Gminy Członkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk


SZTUTOWO - GMINA WIEJSKA

Adres: 82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 55
Telefon: +48 55 247 81 51
E-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl
Strona www: www.sztutowo.pl

GMINA SZTUTOWO

Nadmorska Gmina Sztutowo jest niezwykle urokliwą gminą o wspaniałych walorach turystycznych. W całości znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana" oraz w jego otulinie, stanowiącej północny skraj Żuław Wiślanych. Gmina Sztutowo położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 7, łączącej Trójmiasto z Warszawą. Położenie u nasady Mierzei Wiślanej umożliwia dogodną lokalizację dla działalności gospodarczej, a zarazem łatwe połączenia transportowe z Trójmiastem, Elblągiem oraz z Nowym Dworem Gdańskim i Malborkiem. Gmina Sztutowo znajduje się w obszarze funkcjonowania Zielonych Płuc Polskich, wyróżnia się bogatymi walorami przyrodniczo - krajobrazowymi oraz bioklimatycznymi, korzystnymi dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Dlatego też gmina szczególną dbałość przywiązuje utrzymaniu właściwego stanu środowiska naturalnego.

W sezonie letnim Gmina Sztutowo staje się turystycznym kurortem. Wspaniałe, czyste, szerokie i bezpieczne plaże są idealnym miejscem kąpieli morskich i słonecznych. Jest tu bogata baza gastronomiczna i noclegowa. Dobrze zagospodarowany teren w pasie nadmorskim oraz wiele atrakcji na samej plaży sprawia, że pobyt u nas jest cudownym relaksem. Odbywa się tu także wiele atrakcyjnych imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym. Dodatkową atrakcja i naturalnym skarbem Gminy Sztutowo jest – bursztyn. Wśród spienionych fal rozbijających się o złote wybrzeża ukrywa się ten surowiec. Bursztyn jest cenionym surowcem do produkcji biżuterii  i ozdób, posiada także właściwości lecznicze.  
Gmina Sztutowo posiada bardzo dobrze rozbudowaną bazę sportową i rozrywkową.

Na terenie Gminy prężnie działa Boisko Orlik w Sztutowie, boisko trawiaste w Sztutowie i Kątach Rybackich oraz 3 nowoczesne boiska wielofunkcyjne i liczne place zabaw. Jedną z najnowszych inwestycji naszej Gminy jest port jachtowy  nad Zalewem Wiślanym w Kątach Rybackich oraz przystań żeglarska nad Wisłą Królewiecką w Sztutowie.

PODSTAWOWE DANE:

Gmina Sztutowo jest gminą wiejską położoną w województwie pomorskim, powiat nowodworski.  Powierzchnia gminy obejmuje 11.153 ha, liczba mieszkańców wynosi 3687 (dane z czerwca 2016r.). Podstawą egzystencji mieszkańców w wieku produkcyjnym jest praca w usługach  związanych w dużym stopniu z turystyką, rolnictwem oraz rybołówstwem.

Głównym celami strategicznymi Gminy są:

 • Realizacja działań w kierunku umiejętnego wykorzystania zasobów przyrodniczych i istniejącej bazy turystycznej,
 • Stworzenie warunków do budowy i modernizacji całorocznej infrastruktury turystycznej,
 • Kontynuacja działań w kierunku rozbudowy infrastruktury technicznej i  około turystycznej,
 • Przygotowywanie terenów pod potrzeby potencjalnych inwestorów.

Atuty Gminy Sztutowo:

 • Bliskość do aglomeracji trójmiejskiej oraz Malborka i Elbląga
 • Dobre połączenie z Trasą Warszawa – Gdańsk i autostradą A1. Najbliższe „morze” dla całej wschodniej i środkowej Polski
 • Warunki terenowe umożliwiające całoroczny aktywny wypoczynek: żeglarstwo, wędkarstwo, jazda rowerowa, grzybobranie, obserwacje ornitologiczne, zbieranie bursztynu, nordic walking, jazda konna
 • Nowy port jachtowy w Kątach Rybackich i  przystań żeglarska nad Wisłą Królewiecką w Sztutowie
 • Wolne tereny pod inwestycje z branży turystycznej oraz innych

ГМИНА ШТУТОВО

Приморская гмина Штутово – это чрезвычачно прекрасная гмина, у которой чудесные туристические достоинства. Целая гмина помещается на территории Пейзажного заповедника «Mежея Висляна» и его окрестности, которая становит северный край вислинских жулав. Гмина Штутово расположена поблизости государственной дороги номер 7, которая скрепляет Трехградье с Варшавой. Местонахождение у базы Висляной Межеи становит хорошее расположение для экономической деятельности и простые пути сообщения, которые скрепляют эту гмину с Трехградьем, Эльблонгом, а также с Новым Двором Гданьским и Мальборком. Гмина Штутово помещается в пространстве, в котором функционируют «Зеленые легкие Польши», выделяться богатыми природно-пейзажными и биоклиматическими достоинствами, которые корыстные для развития туризма. Поэтому, гмина чрезвычайно заботиться о окружающей среде и ей правильной состоянии.

В летнем сезоне, Гмина Штутово – это туристический курорт. Хорошее, чистые, широкие и безопасные пляжи – это идеальное место для морского и солнечного купания. Здесь находится богатая гастрономическая и ночлежная база. Хорошо освоенная территория в приморском районе и много аттракционов на пляже справляет, что пребывание у нас – это чудесное расслабление. Здесь имеют место  много интересных культурно-развлекательных мероприятий. Прибавочном аттракционом и натуральным сакравищем гмины Штутово яавляется янтарь. Среди взмыленных волн, которые разбиваются о золотые побережья, скрывается это сырье. Яантарь – это ценное сырье для производства бижутерии и украшений и у него также целебность. У гмины Штутово очень хорошо развитая спортивная и развлекательная база.

На территории гмины находится спортплощадка «Орлик» в Штутове, травянистая спортплощадка в Штутове и Катах Рыбацких и три современные, многофункциональные спортплощадки, а также много детских площадок. Одна из новейших инвестиций нашей гмины – это яхтенный порт при Висланском Заливе в Катах Рыбацких и пристань парусных лодок при Висле Крулевецке в Штутове.

Основные информации:

Гмина Штутово это сельская гмина, которая расположена в поморском воеводстве, в новодворском повете. Поверхность гмины занимает 11,153 га, число жителей – это 3687 (информации из июня 2016). Основой существования жителей в производственном возрасте является  работа в сфере обслуживания, которая существует в большой зависимости от туризма, сельского хозяйства и рыболовства.

Главные стратегические цели гмины это:

 • Осуществление действий в направлении умелого использования природных запасов и существующей турбазы.
 • Создание условий к строительству и модернизации круглогодичной туристической инфраструктуры.
 • Продолжение действий в направлении расширении технической и туристической инфраструктуры.
 • Подготовление местностей под потребности потенциальных инвесторов.

Активы гмины Штутово:

 • Близость к Трехградной агломерации и Мальборка и Эльблонга.
 • Хорошее соедининение с маршрутом Варшава - Гданьск и автострадой А1. Наиболее близкое море для всей восточной и средней Польши.
 • Местные условия позволяющиие на  круглогодичный, активный отдых: Парусный спорт, ужение, катание на велосипеде, тихая охота, орнитологические наблюдения, собирание янтаря, нордик волкинг, верховая езда.
 • Новый яхтенный порт в Катах Рыбацких и пристань парусных лодок при Висле Крулевецке в Штутове.
 • Территория под капиталовложения по туристических и дригих отрасли.

Powrót do listy gmin

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk