Informacje ogólne o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy   Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest częścią programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej. Państwami beneficjentami są Polska oraz 11 innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej w latach 2004 ? 2007. Wsparcie Szwajcarii jest wyrazem solidarności wobec nowych krajów członkowskich UE, kładącym jednocześnie podwaliny trwałych gospodarczych i politycznych powiązań z tymi krajami.   Utworzenie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej oraz na terytorium Polski ? pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym, m.in. poprzez nawiązywanie partnerstw między polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi. U podstaw podejścia akcentującego rolę partnerskich wspólnot w rozwoju społeczeństwa leży przekonanie, że jedynie współpraca wszystkich krajów oparta na zaangażowaniu i przyjaźni zwykłych mieszkańców może doprowadzić do przełamania barier pomiędzy narodami. Wzmocniona współpraca między Polską a bardziej rozwiniętymi państwami, m.in. w Unii Europejskiej przyczyni się do stworzenia stabilnej, pokojowej i zamożnej rozszerzonej Europy, opierającej swoje istnienie na zasadach dobrego rządzenia, demokratycznych instytucjach, rządach prawa, poszanowaniu praw człowieka i zrównoważonym rozwoju.   Pomoc w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przyznawana jest krajowym i międzynarodowym projektom na rzecz rozwoju zrównoważonego ekonomicznie i społecznie. Wsparcie uzyskują projekty skoncentrowane między innymi na takich zagadnieniach jak: bezpieczeństwo i wsparcie rozwoju regionalnego, poprawa stanu środowiska i infrastruktury, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój społeczny i rozwój zasobów ludzkich.   W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ustanowiony został specjalny instrument finansowy ? tzw. Grant Blokowy, a w jego obrębie 2 fundusze: 1. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, 2. Fundusz Partnerski. Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest zwiększanie aktywności obywatelskiej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz promowanie jego roli, jako ważnego uczestnika procesu zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych na obszarze naszego kraju, a także różnic pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. W ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych organizacje pozarządowe będą miały możliwość realizacji projektów nastawionych przede wszystkim na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, promując w ten sposób rolę społeczeństwa obywatelskiego jako kluczowego czynnika wzmacniania spójności społecznej i gospodarczej kraju. Działania w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych powinny mieć na celu m.in. zwrócenie uwagi na kluczową rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, promowanie partycypacyjnego modelu demokracji, propagowanie rządów prawa, aktywizowanie obywateli i zachęcanie ich do angażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych, wspieranie procesów demokratycznych oraz wymianę doświadczeń i promowanie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych ma ponadto umożliwić organizacjom pozarządowym, działającym w dziedzinach objętych działaniami Funduszu, przeprowadzenie takich przedsięwzięć, które przyczynią się do wzmocnienia potencjału instytucjonalnego organizacji i do uzyskania znaczącej pozycji we współtworzeniu społeczności lokalnej. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych stworzy również szansę rozwoju małym organizacjom lokalnym o niewielkiej dotychczas sile przebicia, których głos w dyskursie publicznym był nierzadko bagatelizowany. Biorąc pod uwagę fakt, że głównym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego i może ona obejmować wszystkie aspekty życia społeczno-gospodarczego, o dofinansowanie projektów będą mogły starać się wszystkie te podmioty, które spełniają wymagane warunki formalne uczestnictwa w programie, niezależnie od profilu swojej działalności.   Zgodnie z wytycznymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy celem Funduszu Partnerskiego jest promowanie, tworzenie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi oraz tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji, partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu lub podregionu. Działania w ramach Funduszu Partnerskiego powinny mieć na celu: a) w przypadku tworzenia/wzmacniania partnerstw ? promowanie i wymianę najlepszych praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrębie partnerskich podmiotów/instytucji, ? zapewnienie transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji i partnerów społecznych polskim władzom lokalnym i regionalnym, instytucjom i partnerom społecznym w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących konkretnych przedsięwziąć takich jak działania informacyjne, konsultacje społeczne i negocjacje z partnerami społecznymi b) w przypadku tworzenia/wzmacniania sieci współpracy ? współpraca polskich i szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji, partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu i/lub podregionu   W ramach Funduszu Partnerskiego Wnioskodawcy będą mieli możliwość realizacji projektów nastawionych przede wszystkim na zacieśnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Celem Funduszu Partnerskiego jest także tworzenie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i w Szwajcarii. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Partnerskiego ma ponadto umożliwić przeprowadzenie takich przedsięwzięć, które przyczynią się do wzmocnienia partnerstw pomiędzy jednostkami samorządu regionalnego, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i w Szwajcarii i do uzyskania znaczącej pozycji organizacji pozarządowych we współtworzeniu społeczności lokalnej.     Operatorem Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskivh Regionalnych Projektów Partnerskich utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wyniku przeprowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu została firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk.    
Dodano 20.04.2011, godz. 13:39
25 marca 2011r. w Elblągu odbyło się XXIV Walne Zebranie Delegatów  Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Walne Zebranie Delegatów rozpoczęło się o godzinie 10:30 i odbyło się w Sali Św. Ducha w Bibliotece Elbląskiej.   Otwarcia Zebrania dokonała Przewodnicząca Zarządu Pani Joanna Zielińska, która powitała uczestników i zaproponowała na Przewodniczącego Zebrania Pana Macieja Lisickiego. Delegaci w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się wybrali  Pana Macieja Lisickiego, który po wyborze przejął przewodnictwo obrad.Pan Maciej Lisicki dziękując za wybór przedstawił porządek zebrania. Delegaci przyjęli  porządek zebrania jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Regulamin Obrad XXIV Walnego Zebrania dostarczony został delegatom drogą mailową i dlatego na wniosek Przewodniczącego nie odczytywano go. Uwag nie wniesiono. Regulamin w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie. Na podstawie zatwierdzonego Regulaminu § 2, pkt 4.1. przystąpiono do wyboru Sekretarza i Członka Prezydium XXIV Walnego Zebrania.W głosowaniu jawnym na Członka Prezydium oraz na Sekretarza wybrano odpowiednio Pana Janusz Goliński (jednogłośnie) oraz  Panią Krystynę Lewańską (jednogłośnie). Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.2. dokonano wyboru Komisji Mandatowej. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Panią Krystynę Zawistowską (Bisztynek), Pana Jacka Kostkę (Górowo Iław.) oraz Pana Krzysztofa Nałęcza (Bartoszyce). Komisja ukonstytuowała się następująco: Krystyna Zawistowska - Przewodniczący, Jacek Kosta, Krzysztof Nałęcz  – Członkowie. Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.3. dokonano wyboru Komisji Wniosków i Uchwał. Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali jednogłośnie Panią Grażynę Leszczyńską(Pisz), Pana Krzysztofa Swata (Stegna) i Pana Jacka Michalskiego (Nowy Dwór Gd.). Komisja ukonstytuowała się następująco: Grażyna Leszczyńska - Przewodniczący, Krzysztof Swat, Jacek Michalski – Członkowie. Przewodnicząca Zarządu Joanna Zielińska przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010. Tekst sprawozdania delegaci otrzymali drogą mailową. Po wygłoszonym sprawozdaniu Przewodniczący zebrania zapytał czy są pytania lub zgłoszenia do dyskusji. Nikt nie zadał żadnego pytanie, ani nie zabrał głosu w dyskusji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Jerzy Maziarz odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 7 marca 2011r. Po odczytaniu protokółu Przewodniczący zebrania zapytał delegatów czy są pytania do przedstawionego protokółu. Nikt z delegatów nie zadał żadnego pytania.Pani Joanna Gawrońska, biegły rewident przedstawiła opinię z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk za rok 2010. Do Pani biegłej rewident nie było żadnych pytań. Komisja Mandatowa przedstawiła protokół nr 1 stwierdzający prawomocność XXIV WZD. Na 76 członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych było w  chwili rozpoczęcia obrad 39, do godziny 11:25 przybyło pięć kolejnych osób, także stan obecnych na XXIV WZD wynosił 44 osoby, co stanowi 57,89 % stanu osobowego Stowarzyszenia. Zebranie jest prawomocne. Pani Grażyna Leszczyńska, Przewodnicząca Komisji Wniosków i Uchwał przedstawiła projekty uchwał 1, 2 i 3. Po każdej przedstawionej uchwale Przewodniczący zebrania zapytywał czy wymagane są  wyjaśnienia dodatkowego. W sprawie Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia. Z. Olszewski poinformował, że projekt zmian dotyczy jedynie drobnych korekt wynikających z konieczności dostosowania Statutu Stowarzyszenia do wymogów wynikających z nowelizacji Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Do zgłoszonych wyjaśnień nikt nie wniósł zastrzeżeń. Po bloku uchwał nr 1, 2 i 3 Pani Grażyna Leszczyńska przedstawiła projekt uchwały nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Przewodniczący zebrania zarządził glosowanie i wszystkie 4 uchwały, nad którymi głosowali delegaci zostały przyjęte w stosunku za - 41, przeciw - 0 , wstrzymujących się – 0. Po podjęciu uchwał nastąpiła 10 minutowa przerwa w obradach. Delegaci w nieformalnych grupach dyskutowali o przyszłych kandydatach do władz Stowarzyszenia. Po krótkiej przerwie odbyło się zgłaszanie kandydatów. Przewodnicząca ustępującego Zarządu podziękowała za udzielone absolutorium i zgłosiła kandydaturę Pana Grzegorza Nowaczyka, Prezydenta Elbląga na stanowisko Przewodniczącego Zarządu. Pan Nowaczyk wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono i Przewodniczący zebranie zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Zarządu. Do Zarządu zostały zgłoszone następujące osoby: Maciej Lisicki, Joanna Zielińska, Włodzimierz Siudek, Ryszard Kwiatkowski, Piotr Grzymowicz, Tomasz Koprowiak, Bożena Olszewska-Świtaj, Ryszard Zając. Przewodniczący zebrania zapytał czy są jeszcze kandydatury, ponieważ nikt ich nie zgłosił, zamknął on listę kandydatów na członków Zarządu. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów: Janusz Goliński, Krzysztof Harmaciński, Krystyna Lewańska, Jacek Michalski i Jerzy Maziarz. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, ponieważ nikt nie zgłosił dodatkowych kandydatur, listę zamknięto. Na Delegata Stowarzyszenia do Rady Młodzieżowej ERB z rekomendacji Zarządu została zgłoszona Krystyna Stec. Wyraziła ona zgodę na kandydowanie. Z sali nie zgłoszono innych kandydatur. Przewodniczący zamknął listę kandydatów. Po zgłoszeniu kandydatów Przewodniczący zebrania zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna wybrana została w następującym składzie: Witold Namyślak (Lębork), Tomasz Sielicki (Braniewo) i Wiesław Olszewski (Iława). Komisja Skrutacyjna  ukonstytuowała się w składzie Witold Namyślak  - Przewodniczący, Wiesław Olszewski, Tomasz Sielicki – Członkowie.Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i udzieliła instrukcji w jaki sposób należy wypełnić karty do głosowania aby głos był ważny. Wydano karty na podstawie posiadanych mandatów.W wyniku głosowania na stanowisko Przewodniczącego Zarządu  Stowarzyszenia został  wybrany Grzegorz Nowaczyk, który otrzymał 42 głosy. Do Zarządu zostali wybrani: Maciej Lisicki - 44 głosy, Joanna Zielińska - 43 głosy, Włodzimierz Siudek – 43 głosy, Ryszard Kwiatkowski - 43 głosy, Piotr Grzymowicz - 43 głosy, Tomasz Koprowiak – 43 glosy, Bożena Olszewska-Świtaj – 43 głosy, Ryszard Zając – 43 głosy.  Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Krystyna Lewańska – 44 głosy, Jacek Michalski – 43 głosy, Jerzy Maziarz - 43 głosy, Krzysztof Harmaciński - 42 głosy, Jacek Goliński – 42 głosy. Na Delegata Stowarzyszenia do Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk wybrana została Krystyna Stec - 43 glosy. Zarząd Stowarzyszenia zebrał się na krótkim posiedzeniu i wyłonił dwóch Wiceprzewodniczących, którymi zostali Joanna Zielińska – I Wiceprzewodniczący i  Maciej Lisicki – II Wiceprzewodniczący. Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu ukonstytuowała się w sposób następujący: Jerzy Maziarz - Przewodniczący, Janusz Goliński – Wiceprzewodniczący, Krystyna Lewańska – Sekretarz, Krzysztof Harmaciński i Jacek Michalski – Członkowie. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Grzegorz Nowaczyk podziękował w swoim imieniu oraz członków Zarządu za wybór. W wolnych wnioskach Pani J. Zielińska przedstawiła propozycje by nie wydawać Biuletynu Euroregion Bałtyk, a jedynie zamieszczać komunikaty na stronie internetowej i wydawać newsletter w formie elektronicznej. Wniosek spotkał się z pozytywnym przyjęciem i nikt nie zgłosił wobec niego sprzeciwu. Następnie Pan Maciej Lisicki zachęcał delegatów by przenieśli na forum Gmin zainteresowanie działalnością Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (PUMA),  organizacji, która zwraca uwagę  na  korzyści promowania  różnych form aktywnej mobilności mieszkańców naszego kraju. Inicjatywa ta ma ścisły związek z przygotowaniem polskich samorządów do owocnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 i podjęcia wspólnych działań, zaangażowania władz szczebla krajowego, samorządów, organizacji pozarządowych i firm, którym bliska jest idea innowacyjnych zmian przestrzeni publicznej, zawłaszczanych w coraz większej mierze przez samochody. Na tym zebranie zakończono. 
Dodano 09.04.2011, godz. 07:52

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk