W tej części będziemy informować Państwa o tym co się dzieje w ramach projektu. Jako punkt wyjścia może posłużyć przedstawiany poniżej planowany harmonogram działań:    Planowany harmonogram działań projektu TOURAGE     STYCZEŃ – CZERWIEC 2012 r. Spotkania - Marzec 2012 r. – Konferencja rozpoczynająca projekt i wizyta studyjna w Północnej Karelii w Finlandii – spotkanie odbyło się 19.03 – 22.03.2012  Sprawozdanie z konferencji - Czerwiec 2012 r. – Spotkanie Grupy Zarządzającej i Roboczej i wizyta studyjna w regionie Vidzeme na Łotwie - spotkanie odbyło się 12.06 – 14.03.2012 Sprawozdanie z wizyty studyjnej   Działania związane z wymianą doświadczeń: omówienie dobrych praktyk, które zostały zaprezentowane podczas wizyt studyjnych i możliwości przeniesienia ich do innych regionów, zebranie 36 dobrych praktyk ze wszystkich regionów, opracowanie 12 regionalnych analiz o sytuacji gospodarczej w regionach   LIPIEC – GRUDZIEŃ 2012 R. Spotkania: - Wrzesień 2012 r. – Pierwsza roczna konferencja, spotkania robocze oraz wizyta studyjna w Hiszpanii (region Granada)  Pierwsza Konferencja Doroczna Projektu TOURAGE - Październik 2012 - Spotkanie Grupy Zarządzającej i Roboczej oraz wizyta studyjna w Zachodnim Regionie w Irlandii Sprawozdanie z wizyty studyjnej  - Listopad 2012 r. – Spotkanie Grupy Zarządzającej i Roboczej oraz wizyta studyjna w regionie South Transdanubia na Węgrzech Działania związane z wymianą doświadczeń: omówienie dobrych praktyk, które zostały zaprezentowane podczas wizyt studyjnych i możliwości przeniesienia ich do innych regionów. STYCZEŃ – CZERWIEC 2013 R. Spotkania: - Marzec 2013 r. - Doroczna Konferencja oraz wizyta studyjna w Regionie Północno – Wschodnim w Rumunii - Maj 2013 r. – Spotkanie Grupy Zarządzającej i Roboczej oraz wizyta studyjna w Bourgas w Bułgarii - Czerwiec 2013 r. Spotkanie Grupy Zarządzającej i Roboczej oraz wizyta studyjna we Wschodniej Macedonii i Tracji w Grecji Działania związane z wymianą doświadczeń: omówienie dobrych praktyk, które zostały zaprezentowane podczas wizyt studyjnych i możliwości przeniesienia ich do innych regionów; opracowanie syntezy regionalnych analiz; rozpoczęcie prac nad opracowaniem planu wdrożenia przeniesienia dobrej praktyki LIPIEC – GRUDZIEŃ 2013 R. Spotkania: - Wrzesień 2013 r. – Spotkanie Grupy Zarządzającej i Roboczej oraz wizyta studyjna w regionie Warmii i Mazur - Listopad 2013 r. – Spotkanie Grupy Zarządzającej i Roboczej oraz wizyta studyjna w regionie Presov na Słowacji Działania związane z wymianą doświadczeń: omówienie dobrych praktyk, które zostały zaprezentowane podczas wizyt studyjnych i możliwości przeniesienia ich do innych regionów; kontynuacja opracowywania planu wdrożenia; rozpoczęcie prac nad przewodnikiem dobrych praktyk. STYCZEŃ – CZERWIEC 2014 R. Spotkania: - Marzec 2014 r. – Doroczna Konferencja oraz wizyta studyjna w województwie podkarpackim - Maj 2014 r. - Spotkanie Grupy Zarządzającej i Roboczej oraz wizyta studyjna w regionie Eszak-Alfod na Węgrzech Działania związane z wymianą doświadczeń: omówienie dobrych praktyk, które zostały zaprezentowane podczas wizyt studyjnych i możliwości przeniesienia ich do innych regionów; opracowanie ostatecznej wersji przewodnika dobrych praktyk, współpraca przy stworzeniu wspólnych zaleceń dla polityki regionalnej.   LIPIEC – GRUDZIEŃ 2014 R. Spotkania: - Konferencja Zamykająca Projekt TOURAGE Działania związane z wymianą doświadczeń: powstanie 12 ostatecznych planów wdrożenia dobrych praktyk w poszczególnych regionach oraz wspólnie wypracowane rekomendacje dla polityk regionalnych.    
Dodano 03.07.2012, godz. 07:24
    Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 1 marca 2012 r. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk uczestnicy w projekcie realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC pt. TOURAGE – Rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych (TOURAGE – Developing Senior Tourism in Remote Regions). Projekt powstał dzięki intensywnej współpracy regionów zrzeszonych w sieci Network of Eastern External Border Regions - NEEBOR (Sieć Europejskich Wschodnich Regionów Granicznych), które są w wielu przypadkach odległe i słabo zaludnione, a ich rozwój gospodarczy i zatrudnienie napotykają na duże wyzwania. Na takich obszarach turystyka generuje wiele nowych możliwości zatrudnienia. Dostrzegają to władze regionalne uwzględniając rozwój turystki w swoich regionalnych strategiach rozwoju. Projekt TOURAGE zajmuje się rosnącym w całym świecie zachodnim problemem starzenia się. Starzenie się społeczeństwa jest poważnym wyzwaniem dla całej Europy, a Unia Europejska ucierpi z tego powodu w tym samym stopniu co np. Japonia czy USA. Istotne jest zatem utrzymanie aktywności i zdrowia u starzejących się obywateli oraz wdrażanie odpowiednich przepisów dotyczących zaawansowanego wieku, tak aby wygrać walkę z rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej i społecznej. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie gospodarki regionalnej poprzez rozwój turystyki dla osób starszych oraz wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wymianę rozwiązań i doświadczeń dotyczących usprawnienia polityki rozwoju regionalnego w obszarze turystki dla seniorów. Projekt będzie miał także na celu uświadomienie władzom regionalnym i lokalnym znaczenia tej gałęzi turystyki poprzez przekazywanie informacji o wyzwaniach i korzyściach, a przede wszystkim o dobrych praktykach wykorzystywanych w innych państwach członkowskich UE. Cele szczegółowe projektu to:     identyfikacja i wymiana dobrych praktyk, które mają przezwyciężyć wyzwania związane z turystyką osób starszych;     rozwój pełnego zrozumienia dla możliwości związanych z turystyką osób starszych w regionach     ewaluacja najważniejszych wyzwań turystyki dla seniorów w regionach;     wymiana doświadczeń poprzez seminaria, konferencje, grupy robocze i wizyty studyjne;     pogłębianie dobrych stosunków między partnerami projektu;     opracowanie wspólnych metodologii i zapewnienie propozycji zmian dla polityki odnoszącej się do turystyki osób starszych poprzez wymianę dobrych praktyk w ramach projektu;     upowszechnienie uzyskanych wyników na poziomie europejskim;     wzmocnienie zrównoważonej gospodarki regionalnej. Rezultaty uzyskane w wyniku tej współpracy będą rozpowszechniane w całej Europie i będą miały za zadanie wzmacniać i promować tworzenie nowego modelu turystyki dla osób starszych a także pozyskiwanie niezbędnych narzędzi do wdrażania założeń projektu dla wszystkich regionów UE. Nowe informacje zdobyte w wyniku projektu będą dostępne dla wszystkich regionów i obywateli UE w trakcie i po zakończeniu projektu poprzez kanały komunikacyjne TOURAGE. Na potrzeby TOURAGE zostały wybrane podtematy: Zatrudnienie, Kapitał Ludzki i Edukacja. Za pomocą rozwoju turystyki dla osób starszych możliwe jest zwiększenie zatrudnienia poprzez rozwój innowacyjnych produktów turystycznych i przedsiębiorstw. Dodatkowo, poprzez zacieśnienie współpracy z władzami regionalnymi i instytucjami edukacyjnymi, można usprawnić pomoce naukowe i szkolenia mające na celu polepszanie usług dla turystów w zaawansowanym wieku. Działania takie będą także miały pozytywny wpływ na ogólny kapitał ludzki w regionach poszerzając wiedzę na temat zmian demograficznych i starzenia. Dobre praktyki i przepisy w tych dziedzinach będą przenoszone i rozwijane w ramach działań projektu. Ulepszone strategie i wymiany dobrych praktyk mogą także wspierać podróżujące grupy niepełnosprawnych lub służyć pomocą w ramach innych specyficznych potrzeb, nie tylko dotyczących osób starszych. M.in. w Północnej Karelii odpowiedni stopień wiedzy jest posiadany przez zespół do spraw opieki społecznej, który opracowuje strategię opieki zdrowotnej, jest odpowiedzialny za jej działania i monitorowanie. Zespół składa się z przedsiębiorstw socjalnych, przedstawicieli sektora edukacji i sektora publicznego, w tym Rady Regionalnej (model Potrójnej Spirali). Zespół zajmuje się potrzebami edukacyjnymi i politycznymi związanymi z wiedzą dotyczącą zaawansowanego wieku i turystyki osób starszych oraz opracowuje rozwiązania bazując na silnej współpracy regionalnej. Okres realizacji projektu styczeń 2012 r. – grudzień 2014 r. – 36 miesięcy Partner Wiodący Regional Council of North Karelia, Finlandia Pertnerzy P2 - Vidzeme Planning Region (Łotwa), P3 - Eszak-Alfod Regional Development Agency (Węgry), P4 - South Transdanubian Regional Development Agency (Węgry), P5 - Region of East Macedonia and Thrace (Grecja), P6 - Regional Development Agency of the Presov Self-governing Region (Słowacja), P7 - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Elbląg (Polska), P8 - North-West Regional Development Agency (Rumunia), Bourgas Regional Tourist Association (Bułgaria), P10 - Podkarpackie Region (Polska), P11 - West Regional Authority (Irlandia), P12 - County Council of Granada (Hiszpania) Źródło finasowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Budżet Projektu całkowity STG: (85%) 96 674,00 EUR, (15%) 17 060,00 EUR; razem: 113 734 € Poziom dofinansowania 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   Ważne dokumenty strategiczne: „EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” Strategia wskazuje na zwiększenie konkurencyjności europejskiej turystyki. Poza tym, kładzie się nacisk na wspieranie zdrowia i aktywności osób starszych, aby umożliwić osiągnięcie spójności społecznej oraz wyższej wydajności. „ Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020” Cel 9.1.6 Wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa Wojewódzki program na rzecz osób starszych na lata 2009 – 2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach” Bazowe dane statystyczne: “Ageing in the European Union: where exactly? Rural areas are losing the young generation quicker than urban areas”, EUROSTAT, Statistics in focus 26/2010 Dane statystyczne wskazują, że proces starzenia się ludności nasila się przede wszystkim na obszarach wiejskich i peryferyjnych. Regiony Partnerskie projektu TOURAGE, które należą do obszarów peryferyjnych w Europie, zaczynają w coraz większym stopniu  zmagać się z poważnym problemem związanym ze starzeniem się społeczeństwa. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-026/EN/KS-SF-10-026-EN.PD
Dodano 03.07.2012, godz. 06:09
Dodano 02.07.2012, godz. 12:43

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk