Gminy Członkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk


GDAŃSK - GMINA MIEJSKA

Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
Telefon: +48 58 323 60 00
E-mail: umg@gdansk.gda.pl
Strona www: www.gdansk.pl

GMINA MIASTA GDAŃSKA

Stolica województwa pomorskiego zamieszkana przez 460 tys. mieszkańców, położona nad Zatoką Gdańską. Liniowy rozwój miasta (w odróżnieniu od tradycyjnego koncentrycznego) w dużej mierze zdeterminowany został przez morską linię brzegową oraz morenowe ukształtowanie terenu - podział miasta na 2 tarasy dolny i górny. Na dolnym tarasie wyróżnia się nie jedno, a 3 centra miejskie: Śródmieście – centrum historyczne i administracyjne, Wrzeszcz – centrum handlowo-usługowe oraz Oliwę - centrum historyczne, usługowe. Na górnym tarasie miejskim intensywnie rozwija się od wielu lat budownictwo mieszkaniowe, co przyczyniło się utrzymaniu liczby mieszkańców miasta. 

Gdańsk stanowi największy ośrodek miejski Polski północnej i główny port w regionie Bałtyku. Leży na skrzyżowaniu szlaków morskich ze Skandynawii i Europy Zachodniej, dróg lądowych i linii kolejowych prowadzących w głąb Polski oraz dalej do południowej, wschodniej i zachodniej Europy. Podstawowymi elementami układu transportowego są: port lotniczy, port morski, linia kolejowa E-65/CE65, autostrada A1 oraz drogi ekspreso­we S6 i S7.

Gospodarka Gdańska, zarówno pod względem zatrudnienia, jak też kreowanej wartości, ma orientację usługową, przy zachowaniu silnej pozycji niektórych gałęzi przemysłu. Do sektorów szczególnie rozwiniętych zalicza się m.in. turystykę, branżę stoczniowo-portową oraz petrochemiczną, a uzupełniane są przez prężnie rozwijające się sektory, takie jak: energetyczny, biotechnologiczny oraz ICT. Szczególnego znaczenia nabiera w ostatnich latach sektor logistyczny z zapleczem produkcyjno-magazynowym.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest największym w Polsce północnej ośrodkiem akademickim, gdzie funkcjonują 23 wyższe uczelnie kształcące 100 tys. studentów, a liczba absolwentów przekracza 26 tys. osób rocznie. Unowocześniana i rozbudowywana baza edukacyjna na każdym szczeblu nauczania oraz poszerzane spektrum dostępnych kierunków kształcenia czynią z Gdańska metropolitalne centrum oświatowe.

Walory przyrodnicze (nadmorskie położenie, piaszczyste plaże) i zabytkowe miasta (m.in. historyczne centrum miasta, Konkatedralna Bazylika Mariacka, Żuraw, Ratusz Głównego Miasta, Park Oliwski z Katedrą Oliwską) oraz jego bogata historia (miejsca historyczne: Westerplatte, tereny Stoczni Gdańskiej - Europejskie Centrum Solidarności), a także Jarmark Św. Dominika sprawiają, że Gdańsk jest co roku odwiedzany przez około 2 mln turystów. Coraz częstszym powodem przyjazdu do Gdańska turystów krajowych i zagranicznych jest udział w masowych imprezach o charakterze sportowym i kulturalno-rozrywkowym, które organizowane są na nowoczesnych obiektach sportowych i widowiskowych, m.in. na stadionie w Gdańsku - Letnicy i hali widowiskowo-sportowej na granicy Gdańska i Sopotu.

ГМИНА ГОРОДА ГДАНЬСК

Столица Поморского Воеводства, в которой живут 460 тыс. жителей, Расположенный над Гданьским Заливом. Линейный город (в отличие от традиционного Радиально-кольцевой планировки), в значительной мере формировался благодаря морской береговой линии и моренному рельефу – разделение города на две террасы, нижняя и верхняя терраса. В нижной террасе отделяется не одно, но три центры города: центр города – исторический и административный центр, Вжещ - торгово-услуговый центр и Олива – исторический и услуговый центр. В верхней террасе, интенсивно развивается домостроение, которое причиниться к поддержанию числа жителей.

Гданьск – это самый большой город северной Польшы и главный порт в регионе Балтики. Находится на перекрестке морксих путей из Скандинавии и Западной Европы, пути сообщения и железных дорог, которые ведут в глубь Польши и далее к южной, восточной и западной Европе. Основные элементы транспортой системы это: аэропорт, порт, железная дорога Э-65/ЦЭ65, автострада А1, а также скоростные дороги С6 и С7.

Хозяйство города, по отношению к трудоустройству и ценности, развивается к сфере обслуживания, в которой существует сильная часть промышленности. К особенно размотанным секторам, относятся в частности туризм, портовая и нефтеперерабатывающая отрасль, которые дополняют секторы такие как: энергетический, биотехнологический, а также ICT. Особенного значения в последные годы, набирает логистический сектор с производственно-складской пазухой. Обширность метрополии Гданьск-Гдыня-Сопот это самый большой академический центр Соверной Польшы, где функционируют 23 институты, которые изорщают 100 тыс. студентов, а число выпускников перевышает 26 тыс. людей в году. Модернизированная и дополняемая эдукацонная база на каждом уровне обучания, а также дополняемое полоса частот доступных курсов, делают из Гданьска метрополитарный и эдукацонный центр.

Природные качества (расположение города у моря, песчаные плажи) и исторические городы (между прочим исторический центр города, Кафедральный Мариацкий собор, Журав, ратуша главного города, Оливский парк с Оливской Кафедрой) а также его богатая история (исторические места: Вестерплатте, территория Гданьской верфьи – Европейский центр Солидарности), а также Ярмарка Святого Доминмка делают, что Гданьск в каждом году посешает около 2 000 000 туристов. Чаще всего, причиной приезда в Гданьск туристов из Польшы и из заграницы это участие в массовых мероприятиях о спортивном или культурно- развлекательном характере, которые организованы в современных спортивных и зрелищных зданиях, между прочим на стадионе в Гданьску – Летницы и спортзале на границе Гданьска и Сопота.

MUNICIPALITY OF THE CITY OF GDAŃSK

Capital of the Pomorskie Voivodship with a population of 460,000, located by the Bay of Gdańsk. The city’s linear development (in contrast to typical concentric urban development) was largely determined by the line of the seacoast and the moraine topography with the city being divided into two terraces: upper and lower. The lower terrace has not one, but three urban centres: the historical and administrative City Centre (Śródmieście), Wrzeszcz – a centre for shopping and services and Oliwa – a historical and service centre. The upper terrace has had intense housing development for many years, which helped to maintain the city’s population. 

Gdańsk is the largest urban centre in northern Poland and the main port in the Baltic region. It lies at  the crossroads of maritime routes from Scandinavia and Western Europe, land routes and railway lines leading into the heart of Poland and further to Southern, Eastern and Western Europe. The primary elements of the transport system are: the airport, the seaport, the E-65/CE65 railway line, the A1 motorway and express roads S6 and S7.

Gdańsk’s economy, both in terms of employment and in terms of value creation, is service-oriented, while maintaining a strong standing of certain branches of industry. Especially well-developed sectors include tourism, the shipyard, port and petrochemical industries, complemented by such dynamically developing sectors as: the electric power and biotech industries and ICT. In recent years, there is a growing importance of the logistics sector together with an industrial and storage hinterland.

The Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area is northern Poland’s largest academic centre with 23 universities and colleges educating 100,000 students, and the number of graduates is over 26,000 each year. The constantly modernised and developed educational base at every level of learning and the expansion of the range of the fields of studies make Gdańsk the metropolitan area’s centre of education.

The city’s natural (seaside location and sandy beaches) and historical attractions (including the historical city centre, St Mary’s Church, the Medieval Crane, the Main Town Hall, Oliwski Park with Oliwa Cathedral) and its rich history (with historical sites such as: Westerplatte, the Gdańsk Shipyard area with the European Solidarity Centre), and St Dominic’s Fair attract some 2 million tourists to Gdańsk each year. More and more tourists from Poland and abroad come to Gdańsk for large sports, cultural and entertainment events held in state-of-the-art sports and entertainment facilities, such as the stadium in Gdańsk - Letnica and the sports and entertainment hall on the border between Gdańsk and Sopot.


Powrót do listy gmin

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk