Gminy Członkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk


ELBLĄG - GMINA MIEJSKA

Adres: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
Telefon: +48 55 239 30 00
E-mail: umelblag@umelblag.pl
Strona www: http://www.umelblag.pl

MIASTO ELBLĄG (ok.128 tys. mieszkańców) - miasto powiatowe położone w północnej części Polski, w województwie warmińsko-mazurskim. Leży nad rzeką Elbląg, łączącą jezioro Drużno z Zalewem Wiślanym. Miasto leży na styku dwóch krain geograficznych: depresyjnych Żuław Wiślanych, przypominających krajobraz Holandii oraz Wysoczyzny Elbląskiej, która pocięta jarami wznosi się nad wodami Zalewu Wiślanego. Elbląg leży przy trasie z Warszawy do Gdańska oraz z Europy Zachodniej do Kaliningradu (Rosja) i państw nadbałtyckich.

Elbląg jest dynamicznie rozwijającym się miastem grodzkim, ośrodkiem przemysłowym, akademickim i kulturalnym, atrakcyjną bazą wypadową dla turystów.

Elbląg to jedno z najstarszych miast w Polsce. Jest położone na granicy dwóch malowniczych krain – Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław Wiślanych. Swój początek bierze w 1237 roku od niewielkiego grodu zbudowanego przez Krzyżaków na wyspie u ujścia rzeki Elbląg.

Osada bardzo szybko się rozwijała za sprawą handlu morskiego, prowadzonego przez naturalne przejście morskie na dzisiejszej Mierzei Wiślanej. O tym jak ważnym ośrodkiem handlowym był Elbląg świadczą dzisiaj bogate zbiory archeologiczne elbląskiego muzeum.

W połowie XV wieku elblążanie wypędzi krzyżaków z miasta, a następnie złożyli hołd królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi. Według postanowień Pokoju Toruńskiego kończącego wojnę trzynastoletnią w 1466 Elbląg przyznano Polsce. Próbę odbicia miasta udaremnił krzyżakom legendarny piekarczyk, którego postać znajdziemy dzisiaj na starówce przy Bramie Targowej.

Przełom XVI i XVII wieku to złoty okres w dziejach miasta. Wówczas cały polski eksport i import przechodził przez port elbląski. Miasto w granicach Rzeczpospolitej funkcjonowało przez około 300 lat, aż do pierwszego rozbioru w roku 1772. Ponownie stało się polskim miastem w 1945 roku.

Stare Miasto Elbląga po II wojnie światowej zostało niemal całkowicie zniszczone. Wśród niewielu zachowanych zabytków architektonicznych, znajdziemy XIV-wieczną ścieżkę kościelną – wąską uliczkę pomiędzy kamienicami z ceglanymi łękami. Jedyny taki zabytek w Polsce.

Od ponad 30 lat starówka się odradza. Rozwija się baza hotelowa i gastronomiczna. Na miejscu średniowiecznych fundamentów budowane są kamienice nawiązujące do starej architektury. Każdą budowę poprzedzają prace archeologiczne, dlatego Elbląg jest jednym z najlepiej przebadanych archeologicznie miast w Europie.

W sercu starówki swój początek ma Kanał Elbląski – jedyna na świecie działająca droga wodna z systemem pochylni i śluz, dzięki którym statki pokonują blisko 100-metrową różnicę poziomu terenu. XIX-wieczny zabytek hydrotechniki do dziś budzi podziw, a przeprawa nim dostarcza niezapomnianych wrażeń. Miasto stanowi także ważny element Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 i jest idealną bazą dla żeglarzy.

Jeden z najstarszych obiektów sakralnych w Elblągu, Katedra pw. św. Mikołaja, może poszczycić się najwyższą wieżą kościelną po prawej stronie Wisły (97 m). Z wieży katedry rozpościera się widok na panoramę miasta i okolic. Wejście na wieżę zajmuje około 20 minut. Stąd przy sprzyjającej pogodzie dostrzec można zamek w Malborku, Mierzeję Wiślaną, Wysoczyznę Elbląską i rezerwat ptaków wodnych na jeziorze Druzno.

Drugim, najbardziej charakterystycznym zabytkiem Starego Miasta jest Brama Targowa.
W przeszłości stanowiła fragment umocnień miejskich. Z najwyższej kondygnacji obiektu roztacza się panorama całego miasta.

Elbląg to również ważny punkt na artystycznej mapie Europy. A to za sprawą metalowych form przestrzennych, które powstawały w ramach Biennale Form Przestrzennych. Na terenie miasta znajduje się około 60 rzeźb, dzięki którym Elbląg stał się otwartą galerią sztuki i jest miastem z największą liczbą rzeźb nowoczesnych w przestrzeni miejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Będąc w Elblągu warto odwiedzić Muzeum Archeologiczno-Historyczne. To jedno z najnowocześniejszych i zaskakujących muzeów w Europie, które w swoich zasobach ma wiele unikalnych eksponatów.

Ciekawym miejscem jest również Centrum Sztuki Galeria EL mieszcząca się w dawnym kościele dominikańskim z XIII w., obok którego zachowały się fragmenty ruin zabudowań klasztornych. Na ścianach znajdują się kilkusetletnie epitafia, a na posadzkach leżą dawne płyty nagrobne.

W mieście są bardzo dobre warunki do uprawiania rekreacji. W Parku Miejskim Bażantarnia – na 30 kilometrach szlaków można uprawiać piesze wędrówki, nordic walking, jeździć rowerem. Góra Chrobrego to najwyższe wzniesienie w mieście. Przy dobrej pogodzie można stąd dostrzec wody Zalewu Wiślanego. Zimą Góra Chrobrego staje się centrum sportów zimowych - wyciągi orczykowe, oświetlony stok, trasy narciarskie opiniowane przez GOPR, trasy narciarstwa biegowego, snowpark sprawiają, że miłośnicy białego szaleństwa znajdą tu doskonałe warunki do jazdy na nartach i snowboardzie. Latem działa tu park linowy.

Elbląg wiążą umowy partnerskie z 17 miastami zagranicznymi. W Europie Zachodniej są to: Leer w Niemczech (2001); Ronneby w Szwecji (1991); Compiegne we Francji (2002) i Hrabstwo Wiltshire w Wielkiej Brytanii (2000).

Elbląg prowadzi współpracę także  z miastami w Europie Wschodniej: Kaliningradem i Bałtyjskiem (1994), Nowogrodem Wielki (2014) w Federacji Rosyjskiej; Nowogródkiem (1995) i Grodnem (2004 – List Intencyjny)  na Białorusi; Druskiennikiami na Litwie (1996);  Liepają (1991) na Łotwie; Tarnopolem (1992) na Ukrainie; Narwą (2006) w Estonii.  Miastami bliźniaczymi Elbląga są również: Coquimbo w Chile(1995);  Baoji (1997) i Laibin (2011) w Chinach i Tainan na Tajwanie (2004).

Główne obszary współpracy z miastami partnerskimi to wymiana doświadczeń samorządowych, a także wymiana młodzieżowa, kulturalna i sportowa.

Город Эльблонг (около 128 тыс. жителей) - Повятовый город, расположен в северной части Польши в Варминьско-Мазурском воеводстве. Город расположен на реке Эльблонг, которая соединяет Озеро Дружно с Вислинским заливом. Эльблонг расположен также на стыке Вислинских жулавов, которые напоминают ландшафты Голландии и Эльблонгской возвышенности, которая возвышаться над водами Вислинского Залива. Находится в пути из Варшавы в Гданьск и из Западной Европы в Калининград (Россия) и Надбалтийский государств.

Эльблонг это важный промышленный, административный и культурный центр и хорошая туристическая база.

Эльблонг это один из самых старых городов в Польше. Он расположен на стыке Эльблонгской возвышенности и Вислинских жулавов. Основан в 1237 году на месте более древнего, тевтонского города на острове у устья реки Эльблонг.

Селение очень быстро розвивалось благодаря морской тарговке, которая управляна была через натуральный морский перевал на сегодняшей Балтийской косе. Об этом, что это было очень важное тарговое средоточие, можна узнать из богатых архологических коллекций в музее в Эльблонге.

В плолвине XV века жители Эльблонга выгнали из города тевтонцев, а потом сделали дань польскому королю Казимиру IV. По решении торуньского мира, который кончил войну в 1466 Эльблонг стал присоединен к Польше. Попытку отбития города прекратил легендарный пекарь, которого облик можно найти на площади старого города при Тарговых Воротах.

Перелом XVI и XVII века это золотая пора в истории города. Тогда целый польский экспорт и импорт переходил через порт в Эльблонге. Город в границах Речи Посполитой, функционировало около 300 лет, аж к первому разделу в 1772.  Опять стал польским городом в 1945.

Площадь старого города Эльблонга позле Великой Отечественной войны, стала почти полностью разрушена. Среди немногих сохраненных архитектонических памятников старины, можна найти церковную тропинку из XIV века. Это узкая уличка среди каменных домов с кирпичными арками, в Польше находится только одна такая достопримечательность.

От 30 лет площадь старого города перерождается. Развивается гостиничная и гастрономическая база. Вместо средневековых фундаментов строятся многоквартирные домы которые напоминают эти со старой архитектуры. Каждую стройку предшествуют археологические работы, поэтому Эльблонг это один из наиболее освидетельствованных городов в Европе.

В центре площади старого города начинается Эльблонгский канал - единственная в мире действующая водная дорога у которой работает система стапеля и шлюз, благодаря которой суда могут проплыть 100 метровое различие уровня территории. Гидротехническая достопримечательность из XIX века до сих пор вызывает возхищение, а переправа доставляет незабвенные впечатления. Город становит также важный элемент водных пути международного значения Э70 и это идеальная база для любители парусных лодок.

Один из наиболее старых сакральных объектов в Эльблонге, Кафедра св. Николая, может похвалиться высочайшую церковную башней с лицевой стороны Вислы (97 м). С этой башни можна увидеть панораму города и окрестностей. Восход на башню занимает около 20 минут.

Второй наиболее известная достопримечательность площади старого города это Тарговые Ворота. В прошлом представляла собой фрагмент городских закреплений, из ее наиболее высокого места можна увидеть панораму города.

 Эльблонг это тоже важный пункт на артистической карте Европы, благодаря металлическим пространственным формам, которые сделано в рамках Biennale Form Przestrzennych. На территории города находится около 60 изваяний, благодаря которым Эльблонг стал открытой артистической галерей и городом у которого больше всего изваяний в городском пространстве в переведении в одного жителя.

Будучи в Эльблонге стоит посетить Историко-археологический музей. Это один из более современных музеи в Европе, у  которого много уникальных экспонатов.

Интересным местом является также Центр Исскуства Галерея EL, которая находится в в прежней доминиканской церкви из XII века, мимо которого повели себя фрагменты развалин монастырских построек. На стенах можно найти имеющие несколько сот лет эпитафии, а на полах находятся встроенные старые нагробные плиты.

В городе существуют хорошие условия для отдыха. В Городском Парке Бажантария – это 30 км шлаков, где можна заниматься пешим туризмом, нордик валкингом или катанием на велосипеде. Гора Хроброго это наиболее высокое возведение в городе. При хороших погодных условиях можна увидеть Висланский Залив. Зимой Гора Хроброго это центр зимних видов спорта - освещённый горнолыжный склон, безопасные горнолыжные трассы проверенные службой GOPR, трассы для катания на беговых лыжах и сноупарк делают, что любители зимних видов спорта найдут хорошие условия чтобы заниматься сноубордом и катанием на лыжах. Летам здесь работает Веревочный парк.

У Эльблонга 17 сделок с зарубежными городами. В Западной Европе это: Леер в Германии (2001); Роннебы в Швеции (1991); Цомпегнэ во Франции (2002) и Графство Уилтшир в Великобритании.

Эльблонг сотрудничает также с городами в Восточной Европе: Калининград и Балтийск (1994), Великий Новгород (2014) в России; Новогрод (1995) и Гродно (2004) на Беларуси, Друскиенники в Литве (1996); Лиепая в Латвии; Тернополь на Украине, (1992), Нарва в Эстонии (2006); города близнецы Эльблонга это также: Кокимбо в Чили (1995); Баодзи и Лайбин в Китае и Тайнань в Тайване (2004).

Главные пространства сотрудничества это: обмен автономических опытов, а также молодежный, культурный и спортивный обмен.


Powrót do listy gmin

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk