realizującym projekt ani stanowić ich dochodu.

Projekt składany przez wnioskodawcę w konkursie może być złożony tylko w jednej narodowej instytucji zarządzającej.

Podmioty zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wnioski w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Podmioty zarejestrowane na terytorium Ukrainy składają wnioski w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W projekcie muszą wziąć udział minimum dwa podmioty, po jednym z każdego kraju.

Wnioskodawca występuje w konkursie o finansowanie całego projektu.

Niezależnie od miejsca realizacji projektu wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie dla wszystkich organizacji występujących w projekcie.

W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, a których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, ważne jest aby organ wiedział o staraniach się instytucji mu podległej o dofinansowanie z Funduszu oraz aby we wniosku odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku).

Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów - wszystkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które nie posiadają osobowości prawnej (m. in. szkoły publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) nie mają prawa otrzymywania bezpośrednio na swoje konta, ani także samodzielnego ubiegania się o środki finansowe.

Organizacja partnerska

Wnioskodawca musi posiadać ukraińską organizację partnerską, wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. Organizacja partnerska musi wypełnić część III wniosku, tj. „Deklarację partnerską”, która obowiązkowo musi zostać dołączona do wniosku w wersji oryginalnej lub w postaci faksu/skanu potwierdzonego za zgodność z oryginałem. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską.

Formularz wniosku

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl oraz w wersji papierowej (drukowanej z systemu), podpisanej przez odpowiednie osoby. System online zostanie uruchomiony najpóźniej w dniu 8 lipca.

W dziale Dokumenty przedstawiamy wzór wniosków na rok 2016.

Dokumenty dodatkowe

Każda organizacja jest zobowiązana dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające status prawny:

 • organizacje pozarządowe: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS oraz oświadczenie o nadaniu NIP;
 • instytucje publiczne: uchwała lub decyzja mająca moc prawną bądź inny oficjalny dokument odnoszący się do danej instytucji publicznej, potwierdzający dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych, statut oraz oświadczenie NIP wnioskodawcy oraz ewentualnie organu prowadzącego, jeżeli występuje

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Dołączone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk