Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 18 września 2012 r. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk uczestnicy w projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013 pn. Kultura i Sztuka – krok II. Nowa jakość w edukacji. (CULART II). Ogólnym celem projektu jest rozwój potencjału społecznego poprzez wsparcie możliwości edukacji. Cele szczegółowe projektu to: - Utworzenie nowego zintegrowanego programu edukacyjnego w kulturze (zorientowanego na rynek pracy, wykorzystanie ITC i zaangażowanie specjalistów kultury z małych miejscowości) - Wspólna praca specjalistów kultury z sąsiadujących krajów ukierunkowana na podniesienie dostępności nowych form edukacji dla specjalistów i ekspertów kultury   Rezultaty uzyskane w wyniku tej współpracy będą wykorzystywane przez specjalistów – ludzi pracujących w sektorze kultury, w lokalnych organizacjach i instytucjach. Projekt przewiduje działania w kilku obszarach, m.in. są to: Działania badawczo-analityczne, takie jak analiza doświadczeń uzyskanych w wyniku realizacji różnorodnych projektów w obszarze kultury (w regionach granicznych), badanie poziomu zapotrzebowania na e-learningowe podnoszenie kwalifikacji wśród członków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy w Obszarze kultury oraz badanie dostępności kursów podnoszenia kwalifikacji (w obszarze kultury). Działania edukacyjne – stacjonarny kurs podnoszenia kwalifikacji dla pracownikow instytucji i organizacji kultury z małych miast oraz kurs e-lerningowy dla wśród członków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy w Obszarze kultury, kursy językowe (j.polski oraz j.rosyjski) Spotkania i wymiana doświadczeń, gdzie przewidziane są regularne spotkania członków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy w Obszarze kultury, wizyty studyjne przedstawicieli samorządów lokalnych (w celu zapoznania się z praktyką ochrony zabytków, znajdujących się w na terenie lokalnych samorządów), konferencje projektowe – otwierająca oraz zamykająca.   Okres realizacji   projektu                       wrzesień 2012 r. – wrzesień 2014 r. – 24 miesiące Partner Wiodący Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Partnerzy Fundusz Lokalny „Kaliningrad” (Federacja Rosyjska) Regionalna Państwowa Instytucja Zawodowego Kształcenia Uzupełniającego (podnoszenia kwalifikacji) specjalistów kultury i sztuki „Centrum Edukacyjno-Metodyczne” (CEM) w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) Fundusz Lokalny Samogition (Republika Litewska) Źródło finasowania Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013 Budżet Całkowity: 277 777,87 EUR Grant: 250 000,00 EUR Poziom dofinansowania 90% wartości kosztów kwalifikowalnych  
Dodano 15.10.2012, godz. 07:28
Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłasza rozpoczęcie trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 250 tys. franków szwajcarskich.   Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele - świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.   Do udziału w konkursie zaprasza się fundacje, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń oraz osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Szczegółowe kryteria kwalifikowalności Wnioskodawców określa Podręcznik dla Organizacji Pozarządowych obowiązujący wraz z Erratą z 28 września 2012. Podręcznik, Errata oraz wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie www.swissgrant.pl w zakładce Do pobrania.   Nabór Wniosków będzie trwał od 28 września 2012 r. do 28 listopada 2012 r.   Szczegółowe informacje związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 4545.  
Dodano 03.10.2012, godz. 09:46
27 lipca zaczynają obowiązywać zasady małego ruchu granicznego w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej.Wprowadzenie małego ruchu granicznego było najbardziej oczekiwanym wydarzeniem w województwie warmińsko-mazurskim, podkreślanym podczas niemal każdego przedsięwzięcia w regionie.Zgodnie z Umową między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego mieszkańcy strefy przygranicznej powinni, aplikując o wydanie zezwolenia, przedstawić m.in. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca stałego zamieszkania we wspominanej strefie. Takie zaświadczenia będą mogli uzyskać w komórkach ewidencji ludności urzędów miast i gmin. Ponadto, przed wydaniem zezwolenia, dane wnioskodawców będą sprowadzane w krajowych bazach danych i Systemie Informacyjnym Schengen pod kątem zastrzeżeń dotyczących przekraczania granic. Powyższe wskazuje, iż właściwe organy Rzeczpospolitej Polskiej czeka wytężona praca.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, który realizuje ustawowo nałożony obowiązek ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, przygotował materiały informacyjne w języku polskim i rosyjskim, czyli kompendium niezbędnych informacji na temat małego ruchu granicznego. Wszelkie niezbędne informację dostępne na stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.plZezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego to, według umowy zawartej pomiędzy RP a FR, dokument wydawany mieszkańcom strefy przygranicznej Państwa jednej Strony, uprawniający do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony, na warunkach ustalonych w Umowie.Na strefę przygraniczną RP objętą mrg składają się następujące jednostki podziału administracyjnego:Województwo pomorskie:- powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Gdańsk, miasto Sopot, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski.Województwo warmińsko - mazurskie:- miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.Strefę przygraniczną FR stanowić będzie terytorium Obwodu Kaliningradzkiego.Wykaz dokumentów wymaganych do aplikowania o wydanie zezwolenia uprawniającego do małego ruchu granicznego znajduje się na stronie internetowej.
Dodano 26.07.2012, godz. 08:27

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2018
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 1
2
3
4
5
6
7
8

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk